Formkrav vid bodelningsavtal och skulder mellan makarna vid bodelningen

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hejsan, Jag och min fru genomgår en skilsmässa nu och skall genomföra en bodelning. Vi undrar om:1: kan bodelningsavtal träffas via mail (där båda bekräftar att dom godkänner bodelningen) eller skall dessa skrivas under på ett fysiskt papper av båda parter för att uppfylla formkravet (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). 2: jag har ett enskilt skuldebrev som är min enskilda egendom enligt äktenskapsförord. Skuldebrevet gäller en summa pengar som min fru ska betala till mig. Frågan är om frun får dra av denna skulden från giftorättsgodset.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Kan bodelningsavtal träffas över mail?Ett bodelningsavtal måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda parterna för att vara giltigt (9 kap. 5 § ÄktB). Det finns numera inte något vittneskrav för bodelningsavtal. Utifrån bestämmelsen framgår endast att avtalet ska vara skriftligt. Något krav på att avtalet ska vara fysiskt finns alltså inte. Underskrifterna på bodelningsavtalet behöver inte heller tillkomma samtidigt. Att bodelningsavtalet skickas över mail för underteckning faller således enligt min bedömning inom formkravet. För själva underteckningens giltighet räcker dock troligtvis inte enbart en bekräftelse eller underteckning via mail, skulle bodelningsavtalet bli föremål för jämkning kan det ifrågasättas om en sådan underskrift verkligen ger uttryck för partsviljan. Vill ni skicka bodelningsavtalet över mail istället för att posta det skulle jag råda er att skriva ut avtalet, signera det och scanna in det igen.Ska ett skuldebrev ena maken har på den andra maken avräknas från den sistnämna makens giftorättsgods?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Från en makes giftorättsgods sker avräkning för skulder, i den mån skulderna inte är direkt hänförliga till viss enskild egendom, då avräkning istället sker direkt mot den enskilda egendomen så långt som möjligt (11 kap. 2 § ÄktB).Du skriver att skuldebrevet för din del är enskild egendom. Det ska då alltså inte medräknas som en del av ditt giftorättsgods vid bodelningen. Vad gäller skulden din fru har till dig framgår inte av din fråga om den använts för förvärv av vad som för henne är enskild egendom. Om så inte är fallet ska skulden avräknas mot din frus giftorättsgods innan det slås ihop till ert gemensamma giftorättsnetto.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad anses vara ett "kortvarigt äktenskap" vid jämkning av bodelning?

2021-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag ska skilja mig. Varit gifta 3 år och sambos 2 år innan det. Vi gick in med olika insatser men står båda 50/50 på båda husen vi har och delar lånen. Inga äktenskapsförord. Vad gäller med äktenskapstrappan? Insatsen vi gick in med var 70/30. Stort tack på förhand
Sophia Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du skriver "äktenskaptrappan" förstår jag dig som att du syftar på skevdelningsregeln som finns för kortvariga äktenskap och tolkar därför din fråga som du undrar över hur denna skevdelningsregel kommer påverka bodelningen mellan dig och partner. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB.Skevdelningsregeln i ÄktB ger en möjlighet för den make som bidrar med mest giftorättsgods värdemässigt att jämka bodelningen och undvika likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). För att regeln ska bli tillämplig är framförallt äktenskapets längd av betydelse, men hänsyn ska även tas till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. För kortvariga äktenskap rekommenderas i propositionen att rätten till lika delning av giftorättsgodset får successivt växa i takt med den tid som äktenskapet varat. Detta kallas ibland för "trappan". Efter fem år brukar vanligtvis allt giftorättsgods delas lika, men efter tre år bör bara 3/5 av makarnas giftorättsgods bli föremål för likadelning.Regeln har utformats främst för kortvariga äktenskap, med vilket normalt förstås äktenskap som varat i mindre än fem års tid. I propositionen finns dock en rekommendation om att samboende mellan parterna omedelbart före äktenskapet ska inräknas i fem-årsperioden. Du skriver att du och din partner har varit gifta i tre år och att ni dessförinnan var samboende i två år. Dessa år ska alltså räknas med vid bedömningen av om äktenskapet är kortvarigt, vilket det, eftersom ni sammantaget bott ihop + varit gifta i fem år, inte anses vara. Om det inte finns andra särskilda omständigheter som talar för det kommer alltså skevdelningsregeln inte bli tillämplig och ni kommer istället att fördela giftorättsgodset mellan er enligt de vanliga bodelningsreglerna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

vad har man rätt till när ena maken ägde huset innan äktenskapet ingicks?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Min man äger hela huset o gjorde det innan vi gifte oss! Vad händer med huset vid dödsfall eller skilsmässa för min del?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din fråga.I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det varken finns ett testamente eller äktenskapsförord mellan er.I 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken framgår att äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad och då ska det ske en bodelning. Vid en bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll att din make ägde huset innan ni gifte er, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det äktenskapsförord eller testamente som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett äktenskapsförord eller testamente så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Om det är så att en av er avlider först så är vad dödsboet efter den avlidne erhåller vid bodelningen tillsammans med övrig egendom (som inte ingått i bodelningen, exempelvis enskild egendom och särskild egendom), det som utgör kvarlåtenskapen efter den avlidna. Detta är denna egendom som arvsreglerna därefter omfattar. Efter den ena makens död ärver efterlevande make med fri förfoganderätt, dock ifall det är så att den avlidne hade barn från tidigare förhållanden så har dessa barn rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken). Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Efter den efterlevande makes död så ska det som den efterlevande make har ärvt med fri förfoganderätt fördelas mellan den först avlidnes arvingar, det vill säga gemensamma barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn (se 3 kap. 2 § Ärvdabalken).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

2021-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är gift och har ett eget sparande på ett ISK och vanligt konto. Jag sätter in en del av lönen på dessa konto varje månad. Jag skulle vilja skydda dessa pengar som min enskild egendom, bl.a. för att vi har inga gemensamma barn men min partner har barn och jag vill inte att det sparandet ska ingå i bodelningen vid ett dödsfall. För att vara mer tydligt vill jag skydda både det beloppet som finns på mina konto idag, framtida avkastningar och framtida insättningar. Är det möjligt att göra det genom ett äktenskapsförord? Hur ska det formuleras i så fall? Om äktenskapsförord inte är ett bra alternativ vilka andra lösningar som finns?Tack!
Ida Gelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga de bankmedel, den avkastning och de framtida insättningar du önskar göra enskild genom äktenskapsförord. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning samt saker att tänka lite extra på.AllmäntEn makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).Bankmedel och framtida avkastning som enskild egendomSom jag förstår det har du pengar på två olika konton, ett sparkonto och ett ISK-konto, vilka du önskar göra till din enskilda egendom. Detta är fullt möjligt genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord där ni klargör att egendomen på dessa konton ska vara din enskilda och därmed hållas utanför en eventuell framtida bodelning (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Här är det viktigt att specificera varje konto med bankkontonummer och vilken bank det gäller. Avkastning på enskild egendom blir inte automatiskt enskild utan räknas som giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att avkastningen av de fonder och aktier ni gjort enskilda också ska vara din enskilda egendom måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Framtida insättningar som enskild egendomAvseende de framtida insättningarna på de konton ni genom äktenskapsförord gjort till din enskilda egendom ser situationen lite annorlunda ut. Ett krav på äktenskapsförord är nämligen att det måste avse specifik egendom. Detta är för att den ena maken inte ensidigt ska kunna förändra betydelsen av förordet i praktiken, utan den andra makens godkännande. Om man utformar ett äktenskapsförord på så sätt att innehållet i ett visst bankkonto ska vara enskild egendom kan den ena maken, du i detta fall, i teorin sätta in alla sina pengar på just det kontot före en skilsmässa. På så sätt skulle du ha möjligheten att ändra vad som är enskild egendom på egen hand, vilket inte är tillåtet. Det går alltså tyvärr inte att göra ett växande innehåll på ett visst konto till enskild egendom med ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att göra de pengar som finns på ett konto när äktenskapsförordet skrivs till enskild egendom, om man specificerar beloppet. Man kan därefter uppdatera med jämna mellanrum genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Gör man såhär är det viktigt att pengarna på kontot inte sammanblandas med andra pengar som är giftorättsgods. För att undvika sammanblandning bör enbart den make som äger det konto det rör sig om, du i detta fall, göra insättningar på kontot. Sammanfattningsvis kan sägas att det är genom äktenskapsförord som makar kan avtala om vad som ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom vid en framtida bodelning. Bankmedel på såväl sparkonto som ISK-konto kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan (skriftligt, daterat, underskrivet samt registrerat). Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas. Var därför noga med att specificera varje konto med bankkontonummer, vilken bank det gäller samt att datera äktenskapsförordet. Det går inte att genom äktenskapsförord göra framtida insättningar till enskild egendom. För att åstadkomma detta får man istället skriva nytt äktenskapsförord där man specificerar de belopp som finns på det aktuella bankkontot med jämna mellanrum.Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Eget ansvar över skulder under äktenskap

2021-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har skulder och ska gifta mig dras min sambo med in i min skuld min skuld eller är hon fortfarande skuldfri Finns det någon skyldighet för henne att betala mina skulder
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som är aktuella för frågan finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och utsökningsbalken (UB).Kan din sambo ansvara för dina skulder om ni gifter er?Varje make råder för sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § första stycket ÄktB). Din sambo kommer alltså aldrig behöva ta över dina skulder men det finns fortfarande situationer som kan påverka din sambos ekonomi.Om ni i framtiden skiljer erI och med att du ska gifta dig kommer jag snabbt beskriva vad som skulle kunna hända ifall ni i framtiden skiljer er eller ifall någon av er går bort. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller om någon make avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Alltså påverkar skuldernas storlek hur mycket giftorättsgods som sedan kan delas lika.Nedan ger jag två exempel på hur det skulle kunna se ut om du efter att du gift dig gör eventuell bodelning.A) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men också 50 000 kr i skulder. Dina skulder kommer då dras av från ditt giftorättsgods vid eventuell bodelning (50 000 kr – 50 000 kr = 0). Det finns alltså endast din makas 50 000 kr kvar i giftorättsgods som sedan delas lika på. Du och din maka får då 25 000 kr var.B) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men 100 000 kr i skulder. Även i denna situation kommer du få gå in med 0 kr i bodelningen. Du och din maka får även här 25 000 kr var. Det som sker är att du själv för stå för din övriga skulder. Din maka kommer alltså aldrig få ta över dina skulder vid en eventuell bodelning utan endast få mindre pengar när bodelningen genomförts.Det skulle till viss del kunna undvikas genom att ni skriver äktenskapsförord där ni själva bestämmer vad som blir giftorättsgods och då delas på i en bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda makarna för att sedan skickas in till Skatteverket (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).Om du hamnar hos kronofogden och din egendom blir utmättEn annan situation som kan uppstå är ifall du inte betalar av dina skulder i tid och hamnar hos kronofogden. I sådana fall kan det leda till att din egendom blir utmätt alltså att kronofogden tar din egendom som betalning för dina skulder. Kronofogden har då som utgångpunkt att all egendom i det gemensamma hemmet tillhör dig (4 kap. 19 § första stycket UB). Bevisbördan ligger då på din maka att visa att hennes egendom är hennes egen eller att ni äger det gemensamt. Det kan vara svårt att kunna göra det då man ofta till exempel inte sparar kvitton men även här kan ni använda er av äktenskapsförordet genom att det kan hjälpa att bevisa att viss egendom är enskild. Då kommer inte kronofogden kunna utmäta det.SammanfattningSom utgångspunkt kan alltså inte makar sinsemellan bli betalningsskyldiga för sina egna skulder. Vardera maken svarar för sina egna skulder. Dock kan det fortfarande påverka den andra makens ekonomi negativt i vissa situationer som till exempel vid skilsmässa eller om den ena maken blir utmätt.Ett sätt att minska dessa risker är som beskrivits ovan att skriva äktenskapsförord och där välja vilken egendom som ska bli enskild och då inte ingå i eventuell bodelning. Om det sker utmätning av det gemensamma hemmet är det dessutom lättare för den andra maken att bevisa vilken egendom som är hens egna och därför inte ska utmätas om det finns äktenskapsförord. Därutöver är det viktigt att spara kvitton, köpebrev eller gåvobrev i den kapacitet man kan för att vid eventuell utmätning kunna bevisa ena makens ägande. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vilka pensionsformer ingår i en bodelning?

2021-08-29 i Bodelning
FRÅGA |Ang skilsmässa/bodelning. Om den ena parten (jag i detta fallet) drivit eget företag och inte kunnat ta ut lön på 6 år och den andre arbetat och fått inbetalt anseliga summor med privat pension under samma period; vad gäller vid skilsmässa om man är gifta och inte har äktenskapsförord? Tack på förhand.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du hur din makes lön med privat pension kommer fördelas vid en eventuell bodelning mellan er, i synnerhet i ljuset av att du inte tagit ut lön på 6 år.Bodelning och andra äktenskapsrättsliga frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Vissa pensionsformer ska ingå i bodelningenNär en bodelning förrättas är huvudregeln att vardera makes egendom ska klassificeras som giftorättsgods eller enskild egendom. Den förstnämnda är sådan egendom som ska delas lika mellan makarna, oavsett dess ursprungliga ägare, medan den senare avser sådant som egendomens ägare får behålla själv. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB). Det första avgörande momentet för vilken egendom som tillhör vilken make är ett äktenskapsförord, vilket du beskriver inte finns mellan dig och din make. I dessa fall får man istället luta sig tillbaka på reglerna om egendomsslag mellan makar, enligt vilka särskilda egendomsslag undantas från bodelning.Pension är ett sådant egendomsslag som kan undantas från bodelningen. Allmän pension betraktas som en oöverlåtbar egendom och undantas därför alltid från bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Tjänstepension undantas i de flesta fall, med skillnaden att en konkret bedömning av varje enskild tjänstepensionssparande ska göras i ljuset av b la pensionsavtalet. Privat pensionssparande är som huvudregel sådant egendomsslag som ska ingå i en bodelning (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Undantag för detta gäller dels om bodelningen sker till följd av ena makens död, dels om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vore oskäligt om den ingick (10 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket ÄktB).Vad innebär det här för dig?Utgångspunkten är alltså att privat pensionssparande utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. I ljuset av den situation du beskriver anser jag inte att något av undantagen för det nyss nämnda är tillämpliga, varför din makes lön med särskilt fokus på det privata pensionssparandet bör utgöra giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Ingår arv i bodelning med anledning av skilsmässa?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan. Innan jag o min man träffades så fick han och hans syster ärva skog/mark av sin mamma. Nu har vi varit gifta i 10 år och ska skiljas. Vad gäller nu ? Räknas det med i bodelningen eller är det enskild egendom? Fick jag välja så vill jag att han behåller den själv.
Ida Gelin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad ingår i en bodelnin?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, regler om detta återfinns i äktenskapsbalken. Bodelning förrättas av makarna tillsammans och över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas på av båda makarna (9 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild genom att makarna har avtalat om det i ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendom i gåva eller via testamente med villkoret att det ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). All annan egendom ska alltså ingå i bodelningen, även sådant som makarna hade innan äktenskapet. Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. En make som äger giftorättsgods till ett värde som överstiger det värde hen har rätt till i bodelningen har rätt att utge mellanskillnaden i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Ska då den mark din make ärvt ingå i bodelningen mellan honom och dig? Av din fråga framgår inte om din make har ärvt marken genom testamente eller inte. Om ett testamente finns är det möjligt att det däri finns ett villkor om att din makes andel av marken ska vara enskild vid bodelningen mellan honom och dig, och i så fall inte delas. Om ett sådant villkorat testamente inte finns ska markens värde som utgångspunkt ingå i bodelningen och delas lika er emellan.Kan man frångå bodelningsreglerna om hälftendelning? Reglerna om hur egendomen skall fördelas, hälftendelning som utgångspunkt (11 kap. 3 § ÄktB), är inte tvingande. Ni kan välja precis hur ni vill göra, så länge ni är överens. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta precis hur ni vill fördela tillgångarna. Allt ni behöver göra är att skriva att tillgångarna har "delats i sämja" eller något motsvarande så att det framgår att ni är överens. Det är inte alls ovanligt att göra på det sättet. En begränsning som kan vara bra att känna till är att om ni frångår reglerna om hälftendelning inte får bodela på ett sätt som skadar någon borgenär. (13 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att ni inte bör bodela så att ni inte har täckning för era skulder.Sammanfattningsvis kan sägas att marken din make ärvt är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen mellan er om det inte finns ett testamente som säger något annat. Utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av det giftorättsgods som finns delas lika mellan makarna. Du har då rätt till halva markens värde vid en bodelning. Vill din make behålla marken efter bodelningen har han rätt att ersätta dig i pengar istället. Regeln om hälftendelning är dock inte obligatorisk. Vill ni båda att din make ska få behålla marken utan att ersätta dig för dess värde är ni fria att dela upp egendomen på det sättet genom ert bodelningsavtal. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

Vad har en hemmafru för rättigheter vid skilsmässa?

2021-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, En kvinna har varit gift i tio år och pga omständigheterna har mannen jobbat och kvinnan varit hemma fru. Nu vid skilsmässan, vad har hon för rättigheter när det gäller ekonomin och förmögenheter som har anskaffats under de tio åren där hon har bidragit med mycket arbete och stöd?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag utgår från att kvinnan och mannen ifråga inte har något äktenskapsförord.Makars egendom är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna vid äktenskapsskillnadNär två personer ingår ett äktenskap omvandlades all deras egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan makarna vid bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Frun har alltså rätt till hälften av värdet på makarnas giftorättsgods, alltså gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara makars gemensamma bostad, om den är avsedd som deras gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makar.Likadelningsprincipens syftar till att skydda den mindre förmögna maken i äktenskapetAtt makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske en make betalar mat och saker till hushållet medan andra betalar kostnader för att renovera huset osv. Det är inte heller sällan en make stannar hemma och den andra jobbar. Principen säkerställer således en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen och syftar till att skydda den mindre förmögna maken. Frun har alltså rätt till hälften av giftorättsgodset.Sammanfattningsvis ska frun inte hamna i en sämre ekonomisk ställning för att hon inte arbetar, utan hon har rätt till hälften av giftorättsgodset precis som mannen har.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,