Makes arvsrätt

2007-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är gifta med fullständigt och ömsesidigt äktenskapsförord. Vi har 2 gemensamma barn (3mån, 2,5år) och min man har 2 barn (18år, 20år) sen tidigare. PÅ VILKET SÄTT KAN JAG UNDVIKA ATT i fall att jag dör, MIN MAN ÄRVER MIG MED FRI FRIFÖRFOGANDERÄTT? HUR KAN JAG SKYDDA MINA BARNS ARV ?? Tack på förhand!
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 3 kap 1 § 1 stycket ärvdabalken (se http://www.lagen.nu/1958:637 ) går den efterlevande makens rätt att ärva före de gemensamma barnens arvsrätt. Dock kan den efterlevande makens arvsrätt inskränkas genom testamente. Därför rekommenderar jag dig att upprätta ett sådant ifall du vill försäkra dig om att det blir era barn som ärver dig. Något jag vill uppmärksamma dig på är dock 3 kap 1 § 2 stycket ärvdabalken. I detta stycke finner vi den så kallade basbeloppsregeln som föreskriver att efterlevande make alltid har rätt att i bodelningen, som sker före ett arvskifte, få ut så mycket egendom så att det motsvarar 4 basbelopp, vilket för år 2007 är 40 300 kr. Detta betyder att maken har rätt att få ut egendom för 4 * 40 300, d v s 161 200 kr. I första hand skall denna egendom tas från den efterlevande makens andel, men i den mån denna inte räcker till skall egendom för det värde som saknas tas från den avlidnes andel, d v s från den egendom som annars skulle ha utdelats enligt testamente. Detta gäller även i det fall makarna avtalat om att egendom skall vara enskild i ett äktenskapsförord. Den överskjutande delen ärver dock den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt och skall således gå i efterarv till den först avlidnes arvingar. Basbeloppsregeln är tvingande och kan inte åsidosättas genom testamente. Detta hindrar dock inte den efterlevande maken att frivilligt avsäga sig rätten till arv, om denne vill, när dagen väl kommit. Hoppas mitt svar varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Kvarsittanderätt till bostad

2007-01-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |hej jag har gift mig med en kvinna på utomland 2004-01 det tog 2 år innan hon kom till sverige .2006-03 efter dryggt 2 månader såg jag att hon har stor sätt ändrart och tillsammans med henne ansökt vi till tingrätten att äktenskapskillnad och vi fick 6 månader betänke tid grund av hon hade 2 barn från före detta man(hon som är vårdnad havare till både barnen)2006-12-19 tingrätten dömde att vi skilde min fråga är jag bor med min före detta fru som sambo och min son som är 19 år gammal hon som jag skillde gick till socialbyrån att de sa till henne de ska ta min hyreslägenhet från mig och ge till henne hon bor i hennes släktningar nu och hennes tillstånd går ut 2007-02 jag undrar att kan de värkligen göra så m.v.h tack för hand
Lisa Swanson |Hej! Så som jag uppfattar din fråga bor du nu med din sambo och din 19 åriga son. Din före detta fru, som du tidigare bott med i samma lägenhet, har nu fått tillstånd från socialnämnden att ta över din lägenhet. Du undrar hur det kan gå till på det viset. När man gifter sig blir all egendom som inte genom äktenskapsförord eller testamente är enskild egendom gemensamt giftorättsgods. Efter en skilsmässa skall bodelning upprättas och ingående däri är giftorättsgods. En hyresrätt blir om ingenting annat är föreskrivet giftorättsgods (7:4 p. 3 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230). När man i tingsrätten reder ut vem av makarna som skall ha rätt till bostaden ser man till vem som har störst behov av den. I praxis har det haft stor betydelse vem av makarna som har barn boende hos sig. Man gör även en skälighetsbedömning. (11:8 ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230). Om det är så att din fru har vårdnaden om små barn kan detta tala till hennes fördel och det är möjligt att din före detta fru korrekt kan ha tilldelats rätten till din bostad. Jag känner att det behövs mer information för att helt riktigt kunna svara på din fråga. Jag vet inte om det är så att ni har gjort en bodelning och din fru därigenom har fått kvarsittanderätt av tingsrätten eller en bodelning är pågående och din fru har fått ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om detta (i enlighet med 18:2 Äkt B http://www.lagen.nu/1987:230). Om det är så att ni inte har ansökt om bodelning via tingsrätten är mitt bästa tips att göra detta på närmaste tingsrätt snarast möjligt. Det är tingsrätten och inte socialnämnden som har rätt att fatta interimistiska beslut och avgöra vem av er som har rätt till bostaden. Hoppas att mitt svar är till någon hjälp! Med vänliga hälsningar och lycka till!

Gäller ett samboavtal när man gift sig?

2006-12-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det samboavtal som jag och min sambo upprättade innan vi gifte oss fortfarande är giltigt trots att vi numera är gifta?
Michael Witting |Nej, det är det inte. Det upphör att vara giltigt i och med att ni gifter er. Är ni gifta måste ni ha ett äktenskapsförord. Ett samboavtal kan inte reglera fördelning av giftorättsgods. Dessutom måste ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230, registreras hos domstol för att vara giltigt.

Skulder - skillnad mellan gift och sambo?

2006-12-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag är sjukpensionär och har en del skulder bl.a hos kronofogden. Nu vill min sambo att vi ska gifta oss. Kan kronofogden driva in mina gamla skulder från min sambos ägodelar, bilar, besparingar och lön? Hur blir det om vi skriver äktenskapsförord?
Miranda Berg |Hej,Under ett äktenskap äger varje make sitt, och svarar för sina skulder, precis som när man inte är gifta. Detta gäller oavsettom man har ett äktenskapsförord eller inte. Den stora skillnaden mellan ett äktenskap och ett samboskap när det gäller ägande uppkommer först vid en bodelning vid skiljsmässsa eller dödsfall. Det är främst denna situation som ett äktenskapsförord syftar till att reglera. Vid en eventuell utmätning har alltså kronofogden inte rätt att ta din sambos/makes saker, men det är mycket viktigt att man i så fall verkligen kan visa vad som tillhör den andre maken. Detta gäller även medan ni bara är sambos, eftersom vid en utmätning kronofogden annars kan utmäta allt som finns i din besittning, det vill säga hemma hos dig.Ägandeförhållanden kan vara svåra att bevisa. Kvitton eller vittnen kan vara till hjälp. Ett äktenskapsförord kan ha bevisverkan vid en utmätning, men då måste det finnas en förteckning exakt över vilken egendom som är makens enskilda och det måste registreras hos domstol. Man kan också göra en bodelning under pågående äktenskap, en bodelningshandling måste i så fall lämnas in till domstol för sakrättsligt skydd.

Jämkning vid bodelning.

2007-01-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA | Hej! Jag och min har köpt ett sommarhus, båda står på kontraktet- dock betalade han ca 70%, vi har inga lån. Nu ska vi skiljas, efter 2 år. Har jag ändå rätt till halva husets värde?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (se http://www.lagen.nu/1987:230 ) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du se i lagens 7 kap 2 § och där föreskrivs det bl a att makar i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom skall vara deras enskilda. Eftersom du ej nämnt något om ett äktenskapsförord och då ni införskaffat sommarhuset tillsammans är det troligt att huset är giftorättsgods och således enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken skall ingå i en bodelning. En bodelning går lite förenklat till så att varje makes giftorättsgods, efter avräknandet av vardera makes skulder, läggs ihop och sedan delas lika (11 kap 1-3 §§). Detta innebär att du, för det fall ingen av er har någon ytterligare egendom eller några skulder, har rätt till halva husets värde. Detta gäller oavsett om någon av er har betalat mer för huset. Äktenskapsbalkens 12 kapitel handlar om jämkning vid bodelning. I kapitlets 1 § föreskrivs det att en make kan få behålla mer av sin egendom än vad som följer av 11 kap. Detta gäller i det fall något annat vore oskäligt med utgångspunkt från äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Avsikten med denna regel är att den enbart skall tillämpas i undantagsfall, t ex om ett äktenskap varat kort tid och den ene maken fört in egendom av betydande värde i äktenskapet. Visserligen har erat äktenskap bara varit i 2 år (med kort äktenskap menas i förarbetena ett som varat mindre än 5 år) men eftersom ni båda betalade för stugan har jag svårt att se att någon jämkningsregel skulle vara tillämplig i detta fall. Med vänlig hälsning,

Blir hustrun ansvarig för lånet?

2006-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min far ska eventuellt stå för ett lån på min kommande lägenhet. Kan han göra detta så att hans fru ställs helt utanför. Hur går vi i sådana fall tillväga? Måste det skrivas in i äktenskapsförordet eller går det att ordna på enklare sätt?Tusen tack!
Mårten Andersson |Hej!Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § svarar varje make för sina egna skulder. Detta innebär helt enkelt att lånet blir din pappas skuld som han själv svarar för. Något äktenskapsförord behövs inte för att reglera detta.Det enda sättet på vilket din pappas hustru kan drabbas är om det blir utmätning för din pappas skulder i deras hem. I sådant fall presumeras den egendom som finns i din pappas besittning vara hans, vilket innebär att kronofogden kan utmäta egendomen. Detta gäller dock inte om det framgår att egendomen tillhör din pappas fru, eller om hon kan göra sannolikt att de innehar egendomen med samäganderätt. Dessa regler stadgas i utsökningsbalken 4 kap. 19 §, och aktualiseras som sagt först om utmätning blir aktuell.Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230, och utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774.Frågan påminner om några andra frågor här på Lawline, som du hittar http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=824 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=521.Vänlig hälsning,

Äktenskapsförord vid förbehåll

2006-12-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min mor har skänkt mig och min syster en fastighet, jordbruksfastighet, 50-50. Hon har reglerat att det skall vara vår enskilda egendom, om inte annat avtalas i ett äktenskaps förord. Jag är gift och vill att min del av fastigheten skall ingå i giftorätts godset. Hur skall jag praktiskt göra detta. Hur får jag tag i avtalet som min mor skrivit om enskild egendom? finns den på tingsrätten? har jag access till det? Jag vill veta hur jag kan häva 'enskild egendom' stämpeln på en fastighet som jag har som enskild egendom, så att den i framtiden ingår i giftorätt godset.
Daniel Waerme |Hej! Du kan göra den enskilda egendom till giftorättsgods genom att föreskriva detta i ett äktenskapsförord eftersom gåvoavtalet stadgar att egendom skall vara enskild om inte annat föreskrivs i ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap 3 §) 7:3 omfattar egentligen inte situationen att egendomen är enskild pga förebåll från gåvogivaren men i RH 1994:48(vari hänvisas till förarbetena) har fastslagits att paragrafen ändå är tillämplig på den situationen. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen, undertecknas av makarna och registreras hos tingsrätten. Du behöver således inte tillgång till gåvoavtalet. Med vänliga hälsningar

Varför skall gåva vara enskild egendom?

2006-12-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min mor ska skänka 90% av sin del i min/vår lägenhet till mig som gåva. Jag har hört att det är viktigt att gåvan är enskild egendom. Varför är detta viktigt och vad är skillnaden mot om det inte skulle vara det?
Linnea Ljung |Hej. Att en gåva ges med villkor att egendomen skall vara enskild är av betydelse för det fall att gåvotagaren är gift eller kommer att gifta sig. Enskild egendom ingår nämligen inte i den egendom som skall delas vid en eventuell skilsmässa eller vid den ena makens död. När två personer gifter sig behåller var och en sina tillgångar. Makarnas tillgångar läggs inte ihop till en egendomsmassa. Däremot har makarna giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätt är en makes principiella rätt till hälften av förmögenhetsvärdet av den andre makens giftorättsgods Giftorätten betyder inte särskilt mycket under själva äktenskapet. Vid skilsmässa eller den ena makens död får giftorätten betydelse. I dessa fall skall en bodelning göras. Enligt 10:1§ ÄktB skall makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Det betyder lite förenklat att all egendom som är giftorättsgods skall delas mellan makarna. Enligt 7:1§ äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom räknas alltså inte in i sammanläggningen vid bodelning och det är därför det är viktigt att fundera över om egendom skall vara enskild. Om en gåva ges med villkor att den skall vara enskild så är den enskild. Makarna kan beträffande övriga tillgångar genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom skall vara enskild. 7:2§ ÄktB ÄktB hittar du http://www.lagen.nu/1987:230