Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?

2021-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man gifte oss 1997 vi har sex barn tillsammans . Vi bor i ett hus, som min man köpte innan vi gifte oss. Det finns inget äktenskapsförord. Därimot har vi gemensamt lånat pengar till att renovera huset. Där har jag hälften av lånet men ingen del i huset. Om vi skiljer oss kommer jag få rätt till hälften av husets värde efter att vårt gemensamma lån betalats tillbaka ? Under åren som gått har min man betalt amorteringar och räntor på huset och jag har betalt löpande kostnader som mat, bensin, telefoner och abonnemang, kläder och allt som barnen behövt. // Tack på förhand !
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du har rätt till värdet av halva huset. Nedan kommer en förklaring.GiftorättsgodsDu skriver i ditt brev att ni inte har något äktenskapsförord. Då räknas era tillgångar som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att allt ni äger ska läggas samman vid en bodelning, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller även era skulder och banktillgångar, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.HusetHuset som ni bor i är er gemensamma bostad. Det spelar ingen roll vem av er som har köpt huset, eller om ni köpt det tillsammans, se 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Det innebär att huset ska ingå i bodelningen eftersom ni inte har något äktenskapsförord som säger att det utgör enskild egendom.BodelningEftersom ni äger ett hus måste ni upprätta en skriftlig bodelning. Ni behöver dock inte registrera avtalet hos Skatteverket, det är frivilligt. När ni gör bodelningen ska ni ta upp era tillgångar till det värde som gäller vid det datum ni ansökte om äktenskapsskillnad, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken.En bodelning går ut på att ni gör en bouppteckning på alla era tillgångar inklusive skulder, aktier, bohag. Efter ni gjort avdrag för skulder, delas era tillgångar i två lika andelar, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Efter det gör ni en lottläggning. Det innebär att ni ska dela på tillgångarna praktiskt. Exempelvis om din man vill ha huset, måste du få giftorättsgods eller ersättning för halva värdet av det. I praktiken brukar en av makarna ta över huset med tillhörande lån. Sedan delas den värderade vinsten, med avdrag för vinstskatt och mäklarutgifter i två.Om ni inte kan komma överens om vem som ska få huset, görs en skälighetsbedömning. Den som har mest behov av huset ska få det på sin lott. Exempelvis den som har vårdnaden om barnen. Många gånger blir det svårt för någon av makarna att ensam ta över lånen. Då kan ni naturligtvis sälja huset.JämkningI vissa fall Finns det möjlighet att jämka en bodelning. Med det menas att om förhållandet ekonomisk är oskäligt eller om äktenskapet varat en kort tid, typiskt sett kortare än fem år, se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. En jämkning är inte aktuell i ert fall eftersom ni har varit gifta i flera år, eller inte har ett skevdelat äktenskapsförord.SammanfattningOm inget äktenskapsförord finns, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods. Eftersom ni har ett hus måste ni upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Alla era tillgångar ska läggas samman och delas i två lika delar. Delarna ska sedan lottläggas, alltså ni bestämmer vem som ska ha vad. Allt kan ni göra själva om ni kommer överens. Vill ni ha hjälp med att skriva ett bodelningsavtal, eller med en bodelningsförrättare som hjälper er att dela upp era tillgångar, är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?

2021-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |kan jag skriva över min del av vårt gemensamma hus på min fru
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Det finns tre sätt att överföra egendom mellan makar, gåva, köp och bodelning.Vid överlåtelse av egendom mellan makar är det viktigt att överlåtelsen uppnår sakrättsligt skydd. Detta för att eventuella borgenärer inte ska kunna utmäta huset för dina eventuella skulder.GåvaVid gåva av fast egendom är bestämmelserna i 4 kap 1-3 och 7-9 § jordabalken tillämpliga, bl.a. skall ett gåvobrev upprättas där det skall framgå att du överlåter huset till din fru. För att överlåtelsen ska få sakrättsligt skydd måste gåvan registreras. Regler om detta finns i äktenskapsbalken. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Till ansökan skall ni bifoga gåvobrevet, 16 kap 2 § och 8 kap 1 § 2 st. äktenskapsbalken. Skatteverket kommer sedan att publicera gåva i Post- och Inrikes Tidningar, 16 kap 3 § äktenskapsbalken.KöpOm din fru ska köpa din del av huset blir jordabalkens regler om köp av fast egendom tillämpliga. Ni måste upprätta ett köpekontrakt där det skall framgå köpeskilling och en förklaring från dig som säljare att du överlåter egendomen till din fru. Ofta upprättas även ett köpebrev som kvitto på att betalning har skett. När dessa formkrav för köp av fast egendom är uppfyllda, är försäljningen sakrättsligt skyddad gentemot dina borgenärer genom avtalet. För mer information se 4 kap 1-9 §§ jordabalken.BodelningSlutligen kan ni överföra huset genom att förrätta en bodelning under pågående äktenskap. För att ni ska få göra detta ska ni skicka in en skriftlig anmälan till Skatteverket, 9 kap 1§ 1 st. äktenskapsbalken. Jag rekommenderar i så fall att ni börjar med att upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att all din egendom är giftorättsgods och all din frus egendom är enskild egendom, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska nämligen endast giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § äktenskapsbalken. När bodelningen är klar ska ni upprätta ett bodelningsavtal som ni båda ska underteckna, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen får sakrättsligt skydd genom bodelningsavtalet som jag rekommenderar att ni skickar in till Skatteverket för registrering, 13 kap 6 § äktenskapsbalken.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

2021-10-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man har gjort en stor penninggåva till hans bror inte länge före skillnad och utan min samtycke. Skulle det vara i sin lott på bodelning?Jag tror inte det är en gåva men att han prövar att minska sin lott.Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din man har gett bort en större summa pengar till sin bror en kort tid innan er skilsmässa. När en bodelning ska göras mellan makar, på grund av skilsmässa, är reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. När en äktenskapsskillnad ska genomföras ska makarnas egendom delas lika mellan dem, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Den egendom som ska delas lika är makarnas så kallade giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är är enskild egendom, och för att något ska betraktas som enskild egendom krävs det att det finns ett äktenskapsförord eller testamente där det framgår att egendomen ska vara enskild. Finns inte det är egendomen att betrakta som gitorättsgods och ska därmed elas lika. När bodelningen ska göras utgår man från de egendomsförhållanden som rådde den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap. 2 § ÄktB. Skulle det vara så att den ena maken minskar sitt grftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva aktualiseras en regel i 11 kap. 4 § ÄktB. Där framgår det att om den ena maken, utan samtyckte från den andra, ger bort en del av sitt giftorättsgods, så att denne minskar sitt giftorättsgods i en inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvan inte hade skett. Gåvans värde ska sedan dras av från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Detta gäller för gåvor som skett inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär alltså att om din för detta make gav bort dessa pengar inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om skilsmässan, och det var så pass mycket pengar att giftorättsgodset minskade i inte obetydlig omfattning, så ska summan för gåvan inte påverka din andel av bodelningen på det sätt som jag beskrev ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?

2021-10-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan!Min man har sålt sitt företag för en stor summa pengar. Vi har idag ett äktenskapsförord som säger att pengarna från försäljningen är hans enskilda egendom. Vid en eventuell bodelning vill han nu ändå garantera att jag får en del av dessa pengar. Vi tänker då att man skulle kunna skriva in detta i vårt äktenskapsförord. Text ex. som; XX kr av det min man äger skall vid ev. bodelning vara min enskilda egendom. Är detta förfarande möjligt?Eller finns det något annat sätt att reglera detta?Tacksam för svar och feedbackL
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att ni önskar att en del av köpeskillingen för erat bolag ska delas mellan er trots att ni i äktenskapsförord har beslutat att hela köpeskillingen är er makes enskilda egendom. För att besvara er fråga tänker jag redogöra för vilka åtgärder ni kan vidta för att tillförsäkra dig en del av köpeskillingen. Din fråga regleras i äktenskapsbalk (Äktb) samt i allmänna regler om avtal. Vilka möjligheter har ni inom ramen för ert äktenskap? I och med att köpeskillingen enligt äktenskapsförord ska vara enskild egendom kan endast den "kategoriseringen" hävas genom nytt äktenskapsförord (jfr 7 kap. 3 § Äktb). Om du önskar att din del av pengarna ska ingå i bodelningen krävs alltså ett nytt äktenskapsförord som säger det. Vilka andra lösningar finns? För att undvika att skriva ett nytt äktenskapsförord kan nu reglera situationen genom ett sedvanligt avtal. Det avtalet kan utformas som en skuld på så sätt att du är berättigad en viss summa pengar om vissa förutsättningar är uppfyllda, tex skilsmässa. Exakt hur ett sådant avtal ser ut finns det inte utrymme här för däremot hjälper vi dig gärna med att utforma ett sådant avtal. Om ni skriver ett vanligt avtal kommer inte överföringen enligt avtalet ske genom er bodelning. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att maila mig på andre.blomquist@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Räknas personlig julgåva som enskild egendom?

2021-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
Adam Winqvist |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken.Kort sagt så är svaret, nej. För att en gåva ska bli enskild egendom krävs att den givits med villkoret att så ska vara fallet (ÄktB 7:2 2p). Det måste även vara en gåva från någon annan än den andre maken. När en gåva väl givits kan den endast bli enskild egendom genom att detta tas in i ett äktenskapsförord. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv

2021-10-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Farsarvet.Min Far avled på 80 talet, Han va gift då med en annan kvinna än min mor.Då fick vi inte ut något av Farsarvet, för att hon satt i orubbat bo.Vi är 3 barn.Med sin Nya fru hade min Far 1 barn. Den nya frun hade 2 egna barn sen tidigare.NU är den kvinnan över 90 år och börjar bli senil, men innan dess skrivit Testament att hennes egna barn då ska få ärva hennes lägenhet. Och är ute till försäljning nu innan hon avlidit.Kan hon/Syskonen göra så?Vår del från farsarvet ?Om man nu säljer lägenhet x antal miljoner. Har vi ingen rätt till den? Kan man testamentera bort farsarvet eftersom hon då satt i orubbat bo.
Daniel Högman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga antar jag att du undrar i vilken mån ditt arv efter din far kan påverkas av hans efterlevande hustrus beslut.Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB) och i viss mån Äktenskapsbalken (ÄktB).Dödsfall i äktenskap och makes "arvsrätt"När två personer är gifta och den ena dör sker en äktenskapsskillnad eftersom äktenskapet har upplösts genom dödsfallet, se 1 kap. 5 § ÄktB. När detta sker ska också en bodelning ske, se 9 kap. 1 § ÄktB och 9 kap. 2 § ÄktB.Vid denna bodelning har din fars efterlevande maka fått företräde till arvet efter din far före dig, vilket gör att du har rätt till så kallat efterarv eftersom du är din fars bröstarvinge, se 2 kap. 1 § ÄB. Det ska påpekas att din fars fru inte ärver något från din far i egentlig mening utan erhåller "sin del" genom bodelning.Vid bodelningen med din far vid hans död fick hon behålla hela det gemensamma boets behållning i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Detta gör att arvet efter din far ska fördelas efter att hans fru går bort. En enkel uppställning kan förklara det bättre. Siffrorna är enbart exempel för att illustrera. Din far (A) avlider med tillgångar på 500'. Gift med sin fru (B) som har 300'.Bodelningen ser ut som följande: 500+300/2= 400'Vid en bodelning ska boet delas lika, se 11 kap. 3 § ÄktB. Eftersom jag inte har några uppgifter om eventuella tillgångar eller liknande kan jag inte i detalj redogöra för de regler som tillämpas här rörande enskild egendom, skulder, och liknande.B får 400' i bodelningen och A:s dödsbo 400'. De 100' som B får i bodelning är med full äganderätt. B har alltså från början 300´och ska få 100´av A för att få hälften av boet. De 400' som B nu har efter bodelningen äger B med full äganderätt. Detta innebär att det inte har varit föremål för något arv i egentlig mening utan att det har kommit från en ren bodelning.Den egendom som kommer från bodelningen har B med full äganderätt, vilket innebär att B är fri att göra som hen vill med detta.Ditt arv efter din far är skyddat av lagDen halvan som i bodelningen tillfaller A är det som utgör arvet efter honom. Detta tillfaller också B i det här fallet, fast med full förfoganderätt. Detta innebär att 400' av B:s totala 800' är från A med full förfoganderätt, se 3 kap. 2 § ÄB. Vad fri förfoganderätt innebär är att B får förfoga över egendomen under sin livstid, men inte "skada" ditt arv genom att till exempel i ett nytt äktenskap äktenskapsförorda om egendomen från din far, eller själv testamentera bort den till någon annan. Skulle detta ske har du rätt till ersättning från B:s dödsbo i efterhand, enligt 3 kap 3 § ÄB. För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ÄB måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel, se NJA 2013 s. 736. Detta innebär att mindre minskningar i efterarvet inte kan ersättas med stöd av 3 kap. 3 § ÄB. Utan att veta något om egendomsförhållandena i ditt specifika fall går det inte att svara på om vederlag kan bli aktuellt men normalt sett utgör en borttestamenterad lägenhet en väsentlig minskning av arvet.Vid B:s frånfälle har A:s arvingar rätt till 50% av B:s kvarlåtenskap i arv från A.När din fars fru sedan går bort innebär det för det första att det som kom från din far i bodelningen ska delas mellan hans arvtagare. Detta kallas efterarv. Rätten till efterarv innebär en rätt till en s.k. ideell andel av efterlevande makes totala behållning, men däremot INTE rätten till specifik egendom som till exempel en bil eller som i ditt fall en lägenhet, se NJA 1995 s. 303. Detta innebär att den specifika lägenheten inte är skyddad som efterarv, men likväl är värdet på din fars arv "skyddat" på så sätt att det inte kan reduceras utan att det ska ersättas enligt 3 kap. 3 § ÄB.SlutsatsDitt arv efter din far är skyddad, sett till sitt värde, men inte till sitt slag. Detta innebär att eventuella åtgärder som reducerar arvet efter din far innebär att du har rätt till ersättning från dödsboet efter din fars fru förutsatt att värdet på ditt arv har minskat med minst en fjärdedel.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man komma överens om att enskild egendom ska ingå i bodelningen?

2021-10-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Kan 10:4 ÄktB användas vid bodelning under äktenskap? Om vi genomför en bodelning under vårt äktenskap, kan vi alltså göra om min makes enskilda egendom till giftorättsgods och skriva den på mig? Eller krävs nytt äktenskapsförord?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i 10:1 ÄktB är att det enbart är makarnas giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Om man sedan tidigare har enskild egendom och vill att all eller viss sådan egendom ska ingå i en bodelning, kan man i enlighet med 7:3 ÄktB upprätta ett nytt äktenskapsförord och där förordna att viss eller all egendom som har varit enskild egendom istället ska vara giftorättsgods. Det alternativet du undrar om, dvs. att makarna enligt 10:4 ÄktB enas om att enskild egendom ska ingå i bodelningen och struntar i att göra om egendomen till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord, är också en möjlighet. Det enda som krävs för att detta ska vara möjligt är att makarna är överens, och då anses egendomen i fråga att vara giftorättsgods vid bodelningen. Viktigt att veta är att sådant indragande av enskild egendom i en bodelning endast är möjligt om egendomen har blivit enskild genom ett äktenskapsförord. Anses egendomen vara enskild p.g.a. någon annan anledning i 7:2 ÄktB, t.ex. genom förordnande i gåva eller arv, kan sådan enskild egendom inte dras in i bodelningen. Sådan egendom skulle bara kunna bli föremål för bodelning om den först genom äktenskapsförord görs om till giftorättsgods, och det är i sig bara möjligt om gåvogivaren eller testatorn uttryckligen lämnat en sådan möjlighet. Har gåvogivaren eller testatorn inte uttryckt sådan möjlighet, kan den enskilda egendomen inte ens genom äktenskapsförord göras om till giftorättsgods och därmed aldrig ingå i en bodelning. Sammanfattningsvis är det full möjligt att vid en bodelning under äktenskapet komma överens om att viss eller all enskild egendom ska ingå i bodelningen i enlighet med bestämmelsen i 10:4 ÄktB. Det får dock bara vara fråga om sådan enskild egendom som har blivit enskild egendom genom äktenskapsförord, vilket innebär att egendom, som har erhållits genom gåva eller testamente och som givaren eller testatorn har förordnat att vara enskild egendom, inte nödvändigtvis kan ingå i en bodelningen p.g.a. det jag har redogjort för ovan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

2021-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skiljas och tanken är att jag ska bo kvar i huset och ta över lånet. Jag undrar hur det fungerar att köpa ut någon. Vi köpte huset för 1 650 000 och har idag en skuld på ca 1 300 000. Jag skulle gissa på att vår bostad är värd det vi köpte den för, alltså 1 650 000 då den redan var sliten när vi köpte den och vi har inte renoverat något. Hur mycket kommer jag då att behöva betala till min man?Mvh Maria
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen.Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din man ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken och sambolagen makarnas eller sambornas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika.Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.I ditt fall för att komma fram till hur mycket du måste köpa ut din man för så får man räkna fram bostadens värde i enlighet med vad som har anförts ovan, det vill säga bostadens marknadsvärde minus avdrag mäklarkostnader, den latenta skatten och det som är kvar på lånet. Det som är kvar av värdet på bostaden ska läggas samman och delas lika. Behöver du hjälp med bodelningen rekommenderar jag att han bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.