Ska aktier i ett eget aktiebolag ingå i bodelningen?

2021-06-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag tänker på skilsmässa med min man. Jag själv äger en aktiebolag firma i 75% resten äger min tjej kompis på 25%. Jag undrar om min man vid skilsmässa har rätt till att ta del av aktier i firman eller vi ska dela bara på varat boende som i detta fall är bostadsrätter?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning vid äktenskapsskillnad När makar skiljer sig ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom som är enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen mellan makarna.Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande och där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).Jag utgår från att andelarna i aktiebolaget inte är enskild egendom, eftersom du inte nämner något om att exempelvis du och din make har ett äktenskapsförord där det står att aktierna i ditt aktiebolag är enskild egendom.Aktierna i ditt aktiebolag är alltså giftorättsgods, och aktierna ska ingå i bodelningen ifall du och din make skiljer er. Detsamma gäller även för bostadsrätten. Andelsberäkning och lottläggning vid bodelningenVid bodelningen så kommer först det giftorättsgods som vardera maken äger listas på denne make. Aktierna i ditt aktiebolag kommer alltså listas på dig eftersom det är du som äger aktierna. Det är bolagets marknadsvärde som ska tas upp och på dig. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (ÄktB 11 kap. 2 §). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (ÄktB 11 kap. 1 §). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning.Den faktiska omfördelningen av egendomen kallas alltså för lottläggningen. Vid lottläggningen är utgångspunkten att vardera maken har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (ÄktB 11 kap. 7 §). Detta innebär att du som äger aktierna i första hand har rätt att få aktierna i bolaget på din lott. Skulle det dock visa sig att du äger mer egendom än din make, så kommer du behöver ersätta din make upp till den summa som hans andel i boet uppgår till (ÄktB 11 kap. 9 §).Även om aktierna ingår i bodelningen, så innebär detta alltså inte nödvändigtvis att din man kommer få äganderätt till 50 % av de aktierna som du äger, dvs. att du och din make skulle äga 37,5 % var i aktiebolaget, och att din vän skulle äga 25 % fortsättningsvis. SammanfattningAktierna i ditt aktiebolag ska ingå i bodelningen eftersom allt giftorättsgods ska tas med i bodelningen. Jag utgår från att aktierna är giftorättsgods, eftersom det inte framgår att aktierna är enskild egendom. Bostadsrätten ska också ingå i bodelningen. Även om aktierna ska ingå i bodelningen, så behöver detta inte nödvändigtvis innebära att din make får äganderätt till hälften av de aktier som du äger i aktiebolaget. Detta eftersom utgångspunkten vid lottläggningen är att respektive make får behålla sin egen egendom. Ifall du skulle inneha mer giftorättsgods än din make så kan du lösa ut din make så att han inte får äganderätt över hälften av aktierna som du äger just nu. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Köp av egendom inom äktenskapet - gemensam egendom

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och min man ( vi är gifta) har köpt en båt tillsammans. Maken köper halva för ett arv och jag min halva för ett arv. Av praktiska skäl så åkte maken ensam och skrev kontrakt på båten. Gör det någon skillnad om vi skulle skilja oss att jag inte står med som ägare på kontraktet?
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta, vilket innebär att svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Rättsliga utgångspunkterVardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Kännetecknande för giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är å ena sidan att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Egendomen som omfattas av giftorätt kallas enligt lagen för vardera makens giftorättsgods. Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB.Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom, vilket därmed undantas från eventuell bodelning vid skilsmässa. Som jag nämnt så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB, vilket är en stark huvudregel för hela giftorätten.Olika sätt att ha äganderätt till egendomMakar kan inneha egendom med samäganderätt, t.ex. genom gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare.Emellertid kan även dold samäganderätt föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. Sannolikt kommer detta inte ens på tal eftersom det framgår att du tillskjutit hälften för arv och din make tillskjutit den resterande hälften för ett arv. SammanfattningGenerellt blir svaret på din fråga hur köpet gått till och i vilket ändamål, eftersom båda bidragit till köpet med lika stora delar och den utgör inte enskild egendom rör det sig om gemensam egendom som är eran till lika stora delar. Du behöver med andra ord inte oroa dig för vad som sker vid en eventuell separation, även om du inte stått med på kontraktet. Är ni INTE gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet samt står på kontraktet också är egendomens ägare. Men eftersom ni är gifta framgår svaret på frågan ovan, samäganderättslagen blir därför heller inte aktuell. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Tolka testamenten

2021-05-31 i Faderskap
FRÅGA |HejJag är ett av flera särkullbarn. Min far är gift och har ej barn med sin fru.I min fars testamente står det att vi särkullbarn..."...skall enligt lag erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap (egendom som tillhör avliden person) med fri förfoganderätt."Min fråga är ifall detta gör att, ifall min far skulle gå bort, vi går före giftorätten och får hela kakan?Och om så inte är fallet. Vad var då poängen med denna bit i testamentet?
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har funderingar kring tolkning av testamente. Bestämmelser i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB) blir tillämpliga.Inledningsvis ska konstateras att regler för hur testamenten ska tolkas finns i 11 kap. ÄB. Av 11 kap. 1 § ÄB framgår att testamenten ska tolkas i enlighet med vad som kan antas ha varit testatorns vilja. Eftersom jag inte kan läsa testamentet i dess helhet kan jag inte svara exakt vad testatorn menat med sin formulering. Jag skulle dock tolka informationen du lämnat i frågan på följande vis:Vad säger lagen?Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man som arvtagare har rätt att nyttja egendomen hursomhelst, med undantag för att testamentera bort den. Till skillnad från full äganderätt där arvtagare alltså ärver egendom till sin fulla utsträckning, utan något.Precis som du säger är kvarlåtenskap den egendom som tillhört en avliden person. Kvarlåtenskapen är den del av en makes egendom som ska fördelas i arv. Kvarlåtenskapen motsvarar den del som tillfaller er fars dödsbo efter en bodelning gjorts mellan honom och hans fru. I bouppteckningen ingår makarnas giftorättsgods, dvs. allt som inte utgör enskild egendom (20:4 2 st ÄB). Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB):– Ett äktenskapsförord– Om objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom.– Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet. Efter att skulder avräknats fördelas därefter giftorättsgodset er två emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle dina tillgångar ha ett större värde än din frus så har hon rätt till att kräva en del av huset. Skulle du ha andra tillgångar, exempelvis sparade pengar har du alltid rätt till att ge detta istället för en andel i huset (11 kap. 7 § ÄktB).Som nämnt är den egendom som tillfaller den avlides dödsbo efter att en bodelning gjorts dennes kvarlåtenskap och det är vidare denna som fördelas mellan arvingarna.TolkningSom nämnt är det svårt att tolka ifrågavarande villkor då denna är tagen ur en större sammanhang. Har du tillgång till resterande delar av testamentet kan du försöka ta vägledning i hur formuleringarna här ser ut och därigenom försöka utläsa en vilja hos din pappa. Enbart formuleringen "...skall enligt lag erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt" kan dock inte tolkas som någon rätt att "gå före i giftorätten". Även i det fall man kan visa på att så önskades av din far så har han inte möjlighet att testamentera detta då man endast kan testamentera sin kvarlåtenskap. Man har sålunda ingen möjlighet att "gå före".SlutsatsSammanfattningsvis kan konstateras att ifrågavarande villkor ensamt inte skiljer sig i alltför stora delar från vad lagen säger. Den största skillnaden i detta fall torde vara att ni ärver med fri förfoganderätt snarare än inte har full äganderätt.Som sagt, så saknar jag ytterligare information om testamentet i sig och dess innehåll. Jag kan således inte komma med en mer utförlig undersökning om rättsläget.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har min man rätt till mitt sparkonto vid bodelning?

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska skiljas från min man, har han rätt till hälften av mina sparade pengar på ett privat konto.Har sparat hela mitt liv medans han har använt sina pengar på sig själv.Känns så orättvist att mina pengar ska gå till honom och inte till mig.Har alltid fått betala för allt, lån, räkningar, skolgång, barnen kläder, mobiler osv.Medan han har använt sina pengar till tatueringar, kläder, festande osv.La även en väldigt stor del på huset vi köpte innan vi gifte oss antar att de pengarna också är borta för alltid.Tacksam för svar.
Johannes Ljusteräng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande äktenskap och äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makars giftorättsgods ska delas lika (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som räknas som giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som är föreskriven att den ska vara enskild, vanligast genom äktenskapsförord eller att det är egendom som man har ärvt med villkoret att egendomen ska vara mottagarens egna (7 kap. 2 § ÄktB). Således krävs det ett särskilt förfarande för att egendom ska anses vara enskild och därmed inte ingå i bodelningen. Om så inte har skett i ditt fall, dvs att inget äktenskapsförord har upprättats, ska pengarna på kontot ingå i bodelningen. Detta eftersom man utgår från egendomsförhållandena på den s.k. brytdagen – den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vad som också bör noteras är att giftorättsgods tar ingen hänsyn till äganderätten utan man kan se det som att egendomen tillhör äktenskapet, oavsett vem som har tillfört egendomen. Däremot kan jag inte utläsa från din fråga huruvida ni har ansökt om skilsmässa än. Om ni inte har gjort det, kanske du i så fall kan få din man att skriva på ett s.k. föravtal nu inför stundande skilsmässa? I detta föravtal kan ni då avtala om att t.ex. pengarna på ditt privata sparkonto ska vara din enskilda egendom eller att du ska få ta över huset (9 kap. 13 § ÄktB). Det är dock viktigt att understryka att det är ett avtal, d.v.s. att du och din man måste vara överens för att det ska vara giltigt. Gällande huset (er gemensamma bostad) så ska det också som huvudregel ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB), om det inte är enskild egendom vilket jag redogjort för ovan. Således ska värdet av huset delas lika mellan er. Däremot vem som i slutändan får ta över äganderätten av huset är bodelningen är gjort, finns det goda chanser att huset kan bli ditt. Enligt äktenskapsbalkens regler utgår man från en behovsprincip, d.v.s. den make som har stört behov av bostaden, är också den som ska få äganderätten av huset (11 kap. 8 § ÄktB). Nu vet jag tyvärr inte fler omständigheter i ditt fall, men mitt råd är att kontakta en jurist för att dels få hjälp att upprätta ett föravtal (om du tror att din make skulle gå med på det), dels hjälpa dig att argumentera för att du ska vara den som får behålla huset. Önskar dig all lycka till!

Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

2021-06-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord där allt vi har och kommer att anskaffa är enskild egendom. Vi bor i en hyresrätt, har barn och min man är arbetslös. Vad händer om vi skiljer oss? Måste jag försörja honom pga han är arbetslös trots vi har äktenskapsförord?Hur länge behöver jag göra det isåfall? Tack på förhand!
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det framgår av din fråga att du och din make är gifta men att allt ni köper utgör enskild egendom. Regler om bodelning finns stadgat i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad menas med enskild egendom?Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Vad händer vid skilsmässa?Det korta svaret på frågan är alltså att inget händer vid skilsmässa, den enskilda egendomen förblir orörd och undantas från bodelningen. Om ni kommit överens om att samtliga inköp som vardera make gör ska utgöra enskild egendom eller liknande som gör att ni inte äger något "gemensamt", saknas skäl att överhuvudtaget göra en bodelning eftersom det inte finns saker som ska delas lika. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet.Försörjningsplikt med meraHuvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din make, kan han få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din make av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får jag vara sambo med partner innan bodelning med hans exfru?

2021-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får jag sambo med min partner innan han har bodelat med min exfru? Vad är det som gäller? Lägenheten är hans enligt äktenskapsförord.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ett förbud att gifta sig med någon annan om man redan är gift, däremot finns det inget förbud mot att flytta samman med någon annan under äktenskapet. Det finns alltså inget hinder för att du ska kunna flytta in med din partner. Är lägenheten hans enligt äktenskapsförordet så kommer den heller inte vara med på bodelningen då det klassas som egen egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ogiltigförklara eller jämka äktenskapsförord

2021-05-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I need to know which are the reasons an Äktenskapförord s invalid, why the court can invalidate :by threat, what kind of threat ? , economic, violence,death .because my husband threatened me that I Must signed, Otherwise we would not get married but when He told me I had already closed my business where I lived and canceled my asylum so my chances of obtaining Permanent Residence took them away. Please I need the reasons why it can be invalidated. I know what Must to have an Äktenskapförord to be valid, I already know and a lawyer can write. I need to know reasons the Court invalidat Äktenskapförord.Tack
Rebecca Nilsson |Hi, thank you for turning to Lawline with your question.From what I understand, your question is if the court could invalidate a prenuptial agreement (äktenskapsförord) due to a situation that put you in a bad spot and made you feel forced to agree to the terms. I don´t know the exact situation you are in or what was said or what the agreement contains. So, I will not focus on getting it terminated due to the contract being faulty, I will more focus on the circumstances around the signing of the contract. Remember that the court could come to a different conclusion than I, depending on other factors like your husband's testimony etcetera. So, my answer will be nothing more than a guide for you based on the information I have. Firstly, a prenuptial agreement is a binding contract between the married or soon to be married couple. For it to be valid it needs to be sent to Skatteverket for registration if, but if you signed it before 2011 it had to be sent to Tingsrätten for registration. For the registration to be completed both of you need to identify yourself. If that was done, then you can't terminate the contract due to it not being legally binding. If it is legally binding then it follows the standard contractual rule, the contact must be followed. To be able to terminate a legally binding contract you must be able to prove that your husbands' actions in itself makes the contract not binding. (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)) In your case I would focus the case on his use of your position of dependency to him and that he gained benefits from it that is not in proportion to what you gained (3 kap. 31 § Avtalslagen (AvtL)). Or that he made you sign the contract using coercion (3 kap. 29 § AvtL). But for coercion to be appliable his actions need to have been unduly, as in blackmail or similar. That means that his actions must have crossed the line of what is acceptable. SummaryAs I wrote earlier, I can´t give you a straight answer of what you can do in your situation. My guess is that you can get the prenup terminated due to your husband using your dependency to make you sign the contract. From what I understand no threats or actual force was involved in you signing the contract. But you seemed to have been in a situation you felt that you could not say no and that he knew that. But the court could also come to another conclusion depending on the information you and your husband gives. If I could give you one tip, it is to contact a lawyer who you can have a more personal contact with and that could look into your case with more information to stand on. You can come into contact with our lawyers here.I hope this helped. Good luck!Best regards

Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?

2021-05-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. I stort sett hela tillgångsmassan utgörs av enskild egendom. Dessutom har jag i stort sett försörjt min fru de senaste två åren. Nu har hon ett jobb med 45 000 SEK i månadslön som inom ett går upp till 55 000, men inga tillgångar.Vi har tvillingar på 13 år. Jag har för avsikt att ge henne mer än vad hon skulle få om bodelning görs enligt äktenskapsförord och testamentet efter min pappa. Detta för att hon och barnen ska kunna köpa ett boende i närheten där alla tre får eget rum. Beloppet jag tänkt ge är av storleksordningen att hon ska kunna ha till insatsen för bostaden och kunna köpa bil, möbler etc.Hon hävdar att ojämlikheten i vår tillgångsmassa gör att hon ska mer än jag tänkt att ge. Vad är rättsläget här?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga ska du och din fru skilja er. I stort sett alla era tillgångar utgör enskild egendom. Du har de senaste två åren försörjt din fru, nu har hon ett arbete med 45 000 kronor i månadslön. Däremot saknar hon tillgångar. Din avsikt är att ge henne mer tillgångar än vad som skulle vara resultatet av om en bodelning sker utifrån ert äktenskapsförord och testamentet efter din pappa. Syftet är att hon och barnen ska ha möjlighet att köpa ett boende i närheten. Enligt din fru är ojämlikheten i er tillgångsmassa att hon ska ha mer än du tänkt att ge.Som jag tolkar det är din fru av uppfattningen att det föreligger grund för jämkning. Jämkningsbestämmelserna framkommer i 12 kap. äktenskapsbalken. I det följande redogör jag för vad jämkning i bodelning innebär, samt jämkning av äktenskapsförord (som är det som ligger närmst till hands i ert fall).Jämkning i bodelningJämkning i bodelning framkommer av 12 kap. 1 § äktenskapsbalken och innebär att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra maken. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska det göras en helhetsbedömning av makarnas förhållanden när frågan om jämkning prövas. Äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden kan tala för en jämkning, medan andra omständigheter kan verka i motsatt riktning, såsom på vilket sätt den ekonomiska situationen i äktenskapet uppstått, makarnas hälsotillstånd eller deras utbildnings- och yrkesnivå (se prop. 1986/87:1 s. 185).Jämkning enligt 12 kap. 1 § äktenskapsbalken innebär således inte att den ena maken får mer av den andre makens egendom. Bestämmelsen innebär att en make får behålla mer av sin egendom. Så kan vara aktuellt exempelvis vid kortare äktenskap (under fem år). Är den ena maken mer förmögen än den andre kan det vara oskäligt för den rikare maken att behöva dela med sig med hälften av sin egendom.Jämkning av äktenskapsförordEnligt 12 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken får ett äktenskapsförord under vissa förutsättningar jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Jämkning av villkor (eller att det lämnas utan avseende) får ske om det är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Möjligheten till jämkning innebär att enskild egendom, i större eller mindre utsträckning, kan dras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods. Bestämmelsen är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske långvarigt äktenskap.Såvitt jag kan finna har bestämmelsen om jämkning enligt 12 kap. 3 § första stycket ÄktB prövats av Högsta domstolen i endast ett mål (NJA 1993 s. 583). I målet hade makarnas äktenskap varat i elva år när de upprättade ett äktenskapsförord. Enligt äktenskapsförordet skulle all egendom, som de då ägde eller därefter förvärvade vara enskild. De hade två barn tillsammans. Förordet tillkom i samband med störningar i äktenskapet. Detta fortsatte sedan och hade varat cirka 23 år vid skilsmässan. Vid tiden för förordets tillkomst ägde mannen en fastighet (vars taxeringsvärde då uppgick till 45 000 kr), en gammal personbil, en högsjöbåt jämte motor, ett båthus på arrenderad mark och ospecificerade bankmedel. Hustrun ägde då vissa husgeråd, möbler, en filmkamera och en annan kamera, en kikare samt ospecificerade bankmedel. Året efter skilsmässan hade mannens fastighet ett värde om 570 000 kr. Hans enskilda egendom omfattade vidare bl.a. en båt, som han köpt för 145 000 kr, en husvagn samt en bil av äldre modell. Därtill hade han dock skulder om 250 000 kr. Hustrun ägde vid skilsmässan bohaget, som enligt henne hade ett värde omkring 10 000 kr, och obligationer till ett oklart mindre. Hennes skulder uppgick till 3 000 kr. Mannen behöll en del av bohaget och betalade hustrun härför 6 000 kr enligt hennes uppgift och 10 000–12 000 kr enligt mannens egen utsaga. Under äktenskapet hade hustrun arbetat ett antal år, mest på deltid, samt studerat. Hennes inkomster hade därmed varit begränsade medan mannen enligt egen uppgift hade haft "tämligen stora inkomster". Det var mannen som tagit initiativet till äktenskapsförordet och åberopade som motiv, att han ville försäkra sig om att hans fastighet inte skulle behöva säljas vid en eventuell framtida skilsmässa utan i stället kunna tillfalla barnen så småningom. Inför upprättandet av förordet gjorde makarna två besök hos advokat, där olika frågor i sammanhanget diskuterades. I samband med förordet upprättades också ett inbördes testamente. Tingsrätten ogillade hustruns talan om jämkning av det aktuella förordet. Domen fastställdes utan särskild motivering av såväl hovrätten som av HD. I sina domskäl konstaterade tingsrätten bl.a. att det inte kunde anses ha rått något påtagligt missförhållande mellan vad som blev mannens enskilda egendom och vad som tillföll hustrun. Fastigheten hade visserligen genomgått en betydande värdestegring men att denna utveckling "varit möjlig att förutse, för att inte säga närmast självklar". Därtill framhöll domstolen, att värdestegringen hade ett direkt samband med att mannen lagt ned pengar och eget arbete på om- och tillbyggnad av huset. Det antecknades också, att hustrun ingalunda kunde sägas vara utblottad vid skilsmässan.Högsta domstolens avgörande visar att jämkningsbestämmelserna i 12 kap. 3 § första stycket ÄktB ska tillämpas restriktivt och att det inte är tillräckligt för jämkning av äktenskapsförord att det kommit att råda en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Avgörande är i stället huruvida äktenskapsförordet är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Grund för jämkning torde exempelvis kunna föreligga när ena parten fått till stånd ett äktenskapsförord genom aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlingsläget.Möjligheterna till jämkning av äktenskapsförord, sett till det din fru anfört (ojämlikheten i arvsmassa) är där med inte ett skäl till att hon ska erhålla mer. Ett äktenskapsförord är ett avtal och utgångspunkten är att det ska gälla.Min bedömning utifrån den information du delgett oss är att det saknas grund för jämkning av äktenskapsförordet. Att det blir en snedfördelning är inte tillräckligt för att äktenskapsförordet ska jämkas. Det krävs mer än så. Den egendom du har fått av din pappa genom testamente kan inte bli föremål för jämkning. Den egendomen har du såvitt jag förstår erhållit med villkoret att den skulle vara din enskilda. Testamentsgivarens vilja ska respekteras och därför kan du inte bli tvungen att dela med dig av den egendomen.Om du behöver hjälp från en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,