Vad händer med all egendom vid en skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag frågade förut om vad som händer med mina tillgångar när jag skiljer mig och jag vill ha förtydligande på vad vad som händer med giftorättsgodset. Vill inte ha en lång utläggning som sist utan ett kort och koncist svar på vad som gänder med det, så som jag uppfattat det så kan jg behålla det om jag vill? Eller är jag helt ute o cyklar, snälla förtydliga detta och inte så jätteinvecklat vill bara förstå den biten. tack så mycket på förhand!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte exakt vad din fråga rör då det inte var jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår frågan som du nu ställer; nämligen vad som händer med er egendom (giftorättsgods) vid en skilsmässa. Eftersom din fråga handlar om makars egendom kommer jag att utgå ifrån äktenskapsbalkens (ÄktB) bestämmelser. En bodelning är något som sker när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom; giftorättsgods och enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. De tillgångar som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Svar på din fråga: Det som alltså sker med giftorättsgodset är att den delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses, i detta fall p.g.a. en skilsmässa. Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Bodelning med internationella egendomar

2021-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag har en svåger som är gift med en Thailändska. Han ägde huset när de gifte sig. Det finns inget äktenskapsförord. Men hon äger 2 hus i Thailand. Kommer dessas värde att räknas in tillsammans med hans bostad om de skiljer sig?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag gäller för äktenskapet?Den första saken som behöver undersökas är om svensk lag kommer att tillämpas på bodelningen mellan er. Vilken lag som kommer att tillämpas påverkar såklart hur uppdelningen av egendomen kommer att se ut - och vad som kommer att ingå. Enligt lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (LIMF) 3 § gäller som huvudregel att du och din maka kan avtala skriftligt om vilket lands lag ni vill ska gälla vid bodelningen. Om ni inte har ett sådant avtal, blir frågan om vilket lands lag som ska tillämpas beroende av er hemvist (se 4 § LIMF). Det är inte hugget i sten när man ska anses ha "hemvist" i en viss stat, men viktiga faktorer enligt svensk rätt är var man är medborgare, var man är folkbokförd, hur länge man bott i landet, hur många andra anknytningar man har dit (t ex fast jobb, släktingar i landet etc) samt om man har för avsikt att stanna kvar i landet tillsvidare.Har ni inget skriftligt avtal som nämnts ovan ska lagen i det land där ni båda tog hemvist när ni gifte er gälla. Men om ni därefter flyttat till ett nytt land och bott där tillsammans i minst två år, ska istället det landets lag gälla. Detta innebär att om ni bott i Sverige tillsammans sedan minst två år tillbaka ska svensk lag tillämpas på er bodelning.Vad ska ingå i er bodelning enligt svensk lag?Vad som enligt svensk lag ska ingå i en bodelning står i 11 kap. Äktenskapsbalken. Enligt svensk rätt ingår allt giftorättsgods men inte enskild egendom (som gjorts enskild genom äktenskapsförord). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen oavsett var den egendomen befinner sig. Vad innebär detta för er?Har inget avtal upprättats om vilket lands rätt som ska tillämpas och de har hemvist i Sverige blir svensk rätt tillämplig. Enligt svensk rätt delar de på allt giftorättsgods (dvs huset i Sverige och husen i Thailand) om inget äktenskapsförord har upprättats. Vänliga hälsningar,

Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?

2021-07-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min dotter har skickat in ansökan om skillsmässa. Inget större i värde i boet idag. Boende hyresrätt. Barn under 16 årMin fråga: om hon köper ett bostadsrätt nu före bodelning, tas detta i bodelning eller hennes enskild egendom?MVH undrande
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord ska all egendom ingå i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom. Enskild egendom är till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?Bodelningen ska göras utifrån hur egendomsförhållandena ser ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. "kritiska tidpunkten") (9 kap. 2 § ÄktB). Ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Därmed ska inte egendom som förvärvats efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten ingå i bodelningen trots att den egentligen utgör giftorättsgods.Slutsatsen är därför att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen eftersom den köptes efter att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Är man ansvarig som make för den andra makens skulder?

2021-07-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man har gjort sej skyldig till ett brott och ska betala skadestånd till offren. Min man och jag bor inte längre med varandra. Men vi är gifta på pappret.. om nu skadeståndet överskrider hans tillgångar är jag tvungen att betala resten av det som fattas då. Vi har ej längre några gemensamma tillgångar.
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaVisserligen framgår det av 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken att makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses vilket innebär att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. Men enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken gäller att varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder, det betyder att du inte kan bli tvungen att betala hans skadestånd. Du kommer inte heller bli betalningsansvarig för hans skadestånd vid bodelningen eftersom vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I det här fallet om din makes skulder överstiger hans tillgångar så kommer vid bodelningen ni bara dela på det som återstår av ditt giftorättsgods efter att du har dragit av dina skulder. Du behöver alltså inte betala den delen av hans skulder som överstiger hans giftorättsgods.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Jag ägde ett hus när vi träffades som han flyttade in i . Han står ej som ägare eller med i lånen.Jag har lån på 750k på huset och det är värderar till 1 miljon. Inga äktenskapsförord är skrivna.Han har mycket skulder hos kronofogden. Förutom huset har jag ca 300k i blanco lån.Tanken är att jag ska behålla huset, behöver jag lösa ut honom med något och hur räknar man isf?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger du ett hus värt 1 000 000 kr och du har skulder på 1 050 000 kr. Din man äger ingen del av huset och du undrar om du måste lösa ut honom när ni skiljer er. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom att du inte skriver något om ett äktenskapsförord eller enskild egendom utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Om huset är det enda giftorättsgodsetJag har ingen information om huruvida det finns annat giftorättsgods än huset men om det skulle vara så skulle du inte behöva lösa ut din man eftersom att dina skulder är större än värdet på huset. Om det finns annat giftorättsgodsDet är troligt att det utöver huset finns annat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Detta innebär att om du har mer giftorättsgods kvar än din man efter att era skulder räknats av måste du antingen lämna dina egendomar eller motsvarande värde i pengar så att ni får lika mycket. Om t,ex du skulle ha 100 000 kr mer än din man i giftorättsgods efter att skulder avräknats ska du lämna egendom för 50 000 kr eller motsvarande i pengar. SammanfattningHuruvida du måste köpa ut din man beror på hur mycket giftorättsgods som finns utöver huset. Du har rätt att få din egendom vid bodelningen men om du skulle ha mer giftorättsgods än din man när skulderna avräknats ska du lämna hälften av detta antingen i egendom eller motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag köpte en bostadsrätt tillsammans när vi blev sambos. Vi äger 50% var av bostaden, men han betalade hela kontantinsatsen vid köpet. Eftersom vi varken skrev ett samboavtal eller ett skuldebrev så vet jag att jag hade haft juridisk rätt till halva kontantinsatsen om vi hade separerat som sambos. Vi har dock gift oss sedan dess, och kommer nu genomgå en skilsmässa. Den totala tiden vi har levt tillsammans är kortare tid än 5 år, varför vår bodelning kommer jämkas enligt 5-årsregeln. Min fråga är dock om kontaktinsatsen han betalade när vi blev sambos hör till det giftorättsgods som han anses äga, eller om det ses som vårt gemensamma giftorättsgods och ska fördelas som det hade gjort om vi varit sambos istället för gifta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I bouppteckningen ska kontantinsatsen redovisas som giftorättsgods. Nedan kommer en förklaring.SamboegendomTvå personer som lever stadigvarande tillsammans i ett parförhållande räknas som sambos enligt 1 § sambolagen. Det som räknas som samboegendom är den gemensamma bostaden och det bohag som hör till, det vill säga de möbler som är inköpta till lägenheten, se 3 § sambolagen. Eftersom ni köpte bostaden för att bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för lägenheten, se 3 § sambolagen. I ert fall har ni inget samboavtal, där det framgår att ni har avtalat bort sambolagen, eller att era tillgångar ska utgöra enskild samboegendom, se 9 § sambolagen.Samboförhållande upphörOm samborna ingår äktenskap upphör samboförhållandet att gälla, se 2 § sambolagen. Av ditt brev framgår det inte om ni skrev ett äktenskapsförord när ni ingick äktenskapet, men jag tolkar det som ni inte har ett avtal.GiftorättsgodsEr samboegendom (Bostaden) övergick till att bli giftorättsgods i och med äktenskapet eftersom det inte fanns några regleringar om att den skulle utgöra enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.BodelningNu när ni ska skilja er ska ni göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Där ska giftorättsegendomen ingå, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Alla tillgångar och skulder ska räknas in, därmed även kontantinsatsen, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken.Jämkning av bodelningPrecis som du skriver finns det möjlighet att jämka bodelningen om äktenskapet upphört inom fem år enligt 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Principen ger en möjlighet att jämka med en avtagande faktor om 20 % per år. Det vill säga om ni varit gifta i ett år, går det för den ena maken att jämka med 80 %, nästa år 60 % och så vidare.För att kunna tillämpa 12 kap 3 § äktenskapsbalken, är det viktigt att förstå bakgrunden till lagen. Möjligheten kom till för att ge ett skydd åt den ekonomiskt svagare parten i äktenskapet. Det vill säga om den ena maken exempelvis inte har arbetat, utan tagit hand om hemmet, eller om den part som vid äktenskapets ingående var den som betalade större delen av alla investeringar, men som senare har fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, då ska en möjlighet att jämka ges till den som är i behov av jämkning. Regeln syftar även till att motverka möjligheten att gifta till sig pengar. Regeln tillämpas restriktivt, och tar sikte på om det finns äktenskapsförord som leder till skevdelning, utgångspunkten är att en bodelning ska ske enligt likadelningsprincipen, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken.SammanfattningNi har inga avtal om att bostaden utgör enskild egendom, den är därför giftorättsgods. Även skulder och andra tillgångar är giftorättsgods om inget annat framgår av ett äktenskapsförord, därmed även kontantinsatsen. Allt giftorättsgods ska delas lika vid en bodelning efter äktenskapsskillnad. Möjligheten att jämka en bodelning med anledning av att förhållandet är kortvarigt finns om det föreligger starka skäl, eller om det blir en uppenbar skevdelning. Regeln tillämpas restriktivt, och utgångspunkten är att bodelning ska ske genom likadelning. Kontantinsatsen ska därför ingå i bodelningen utan jämkning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, eller bestrida jämkningen är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

2021-07-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar upptäckt att min fru har en massa kontoskulder och tagit lån utan min vetskap.Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Blir jag delaktig i dessa då ?Med vänlig hälsning
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). När bodelningen sker ska makarnas eventuella skulder avräknas (11 kap. 2 § ÄktB). Alltså är du inte skyldig att ta över eller betala din makes skuld vid en skilsmässa. Däremot ska din makes skulder täckas av dennes giftorättsgods. Efter denna skuldtäckning läggs ert giftorättsgods ihop och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din makes skulder överstiger dennes giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kr i giftorättsgods och får då hälften av ditt giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behåller din make och delas inte vid bodelningen. Värt att tillägga är att det inte spelar roll om din make skuldsatte sig innan eller under eftersom det är den egendom makarna har på brytdagen som ingår i bodelningen. Brytdagen är den dag då ni lämnar in skilsmässoansökan till Tingsrätten. SlutsatsDu blir inte delaktig i och övertar inte din makes skulder vid en eventuell skilsmässa utan dessa ansvarar din make själv för. Skulderna kan trots detta påverka dig och innebära att du får ut mindre av er gemensamma egendom (giftorättsgods) vid en bodelning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag kan rekommendera att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

enskild egendom och testamente

2021-07-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har inga barn. Vi har äktenskapsförord. Kan jag testamentera bort hela eller delar av min kvarlåtenskap? Det vill jag helst. Om inte, kan jag då skänka bort pengar innan jag dör och finns det regler runt detta? (Har obotlig cancer och får ingen hjälp från hustrun) Tack för svar. Hon är pensionär, jag är sjukskriven till jag fyller 65
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt finns en uppdelning mellan giftorättsgods och enskild egendom. Varje make äger sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. En makes egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom ( 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är däremot egendom som inte ingår i bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Av bakgrundsinformationen framgår att ni har signerat ett äktenskapsförord trots att innehållet är okänt. Vanligen utgör ett äktenskapsförord ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Vad som utgör enskild egendom sätter gränsen för vad som kan fritt förfogas av den ena maken, t.ex. kan enskild egendom testamenteras bort eller bortskänkes utan den andra makens samtycke. Regler om upprättande av testamente kan hittas i 10 kap. Ärvdabalk (ÄB). I 10 kap. 1 § ÄB anges formkravet för att testamentet ska vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,