Äktenskapsskillnad

2021-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag går i tankarna på att separera.VI är gifta.År 2001 köpte vi vår villa. Den har vi byggt om och till och den är nu värd flera miljoner. Min man står som ägare för att jag studerade när vi köpte huset. År 2014 gifte vi oss. Min fråga blir nu, delas huset lika mellan oss vid en skilsmässa?Eller behöver vi göra något mer innan?
Amanda Laulumaa |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni är gifta så råder ni över er egen egendom och svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Med andra ord äger han för nuvarande hela fastigheten. Vid en äktenskapsskillnad förändras emellertid den ekonomiska situationen (1 kap. 5 § ÄktB). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni inte har skrivit något äktenskapsförord så betraktas all er egendom som giftorättsgods, bortsett ifrån vissa typer av försäkringar, gåvor eller testamenten med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Det faktum att han ursprungligen köpte fastigheten är således irrelevant vid en skilsmässa. Fastigheten, såväl som övriga tillhörigheter, delas lika mellan er. Med vänliga hälsningar

Ingår vårat bankkonto i bodelningen?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag och min man ligger i skilsmässa efter 36 årNu ska vi göra bodelningVi har haft gemensam konto i alla år. Där har vi fört över pengar till vårt privata konto.Ska det regleras med bodelningen om ena partnern har förbrukat mer ellerIngår inte det i bodelningen?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna utgångspunkterRegler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild, är giftorättsgods enligt 7 kap 1§. I 7 kap 2 § regleras på vilka sätt egendom kan bli enskild, exempelvis om egendomen har tillkommit en till följd av arv med villkor att det ska vara enskilt, eller om ett äktenskapsförord uttrycker att viss egendom är enskild. Det är enbart på de sätt som anges i 2 § som egendom kan bli enskild. Ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen?Utifrån frågan verkar det inte som att det finns något äktenskapsförord och därför kommer också alla tillgångar, inklusive värdet på bankkonton, att tas med i bodelningen, 10 kap 1 § ÄktB. Till följd av detta är det inget som kan räknas av eller liknande, utan allt giftorättsgods ska vara med.Är jämkning möjligt?Det som kan ske, är att man kan jämka bodelningen om utfallet skulle bli oskäligt enligt 12 kap 1 § ÄktB. Om utfallet av bodelningen kanske blir oskälig till följd av att en make förbrukat mycket av sina pengar, kan bodelningen komma att jämkas och en omfördelning av tillgångarna så att det blir mer skäligt kan komma att göras. Detta kräver dock alltså att resultatet av bodelningen blev oskäligt. Huruvida detta kan appliceras i erat fall kan jag inte svara på utan att veta vilka summor som har förbrukats samt under vilka omständigheter.SammanfattningTill följd av att bankkonton är giftorättsgods om inte annat anges genom exempelvis äktenskapsförord, ska tillgångarna på bankkontot ingå i bodelningen. Att ena maken har förbrukat mer pengar än den andra maken kan inte göra så att kontot tas ur bodelningen. Ett alternativ att undersöka kan vara att se om förutsättningarna för jämkning föreligger vilket kan ske om resultatet från bodelningen blir oskäligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med makens skulder vid en skilsmässa, och vilken rätt har hans borgenärer?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har fått i gåva 50% min mans andel av bostadsrätt för 10 år sen, och hel renoverat från mina egna pengarjag står för lån och han är kvar som garant hos bankennu vi kommer att skiljas pga att han belånade massor av pengar på kredit kortFråga:1. måste vi ha bodelning ? och att han för sin del som vid försäljning2. om han hamnar hos Kronofogden påverkar det bostad ? (hos skatteverket är bara jag registrerad som ägare)
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du och din make äger 50% av en bostadsrätt, och att du nu undrar huruvida ni behöver göra en bodelning vid skilsmässa, och huruvida bostaden påverkas om han hamnar hos Kronofogden.Måste ni göra bodelning?Utgångspunkten är att när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, ska egendomen fördelas genom en bodelning (9 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). Dock behöver bodelning inte göras om ni endast har enskild egendom, och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra. Alltså om ingen av er gör anspråk på den andras egendom, behöver ni inte göra en bodelning, även om jag starkt rekommenderar det. Ni behöver inte anlita en bodelningsförrättare om ni är överens om hur egendomen ska fördelas. Rätten till bodelning kvarstår även efter skilsmässan, och därför är det bra att göra en bodelning så någon av parterna inte i efterhand kommer och gör anspråk på egendom och kräver bodelning. Enskild egendom är sådan egendom som ni förordnat om i äktenskapsförord, eller i annan handling så som testamente eller gåva, med utfästelse om att egendomen ska utgöra enskild egendom, och därmed ska undantas från bodelningen. Det måste särskilt anges att viss egendom utgör enskild egendom, om det inte gjorts har ni bara giftorättsgods som då som utgångspunkt ska delas lika mellan er. Det är klokt att i en situation som du beskriver, där ni äger hälften av bostaden, upprätta en bodelning för att klargöra hur bostaden ska fördelas mellan er. Utgångspunkten är att ert giftorättsgods ska fördelas lika, men ni får helt själv avgöra fördelningen om ni är överens. Så länge ni är överens, kan ni fördela bostaden hur ni vill. Om ni inte är överens, och då du stått för lån och utgifter vid renovering och liknande, låter det klokt att göra en bodelning. Om ni inte är överens om hur er egendom ska fördelas, kan du begära jämkning om det är så att du stått för större delen av utgifterna kring bostaden (12 kap. 1§ ÄktB). Du kan då få behålla mer av giftorättsgodset. Det är även bra att göra en bodelning om ni båda gör anspråk på bostaden. Utgångspunkten är att vardera part ska få den egendom som de själv äger vid en bodelning, men då ni båda verkar äga bostaden måste den fördelas helt på en av er, och den som får bostaden ska då lösa ut den andra (11 kap. 7-8§§ ÄktB). Hur påverkas bostaden om han hamnar hos Kronofogden?Jag är inte helt säker på vad du menar med "påverkrar det bostaden?". Jag tolkar det som att du med frågan undrar vad som händer om hans skulder går till indrivning via Kronofogden, och om de kan göra anspråk på bostaden. Av frågan framgår väldigt lite omständigheter, vilket gör att svaret kommer bli ganska generellt och möjligen lite rörigt. Om ni fortfarande är gifta, gäller ändå att vardera maken svarar för sina egna skulder (1 kap. 3§ ÄktB). Detta innebär att du inte har någon skyldighet att betala av hans skulder och hans borgenärer kan inte göra anspråk på egendom som du äger ensamt.Om han hamnar hos Kronofogden och blir föremål för utmätning, får Kronofogden endast utmäta egendom som är hans (4 kap. 17§ Utsökningsbalken, UB). Om ni samäger bostaden, skulle de ha rätt att utmäta hans del av bostaden, alltså sälja bostaden, och då har du rätt att få ut din del av bostadens värde (8 kap. 8§ UB). Detta är dock inget som Kronofogden i första hand gör, när det gäller bostaden man bor i. Det ska vara en väldigt värdefull bostad eller liknande omständigheter som skulle göra att de skulle utmäta den, då den utgör ett essentiellt behov för er (5 kap. 1§ 6p. UB). Kronofogden borde utreda och se att bostaden delvis ägs av dig. Annars måste du göra detta sannolikt, alltså ge in underlag till dem som visar att du äger 50% av den (4 kap. 19§ UB). Även om du äger hela, kan Kronofogden dock utmäta den om det föreligger så kallad dold samäganderätt, alltså om ni köpt bostaden för gemensamt bruk, om han bidragit ekonomiskt till bostaden och ni både förstått att det ekonomiska bidraget syftar att grunda samäganderätt. Om ni begär en bodelning ska hans skulder räknas av hans andel, men endast de skulder som han redan har vid ansökan om äktenskapsskillnad. Skulder som uppstått senare ska inte räknas av (9 kap. 2§ ÄktB). Men skulderna han redan hade kan alltså utmätas från hans egendom även om en bodelning ska göras (9 kap. 9§ ÄktB). Det hjälper inte heller att han ger resterande andel i bostaden till dig i gåva, om han går i konkurs. Då ska gåvor som givits inom tre år före konkursen gå åter, om det inte visas att han hade kvar utmätningsbara skulder efter att gåvan givits (4 kap. 6§ Konkurslagen). Det går att ge som gåva, om han utöver det har kvar egendom som täcker hans skulder, vilket det dock inte låter som. Om han hamnar hos Kronofogden efter att ni skilt er, och efter bodelningen är gjord, gäller fortfarande samma regler som ovan. Men det beror dock på vem som behåller bostaden. Om du får bostaden, kan Kronofogden som utgångspunkt inte utmäta den, då han inte längre äger den. Men om han får bostaden kan de göra det. Om ni genom bodelningen inte fördelar bostadens värde lika mellan er, alltså om han inte får ut hans andel av värdet, kan det bli problem. Din make får inte vid en bodelning gå med på en fördelning som innebär att han får ut mindre än vad han egentligen har rätt till, som skadar hans borgenärer. Han får alltså inte avstår från att få ut halva värdet på bostaden om du behåller den, om det innebär att han inte kan betala en skuld som han hade innan bodelningen (13 kap. 1§ ÄktB). Det krävs dock att han blir på obestånd. Om han avstår egendom på detta sätt, kan du komma att bli ansvarig för upp till den del som du fått för mycket av vid bodelningen, om din make inte har tillräckliga medel för att täcka hela sin skuld. Om din make går i konkurs av bodelningen, och inte har kvar utmätningsbar egendom efteråt, kan hans andel som han avstått gå åter, alltså måste du betala den del som han avstått (4 kap. 7§ konkurslagen). SammanfattningSom utgångspunkt ska ni alltså göra en bodelning, om ni inte bara har enskild egendom, och som utgångspunkt är det egentligen rätt fritt för er att fördela egendomen som ni vill om ni är överens. Då kan du i princip behålla allt, och han får inget, eller vice versa. Men om ni inte är överens kommer fördelningen utgå från en likafördelning. Det finns dock utrymme för jämkning om den fördelningen är orättvis på grund av exempelvis någon av er bidragit mer ekonomiskt än den andra. Det är verkligen en rekommendation att göra en bodelning, så det inte begärs senare.Om Kronofogden vill utmäta egendom innan ni skilt er, får de endast utmäta egendom som han äger en del i. Även om han äger en del av bostaden, torde Kronofogden inte som utgångspunkt utmäta en gemensam bostad som ni använder som ert hem. Även när man är gift svarar varje maka för sina egna skulder. Du har alltså som utgångspunkt ingen skyldighet att stå för hans skulder. Problemet som kan uppstå i er situation är då din make verkar ha skulder, kan ni inte fördela egendomen hur som helst vid en bodelning. Han får inte avstå egendom på ett sätt som gör att han inte kan betala sina borgenärer. Hans borgenärers rätt går som utgångspunkt då först. Men om han kommer ur bodelningen med tillräckligt med pengar för att täcka sina skulder, är det inga problem. Men om ni fördelar egendomen skevt, och hans skulder inte täcks, kan du bli ansvarig att betala upp till den del du fått förmycket av i bodelningen. Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar, då jag inte känner till så mycket om era omständigheter, men jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor! Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist för att klargöra alla omständigheter och hur ni bör gå vidare på bästa sätt. Du är välkommen att återkomma till mig om du önskar vidare vägledning eller hjälp, så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Ange kontonummer i äktenskapsförord?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och både min nuvarande man och jag har barn i tidigare äktenskap, inga gemensamma barn.Jag har ett äktenskapsförord registrerat av Skatteverket och undertecknat av min man."All egendom XX nu äger och i framtiden kan komma att förvärva ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt.All egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom ska vara enskild egendom. Eventuell avkastning av egendomen ska vara enskild egendom." Slut citat.Måste mina bankkonton anges med kontonummer för att ingå i äktenskapsförordet enligt ovan citat?Vänligen
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga måsten gällande innehållet i äktenskapsförord annat än att innehållet ska vara klart och preciserat. Detta är i sin tur en relativt luddig instruktion. Klart är iallafall att om du formulerar äktenskapsförordet så utförligt och tydligt som möjligt, minskar risken för andra tolkningar i en eventuell senare tvist. Om du exempelvis skulle öppna nya konton senare under äktenskapet finns en risk att det blir en diskussion kring vilka konton du syftar på i äktenskapsförordet.Då man inte brukar byta kontonummer så ofta, skulle jag rekommendera dig att skriva in kontonummer, för att försöka vara så tydlig som möjligt.Nu vet jag inte hur erat äktenskapsförord ser ut i sin helhet, men jag vill göra dig uppmärksam på att om all din egendom är enskild men inte din makes egendom enligt äktenskapsförordet, så finns en risk att det kan jämkas om resultatet blir oskäligt enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap 3§. Resultatet kan bli oskäligt om exempelvis bara en make bidrar med allt giftorättsgods till en bodelning och den andre bara har enskild egendom som står utanför bodelningen.SammanfattningDet bästa är om du försöker göra äktenskapsförordet så tydligt som möjligt, och därför är det en bra idé att ange kontonumren i äktenskapsförordet. De kan omfattas i dagsläget, men formuleringen gör dig ändå sårbar för andra tolkningar, exempelvis om du öppnar senare konton. Då är det bättre att vara tydlig och peka ut vilka konton du vill ska ingå i äktenskapsförordet och som därmed är enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?

2021-07-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag ska gifta mig. Han har ett boende jag ett med min dotter. Får jag ha kvar mitt bostadsbidrag fast vi gifter oss? Eller blir det delad ekonomin? Hur fungerar det. Sen om man skiljer sig hur fungerar det? Det jag betalar och köpt kan jag min man ta det?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte huruvida du och din blivande make har för avsikt att flytta ihop i en gemensam bostad eller inte. Om ni väljer att flytta ihop och stadigvarande bo med varandra så kommer din makes inkomst att beaktas när möjligheten att få bostadstillägg utreds av Försäkringskassan. Är det däremot så att ni inte har för avsikt att bo ihop efter giftermålet så finns det en bestämmelse i 100 kap. 4 § Socialförsäkringsbalken som säger att en person som är gift men inte lever stadigvarande med sin make ska likställas med en ogift person. Det innebär alltså att så länge ni inte flyttar ihop permanent bör giftermålet inte påverka ditt nuvarande bostadstillägg. I paragrafen står det dock att regeln inte gäller om det finns "särskilda skäl som talar emot det". Det innebär att även om ni bor åtskilda så kan bostadstillägget påverkas om ni trots det t ex har helt gemensam ekonomi eller om ni bor i båda bostäderna växelvis men tillsammans.När det gäller din andra fråga så tolkar jag den som att du undrar om ni måste ha delad (gemensam) ekonomi på grund av att ni gifter er. Så är inte fallet, utan det är helt upp till er att avgöra hur ni vill göra med er ekonomi. Som utgångspunkt råder du och din make över era tillgångar och ansvara dessutom för era egna skulder. Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det innebär att du och din make själva väljer hur ni vill fördela och spendera de tillgångar ni båda har. En del fortsätter att ha en uppdelad ekonomi, en del väljer att ha helt gemensam ekonomi och vissa väljer något däremellan.Det som giftermålet innebär rent juridiskt för ekonomin blir aktuellt först vid en eventuell skilsmässa. Då blir allt som ni äger så kallat giftorättsgods vilket innebär att det ska ingå i bodelningen. Det här går att utläsa i 7 kap. 1 § ÄktB. I praktiken innebär det alltså att allt som du äger har din make rätt till vid en skilsmässa, och tvärtom. Det finns dock undantag från det så kallade giftorättsgodset och det är något som heter enskild egendom. Om makarna i ett par har valt att skriva ett äktenskapsförord där det framgår vilken egendom som inte ska utgöra giftorättsgods utan vara enskild egendom kommer denna inte att ingå i en bodelning vid en skilsmässa utan tillfalla den make som hade egendomen från början (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild genom t ex att den testamenterats av någon till den ena maken. Så om det finns något som du själv äger och som inte vill ska ingå i en eventuell framtida bodelning så bör du skriva ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen ska vara enskild.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Jag och min fru är gifta och har inga planer på att skilja oss. Vi gick in i äktenskapet på lika villkor och äger gemensamt boende 50/50. Min fru tjänar nästan dubbelt så mycket som mig vilket gör att hon överlag har mer pengar och ett betydligt bättre pensionssparade etc. Problemet är att min fru gillar att spendera sin lön (hon vet att hon en dag kommer få ett större arv från sina föräldrar som är skyddade för henne) och har därför inte sparat något på egen hand och vi har inte enats om att sätta upp ett gemensamt sparande. Jag har därför sedan 2013 regelbundet sparat för att dels täcka upp min sämre framtida pension och att kunna klara mig om exempelvis min fru skulle gå bort i förtid. Detta har nu resulterat i att jag har ca 1,5 miljoner investerade som fram till pensionen (25 år framåt) mycket väl kan ha växt till +10 miljoner. Då jag känner att jag utifrån min sämre löneposition inte är sugen på att dela med mig av dessa pengar vid en eventuell framtida separation vill jag skydda dem med ett äktenskapsförord. När jag tagit upp detta sätter sig min fru på tvären och tycker att jag undanhållit detta för henne. Tänker att det här borde vara ett vanligt förekommande fall, hur ska jag resonera för att komma vidare? Är det för sent att kräva nu och något jag borde tänkt på tidigare? 50% av min del av insatsen i nuvarande boende är en personlig gåva från mina föräldrar, dock finns inget skrivit mellan mig och min fru om detta, är det ett kort jag ändå kan använda?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är för sent att upprätta ett äktenskapsförord under pågående äktenskap, samt om det finns något man rent juridisk kan göra för att förmå den andra maken att underteckna ett äktenskapsförord. Reglerna om bodelning finns äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB. Jag kommer inledningsvis gå igenom hur pensionssparande behandlas vid en bodelning om inget äktenskapsförord finns.Pensionssparande i bodelningSom jag tolkar din fråga har du ett privat pensionssparande medan din fru framförallt pensionssparar genom sin tjänstepension. Rättigheter som inte kan överlåtas och är av personlig art ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB). En tjänstepension undantas därav som huvudregel från bodelning men kan ibland ingå beroende på hur pensionsavtalet ser ut i det enskilda fallet.Vad gäller privat pensionssparande ska det däremot som huvudregel ingå i bodelningen. Dock finns en jämkningsregel som anger att privat pensionssparande helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Denna regel är dock avsedd som en undantagsregel och ska därför tillämpas restriktivt (prop. 1997/98:106 s. 43). Att den ena maken har sitt pensionssparande genom en tjänstepension och den andra maken genom privat pensionssparande är dock en sådan omständighet som bör föranleda att jämkning blir aktuellt, om makarna i övrigt är relativt jämbördiga i ekonomiskt hänseende (prop. 1997/98:106 s. 64 f.). Skulle det vara så att din fru framförallt har sitt pensionssparande genom sin tjänstepension medan du pensionssparar privat och ni anses vara relativt ekonomiskt jämbördiga finns alltså möjlighet att jämka så att ditt pensionssparande undantas från bodelningen även om ni inte upprättat ett äktenskapsförord.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal där makarna kan fördela egendom och göra egendom till enskild (7 kap. 3 § ÄB). Äktenskapsförordet kan tecknas både inför förestående äktenskap och under äktenskapet. Det är alltså inte för sent för din fru och dig att teckna ett äktenskapsförord. För att äktenskapsförordet ska beaktas vid en bodelning krävs dock att det registrerats hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB), senast då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket ÄktB).Äktenskapsförordet ska undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det krävs alltså att båda makarna samtyckt till avtalsinnehållet. Dessvärre finns det inte något man kan göra för att förmå den andra maken att ingå ett äktenskapsförord, utan liksom för andra avtal gäller avtalsfrihet. Att er gemensamma bostad delvis finansierats genom gåva från era föräldrar påverkar inte heller detta.Om du och din fru inte kommer vidare i diskussionerna kring ett äktenskapsförord finns alltid möjlighet att kontakta en jurist och diskutera fördelningen av era tillgångar vidare. Om du skulle vilja komma i kontakt med våra jurister hittar du dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Måste ett äktenskapsförord registreras även när ingen av makarna är folkbokförd i Sverige ? (en är svensk medborgare men båda är bosatta utomlands)
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om äktenskapsförord finn si äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Huruvida äktenskapsförordet kommer att gälla utomlands, där ni är bosatta beror på reglerna i det landet. Ni kan, i äktenskapsförordet, avtala om vilket lands lag som tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall. Om ni avtalar om att svenska lagar och regler ska gälla så krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Hur mycket ska jag betala vid skilsmässa till ex maken för att överta huset vid bodelning?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ligger i skilsmässa och tanken är att jag ska lösa ut mitt ex och ta över villan. Vi köpte den 2014 för 1,5 mkr. Värderingen idag ligger på 3 mkr. Vi har renoverat för ca 100 000kr. Vi har resterande lån idag på 1,1 mkr. Hur mycket ska jag betala mitt ex för huset? Övrigt delar vi 50/50. Tacksam för svarKS
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler beträffande bodelning finns Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör fördelas egendomen, dvs giftorättsgodset mellan makarna genom bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. Som jag förstår så utgör inte huset enskild egendom, genom exempelvis ett äktenskapsförord eller om det speciellt står föreskrivet att huset ska vara enskilt i enlighet 7 kap. 1 och 2 §§. Ert hus är giftorättsgods och ska alltså delas lika i bodelningen oavsett hur mycket var och en äger av det. I sådana fall ska ni alltså dela lika, dvs 50% var på det ni får in från försäljningen, enligt 11 kap 3 § ÄktB. Detta innebär att värdet av fastigheten som blir kvar efter att skulden avräknats, ska ingå i bodelningen. I ert fall innebär det att 1,1 mkr ska avräknas från 3 mkr, förutsatt att ni får sålt på huset för det priset. Det som i sådana fall återstår är 1,9 mkr som ni då får dela lika på, alltså 950 000 vardera. Detta innebär alltså att om du måste betala 950 000 kr för att köpa ut din ex makes andel i huset. Dock blir beräkningen annorlunda om ni har, vilket jag förmodar, en hel del annat giftorättsgods. Men grundprincipen kvarstår, allt giftorättsgods ska likadelas. Är en likadelning oskälig, kan den i undantagsfall jämkas enligt 12 kap. 1 § ÅktB.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,