Utmätning av makas egendom

2007-08-20 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skatteskulder. Om min hustru köper en bostad som enskild egendom, finns det då möjlighet för kronofogden att mäta ut fastigheten?Eller krävs ett äktenskapsförord?
Hanna Adamson |Egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken 7 kap 2§ (se http://lagen.nu/1987:230 ). Att egendom är giftorättsgods betyder att det delas lika mellan makarna om äktenskapet upphör. Det gäller inte för enskild egendom. När det gäller utmätning är det inte fråga om egendomen är enskild eller inte, så länge ni fortsätter vara gifta. Avgörande för vad som kan utmätas är istället äganderätten, för fast egendom framgår det av Utsökningsbalken 4 kap 24§ (se http://lagen.nu/1981:774 ). Om en av två makar köper något är denne ägare till detta. Det betyder att om din hustru köper en bostad kan den inte utmätas för dina skulder.Om ni vill skydda bostaden från att kunna utmätas för dina skulder även i händelse av att äktenskapet upphör krävs ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. I annat fall tillfaller hälften av bostaden (giftorättsgodset) dig och kan då utmätas om du har skulder. Det räcker inte att köpa och bestämma att det är enskild egendom, utan det görs genom ett äktenskapsförord.Lycka till!

Utmätning av TV

2007-06-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har en begagnad 40 tums tv, min dotter en bagagnad 20 tums tv. Vid utmatning av kfm tar de dessa tvapparater? Då har vi ingen tv varken vi eller barnen. Enligt kfm kan vi köpa en vanlig tv, men säljs sådana idag? 40 tumm betalade vi för 10 månader sedan 3300, 20tum gav vi ca 1900, min son har själv lagt 1000:- på sin tv. Känns obehagligt att han ska få lida för mina misstag.
Hanna Adamson |Hej! Regler om vad som kan utmätas finns i Utsökningsbalken (UB) se http://ww.lagen.nu/1981:774. Som utgångspunkt kan lös egendom utmätas om den inte undantas genom en speciell regel (se 4 kap 2§ och 5 kap UB). Det som inte kan utmätas är det som man behöver för att leva, driva hushållet, för sin försörjning mm. Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem, och så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning. Om man däremot har flera tv-apparater eller en TV av större värde kan utmätning bli aktuell. Det finns då en regel som anger att den dyrare TV:n utmäts men man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan tv av mindre värde (se 5 kap 4§ UB). Utmätning får alltid bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.När man ser till vad som behövs i hemmet och därmed ska undantas från utmätning tar man även hänsyn till barnens behov. Om din son skulle vara myndig råder han dock själv över sin egendom som han köpt eller fått (se Föräldrabalken 9 kap). Utmätning kan då hindras, se UB 4 kap 19. I annat fall finns tyvärr inget ytterligare skydd för tv:n är de regler om familjens behov som beskrivits.I dagsläget kan nya TV-apparater (typ platt-TV) ha ett betydande värde även begagnade, och det kan därför anses motiverat att utmäta dessa mot att man, som du skriver, får köpa en ”vanlig” TV som ju trots allt finns kvar på marknaden. Det är alltså möjligt att era två tv-apparater kommer att utmätas om det inte finns någon annan egendom som är mer lämplig.Lycka till!

Utmätning-sambor

2007-04-05 i Utmätning
FRÅGA |min fråga är: jag har en skuld sedan personlig konkurs hos kronofogden, har flyttat ihop med en tjej långt efter min konkurs, som hon inte har med att göra alls. kan man då göra utmätning på min sambos tillgångar ? och hur blir det om min sambo skulle vilja köpa en dyr tv på avbetalning ??? kan kronofogden bara komma och ta den då och inte är min tv ?
Lova Unge |Hej!Tillämplig lag är utsökningsbalken (1981:774), UB, och lagen finner Du på www.lagen.nu. Reglerna om utmätning finns i 4 kap UB. Tanken är givetvis att det är gäldenärens (den som är skyldig pengar) egendom som ska utmätas, se 4 kap. 17 § UB. När det gäller gifta och sambor gäller dock lite speciella regler, vilka finns i 4 kap. 19 § UB. Där framgår att när sammanboende gifta och sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning, ska gäldenären anses som ägare till egendomen, "om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan". När det gäller invändningen om samäganderätt är det inte tillräckligt med enbart ett påstående om samäganderätt för att bryta presumtionen, utan ytterligare någon omständighet som talar för samäganderätt måste föreligga, t.ex. en faktura som upptar båda makarna som köpare eller att ett belopp ungefärligen motsvarande köpesumman tagits ut från konto som disponerades av båda samborna eller från konton som de disponerade var för sig, eller att båda makarna haft faktiska inkomster i förening med att egendomen typiskt sett brukar anskaffas för gemensamt bruk.Det finns alltså en risk att Kronofogden presumerar att all egendom i Ert gemensamma hem tillhör Dig och mäter ut den även om den tillhör Din sambo. Därefter är det upp till Er att bevisa att så inte är fallet. Därför är det bra om Ni sparar kontoutdrag och kvitton så att Ni verkligen kan visa att det är Din sambos egendom.Lycka till!Med vänlig hälsning

Utmätning av tavlor

2007-02-28 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo har skatteskulder. Kronofogden kom hem till oss och tog 3 värdefulla tavlor som tillhör min pappa. Han köpte dem på 70-talet och har kvitto på alla tre.Vi skickade in kvittona men kronofogden sa att det gått så lång tid sedan han köpte tavlorna att jag kan ha fått dem i gåva av honom (även om sådant papper ej finns) och därför ansåg de att de skulle ta dem. Kan de verkligen göra så? Skall min pappa betala för min sambos skatteskulder?
Fredrik Eklund |Det är självklart inte så att din pappa skall betala för din sambos skatteskulder. Dock får lös egendom utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Om det går att göra det sannolikt att tavlorna tillhör din pappa eller dig själv kan de inte utmätas. Allt detta enligt Utsökningsbalk (1981:774). Se http://www.lagen.nu/.

Överklaga utmätning?

2007-07-26 i Utmätning
FRÅGA |Utan att meddela oss före förrättningen, utmätte kronofogden vår bostadsfastighet för skatteskulder. De tog även min bil i mät eftersom de ansåg att fastighetens värde inte säkert täckte mina och min hustrus skulder. Väl medvetna om att skatterna måste betalas har vi sökt lån till våra skatteskulder och även fått ett halvt lånelöfte. För att vi skulle få lånet behövde fastigheten värderas. Inför värderingen har vi renoverat och gjort förbättringar i fastigheten för att höja värdet och få bättre villkor. Vi trodde att kronofogden skulle kontakta oss och ge oss ett datum för utmätning. Tills dess skulle vi fortsätta vårt förbättringsarbete för att få högsta möjliga värdering och lån för att lösa skulderna. Nu är det osäkert om vi kan få något lån sedan fastigheten utmätts. Kan vi överklaga utmätningarna?
Martin Andersson |Hej!Vad gäller utmätning har kronofogdemyndigheten visserligen en skyldighet att underrätta den man tänker mäta ut hos innan man vidtar utmätningsåtgärd, enligt 4:12 Utsökningsbalken (http://www.lagen.nu/1981:774). Den är dock inte ovillkorlig, det finns vissa undantag, se 4:12 2 stycket Utsökningsbalken. Att Kronofogdemyndigheten inte meddelat er i förväg verkar därför, såvitt jag med ledning av det ni har skrivit kan bedöma, inte vara ett sådant skäl som gör att utmätningen inte borde ha skett, jämför 4:33 Utsökningsbalken. Det är dock alltid möjligt att överklaga en utmätning, enligt 18:7 2 stycket Utsökningsbalken. Det ska ske inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet och ges in till kronofogdemyndigheten, se 18:9 Utsökningsbalken.Hoppas att ni har hjälp av mitt svarMVH

Utmätning och konkurs

2007-06-21 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan!Jag skulle behöva hjälp med att få förklarat vad utmätning är. Är det samma som konkurs eller???Vad är i såfall skillnaden?
Jenny Lindskog |Hej!Med utmätning menas att en borgenär, som inte fått betalt kan begära att kronofogdemyndigheten skall ta egendom från gäldenären, så att den skuld som skall drivas in blir betald.För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs någon form av exekutionstitel (t.ex. ett betalningsföreläggande eller en dom), som fastställer skulden.Ifall det finns något att mäta ut vid utmätningstillfället tar kronofogdemyndigheten hand om egendomen och säljer den, normalt vid en offentlig auktion. Som grundregel kan all gäldenärens egendom utmätas, dock finns flera undantag, bland annat ett antal skyddsregler till förmån för gäldenären. Misslyckas kronofogdens att utmäta tillräckligt med egendom för att täcka skulderna, t.ex. om gäldenären helt saknar utmätningsbara tillgångar måste borgenären, för att få betalt för sin fordran, gå vidare med en konkursansökan. Utmätning ska dock inte förväxlas med konkurs. Även om båda förfarandena syftar till att den person man är skyldig pengar ska få betalt, skiljer de sig åt.Vid konkurs förlorar nämligen gäldenären förfoganderätten till hela sin egendom, allt tas i anspråk på en gång till betalning av skulderna, medan det vid utmätning endast gäller viss egendom.Vänligen

Beneficium-tvättmaskin dator

2007-03-28 i Utmätning
FRÅGA |Vid utmätning i hemmet, vad får man behålla? Undrar specifikt över 2 saker inför besöket från KFM om en vecka: Får familj m 2 vuxna och 3 barn (2-8år) ha kvar tvättmaskin? Får man ha kvar hemdatorn? Ca 4-5år gammal tvättmaskin köpt då för 4500kr och en dator m P-III 599Mhz 512 MB RAM m "gammaldags" skärm, omodernt grafikkort, dvd-brännare(x2 hastighet), 50GB HD, dvs ingen lyxdator, inköpspris okänt. Skulderna som ska drivas in uppgår i allmäna mål till ca 50 000:- (i enskilda mål till ca 120 000:- men dessa omfattas ej av utmätningsförrättningen). Utmätning i lön är inte möjlig; saknar bil och fastighet och övrig registrerad egendom. Mkt tacksam för svar!
Lova Unge |Hej!Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken (1981:774), UB och lagen hittar Du på www.lagen.nu. i 5 kap. UB finns regler om vad som kan undantas från utmätning, de s.k. bneficiereglerna. av 5 kap 1 § 2 p. UB framgår att möbler, husgeråd och annan utrustning kan undantas i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel. Nödvändigheten av egendomen är alltså viktig för bedomningen om den ska undantas eller inte. Av 5 kap. 2 § UB gframgår att hänsyn skall tas till barnfamiljers behov. Om egendomen kan undantas enligt 5 kap. 1 § men har ett för stort värde kan egendomen utmätas med förbehåll för att den utmätte får tillbaks en del av pengarna för att ersätta egendomen, 5 kap. 4 § UB. INär det gäller tvättmaskinen blir frågan beroende av Era möjligheter att tvätta om Ni inte skulle ha en tvättmaskin. Om det finns andra tvättmöjligheter, såsom tvättstuga i huset utgår jag ifrån att KFM inte kommer att anse den vara nödvändig för hemmets skötsel, trots att Ni har tre barn. Beträffande datorn kan sägas följande. TV-apparater tillhör sedan länge vad som anse nödvändigt för en barnfamilj, se NJA NJA 1983 s. 642 och NJA 1985 s. 494. Gälande datorer är läget något osäkert, men i RH 2006:47 slog hovrätten fast att även en dator med tillbehör får numera betraktas som normal utrustning för ett hem. Det är dock ett nytt fall och inte från högsta domstolen, så det troliga är att KFM tar datorn, men att Ni kanske får tillbaks den om Ni överklagar beslutet. Om datorn används i arbetet skulle den även kunna undantas från utmätning enligt 5 kap. 1 § 3 p. UB. Lycka till!Med vänlig hälsning

Utmätning av kronofogden

2007-01-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag ska ha utmätning av kronofogden inom en vecka, kan de "mäta" ut saker i vårt hem som ägs av min sambo, te.x bilar, motorcyklar, allt står på min tjej och har alltid gjort det. Jag har aldrig varit ägare till dessa. Saker på avbetalning, eller slutbetalda avbetalningar som är köpta av min tjej, är jätte orolig, HJÄLP!!!
Kristina Lind |Hej,Det är utsökningsbalken (UB) som reglerar detta. Där utgår man ifrån principen att egendom presumeras tillhöra den som har egendomen i sin besittning. I 4 kapitel 19 § UB står vad som gäller mellan gifta och sambor. Eftersom att du och din tjej bor tillsammans är egendomarna i ert hem i er gemensamma besittning. Dessa egendomar anses tillhöra dig tills motsatsen är bevisad. Kronofogden presumerar alltså att du är ägare till dessa om det inte framgår att egendomen/egendomarna tillhör din tjej. Hon måste alltså styrka att sakerna är hennes. Om ni äger något tillsammans är beviskravet lägre och ni måste endast göra det sannolikt att ni äger det gemensamt. Om ni äger något gemensamt kan din del i sådana fall utmätas och hon får tillbaka halva beloppet efter försäljningen.Se utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774 Mvh