Får kronofogden utmäta arv?

2020-05-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej mina föräldrar har avlidit och efterlämnar sig ett hus som arv. De skrev ett testamente vilket lyder:....Den egendom som bröstarvingar erhåller efter bådas död skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap respektive ej omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem. Motsvarande skall gälla avkastningen av egendomen och vad som träder i dess och avkastningens ställe omfattas av övertagande-rätt eller rådighetsinskränkningar enligt äktenskapsbalken respektive lagen om sambors gemensamma hem. Våra testamentstagare medges dock rätt att genom äktenskapsförord eller i förekommande fall genom avtal bestämma att egendomen, avkastningen därav och vad som träder i dess och avkastningens ställe, skall vara giftorättsgods respektive omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem....Jag har en pågående skuldsanering och undrar om kronofogden kan ta del av arvet?Tack på förhand!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning hittas i utsökningsbalken och regler om skuldsanering i skuldsaneringslagen.I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden får ett arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar arvet skuldsaneringen?Det framgår i din fråga att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).I vissa fall är det möjligt att ompröva ett beslut om skuldsanering och få återbetalningsplanen ändrad (48 § skuldsaneringslagen). En sådan omständighet föreligger när gäldenären fått en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen. En gäldenär som genomgår en skuldsanering som fått en oväntad inkomst genom tex. ett arv riskerar att få villkoren för skuldsaneringen ändrad. Ändringen kan innebära att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att skuldsaneringen helt upphävs.Skulle Kronofogdemyndigheten göra bedömningen att arvet från dina föräldrar innebär att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering. (48 § p.7 skuldsaneringslagen).Vilken egendom får Kronofogdemyndigheten utmäta?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § utsökningsbalken).Kronofogdemyndigheten får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Som exempel på sådan egendom kan nämnas: egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § utsökningsbalken). I testamentet har dina föräldrar gjort egendomen till enskild egendom vilket innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. I din fråga framgår dock inte om dina föräldrar även skrivit in ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte får säljas, skänkas eller bytas bort.SammanfattningArvet kan innebära att beslutet om skuldsanering omprövas (förutsatt att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras).Om det framgår i testamentet genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas så får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering. Om en sådan föreskrift saknas kan arvet utmätas. I din fråga framgår endast att dina föräldrar gjort fastigheten till enskild egendom vilket inte är detsamma som ett överlåtelseförbud.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga!

Avslag på ansökan om skuldsanering med hänsyn till partnerns tillgångar. Hur kommer det sig och hur görs egentligen den bedömningen?

2019-04-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min make (sedan 1 år tillbaka) är svår skuldsatt sedan 90-talet och har ansökt om skuldsanering. Han har haft löneutmätning under flera år. Nu fick han avslag med motiveringen:"Med hänsyn till din partners tillgångar bedömer vi att du har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering för digVi har gjort en helhetsbedömning av din situation men det väger inte upp ovanstående omständighet. Vi bedömer därför att i dagsläget inte är skäligt att bevilja skuldsanering för dig. Vi avslår därför din ansökan."Är det verkligen juridiskt rätt anledning för avslag? Vi trodde att var och en har ansvar för sina skulder. Vi har dessutom ett äktenskapsförord där mina tillgångar är enskild egendom. Jag har även bättre ekonomi. Vi vet att vi kan överklaga. Hur gör vi det på bästa sätt?Med vänlig hälsning,
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker som var för sig behandlar delar av din fråga. De regelverk som aktualiseras i din fråga är främst äktenskapsbalken (ÄktB) och skuldsaneringslagen (SL).Betydelsen av äktenskapDet stämmer att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Det som gör att ert äktenskap trots detta inverkar på bedömningen är att en helhetsbedömning görs. Där vägdes antagligen in att makar, även om de svarar för sina egna skulder och bestämmer över sin egen egendom, har ett underhållsansvar gentemot varandra (6:1-2 ÄktB). Detta innebär att det vid bedömningen av din makes levnadsstandard sannolikt vägts in att du har underhållsskyldighet gentemot honom, samt att du har tillräckliga tillgångar för det.Är det en korrekt anledning för avslag?Vid bedömningen av huruvida skuldsanering ska beviljas ska först och främst så kallad kvalificerad insolvens föreligga. Med detta menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder i tid och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SL). Det är utifrån din beskrivning uppenbart att din make är på obestånd, och alltså inte kan betala sina skulder i tid. Antagligen kan detta också antas bestå en längre tid med hänsyn till storleken på skulderna.När det klarlagts att kvalificerad insolvens föreligger går man vidare till att enligt 9 § SL göra en helhetsbedömning utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Detta gör man för att komma fram till om det är "skäligt" att skuldsanering beviljas, med hänsyn till alla relevanta omständigheter.Det är i denna helhetsbedömning som det vägts in att du har tillgångar. Som jag förstår det, utifrån det korta citat du medskickat, fanns det flera omständigheter som talade för att din make skulle beviljas skuldsanering. Dock så verkar hans levnadsstandard ha vägt för tungt i bedömningen och gjort att skuldsanering trots allt inte beviljats. Det är osäkert om dina tillgångar hade kunnat vägas in på detta sätt om ni endast var sambor. Sambor har nämligen ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Dock hade det möjligtvis kunnat vägas in lite grann om du de facto ändå bidrar till hans levnadsstandard.Nu har jag alltså kortfattat gått igenom den bedömning som görs och gjorts i detta fall. Nästa fråga är då om ni bör överklaga och hur detta görs på bästa sätt?ÖverklaganHur ni överklagar förmodar jag att ni fått bra instruktioner om i slutet av beslutet. Det är bara att följa dessa vid ett eventuellt överklagande.Hur ni ska argumentera i en eventuell överklagan är dock svårt att svara på. Jag har kortfattat förklarat hur bedömningen går till och varför det i ert fall bedömts på detta sättet. De möjligheter ni kan ha att få beslutet ändrat vid en överklagan är framför allt om någon omständighet av betydelse utelämnats från bedömningen, eller om din makes situation utgör ett gränsfall och att högre instans kan komma till ett annat beslut. Det är därför i princip omöjligt för mig att säga något om huruvida ni kan ha någon framgång vid ett överklagande i just denna situation.Med det sagt tycker jag att ni bör testa att överklaga. Ni bör då återigen trycka på de saker som talar för att skuldsanering bör beviljas. Så som att skulderna bestått mycket länge (minst 20 år?), att din make gjort allt i sin makt eller i varje fall ansträngt sig mycket för att betala tillbaka skulderna, att utsikterna för att någonsin bli skuldfri utan skuldsanering är små eller obefintliga, att han vid handläggningen av ansökan om skuldsanering varit behjälplig, samt alla andra relevanta omständigheter ni kan komma på.Jag hoppas att du i varje fall fått lite klarhet i hur bedömningen görs och gjorts i ert fall. Tyvärr har jag inte kunnat svara närmare på hur ni ska vinna framgång, eftersom det är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Om du ha några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag gifter mig under pågående skuldsanering?

2019-07-06 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag gifter mig under pågående skuldsanering med min nuvarande särbo, hur påverkas hans egendom och hur påverkas min skuldsanering.Blir det omprövning med risk för att jag mister den? Är det bättre att fortsätta vara särbo? Att han ska ha kvitto på sina saker känns självklara. Hjälper det oss med något form av äktenskapsförord? .. vi vill leva under samma tak.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Om det sker en stor förändring av din ekonomi finns möjlighet för kronofogden att ompröva och ändra beslutet om skuldsanering. Skuldsaneringen ska vara skälig med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). En särskild fråga som ofta uppkommer är om det har någon betydelse att maken till gäldenären (den skuldsatta personen) har mycket bättre ekonomiska förhållanden än gäldenären. Det finns inte något krav på att någon annan ska tvingas betala skulder som endast gäldenären har dragit på sig. Däremot kan makens förmögenhet och inkomster ha betydelse när man ska bedöma om gäldenären har en sådan hög levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering (läs om skuldsanering på skatteverkets hemsida här). Läs även på kronofogdens hemsida här. Det är alltså möjligt att beslutet om skuldsanering omprövas för det fall du gifter dig. Resultatet av en sådan omprövning beror dock på din nuvarande särbos ekonomiska förhållanden. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas, men tas inte i direkt anspråk vid t.ex. en utmätning. En person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är bara den skuldsatta personens egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. Läs liknande lawline-svar här och här. Ett äktenskapsförord reglerar endast vad som ska ingå i en framtida bodelning (läs om äktenskapsförord här). Genom ett äktenskapsförord kan förordnas att egendomen ska vara enskild egendom, vilket innebär att egendomen inte delas lika mellan makarna vid eventuell äktenskapsskillnad (se 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken). Det saknas betydelse i utmätningssammanhang om egendomen är enskild egendom genom äktenskapsförord. Vad som har betydelse är vilken av makarna som egendomen tillhör (läs här). För att få mer konkreta svar på dina frågor rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogdemyndigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Skuldsanering/utmätning - makes egendom

2017-12-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min fru har skulder sedan innan vi träffades och gifte oss.Hon ska nu söka skuldsanering.Vi bor på en liten gård där jag står som 100% ägare och alla lån på gården står på mig.Hästarna är skrivna på mig och min frus syster.Alla ägodelar som är är av värde har jag kvitto som styrker att jag är ägare.Bilen är skriven på mig.Vi har inget äktenskapsförord skrivet.Min fru är så klart väldigt hoppfull inför skuldsaneringen men också väldigt bekymrad över att om de kan gå in och ta mina ägodelar och hem. Den som hjälper henne med skuldsaneringen på kommunen var osäker på svaret.Hur ligger det till?Om de kan gå in och ta ifrån mig, vad kan man göra för att undvika det?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster! Som ett kort svar på din fråga så kan skuldsaneringen inte leda till att dina saker blir fråntagna, så länge du kan visa på att det är du som äger egendomen eller att ni äger egendomen tillsammans. Kan du inte visa på att sakerna är dina, så finns det risk att sakerna blir sålda vid en utmätning.Varje make ansvarar själv för sina skulder Bestämmelser om makars samlevnad regleras i Äktenskapsbalken och där anges det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Man ansvarar således inte för skulder hänförliga till den andra maken, vilket innebär att du inte kommer kunna bli betalningsansvarig för din frus skulder endast för att ni är gifta.Vid utmätning eller skuldsanering så är det endast gäldenärens egendom som kan beslagtas för att skulderna ska kunna återbetalas. Detta innebär alltså att det endast är din frus egendom och inte din som kan behöva tvångsförsäljas.Den skuldsatte anses äga det som finns i dess besittning. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Kronofogden antar att det din fru har i sin besittning även är hennes, vilket är ert hem och allt som hon har tillgång till där i. Däremot, om du som hennes man kan visa på att sakerna ägs av endast dig eller er gemensamt så kan sakerna inte behöva tvångsförsäljas. Kvitto och kontoutdrag eller liknande kan användas som bevis för att visa att sakerna ägs av dig.Det är alltså bra att du har kvitto, att du ensam står på gården och hästarna, lånen etc.Hur gör du om Kronofogden vill sälja dina saker? Det som kommer hända vid tvångsförsäljning är att Kronofogden tar ett beslut om att en viss egendom ska säljas. Om denna egendomen ägs av dig måste du överklaga beslutet på att den egendomen ska utmätas. Ett sådant överklagande sker till tingsrätten och måste göras inom tre veckor från det att du har fått reda på beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis som du önskar att föra fram samt vad de ska styrka och dina kontaktuppgifter samt namn. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något som du inte förstår eller som du undrar över är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se. Mvh,