Preskriptionstid för fordran mot bostadsrättsförening?

2007-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej!Läste en tidigare fråga här om när preskriptionstiden för en faktura inträffar. Är ekonomiansvarig i en bostadsrättsförening och vi installerade bredband i huset för ca 1 år sedan. Har dock nte fått fakturan än. Är det 3 eller 10 års preskriptionstid som gäller som bostadsrättsförening? Eller kanske nåt annat?Tack på förhandMvh Henrik
Carl Johan Zimdahl |Hej,Huvudregeln enligt preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130 ) är en tioårig preskriptionstid. Den treåriga preskriptionstid du talar om avser konsumentfordringar, dvs fordringar som en näringsidkare har gentemot en konsument, för vilka denna kortare preskriptionstid gäller.För en bostadsrättsförening gäller huvudregeln, det vill säga att fordringens preskriptionstid är tio år.Vänligen,

Preskription

2006-12-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!För ungefär 4 ½ år sen hade mina föräldrar en hantverkare hos sig som hjälpte dem med köket. Det är en son till en granne i gatan som gjort det och han SADE att han skulle ta betalt. De första månaderna efter han varit och jobbat hos dem påminde mina föräldrar om att de inte fått en faktura ännu. Men till slut så gick tiden och ingen faktura har blivit skickad. Nu efter snart 4 år damp det ner en faktura! Behöver mina föräldrar betala fakturan? Kan verkligen en hantverkare skicka en faktura på ett arbete så långt i efterhand?!Tacksam för svar! God Jul!
Markus Larsson |Hej,till att börja med så är huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. För konsumentfordringar gäller dock en kortare, treårig preskriptionstid. För att en fordring ska betraktas som konsumentfordring gäller att den tjänst som fordringen i det här fallet avser har: (i) tillhandahållits av en näringsidkare (ii) denne har utfört tjänsten i sin yrkesmässiga näringsverksamhet(iii) den som näringsidkaren utfört tjänsten åt är en konsumentsamt (iv) konsumenten har tillhandahållit den för huvudsakligen enskilt bruk. Allt som nämnts ovan framgår av 2 § Preskriptionslagen För dina föräldrars del tycks inte kriterierna (iii)-(iv) vålla några problem. Vad gäller (i) så framgår det av frågan att han är hantverkare. Om jag förstår detta uttryck rätt så innebär det att grannens son är hantverkare till yrket. I så fall är givetvis även detta villkor uppfyllt. Begreppet näringsidkare ska tolkas vidsträckt. Även en person som på sin fritid utför tjänster åt andra, mot betalning i kontant eller in natura, bör betraktas som näringsidkare, så snart det inte rör sig om enstaka uppdrag. Detta framgår av proposition 1984/85:110, s 140-141. Slutligen så kommer vi då till villkor (ii). Syftet med detta är att undanta sådana tilllfällen då en person, som i och för sig är att betrakta som näringsidkare, utför en tjänst åt någon bekant eller liknande, under sådana förhållanden att han måste anses handla i egenskap av privatperson. Detta framgår av propositionen ovan, s 141. Som du kanske förstår så är uppfyllandet av detta villkor beroende av omständigheterna i ditt fall. Är det så att näringsidkaren har utfört tjänsten under sin arbetstid, och således har valt bort andra uppdrag? Har han haft medarbetare med sig? Har han gjort förtjänst på det ? Min gissning är att att även detta villkor är uppfyllt, och att således en treårig preskriptionstid gäller. I så fall så är fordringen preskriberad och hantverkaren förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. (8 § Preskriptionslagen) Detta förutsätter dock att inte något preskriptionsavbrott har skett de närmaste tre åren. Vad som utgör preskriptionsavbrott framgår av 5 § preskriptionslagen. Hit hänförs b.la. det att gäldenären (dina föräldrar) erkänner fordringen gentemot borgenären (grannens son), såsom t.ex. då de påminde om att de inte fått någon faktura. Om ett preskriptionsavbrott skett så löper ny preskriptionstid (6 § preskriptionslagen). Det måste alltså ha tre år sedan det att dina föräldrar senast påminde om fakturan, eller annat preskriptionsavbrott har skett, för att hantverkaren inte skall ha rätt att göra fordringen gällande mot dina föräldrar (vilket då skulle innebära att dina föräldrar inte behöver betala). Preskriberad fordran kan dock i vissa fall användas till kvittning enligt 10 § preskriptionslagen.vänliga hälsningar

Preskriptionstid för hyresfordran?

2006-12-14 i Preskription
FRÅGA |Vad jag förstått måste fordringsanspråk som uppkommit med anledning av hyresförhållande enligt jordabalken 12 kap. 61§ bli föremål för stämningsansökan/lagsökning inom två år från det hyresgästen flyttat från bostadslägenhet för att fordringsanspråket inte ska bli preskriberat. Detta har jag uppfyllt.Vid begärd utmätning har dock kronofogden ej funnit utmätningsbara tillgångar. Jag ämnar göra nya försök i framtiden och undrar då hur ofta jag i detta fall måste åstadkomma preskriptionsavbrott för att min fordran ej ska preskriberas. Jag ser följande alternativ:a) Eftersom det är en fordran med anledning av hyresförhållande enligt JB 12:61 måste preskriptionsavbrott även fortsättningsvis ske med högst två års mellanrum för att fordran inte ska preskriberas. Någon ny stämning/lagsökning behövs dock rimligen inte. Det räcker med krav/erinran gentemot gäldenären med hänvisning till den exekutionstitel som jag fick inom två år efter hyresgästens avflyttning.b) När jag väl åstadkommit preskriptionsavbrott enligt JB 12:61 inom två år från hyresgästens avflyttning tar preskriptionslagens regler över och preskriptionstiden ska fortsättningsvis vara tre år eftersom hyresgästen hyrde bostadslägenheten i egenskap av konsument. Preskritionsavbrott måste alltså fortsättningsvis åstadkommas minst vart tredje år för att undvika preskription.c) Enligt b men med den skillnaden att preskriptionstiden är enligt huvudregeln, dvs 10 år. Anledningen till detta är att hyresgästen visserligen hyrde i egenskap av konsument, men jag hyrde ut i egenskap av privatperson och inte som näringsidkare och därmed är det inte en konsumentfordran. Det rör sig om en privat bostadsrättslägenhet.
Carl Johan Zimdahl |Hej,Precis som du säger så kräver Jordabalken 12:61 § (Se http://lagen.nu/1970:994#R74) att talan väcks inom två år från det att hyresgästen lämnat lägenheten. Eftersom detta har gjorts så skall i enlighet med beslut i Göta Hovrätt den 13/6 1989 SÖ 344 Preskriptionslagens (Se http://lagen.nu/1981:130) preskriptionstider gälla, och alltså inte den särskilda preskriptionstiden (två år) i Jordabalken 12:61 §. Enligt Preskriptionslagens 2 § (se http://lagen.nu/1981:130)så preskriberas en fordran efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Om fordringen är att se som en konsumentfordran är dock preskriptionstiden istället 3 år, enligt 2 § 2:a stycket (såvida det inte gäller ett löpande skuldebrev). För att fordringen skall anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att du som hyresvärd agerat såsom näringsidkare. Det är endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne anses vara näringsidkare. I ditt fall förefaller detta otroligt om den bostadsrätt du hyrt ut är din egen privatbostad, och att du hyrt ut den i andra hand i egenskap av privatperson. Någon konsumentfordran föreligger alltså i så fall inte, och den 10-åriga preskriptionstiden skall gälla. Regler om hur du får till preskriptionsavbrott hittar du i Preskriptionslagens 5 §. Exempel på hur preskriptionsavbrott kan ske är att gäldenären erkänner skulden genom t.ex. räntebetalning eller amortering, att borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogdemyndigheten, m.m.Kort sagt är det alltså ditt alternativ c) som är det korrekta, under förutsättning att lägenheten faktiskt inte hyrts ut av dig i egenskap av näringsidkare inom ramen för näringsverksamhet.Lycka till!Vänligen,

Verkan av preskriptionsavbrott

2006-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej,Kan du förklara detta för mej:"Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång". Hämtat ur preskriptionslagen (1981:130).
Sara Forslund |Hej,Stycket du syftar på finns i preskriptionslagens 7 § 3 st., se http://www.lagen.nu/1981:130. Preskription innebär att en borgenär förlorar sin rätt att kräva ut en fordran han har, se 8 §. Fordringar preskriberas efter olika lång tid, se 2-4 §§, beroende på vilken sorts fordring det är. Huvudregeln är dock att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st. 1 meningen. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt som räknas upp i 5 §. Det kan till exempel ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären, eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos en exekutiv myndighet eller i ett skiljeförfarande, ett konkursförfarande eller i en förhandling om offentligt ackord, enligt 5 § 3 punkten. 7 §, som din fråga rörde, handlar om vad som händer om preskription har avbrutits på något av dessa sätt som räknades upp i 5 § 3 punkten, det vill säga genom ett rättsligt förfarande. Om det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, till exempel om man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären över huvud taget, kommer dock preskriptionstiden att beräknas som om något preskriptionsavbrott inte hade skett. Det rättsliga förfarandet får då ingen betydelse för preskriptionstiden. Dock sägs i 7 § 2 st. 2 meningen att fordringen tidigast preskriberas ett år efter det att förfarandet avslutas. Skulle fallet till exempel vara sådant att en borgenär väcker talan mot en gäldenär när endast ett halvår återstår innan borgenärens fordring mot gäldenären preskriberas och man inte lyckas komma i kontakt med gäldenären. Då det rättsliga förfarandet avslutas, kommer preskriptionstiden för borgenärens fordran mot gäldenären alltså att förlängas med upp till ett år, beroende på hur lång tid av den ”vanliga” preskriptionstiden som återstår vid det rättsliga förfarandets avslutande. Enligt 7 § 3 st. kan preskriptionstiden inte förlängas på detta sätt mer än en gång. Ett skäl till detta är att en borgenär inte skall ha möjlighet att en gång om året väcka talan mot en gäldenär som han inte lyckas komma i kontakt med och på så sätt förlänga fordringens preskriptionstid i all evighet. Detta skulle strida mot syftet med regleringen kring fordringars preskription.Vänliga hälsningar,

Preskription av fordran

2007-02-09 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld som preskriberas efter 3 år förlängas till 10 år om Kronofogden gör ett sk. utslag?
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV KONSUMENTFORDRINGARI enlighet med din fråga uppfattar jag det som att du syftar på en konsumentfordring. Det är nämligen så att den enda fordring som preskriberas efter 3 år enligt 2 § Preskriptionlagen är så kallade konsumentfordringar. Det kan vara illustrerande att läsa lagtexten: ”Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.” Fordran måste för det första avse en fordran som en näringsidkare har mot en konsument.Detta innebär att om en privatperson har en fordran mot en näringsidkare är denna bestämmelse ej tillämplig. Vidare så är det viktigt att kunna bestämma och definiera om näringsidkaren verkligen har handlat i sin näringsverksamhet och att konsumenten enbart handlat för privat konsumtion (s.89 proposition om 1979/80:119 1979/80:119 om preskriptionslag). Det är också viktigt att betona att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för konsumentfordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, det vill säga i det fallet att en konsument har åtagit sig ett ensidigt skriftligt betalningsåtagande som är ställd till viss man eller order ( 1, 11 §§ skuldebrevslagen). UTSLAGETS RÄTTSVERKANFör det första kan man ju inleda med att påpeka att innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären, fordringens innehavare, inte kan med rättslig giltighet göra fordringen gällande ( 8 § PreskL). En borgenärs framställning inför KFM är i sig tillräckligt för att preskriptionsavbrott ska inträda ( 5 § p. PreskL). Som nedan betonas är det dock av betydelse för utslagets rättsverkan att gäldenären, konsumenten på något sätt meddelas om utslaget. För det andra är det mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrott ( 1,6,7 §§ PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid enligt 2 § börjar löpa från den dag då avbrottet skedde, i detta fall tre år. En annan viktig sak att påpeka är att gäldenären, konsumenten eller konsumentens borgensman, måste underrättas om att det rättsliga förfarandet har avslutats. Detta innebär inte att konsumenten måste erhålla eller få en kopia av borgenärens yrkande om verkställighet. Det innebär dock att konsumenten, gäldenären måste få ett meddelande från KFM om att verkställighet har sökts.Det är naturligtvis tillräckligt för att preskriptionsavbrottet ska inträde att KFM underättar gäldenären, konsumenten genom att översända en kopia av utslaget, i enlighet med delgivingslagen. Jag hoppas att detta är tillräcklig vägledning vad gäller dina funderingar.

Preskriptionstid för kontokortsskuld

2006-12-28 i Preskription
FRÅGA |Min fråga avser preskriptionstiden beträffande fordringar såsom kontokort och betalkort; bensinkort, VISA kort m m. Är dessa normalt att anse som konsumentfordringar med 3 års preskriptionstid eller sedvanlig 10 års preskriptiontid ev. därför att kontokrediten oftast är att anses som "löpande skuldebrev" då fordringsägaren vill kunna enkelt belåna lånestocken.
Kristine Erlandsson |Hej!Om ett kreditkort används och ger upphov till en skuld hos användaren till kortutgivaren gäller treårig preskriptionstid eftersom denna skuld ej i sig är ett löpande skuldebrev. Det är däremot möjligt att knyta kreditutrymmet till ett löpande skuldebrev. Enligt 17 § konsumentkreditlagen ( http://lagen.nu/1992:830 ) får näringsidkaren dock inte ta emot löpande skuldebrev av konsument vid kreditköp.Om löpande skuldebrev trots förbudet har utfärdats är det trots allt giltigt och kan göras gällande av en godtroende borgenär. Näringsidkare som tagit emot ett löpande skuldebrev av konsument kan dömas till böter. Det konkreta svaret på din fråga är alltså att fordringar som uppstår pga. kreditkort, betalkort etc. är konsumentfordringar så länge konsumenten inte utfärdat ett löpande skuldebrev för sin fordran.Med vänliga hälsningar

Preskription av fordran

2006-12-04 i Preskription
FRÅGA |Hej. Har läst andras frågor och svar om preskriptionslagen och tycker att svaren är lite tvetydiga.Vad exakt innebär det att en skuld är preskriberad och om inkassobolagen fortsätter att försöka driva in skulder vad är det för vits med att den finns alls. Mvh Tobbe
Lucas Geisler |Hej Tobbe,Innebörden av preskription regleras i 8-11 § i preskriptionslagen. Preskription innebär att en skuld ej längre kan göras gällande eller drivas in av en borgenär (läs 8 § http://lagen.nu/1981:130#P8).Preskriptionstiden räknas från - inte från och med - dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Presikriptionstiden är 10 år. I konsumentförhållande är det en preskriptionstid på 3 år. Därutöver är det en förutsättning att preskriptionen inte har avbrutits inom preskriptionstiden (läs http://lagen.nu/1981:130#P2). Om inkassobolaget fortsätter att försöka driva in en fordran kan den inte preskriberas (Preskriptionsavbrott behandlas i 5-7 §§). Varje gång inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen till gäldenären avbryts preskriptionstiden: Ett preskriptionsavbrott uppstår och en ny preskriptionstid börjar löpa från den dagen (läs (läs http://lagen.nu/1981:130#P5). Syftet med preskription är att människor ska kunna överblicka och hålla reda på alla avtalsförhållande som berör dem. Preskriptionen förstärker rättssäkerheten och garanterar att det inte existerar några okända fordringar/skulder efter att en viss tid har förflutit. Man ska vara säker på att det inte finns gamla eller glömda fordringar som lurar i det förflutna. Betoningen ligger på okända/bortglömda fordringar. Så länge inkassobolaget fortsätter att skicka påminnelser kan fordringen och skulden inte preskriberas. Jag hoppas innebörden av preskription blev klarare.Med vänlig hälsing

Preskriberade fordringar

2006-11-16 i Preskription
FRÅGA |Hej igen! Nu har jag en annan fråga. Jag har under en tid betalat på olika ärenden som ligger hos olika inkassobolag/KFM. Jag har efter nogrannare granskning konstaterat att dessa skulder egentligen var preskriberad redan vi datum för första betalning. Nu vet jag att jag gjort preskriptionsavbrott vid första betalningen på skulden/skulderna. Men går det att hävda preskription i efterhand när man har rätten på sin sida (tidsmässigt). Jag har inga större förhoppningar om att det skulle gå, men ni vet detta bättre än jag.Tack på förhand.Mvh Danne
Daniel Waerme |Hej!Innebörden av preskription är att fordran inte längre kan göras gällande. En preskiberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskiberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Mvh