Preskriptionsavbrott

2008-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej!Min sambo har skulder som ligger hos Kronofogdemyndigheten på sammanlagt 238,000 varav 2 stycken är sedan 2001 och 1996, har haft utmätning i ca 4 år med ett års avbrott.Nu undrar jag hur preskriberings lagen fungerar. av skulderna är ju 12 och 7 år gamla.Mvh
Anna Wigren Eriksson |Hej,Lagen om preskription finner du http://lagen.nu/1981:130 . En fordran preskriberas enligt huvudregeln 10 år efter dess tillkomst om preskriptionen inte avbryts innan dess (2 §). Det finns olika metoder att bryta en preskription bland annat genom att borgenären delger dig som gälden ett skriftligt krav eller en erinran om din skuld. Ett annat sätt för borgenären att bryta preskriptionstiden är att väcka talen mot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogden (5 §).Följden av ett preskriptionsavbrott blir att en ny preskriptionstid om 10 år börjar löpa från dagen för avbrottet (6-7 §§). Din sambos skulder kan alltså hindras från att preskriberas genom att fordringsägaren åstadkommer ett avbrott genom att till exempel vända sig till kronofogden som kan genomföra en utmätning. Utmätningen i sig regleras i utsökningsbalken se http://lagen.nu/1981:774#K4 . Egendom i ert hem kommer att förutsättas tillhöra din sambo om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör dig. Återkomm gärna om du har ytterligare frågor,Vänligen

preskriptionstid - skuld till privatperson

2008-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har en skuld till en privatperson som är äldre än tre år som avser materila till en trailer som denna privatperson reparerat för min räkning. Har inte erhållit någon påminnelse på skulden. Min fråga: Är skulden preskriberad??
Louise Danielson |Hej! Enligt preskriptionslagen, se http://lagen.nu/1981:130 , 2 § 2 st preskriberas konsumentfordringar efter tre år. Med konsumentfordringar avses fordringar som näringsidkare har mot konsument, privatperson. I ditt fall har du en skuld till en privatperson varvid den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller, se 2 § 1 st preskriptionslagen. Vänligen,

Preskriberade p-böter

2007-12-01 i Preskription
FRÅGA |varför kräver inte inkassobolaget in min p-bot från -93.,men ringer och kräver att jag ska betala den,,vilket jag sagt att jag inte har någonkännedom om..o sedan händer inget mer,jag har sagt att dom får gärna kräva in dom med hjälp av fogden,känns olustigt då räntorna ökar,,kan domplötslgt kräva in dom? efteralla dessa år?jag har bet dombevisa boten,,sp betalar jag,,men dom vill att jag ska avbetala dom. skumt
Gustaf Lidegran |Om det inte finns en dom eller ett betalningsföreläggande från kronofogden på denna kontrollavgift så är den preskriberad och behöver inte betalas. Se Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 9 § som du hittar http://lagen.nu/1984:318 . Om det inte är ett välkänt företag är risken stor att det rör sig om ett bedrägeriförsök. Det finns i så fall ingen felparkering utan allt är påhittat.Vänliga hälsningar

Preskriptionsavbrott

2007-10-13 i Preskription
FRÅGA |hej! ang. preskriptionslagen vad gäller gamla banklån. Om gäldenären får ett brev angående skulden så räknas detta som preskriptionsavbrott. Har i kontakt med er medgett att jag fått kravbrev från bank/kundinkasso. Vad händer om jag till borgenären påstår att jag ej fått någon kommunikation i ärendet? gäller då preskriberingstid som är "standard"? eller på vem ligger bevisbördan? finns det inget prejudicerande fall?, har hört talas om att något som detta skulle avgöras i högsta domstolen i sommras!
Linnea Ljung |Hej Rättsfallet du tänker på är NJA 2007 s 157Jag har klippt in en del av Högsta domstolen argumentation som jag tycker besvarar din fråga"När det gäller frågan om bevisning för att en gäldenär mottagit brev med en preskriptionsavbrytande verkan har beviskravet brukat ställas högt. Den omständigheten att det är utrett eller ostridigt att ett enstaka brev avsänts till gäldenären har sålunda i detta sammanhang normalt inte godtagits som tillräcklig bevisning om att gäldenären också mottagit brevet, trots att avsändandet i sig är ett starkt belägg för att försändelsen också nått adressaten (se NJA 1996 s. 809; jfr också 1998 s. 750). När det emellertid som här är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte åtminstone någon nått gäldenären anses vara närmast försumbar, om ingen särskild omständighet till stöd för detta föreligger (jfr prop. 1990/91:11 s. 19).Eftersom M.S. inte har anfört någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella kravbrev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem, skall avbrott i preskriptionen av Malmstolens fordran anses ha skett."Om det kan visas att ett stort antal påminnelsebrev sänts till gäldenärens adress, är det sannolikt gäldenären som måste ge en tänkbar förklaring på varför denne inte fått breven.Vänligen

Preskription och preskriptionsavbrott

2008-01-19 i Preskription
FRÅGA |HejJag undrar lite om en revers som min Far har till mig och min före detta sambo, reversen är sen -87, och lite är betalat, min Far har påminnt oss om den men vi har inte gjort rätt för oss, nu vill min Far driva in min före dettas del, går det? eller är reversen preskiberad?Marie
Louise Danielson |Hej! Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år, se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130 . Dock kan ptreskriptionstiden avbrytas och en ny preskriptionstid börjar då löpa, se 5 och 6 §§ samma lag. Om inget preskriptionsavbrott har skett är alltså fordran preskriberad då den är från 1987. Du skriver att din far har påminnt er om fordran. Handlar det om ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran har den ursprungliga preskriptionstiden avbrutits och en ny påbörjats, se 5 § p 2 preskriptionslagen. Fordringen är alltså då förmodligen ej preskriberad och din far har rätt att kräva betalning från din före detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Preskription av skatteskuld för AB övertagen av styrels

2007-12-26 i Preskription
FRÅGA |Jag är dömd via tredskodom att betala ett aktiebolags uppkomna skatteskuld vid bolagets konkurs, eftersom jag var styrelseledamot i bolaget, det har nu gått 5 år sedan domen vann laga kraft, jag har läst att skulder till staten preskriberas efter 5 år, stämmer det? Skulle det innebära att jag är fri från denna skuld efter denna tidsperiod?
Albert Roos |Hej.Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller istället Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Denna förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Du är alltså inte fri från skulden.Hälsningar

Preskription

2007-10-22 i Preskription
FRÅGA |Enligt preskriptionslagen preskriberas en fordran efter 3 eller 10 år. Preskriptions avbrott kan ske en gång. Vid preskription förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran.Inga åtgärder som kan motivera återuppväckan av fordringen kan styrkas. Min fråga är då om man verkligen behöver betala på skulden efter 2 preskriptionsperioder.
Caroline Perlström |Hej,Preskriptionsavbrott kan ske hur många gånger som helst. Vid varje preskriptionsavbrott börjar fristen på 3 eller 10 år att löpa på nytt.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid

2007-11-07 i Preskription
FRÅGA |Hej!Om vårt företag har ett avtal angående transporter med ett annat företag och de skriver ett brev där de säger att de glömt att fakturera vissa trasporter för perioden 200-2007 och att de ska göra det nu istället. Måste vi betala så gamla skulder? Det kommer att ta jättelång tid att gå tillbaka i bokföringen för att kolla att vi inte redan är fakturerade för dessa transporter! Är det rimligt?hälsningarLotta
Louise Danielson |Hej! Eftersom fordringar preskriberas efter 10 år är ni skyldiga att betala skulderna om ni inte redan har gjort det. Har mer än 10 år gått sedan fordringarna uppkom kan företaget som huvudregel däremot inte kräva betalt. Preskriptionsavbrott kan dock ha skett vilket innebär att även om fordringar som är äldre än 10 år kan vara giltiga. Borgenär kan även kräva betalat av gäldenär för fordringar som egentligen är preskriberade och betalar man som gäldenär kan man senare inte kräva att få tillbaka den erlagda betalningen med hänvisning till att fordran var preskriberad. Vänligen,