Preskribtionstider

2008-03-31 i Preskription
FRÅGA |HejKan Krf kräva in en fordran som är 16 år! gammal? MVH/Anna
Karoline Alfredsson |Hej Anna och tack för ditt mail!Det framgår inte vad det är för typ av fordran, om det är du som konsument det gäller eller om du kanske har köpt en vara av en annan privatperson och därför inte agerat konsument. Jag redogör därför för båda möjligheterna.Preskriprionstiden gentemot konsumenter är tre år om fordringen avser en vara, tjänst "eller annan nyttighet" som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument, detta framgår av Preskriptionslagens 2 §.Preskriptionstiden för fordringar som ej rör konsumenter är däremot 10 år, detta enligt Preskriptionslagens 2 §.Enda möjligheten för Kronofogdemyndigheten att kräva in en 16 år gammal skuld är om det har skett preskriptionsavbrott minst en gång var tredje alternativt tionde år beroende på din position enligt ovan. Ett sådant har skett om den som du har skulden hos alternativt någon å dennes vägnar har kontaktat dig för att påtala att skulden fortfarande finns kvar, Preskriptionslagen 6 §.Om så skett finns det inget hinder för någon att kräva in en så gammal skuld. Om så inte skett är dock skulden preskriperad och någon betalningsskyldighet föreligger ej. Påtala detta för Kronofogden för att få skulden avskriven.Om du själv vill gå in och läsa de lagrum jag här angivit finns dessa tillgängliga på lagen.nu.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Preskription

2008-06-02 i Preskription
FRÅGA |Hejhar fått inkasso krav för en skuld från 1986 som jag ej minns. Denna skuld hade varit i tingsrätten och därefter hos kronofogden . Domen har stämpel 1986 och kronofogden har stämplat 1986 och 1990 på pappret . Har ej fått påminnelser eller begäran om löneutmätning från kronofogden och har bott på samma adress i 13 år . Inkasso har krav för 10000.00 kr + ränta från 1995 d.v.s ca 70000,00 kr till . Är skulden preskriberat ? Vad skall jag göra ? m.v.h
David Karlsson |Hej,En skuld preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. Preskription innebär att några åtgärder för att driva in skulden med myndighets hjälp inte längre kan vidtagas. Om långivaren påminner låntagaren om skuldens existens sker ett s.k. preskriptionsavbrott - en ny tioårsfrist börjar då löpa. Samma effekt uppnås om låntagaren gör en avbetalning eller på något annat sätt erkänner skulden. Det är därför viktigt att inte erkänna en preskriberad skuld, utan att samtidigt framhålla att preskription har inträtt.Preskription måste påtalas av låntagaren för att få effekt. Om exempelvis ett mål tas upp i tingsrätten eller av Kronofogden får inte dessa instanser själva beakta preskriptionen, om inte låntagaren invänder om att fordran är preskriberad.Enligt omständigheterna i din fråga verkar mer än tio år ha gått sedan du sist påmindes om skulden. Detta gör att du bör kontakta inkassobolaget och bemöta det nuvarande kravet med en invändning om preskription. Preskriptionslagen hittar du http://lagen.nu/1981:130Med vänlig hälsning

Inkassokrav

2008-04-27 i Preskription
FRÅGA |Hej! Fick häromdagen ett inkassokrav med en kapitalskuld på 7550:- som nu är uppe i 45500:-. Denna skuld är sedan -89.Det var länge sedan jag fick något krav senast från dem och då hotade de med personlig konkurs, men detta har aldrig varit hos KFM. Nu erbjöd de mig att halvera räntan om jag började att betala 300:-/mån. Varför har de aldrig lämnat in denna fodran till kfm , skulden är ju för sjutton 19år gammal.Hur kan jag gå tillväga med detta?
Anna Andersson |Hej,Svaret på frågan beror på vilken sorts fordran det rör sig om och när du fick sista kravet innan detta erbjudande. Jag kommer därför att svara hur reglerna generellt sett ser ut.Är det en konsumentfordran, d v s en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden 3 år. För övriga fordringar är det 10 år, vilket framgår av Preskriptionslagen (PreskL) 2 kap 2 §. Preskriptionsavbrott medför att ny tid börjar löpa från dagen för avbrottet. Det finns ett antal sätt att avbryta preskriptionstiden; t ex genom att utfästa betalning, erlägga ränta, eller få skriftliga krav från borgenären. (Se PreskL 2 kap 5 §.) Om något av detta görs, blir det alltså en preskriptionstid vilket gör att fordringar fortfarande finns kvar 19 år efter dess uppkomst. Om preskription i detta fall faktiskt har inträtt är alltså avhängigt de krav du fått från inkassobolaget.Om inkassobolagen väljer att gå till kronofogdemyndigheten (KFM) eller inte är en bedömning de själva gör och grundar sig bl a på gäldenärens betalningsförmåga. Det finns inga krav att ärendet skall behandlas av KFM för att preskriptionstiden skall förlängas, samt att det kostar 600 kr/ år att ha ett ärende där.Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott

2008-01-30 i Preskription
FRÅGA |Fick ett preskriptionsavbrott från banken för underskrift på ett lån vi gått i borgen för för 19 år sedan när sonen skulle köpa hus. Vi borgade då för 45000 kr. På preskriptionsavbrottet står det att ursprungsbeloppet var på 190000 och att skulden nu är 166000. Vore tacksam om ni kunde förklara på lättfattligt sätt för mig varför dessa summor står och inte de 45000 som vi skrev under för.
Andreas Heed |Banken har skickat ett preskriptionsavbrott avseende hela den kvarstående skulden (för närvarande 166 000 kr). En preskription avbryts bl a genom att ett skriftligt krav skickas till gäldenären (se 5 § 2p. preskriptionslagen). Preskriptionsavbrottet har troligtvis även skickats till eran son, då det är han som är gäldenär, och därmed betalningsskyldig. Ni ansvarar dock endast för den summan ni har gått i borgen för. Troligtvis har det skickats till er endast i upplysningssyfte för att ni skall få en bild av hur skuldförhållandena ser ut just nu.Preskriptionslagen hittar ni http://lagen.nu/1981:130Med vänlig hälsning

Preskription

2008-03-29 i Preskription
FRÅGA |Ett inkassoföretag har till Kfm skickat ett betalningsföreläggande om en skuld som är 16-17 år gammal. Nu har Kfm beslutat att utmätning ska ske genom avdrag från min lön. Hur kan de få göra så efter så lång tid?
Simon Carlsson |Först beror det på vilken typ av skuld det rör sig om. Som huvudregel är preskriptionstiden 10 år (preskriptionslagen 2 §) men om det rör sig om en skuld till en näringsidkare i egenskap av konsument är preskriptionstiden endast 3 år (preskriptionslagen 2 § 2st). Detta är dock under förutsättning att ett preskriptionsavbrott inte sker. Ett sådant äger rum om du t.ex. har gjort en delbetalning på skulden eller om borgenären har sänt dig en skriftlig påminnelse eller krav. Rör det sig inte om ett konsumentförhållande räcker det alltså att du t.ex. en gång har fått en påminnelse efter sex år för att skulden fortfarande skall vara aktiv 15 år senare och därmed möjlig att kräva.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid

2008-05-02 i Preskription
FRÅGA |För ganska exakt 10 år sedan, 10 mars 1998, fick jag del av en ansökan om utmätning med anledning aven skuld som uppkom redan 1989. Kronofogden konstaterade att löneutmätning inte var möjlig. Den 20 juni gjorde kfm även utmätningsförrättning i hemmet med anledning av kravet utan att finna utmätningsbar egendom. Jag har sedan dess inte fått några krav från borgenären eller annan med anledning av skulden eller gjort några utfästelser eller betalningar. Skulden har entioårig preskriptionstid. Fråga som nu uppkommit är från vilken tidpunkt dessa tio år ska räknas. Är det när jag fick del av ansökan om utmätning den 10 mars 1998, när utmätningsförrättning skedde i hemmet den 20 juni 1998 eller något ännu senare datum som jag i egenskap av gäldenär inte är meddelad eller medveten om.
Caroline Davidsson |Hej,Preskriptionstiden är beroende av vilken sorts fordran du har. Tiden är tre år om du är konsument och prekskriptionstiden för en skatteskuld är fem år. Det framgår inte vilken sorts fordran du har men jag utgår i mitt svar från att preskriptionstiden är 10 år. Du kan dock anpassa svaret till att gälla de antal år som gåller för den sortens fordran du har. Enligt gällande rätt preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts innan, 2 § Preskriptionslagen. När Kronofogden vidtog en utmätningsförättning hos dig är detta att se som ett preskriptionsavbrott. När ett preskriptionsavbrott vidtas löper en ny preskriptionstis från dagen för avbrottet, 6 § PreskL Detta innebär alltså att de tio åren skall räknas från den 20 juni 1998. PreskL hittar du http://lagen.nu/1981:130Med vänlig hälsning

Gammal revers giltig?

2008-05-31 i Preskription
FRÅGA |Jag har hittat en revers som är numrerad från 1967 som är skriven till mig,den är på 500 kr.och det är konsumtionsföreningen som skrivit under.Det finns räntekuponger på baksidan.Jag undrar vad det är?
Carl Johan Fahlander |Hej,Det är troligen någon form av löpande skuldebrev. Men tyvärr kan skulden inte drivas in eftersom den med största sannolikhet har preskriberats, detta enligt 8 § preskriptionslagen (1981:130). Åtminstone var tionde år måste preskriptionen avbrytas genom exempelvis räntebetalning eller påminnelse, se 5 § preskriptionslagen. Preskriptionslagen finns http://lagen.nu/1981:130Vänligen,

Preskription av avvisningsbeslut

2008-03-02 i Preskription
FRÅGA |hej på Er ,jag är asyl sökande person som har bott i landet 6 år då min fråga är att på svensk utlänningslag står : om det har gått 4 år av avvisning beslut från migrationsverket då avvivsning beslut kan inte laga kraft och betyder , det kan inte verkställa nogån avvisningsbeslut ?därefter man kan söka igen asyl från migrationsverket men det vet inte jag att vilka beslut det börjar att räkna ?jag fikk första avvisninsbeslut 2004-03-19 och sen överklagat till Utlänningsnämnden då fikk igen avvisningsbeslut 2005-06-03 .hur man borde räkna 4 år tiden som gått ?Tack så mycket
Markus Larsson |Hej,Jag antar att du har den gamla utlänningslagen i åtanke. Denna lag, som alltså inte gäller sedan 2006-03-31, hittar du http://www.lagen.nu/1989:529 .I 8 kap 15 § stadgades att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har meddelats av allmän domstol, upphör att gälla, om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Laga kraft uppstår när ett beslut inte kan överklagas, t.ex. när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Eftersom du har överklagat Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden så vinner beslutet inte laga kraft förrän Utlänningsnämnden har fattat sitt beslut, d.v.s. 2005-06-03 i ditt fall. Eftersom Utlänningsnämnden var sista instans för asylärenden enligt den förra utlänningslagstiftningen och beslutet därmed inte kunde överklagas, så inträdde laga kraft direkt vid detta datum. Det är alltså fyra år efter detta datum, som beslutet upphör att gälla, d.v.s. i juni 2009.8 kap. 15 § i den gamla utlänningslagen motsvaras idag av 12 kap 22 § i den nya utlänningslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/2005:716 .Vänliga hälsningar