Personligt ansvar och makes ansvar vid konkurs av AB

2018-10-10 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Har en fråga i två delar: 1. Min man har ett aktiebolag och driver verksamhet i en lokal. Om bolaget skulle försättas i konkurs, hur fungerar det då med betalningskuld gentemot hyresvärden (uppsägning 9 månader). 2. Om min mans AB går i konkurs, blir han så personligen betalningsskyldig? Kan han bli tvingad att sälja sina privata tillgångar för att täcka upp bolagets skulder? Jag vet att han har en företagskredit som han personligen är borgenär för. Vi har gemensam bostad som vi äger, så om det är så att min make blir betalningsskyldig, går det då även över på mig som maka och även min del (inget äktenskapsförord så jag antar 50/50) av tillgången måste in i konkursboet?Tack på förhand!
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Om jag förstått det rätt så ska bolaget betala 9 månaders hyra när hyreskontraktet upphör. Den fordran som hyresvärden får på bolaget hamnar under ''övriga fordringar'' enligt förmånsrättslagen, såvida inte hyran är kopplad till säkerhet i företaget. Alltså kan hyresvärden kräva bolaget på pengar så länge det finns pengar i konkursboet, men i och med att det är en oprioriterad fordran så är chansen liten att hyresvärden får betalt.Huvudregeln för aktiebolag är att man inte kan förlora mer än man satsat (investerat), enligt 1 kap. 3§ Aktiebolagslagen. Såvida inte din make har fortsatt verksamheten trots vetskap om att företaget måste likvideras, eller inte tagit de korrekta stegen för en likvidation, kan han inte bli personligt ansvarig (25 kap. 18 - 19 §§). Endast skulder han personligt gått borgen för, så som företagskrediten, kan han personligen bli ansvarig för.Huvudregeln vid äktenskap är, trots vad många tror, att var och en svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Alltså kan de inte mäta ur dina pengar. De kan dock tvångsförsälja fastigheten, men då får du pengar till värde av hälften av vad fastigheten såldes till. Dessutom så måste de ta hänsyn att endast sälja saker som täcker skulden, alltså om fastigheten är värd 1 miljon men skulden endast är på 30 000 kr, ska att de ta egendom som enklast kan täcka skulden, exempelvis en bil värd 30 000 kr.Hoppas det här hjälpte!

Makars äganderätt och skulder vid en makes konkurs; också om vilka fordringar som kan ingå i en konkurs

2017-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag och min man har varit gifta i två år. Äktenskapet saknar äktenskapsförord. Min man driver eget företag (Enskild firma) som nu har satts i konkurs. Tingsrätten har utsett en konkursförvaltare. Det mesta i det gemensamma hemmet har jag köpt innan vi gifte oss. När man går i personlig konkurs har jag förstått att man kan behöva sälja av saker i hemmet. Kan de då ta saker jag haft innan äktenskapet? Jag har en bil registrerad på mig, och endast jag står på kontraktet till bostaden. Räknas min lön som en gemensam tillgång? Jag har ett barn sedan tidigare relation som har ett sparkonto i sitt namn. Berörs dom pengarna av konkursen? Undrar även om ett lån, Jag har tagit ett lån som jag har lånat ut till min man. Skuldebrev finns. Hur funkar det vid konkursen.tacksam för svarMed vänlig hälsning
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det undrar du vad som kan ingå i din mans konkurs, samt vilken betydelse din utlåning av pengar till din man har i hans konkurs.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningKonkursboet kan bara ta den egendom som din make äger. Konkursboet kan alltså inte ta något som bara du äger. I princip kan konkursboet alltså inte ta något som du har köpt innan äktenskapet. Konkursboet kan inte ta din lön eller din sons sparkonto. Ditt lån till din man kan du göra gällande i din mans konkurs.En make råder över sin egendom och svarar inte för den andra makens skulderMakar svarar inte för varandras skulder. Det kan man läsa sig till i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB). Du har alltså egentligen inget ansvar för att din mans skulder blir betalda. Av samma paragraf i ÄktB framgår också att varje make råder över sin egen egendom. I en konkurs ingår bara den egendom som din man äger, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).Konkursboet kan alltså inte ta de saker i ert gemensamma hem som bara du äger. Jag antar att så är fallet med den egendom som du har köpt innan äktenskapet. Var ni sambor före ni gifte er kan det dock finnas en risk att din man är samägare till en del av egendomen i ert gemensamma hem. Det är dock mindre sannolikt att din man vore samägare till bilen eller bostaden, men utan närmare uppgifter kan jag inte göra någon säker bedömning.Konkursboet kan inte ta din lön. Det är bara du som har rätt till din lön.Konkursboet kan inte heller ta ditt barns sparkonto, såvida inte din man äger pengarna på det.Giftorättens betydelseFör din fråga kan det vara värt att uppmärksamma ett missförstånd kring giftorätten. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det är ett vanligt missförstånd att giftorätten innebär att makarna äger hälften av varandras egendom så länge äktenskapet består. Giftorätten innebär dock i princip bara att makarna vid bodelning delar lika på giftorättsgodset. Giftorätten har ingen relevans för vilken egendom som ingår i en makes konkurs, eftersom giftorätten inte påverkar egendomsförhållandena under äktenskapet.LånetSom jag förstår det har du en lånefordring på din man, som du har fått genom att låna ut pengar till din man. Eftersom fordringen kommer från före konkursen kan du göra gällande i konkursen, se 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Om du gör gällande fordringen i din mans konkurs finns en chans att du kan få den betald. Eftersom din fordring – som jag förstår det – inte säkras med någon panträtt eller dylikt är det dock osannolikt att du kan få den betald genom konkursförfarandet. Observera dock att du inte kan kräva att lånet som du tog betalas av din man.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med makars äganderätt och skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad som ingår i konkurs

2012-05-04 i Konkurs
FRÅGA |Min dotter med sambo äger en fritidsfastighet med lika stort ägande. Sambon är egen företagare. Nu planerar dom giftemål. Om sambons firma går i konkurs, kan kronofogden mäta ut hela fastigheten och övrig gemensam egendom? Eller är min dotters del tryggad? De har båda lån på fastigheten. Bör de skriva äktenskapsförord för att förhindra utmätning av huset? Om jag har förstått saken rätt så är min dotters ägande i huset tryggad så länge de ej har gift sig.
|Hej och tack för din fråga. Huvudregeln i ett samboförhållande är att det gemensamma bohaget och bostaden utgör samboegendom och är alltså sådant som det ska delas lika på. Här rör det sig däremot om en fritidsfastighet, vilket inte kan likställas med den gemensamma bostaden (så länge de inte bor där permanent). Halva fritidsfastigheten kommer alltså att tillhöra din dotter oavsett. Med utgångspunkt i att din dotters sambo bedriver näringsverksamheten i enskild firma, så medför konkursen att hans personliga ekonomi dras in i hanteringen. Då har man inte med kronofogden att göra, utan istället anlitas en konkursförvaltare. Vad som kommer hända då är att konkursboet, med konkursförvaltaren som företrädare, kommer att samäga fastigheten med din dotter istället för hennes sambo. Då konkursförvaltaren är intresserad av att betala av konkursboets skulder, kommer han antagligen att begära försäljning enligt lagen om samäganderätt. Din dotter har då två alternativ: att köpa den andra andelen av fastigheten eller att hela fastigheten försäljs. Din dotter får naturligtvis ut halva köpesumman, men fastigheten finns ju inte kvar. Om din dotter och hennes sambo skulle gifta sig skulle de kunna skriva äktenskapsförord där huset skrivs upp som hennes enskilda egendom. Om nu hennes sambos firma skulle gå i konkurs kan fastigheten återvinnas till konkursboet, men bollen ligger nu hos konkursförvaltaren istället som måste begära återvinning. Det säkraste kortet är dock att din dotter köper ut sin sambo från fastigheten. Då kan den inte ingå i en eventuell konkurs. Vad gäller övrig gemensam egendom i ett samboförhållande kan det som kallas bohag komma att ingå i konkursen. Bohag är lösöret i ett hem och innefattar alltså inte bilar och liknande. Det här kan också skrivas över som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Däremot gäller samma sak angående återvinning här, och det är även en svår situation för din dotters sambo som vid en eventuell separation inte skulle äga något om allt var överskrivit på din dotter. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

Blir min make skuldsatt om mitt AB går i konkurs?

2018-09-02 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har startat ett AB och vi har (delägarna) skrivit ett kompanjonsavtal. Nu skulle min man och jag skriva ett äktenskapsförord. I detta står att all egendom som jag har äganderätt i företaget, all avkastning är förvärvarens (min) egendom som den andre saknar giftorätt i. Då undrar min man vad som gäller om det blir konkurs? Så de inte då kan ta tex "hans" pengar, aktier... Eller måste vi skriva något mer? Eller blir det automatiskt mina skulder då vid en konkurs eftersom vi skrivit äktenskaps förord gällande bolaget.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som så att du har ett aktiebolag tillsammans med någon annan än din man.Oavsett om ni har skrivit ett äktenskapsförord så stadgar 1 kap. 3 § äktenskapsbalken att varje make svarar för sina egna skulder. Det innebär att om du ådrar dig skulder så åligger det endast dig att betala dem.Fördelen med ett aktiebolag är att aktieägarna inte blir personligt ansvariga för företagets skulder i samma utsträckning som för en enskild filma vilket framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen, dock finns vissa undantag som jag inte nämner här men som du kan läsa mer om genom att klicka här. Dessutom är det inte ovanligt att bankerna kräver att firmatecknaren går i borgen för företaget och att man på så vis ådrar sig ett betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Oavsett hur du gjort så gäller att det är du och inte din man som svara för dina skulder. Om Kronofogdsmyndigheten påkallar utmätning av din egendom så är din makes enskilda egendom skyddat genom äktenskapsförordet. Skulle utmätning av ert gemensamma bohag, dvs. lös egendom bli aktuellt så finns en presumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken som innebär att allting som finns i gäldenärens (d.v.s. den som är skyldig pengar) besittning tillhör denne, dock räcker det att det framgår att egendomen tillhör din man för att han ska få behålla denna. Att det ska framgå är ett lågt ställt beviskrav och äktenskapsförordet är ett skydd som är mer än tillräckligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Personlig konkurs och dess verkningar

2016-07-12 i Konkurs
FRÅGA |Jag gjorde personlig konkurs 1998. Skulder till banker. Bankerna har sålt sina fordringar till Indrivningsföretag.Dessa driver in pengar på min pension. Min hustru äger aktier och en del kontanter samt kapitalförsäkring. Vi är utlandssvenskar sedan ett antal år tillbaka. Om jag eller min hustru avlider, kan kronofogden göra utmätning i dödsboet? Jag äger ingenting. Mina pensionsförsäkringar kan jag inte ta ut för då tar kronofogden pengarna. Kan jag någonsin bli fri dessa skulder ?
Lawline |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. -Vid en personlig konkurs kommer utmätningen att fortsätta tills att pengarna som du är skyldig är återbetalda. Det enda sättet som utmätningen skulle upphöra är om fordran preskriberas. Så sker efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att om man inte mottar några krav på betalning på 10 år vilket skulle kunna vara möjligt om man exempelvis flyttar utan att det går att ta reda på var personen bor. Det verkar otroligt att de inte skulle få tag i dig på så lång tid eftersom du får pension från Sverige vilket innebär att din adress är känd. Det innebär att du får stå ut med att pengarna drivs in fram tills att pengarna är betalda. -Vid ett dödsfallDin hustrus ekonomi ska inte påverkas av att dina tillgångar utmäts eftersom att alla i ett äktenskap svarar för sina egna skulder och förpliktelser (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett dödsbo är en egen så kallad juridisk person vilket innebär att denne kan inneha skulder. Som det ser ut nu kommer ditt dödsbo att inenhålla mer skulder än tillgångar. Ingen i din närhet kan bli ansvarig för dödsboets skulder. Saken är dock inte så enkel eftersom att om någon av er dör eller om ni skiljer er kommer era gemensamma tillgångar att delas på hälften. Såvida ni inte har ett äktenskapsförord som säger något annat. En helt vanlig bodelning skulle alltså ske vilket innebär att när man räknar ihop era gemensamma tillgångar minus era skulder för att dela den summan på hälften. Den hälftendelningen är sedan varderas del – om en av er avlidit tillfaller dennes del således dödsboet (äktenskapsbalken 9 kap.).Detta kanske låter lite komplicerat men slutsatsen är att om ni inte har ett äktenskapsförord kommer hälften av hennes tillgångar att bli dina om hon dör eller ni skiljer er. Det skulle innebära att hennes tillgångar kommer att användas för att betala av dina skulder. Det viktiga är här att det endast är uppdelningen av ert giftorättsgods som kan innebära att egendom överförs till dig från din frus egendom. Ingen annan kan bli ansvarig för att betala ditt dödsbos skulder. Så sammanfattningsvis kan din fru inte bli ansvarig för skulderna men vid en bodelning kommer en del av hennes egendomar (om hon inte har mer skulder än tillgångar) att överföras till ditt dödsbo vilket innebär att hennes egendomar ändå används för att betala skulderna. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord finns det här: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord -Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.E-mail: emilia.larson@lawline.se