Hur gör jag om en kund vägrar betala en faktura?

2021-08-10 i Preskription
FRÅGA |Hej! Arbetar på en vvs firma och hittade en ofakturerad arbetsorder. Arbetet var utfört i december år 2018 och jag skickade fakturan i juni 2021. Kunder bestrider fakturan pga orimligt lång tid tills faktura kom. Är inte kunden även skyldig att se till att få faktura när de bokat en tjänst?? Förstå kunden men känns orimligt att inte behöva betala något för ett rätt stort arbete.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas en fordran?Det stämmer att en kund är skyldig att betala för en tjänst även om hen inte har fått någon faktura. Kunder är nämligen skyldiga till att betala oavsett om de får en faktura eller ej. Om en kund inte får en faktura ska hen kontakta företaget så att hen har möjlighet att betala. Regler om preskription begränsar dock rätten till att få betalt. Det följer nämligen av preskriptionslagen att ett företag har rätt till att begära betalt av en konsument inom tre år efter att fordran uppkom när det handlar om avtal om köp av varor eller tjänster. Om det handlar om en fordran mellan två företag är preskriptionsstiden 10 år (3 § preskriptionslagen). Om det sker ett presktionsavbrott under denna tid förlängs dock preskriptionstiden med 3/10 från avbrottet. Att preskriptionen avbryts innebär alltså att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att:-Gäldenären (kunden) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-Gäldenären (kunden) får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-Borgenären (den som har fodran och har rätt till att få betalt) väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen)I ditt fall utfördes arbetet i december 2018 och jag antar att fordran uppkom någon gång under denna tidsperiod. Då borde fordran preskriberas runt december 2021 (om det handlar om ett avtal mellan en konsument och ett företag) förutsatt att det inte har skett något preskriptionsavbrott. Eftersom fordran för tjänsten skickades juni 2021 har fordran alltså antagligen inte preskriberas ännu eftersom det har gått mindre än tre år från tidpunkten då fordran uppkom.Om kunden bestrider fakturanOm kunden bestrider fakturan kan firman anlita ett inkassoföretag som kan sköta indrivandet av skulden. Firman kan också själv vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 lagen om betalningsföreläggande [BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Vad händer efter ansökan om betalingsföreläggande?KFM kommer att delge svaranden ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att firman kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa firman att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och man behöver alltså inte ansöka om det om man får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer firman underrättas om det och då kan firman skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om man vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste firman alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att firman kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Om firman förlorar målet i tingsrätten kan firman behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan man bestämmer sig för att överlämna målet till tingsrättenJag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

2021-07-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej min fråga lyder en person har en skuld till mig på en ganska så stor summa vi har inget kontrakt endast muntligt avtal men jag har flera vittnen till detta muntliga avtal så det jag undrar är kan ja driva in pengarna på ett lagligt sätt via kronofogden?. eller hur ska jag gå till väga? vill inte att mina pengar brinner inne och personen har betalat innan men summorna minskade som han betalade och sen slutade han göra det helt och skyller på att han inte har några pengar alls men månad efter månad går och ja vill ha mina pengar
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du som borgenär (part som lånat ut pengar) inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Du kan också vända dig till tingsrätten och få ett exekutionstitel som kronofogden sedan kan verkställa. Du kan inte "ta lagen i egna händer", utan du måste alltså använda dig av något av dessa forum som existerar. Ansökan om betalningsföreläggande Eftersom fordran (pengarna du har lånat till personen) i ditt fall är ostridig (det råder ingen tvist om fordrans existens eller belopp) och gäldenären (personen som lånat pengar av dig) saknar betalningsförmåga är det mest lämpligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM). (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats.Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter. Vad händer efter du har ansökt?KFM kommer att delge svaranden (gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att hen ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det. Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten om du vill det (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor om det handlar om ett större betalningskrav. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Eftersom du har endast ett muntligt avtal kan detta bli problematiskt ur ett bevishänseende, dock kan muntliga avtal såklart också bevisas, exempelvis genom vittnen. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price. Med vänliga hälsningar,

Hur ansöker man om ett betalningsföreläggande?

2021-07-03 i Fordringar
FRÅGA |Hjälp mig ..... Jag får inte mina pengar som mitt ex skulle ge mig vid sidan om husköpet. Han köpte huset av mig för 1800000 och sen skulle jag få 50000 kontant för han ville inte låna mer. Vad gör jag? Han vägrar betala mig
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon är skyldig dig pengar och du inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden (KFM) och begära ett betalningsföreläggande. (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Hur gör man en ansökan om betalningsföreläggande?Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar ditt ex är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. Om ni inte har avtalat om sista datum för betalning kan du när du fyller ut din ansökan utgå från exempelvis tidpunkten för överlåtelsen av egendomen eller en annan senare tidpunkt då du anser att betalning senast skulle ha skett.Vad som händer efter ansökanKFM kommer att delge svaranden (ditt ex/gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag. Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid och studielån

2020-08-18 i Preskription
FRÅGA |Vi är utlandsboende och min fru har studielån sedan 1991, hur fungerar det med preskriptionstiden på 25 år, behöver vi inte betala lånen mer?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Preskriptionslagen och studiestödslagen är tillämplig på din situation. Jag utgår ifrån att din fru har fått studielån från den centrala studiestödsnämnden (CSN).Allmänt om preskriptionstid och studielånPreskription innebär att långivaren förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskriptionslagen). Långivaren kommer alltså inte kunna kräva att din fru betalar om fordran har preskriberats. Preskriptionstiden för studielån är som du själv säger 25 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (6 kap. 12 § studiestödslagen). Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden på 25 år tillämpas endast på fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011 ( innan preskriptionstiden ändrades till 25 år för studielån så var den 10 år).Hur kan en preskription avbrytas?Som sagt börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Därför är det viktigt att undersöka om det har skett ett ett preskriptionsavbrott och sådana fall när avbrottet skedde. Bara för att det har gått 25 år från att fordran tillkom så betyder de inte att den har preskriberats eftersom det kan har skett ett eller flera avbrott.Preskription avbryts genom att:-Låntagaren utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-låntagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-långivaren väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen). Alltså avbryts preskriptionen exempelvis om CSN skickar betalningspåminnelser till din fru eller om din fru betalar en del av skulden.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,