Kan vår gemensamma bostadsrätt utmätas för vår sons skulder?

2018-11-11 i Utmätning
FRÅGA |Om jag och min fru står som ägare till en bostadsrätt (50/50) men endast vår son bor i densamma, kan denna då utmätas och tvångsförsäljas av kronofogden om sonen ifråga har obetalda skulder?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Bestämmelser om utmätning och tvångsförsäljning regleras av bestämmelserna i Utsökningsbalken (UB). När en person har obetalda skulder följer Kronofogden (Krf) en viss ordning när det gäller utmätning, och försöker alltid att utmäta det som är till minst skada för den skuldsatte. Egendom som är enklast att utmäta ska i första hand utmätas. En utmätning går till på så sätt att Krf utreder vilka tillgångar som den skuldsatte har, detta kan ske genom att Krf inhämtar upplysningar från andra myndigheter, företag eller kommer till bostaden där den skuldsatte bor. Kronofogden får i princip ta all egendom som tillhör eller anses tillhöra gäldenären för utmätning, se 4 kap. 2 § UB. Egendom som i vissa fall undantas från utmätningDet finns dock viss egendom som är undantagen från att utmätas, vilket kallas beneficium, se 5 kap. 1 § UB. En bostadsrätt som den skuldsatte använder som stadigvarande bostad utgör i regel beneficieegendom och kan undantas från utmätning om det inte vore oskäligt att undanta den från utmätning på grund av dess höga värde. Utmätningsordningen Utmätning ska bara ske om det belopp som kan beräknas flyta in, med avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. I första hand bör alltså kontanter, banktillgångar lön eller andra liknande likvida tillgångar utmätas. Det kan även vara bil, sommarstuga eller exempelvis en båt. I övrigt bör lös egendom som är lämplig att realisera och som den skuldsatte kan avvara med minst olägenhet tas i anspråk. Fast egendom och bostadsrätt bör i regel utmätas sist, se 4 kap. 3 § UB. Beroende på hur stor eller liten skulden är, kan det alltså vara så att det i första hand kan bli aktuellt att utmäta annan egendom innan det kan bli aktuellt att utmäta bostadsrätten. Det finns även vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kronofogden ska kunna utmäta några saker. Det framgår bland annat att egendom bara får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte, 4 kap. 17 § UB. Egendom som finns i den skuldsattes besittning anses tillhöra den skuldsatte, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan 4 kap. 18 § UB Om det skulle bli aktuellt för Kronofogden att utmäta bostadsrätten, kan ni alltså behöva bryta äganderätts presumtionen genom att styrka att bostadsrätten inte tillhör, i detta fall er son utan att det är ni som är ägare av bostadsrätten för att Kronofogden inte ska kunna utmäta egendomen. Ni kan exempelvis genom köpehandlingar visa att ni köpt bostadsrätten för att styrka äganderätten till bostaden. SammanfattningKronofogden bör alltså i första hand ta i anspråk egendom som med minsta olägenhet, kostnad eller förslut för den skuldsatte, exempelvis kontanta medel såsom lön eller annan lös egendom. Eftersom det är ni och inte er son är ägare av bostadsrätten kan ni genom att styrka äganderätten till bostaden, förhindra en utmätning om det skulle bli aktuellt. Vill ni läsa mer om hur en utmätning går till skulle jag rekommendera Kronofogdemyndigheten hemsida, som ni hittar här. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt kontakta de per telefon om ni har vidare frågor kring utmätning. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,