Utmätning av makes egendom

2014-12-17 i Utmätning
FRÅGA |Efter en process med Försäkringskassan som pågått i 7 år har FK begärt återbetalning av min makes sjukpension med cirka 700.000 kr. Tingsrättsförhandling hölls förra veckan och dom avkunnades i början av december. Han kommer förmodligen bli tvungen att återbetala. Jag är lagfaren ägare av två fastigheter och har äktenskapsförord. De flesta saker jag har i fastigheterna är inköpta av mig, men jag har inte kvitto på allt. Kan Kronofogden gå in i mitt/vårt hem och utmäta? Jag vill inte vara med och betala hans skulder. Är det bättre att skiljas?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Kronofogdemyndigheten kan bara utmäta saker som tillhör den skuldsatte. Dock presumeras saker som den gäldenären har i sin besittning tillhöra honom så att de kan utmätas om det inte framgår annat. Vad gäller fastigheterna behöver du bara visa att du är ägare så kan inte kronofogdemyndigheten utmäta dem, och det bör inte vara svårt att visa. När det kommer till lös egendom som ett gift par har sina gemensamma besittning måste du göra det sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att det är din. Det är alltså ett lägre beviskrav. Det finns alltså gränser för vad Kronofogden kan utmäta, och om du kan visa att det är din egendom kan de inte ta den för din makes skulder. De saker som tillhör honom eller som du inte kan visa är dina kan de däremot utmäta, så det kan ändå bli ett ingripande resultat.

Skuld och fastighet.

2013-11-01 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare skrivit i detta ärende men det blev nog en missuppfattning. Jag skriver igen. En skuld som två makar har till den enes föräldrar och denna skuld skall återbetalas vid ett visst datum och om det inte görs vid ett avtalat datumet står det i avtalet att deras gemensammat ägda hus skall säljas och skulden betalas. I samma veva skrivs ett äktenskapsförord där fastigheten blir den enes enskilda egendom. Därefter har parten med äktenskapsförord/enskild egendom tagit ut äktenskapskillnad. Risken är nu att föräldrarna inte får sina pengar tillbaka.Min fråga är nu om man kan göra så? Kollas det inte upp om det finns någon som har en fordran i fastigheten? Jag menar inte banklån. Detta gör ju det svårare att få tillbaka sina pengar. Det verkar inte som om pengarna kommer att betalas tillbaka, det har redan gått flera år sedan avtalets betalningsdatum passerat och äktenskapsförordet har gjort det omöjligt för den ene parten att påverka försäljningen och därmed regleringen av skulden.
|Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline, igen, med din fråga. Nu tror jag att vi kan bena ut det här på ett bättre sätt.Vad som är viktigt att förstå här är att det faktum att fastigheten är enskild egendom inte gör att äganderätten till huset förändras utan enbart det faktum att huset skall falla på den andre makens lott.Låt oss säga att båda makarna äger huset men det gemensamt ägda huset är den ena makens enskilda egendom. Detta innebär att det vid bodelningen blir så att den make som har huset som sin enskilda egendom får huset på sin lott. MEN huset ägs ändå av den andre maken. Således påverkar inte det faktum att huset är den ena makens enskilda egendom frågan om det föreliggande avtalet som är till för att reglera makarnas avtal. Svaret på frågan kan därför leda till två möjliga resultat:Situation 1: Här måste Ni fråga er, trots att äktenskapsförordet föreskriver att fastigheten är den ena makens enskilda egendom, om den andre maken samäger fastigheten tillsammans med den make som har fastigheten som sin enskilda egendom. Om situation 1 föreligger gäller samäganderättslagen enligt 1§. Då kan den make som vill gå till tingsrätten och kräva att huset säljs. Detta framgår av 6§ samäganderättslagen. På detta sätt tvingas alltså även den make som har fastigheten som enskild egendom till försäljning. Situation 2: Här gäller det omvända. Den make som har fastigheten som enskild egendom äger huset "till 100%". Här blir det emellertid omöjligt att kräva att huset säljs. Anledningen till det här är att lagen kräver, för avyttring av äganderätt till fastighet, skall ske genom köp, byte eller gåva. Det faktum, att de aktuella makarna, avtalat om att huset skall säljas om viss skuld som är gemensam för de båda inte betalas, är alltså inte giltigt eftersom detta avtal inte kan tolkas som ett köp, byte eller gåva. Således kan inte den part som saknar äganderätt i huset kräva att huset säljs på grund av avtalet. Emellertid föreskriver avtalet att även den make som nu har huset som enskild egendom skall betala skulden tillsammans med den make som inte har huset som enskild egendom. Vad skall Ni då göra, rent praktiskt? Eftersom skulden är båda makarnas skuld är skulden "solidarisk". Detta innebär att de föräldrar som innehar skulden exempelvis kan vända sig till den make som har fastigheten som enskild egendom och kräva denne på hela skulden. Möjligen måste denne make då sälja fastigheten, men det är inget som borgenären (föräldrarna) i detta fall kan kräva eftersom borgenären (föräldrarna) inte har panträtt i fastigheten.Om det är så att den make som har fastigheten som enskild egendom betalar hela skulden har denne make sedan regressrätt mot den andre maken. Detta innebär att maken som har fastigheten som enskild egendom får kräva den andre maken på dennes del i skulden.Allt väl,Filip Henriksen

Vad som ingår i konkurs

2012-05-04 i Konkurs
FRÅGA |Min dotter med sambo äger en fritidsfastighet med lika stort ägande. Sambon är egen företagare. Nu planerar dom giftemål. Om sambons firma går i konkurs, kan kronofogden mäta ut hela fastigheten och övrig gemensam egendom? Eller är min dotters del tryggad? De har båda lån på fastigheten. Bör de skriva äktenskapsförord för att förhindra utmätning av huset? Om jag har förstått saken rätt så är min dotters ägande i huset tryggad så länge de ej har gift sig.
|Hej och tack för din fråga. Huvudregeln i ett samboförhållande är att det gemensamma bohaget och bostaden utgör samboegendom och är alltså sådant som det ska delas lika på. Här rör det sig däremot om en fritidsfastighet, vilket inte kan likställas med den gemensamma bostaden (så länge de inte bor där permanent). Halva fritidsfastigheten kommer alltså att tillhöra din dotter oavsett. Med utgångspunkt i att din dotters sambo bedriver näringsverksamheten i enskild firma, så medför konkursen att hans personliga ekonomi dras in i hanteringen. Då har man inte med kronofogden att göra, utan istället anlitas en konkursförvaltare. Vad som kommer hända då är att konkursboet, med konkursförvaltaren som företrädare, kommer att samäga fastigheten med din dotter istället för hennes sambo. Då konkursförvaltaren är intresserad av att betala av konkursboets skulder, kommer han antagligen att begära försäljning enligt lagen om samäganderätt. Din dotter har då två alternativ: att köpa den andra andelen av fastigheten eller att hela fastigheten försäljs. Din dotter får naturligtvis ut halva köpesumman, men fastigheten finns ju inte kvar. Om din dotter och hennes sambo skulle gifta sig skulle de kunna skriva äktenskapsförord där huset skrivs upp som hennes enskilda egendom. Om nu hennes sambos firma skulle gå i konkurs kan fastigheten återvinnas till konkursboet, men bollen ligger nu hos konkursförvaltaren istället som måste begära återvinning. Det säkraste kortet är dock att din dotter köper ut sin sambo från fastigheten. Då kan den inte ingå i en eventuell konkurs. Vad gäller övrig gemensam egendom i ett samboförhållande kan det som kallas bohag komma att ingå i konkursen. Bohag är lösöret i ett hem och innefattar alltså inte bilar och liknande. Det här kan också skrivas över som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Däremot gäller samma sak angående återvinning här, och det är även en svår situation för din dotters sambo som vid en eventuell separation inte skulle äga något om allt var överskrivit på din dotter. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

Utmätning av hustrus fastighet?

2008-06-27 i Utmätning
FRÅGA |hejjag har en gammal skuld där jag inte hört av fodringsägaren på flera år men skulden preskriberas inte fören om 6 år. nu tänkte jag och min fru köpa hus. om min fru står som ensam ägare till huset kan då vi bli av med huset beroende på detta? alltså kan kfm tvångssälja 'hennes' hus för att betala skulden? även om vi inte skriver något äktenskapsförord?mvh
Carl Johan Fahlander |Hej,Din fru ansvarar inte för Dina skulder, hennes egendom kan därför inte utmätas. Äganderätten måste dock kunna bevisas vid utmätningen. Om Din fru står ensam på lagfarten kan fastigheten inte tvångsförsäljas-det räcker som bevis, vilket framgår av 4 kap 23 § utsökningsbalken (1981:774). Vid ett eventuellt husköp bör fastigheten överlåtas till Din fru enligt köpekontraktet. Du har då giftorätt i fastigheten men ingen äganderätt.Utsökningsbalken hittar Du http://lagen.nu/1981:774#R33 .Vänligen

Utmätning av egendom för andra makens skuld

2013-11-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag ska starta ett handelsbolag tillsammans med en kompis. problemet är att min man har skulder hos kronofogden, skatteverket, csn och privata fodringsägare. Hur kan jag skydda min investering och företag mot att staten(kronofogden) vid en utmättning av min mans tillgångar vilket i vissa formulär även frågar efter mina tillgångar(lön) ska ta mina pengar från mitt privatkonto/företagskonto eller från vinsten jag kommer att göra i framtiden i mitt företag, Har läst lite på er hemsida där ni diskuterar äktenskapsförord, är det lösningen till mitt problem..... PS: vissa skulder hade min man innan vi gifte oss medans anndra har han skaffat sig under tiden vi har varit gifta (csn och skatt)....HUR KAN JAG SKYDDA MIG MOT DETTA...kan ni hjälpa mig, och kan jag anlita er så att ni isåfall ska hjälpa mig att formulera äktenskapsförordet tack på förhand N
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om utmätning hittar du i Utsökningsbalken (UB), se https://lagen.nu/1981:774.Enligt Utsökningsbalken 4 kap 17§ så är det endast gäldenärens egendom som kan utmätas för dennes skulder och det är kronofogden som ska bevisa att viss egendom tillhör gäldenären. I UB 4 kap så finns det emellertid bevisföringsregler som kan medföra att även andra personers egendom kan mätas ut utan full bevisning. Vad gäller makar och sambor så är utgångspunkten för bedömningen att all egendom som makarna besitter gemensamt tillhör utmätningsgäldenären och därför kan mätas ut för någon av makarnas skulder. Det är därför alltså upp till makarna att bevisa att viss egendom som man besitter gemensamt inte får utmätas. Om makarna gör sannolikt att man är samägare till egendomen eller att visar att den tillhör den andra maken så får den inte utmätas (UB 4 kap 19§ 1st).Vad som kan utmätas eller inte är alltså främst en bevisfråga och vem som har bevisbördan beror på om egendomen besitts gemensamt eller inte. Eftersom din rätt att få ut vinst ur handelsbolaget och pengar på företagets konto inte besitts gemensamt av er så riskerar de knappast att utmätas för din makes skulder eftersom bevisbördan ligger på KFM. Samma sak gäller pengar som du har på ditt privatkonto så länge du har ensambesittning till kontot. Det får inte vara ett konto som ni har öppnat gemensamt och din make får inte ha möjlighet att förfoga över medlen på kontot. Det borde kunna lösas genom att ni har en separat dosa för det kontot som din make inte har koden till och att du inte heller använder pengarna till gemensamma utgifter.Det enklaste sättet att skydda sig är alltså att se till att man inte besitter egendom gemensamt med sin make utan ser till att tydligt hålla isär viktig egendom genom att t.ex. inte förvara den i den gemensamma bostaden. Vidare så är det bra om man kan visa upp skriftliga bevis till exempel samäganderättsavtal, kvitton, kontoutdrag etc. Vad gäller äktenskapsförord så anger det bara hur egendomsförhållandena mellan makarna ska regleras vid en framtida bodelning och har alltså ingen juridisk betydelse i det här sammanhanget (ÄktB 7 kap 2§). Däremot så kan det naturligtvis användas som bevis för vem som äger vad av makarna.Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta vår samarbetspartner, se här http://www.familjensjurist.se/.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Utmätningsbar egendom hos makar

2013-09-20 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Satt och funderade på en sak igår. Har en nära vän som för ett tag sedan gifte sig med en kvinna. Innan de gifte sig så skrev de båda på äktenskapsförord om att om de en dag separerar är allt den enes enskilda egendom, etc - precis som det var innan de vigde sig, att allt hennes är hennes och allt hans är hans. Har nu fått reda på att hon har skulder och är hos kronofogden. Hon har fått utmätningar emot sig och varje månad drar de pengar ifrån henne eftersom hon inte har några egentliga tillgångar. Nu tänkte jag fråga hur jag bäst råder min vän att han kan skydda sig för att inte kronofogden ska börja utmäta honom? Allt av direkt värde, bilen samt huset står enbart på honom, sedan har han möbler, elektronik etc som han köpt långt innan de träffades. Behöver jag råda honom att göra något samt behöver jag informera honom om att vara orolig att fogden ska börja utmäta honom?
Miranda Lymeus |Hej!Din fråga handlar om vilken egendom som får utmätas hos en gift person. Jag vill börja med att påpeka att så länge äktenskapet består, så är varje makes egendom dennes egen, oavsett vad som står i äktenskapsförordet. Lös egendom som båda makarna innehar gemensamt (så som exempelvis möbler, elektronik och bilar) kan utmätas för ena makens skuld så länge det inte görs sannolikt att egendomen innehas med samäganderätt (enl. samäganderättslagen) och det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre maken, se Utsökningsbalken 4 kap. 19 § (https://lagen.nu/1981:774). Det är alltså tillräckligt att det görs sannolikt att den skuldsatte maken åtminstone inte är ensam ägare till egendomen utan att även den andre äger en del av denna. Om det exempelvis kan visas att betalning för ett köp har dragits från ett gemensamt konto så kommer det förmodligen anses vara sannolikt att egendomen är samägd, vilket alltså räcker för att utmätning inte ska kunna ske. Kan man till och med visa att köpet betalats från ett konto som tillhör den andre maken ensam, bör det kunna anses framgå att egendomen helt och hållet tillhör denne, vilket förstås också utesluter utmätning. Jag skulle råda din vän att spara kvitto på allt av värde som han köper eller som de köper tillsammans. Även kontoutdrag, garantikvitton OSV kan få betydelse. Knepigare blir det med saker som han fått exempelvis i gåva, här får man hitta på andra sätt att göra det sannolikt att egendomen åtminstone tillhör båda, skriftligt gåvobevis kan kanske vara ett sådant. När det gäller saker som innehafts under lång tid och för vilka några köpehandlingar inte finns kvar kan det möjligen räcka att egendomen är sådan att den normalt sett anskaffas för gemensamt bruk, under förutsättning att båda makarna har en inkomst så att de haft möjlighet att köpa saken tillsammans. Att föra ett argument om att egendomen tillhör ena maken ensam utan att kunna visa upp något bevis på detta är nog svårare. När det gäller fastigheter så kan de utmätas endast om det framgår att den skuldsatte personen är ägare, se Utsökningsbalken 4 kap. 24 §. Eftersom att du säger att din vän "står som ägare till huset" lär det knappast uppkomma några problem här.Av allt detta följer att saker som är av högre värde så som huset och bilen, är skyddade från utmätning hos din väns maka eftersom att det torde framgå att denna egendom ägs av din vän (genom exempelvis lagfart respektive registreringsbevis). De andra sakerna i hushållet kan skyddas framför allt genom uppvisande av kvitton, kontoutdrag och liknande som visar att makarna äger egendomen gemensamt eller att den tillhör den ene ensam. Äktenskapsförordet har som nämnts ingen betydelse just för den här frågan.Hoppas att du fått svar på din fråga! Hälsningar, 

utmätning vilken egendom tillhör vem

2009-04-26 i Utmätning
FRÅGA |kan min bil som jag äger sedan 8år tas i utmätning av kronofogden för att min man har skatteskulder äktenskapsförord finns registrerat 1985 jag har även kvitto på att jag köpt bilen
Klas Eklund |Hej Vid utmätning skall kronofogdemyndigheten avgöra vad som tillhör din man och som därmed kan mätas ut. Enligt utsökningsbalken 4 kap 17§ skall det vara styrkt (se här https://lagen.nu/1981:774) dvs det skall framgå att det är din mans egendom. Det är som sagt inte helt lätt att bevisa varför egendom med stöd av 4 kap 18 samt 19§§ (samma lag )i vissa fall presumeras vara din mans egendom. I 18§ sägs det att all egendom som är i din mans besittning (med det menas ungefär kontroll) presumeras vara hans. I 19§ sägs det att det som gifta har i sin gemensamma besittning på samma sätt presumeras vara hans.I ditt fall så har du kvitto och ett äktenskapsförord som jag antar då pekar ut bilen som din varför det hela inte borde bli ett problem när det gäller bilen. är det så att bilen är din enskilda egendom (vilket då står särskilt uttryckt i äktenskapsförordet kan den inte utmätas).Det är även av vikt om du står på bilen som ägare.lycka till!Med vänlig hälsning

Utmätning av makas egendom

2007-08-20 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skatteskulder. Om min hustru köper en bostad som enskild egendom, finns det då möjlighet för kronofogden att mäta ut fastigheten?Eller krävs ett äktenskapsförord?
Hanna Adamson |Egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken 7 kap 2§ (se http://lagen.nu/1987:230 ). Att egendom är giftorättsgods betyder att det delas lika mellan makarna om äktenskapet upphör. Det gäller inte för enskild egendom. När det gäller utmätning är det inte fråga om egendomen är enskild eller inte, så länge ni fortsätter vara gifta. Avgörande för vad som kan utmätas är istället äganderätten, för fast egendom framgår det av Utsökningsbalken 4 kap 24§ (se http://lagen.nu/1981:774 ). Om en av två makar köper något är denne ägare till detta. Det betyder att om din hustru köper en bostad kan den inte utmätas för dina skulder.Om ni vill skydda bostaden från att kunna utmätas för dina skulder även i händelse av att äktenskapet upphör krävs ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild. I annat fall tillfaller hälften av bostaden (giftorättsgodset) dig och kan då utmätas om du har skulder. Det räcker inte att köpa och bestämma att det är enskild egendom, utan det görs genom ett äktenskapsförord.Lycka till!