Sambos skulder (hänvisning)

2007-02-28 i Skuld
FRÅGA |Hej!Om man flyttar tillsammans med en person som har skulder och betalningsanmärkningar, blir man då skyldig att hjälpa till betala dessa och kan kronofogdemyndigheten göra anspråk på de lösören man tar med sig till den gemensamma bostaden? Vad ska man göra om så är fallet?
Emelie Brorström |Hej!Denna fråga är redan besvarad på Lawline. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2887 .Vänligen,

Preskription av fordran

2007-02-09 i Preskription
FRÅGA |Kan en skuld som preskriberas efter 3 år förlängas till 10 år om Kronofogden gör ett sk. utslag?
Jacob Öberg |PRESKRIPTION AV KONSUMENTFORDRINGARI enlighet med din fråga uppfattar jag det som att du syftar på en konsumentfordring. Det är nämligen så att den enda fordring som preskriberas efter 3 år enligt 2 § Preskriptionlagen är så kallade konsumentfordringar. Det kan vara illustrerande att läsa lagtexten: ”Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.” Fordran måste för det första avse en fordran som en näringsidkare har mot en konsument.Detta innebär att om en privatperson har en fordran mot en näringsidkare är denna bestämmelse ej tillämplig. Vidare så är det viktigt att kunna bestämma och definiera om näringsidkaren verkligen har handlat i sin näringsverksamhet och att konsumenten enbart handlat för privat konsumtion (s.89 proposition om 1979/80:119 1979/80:119 om preskriptionslag). Det är också viktigt att betona att den treåriga preskriptionstiden inte gäller för konsumentfordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, det vill säga i det fallet att en konsument har åtagit sig ett ensidigt skriftligt betalningsåtagande som är ställd till viss man eller order ( 1, 11 §§ skuldebrevslagen). UTSLAGETS RÄTTSVERKANFör det första kan man ju inleda med att påpeka att innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären, fordringens innehavare, inte kan med rättslig giltighet göra fordringen gällande ( 8 § PreskL). En borgenärs framställning inför KFM är i sig tillräckligt för att preskriptionsavbrott ska inträda ( 5 § p. PreskL). Som nedan betonas är det dock av betydelse för utslagets rättsverkan att gäldenären, konsumenten på något sätt meddelas om utslaget. För det andra är det mycket viktigt att betona att en fordran med en preskriptionstid på 3 år aldrig genom preskriptionsavbrott kan förlängas till 10 år. En fordran med en preskriptionstid på tre år kan således enbart förlängas med tre år genom preskriptionsavbrott ( 1,6,7 §§ PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid enligt 2 § börjar löpa från den dag då avbrottet skedde, i detta fall tre år. En annan viktig sak att påpeka är att gäldenären, konsumenten eller konsumentens borgensman, måste underrättas om att det rättsliga förfarandet har avslutats. Detta innebär inte att konsumenten måste erhålla eller få en kopia av borgenärens yrkande om verkställighet. Det innebär dock att konsumenten, gäldenären måste få ett meddelande från KFM om att verkställighet har sökts.Det är naturligtvis tillräckligt för att preskriptionsavbrottet ska inträde att KFM underättar gäldenären, konsumenten genom att översända en kopia av utslaget, i enlighet med delgivingslagen. Jag hoppas att detta är tillräcklig vägledning vad gäller dina funderingar.

Utmätning av kronofogden

2007-01-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag ska ha utmätning av kronofogden inom en vecka, kan de "mäta" ut saker i vårt hem som ägs av min sambo, te.x bilar, motorcyklar, allt står på min tjej och har alltid gjort det. Jag har aldrig varit ägare till dessa. Saker på avbetalning, eller slutbetalda avbetalningar som är köpta av min tjej, är jätte orolig, HJÄLP!!!
Kristina Lind |Hej,Det är utsökningsbalken (UB) som reglerar detta. Där utgår man ifrån principen att egendom presumeras tillhöra den som har egendomen i sin besittning. I 4 kapitel 19 § UB står vad som gäller mellan gifta och sambor. Eftersom att du och din tjej bor tillsammans är egendomarna i ert hem i er gemensamma besittning. Dessa egendomar anses tillhöra dig tills motsatsen är bevisad. Kronofogden presumerar alltså att du är ägare till dessa om det inte framgår att egendomen/egendomarna tillhör din tjej. Hon måste alltså styrka att sakerna är hennes. Om ni äger något tillsammans är beviskravet lägre och ni måste endast göra det sannolikt att ni äger det gemensamt. Om ni äger något gemensamt kan din del i sådana fall utmätas och hon får tillbaka halva beloppet efter försäljningen.Se utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774 Mvh

När kan man ansöka om betalningsföreläggande?

2007-02-05 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående betalningsförelägganden. Måste en obetald faktura gå via inkasso för att man ska kunna ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden och måste det gå en viss tid efter fakturans förfallodatum löpt ut innan man ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden?Tusen tack för hjälpen!
Filip Skoglund |Hej!Du behöver inte vända dig till ett inkassoföretag innan du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden. Detta kan du göra direkt när fordran har förfallit till betalning. Det avgörande är att fordran skall vara förfallen den dag ansökan inkommer till kronofogdemyndigheten. Om fordran skall betalas vid anfordran är det bra om du anger i ansökan att anfordran har skett.Lagtext, se http://lagen.nu/1990:746Mvh

Hur kan jag få hjälp med mina skulder?

2007-02-13 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett långt missbruksliv bakom mig, blev rusfri 2003.Genom åren har jag dragit på mig enormt stora skulder bla till Trafikförsäkringsföreningen där jag är skyldig 188.729:- Hur gärna jag en vill göra rätt för mig finns det ju inte någon möjlighet till detta,Skulle så gärna vilja göra rätt för mig för idag tar jag mitt ansvar i samhället som vilken medborgare som helst, men blir ständigt påmind om mitt gamla liv genom skulder typ denna.Finns det verkligen ingenting man kan göra för att påverka min situation eller måste jag leva med detta livet ut. Kan tyvärr aldrig riktigt känna mig liksom likvärdig på grund av dessa problem.
Peter Ahlström |Utgångspunkten i svensk rätt är att man ensam får stå konsekvenserna för sina avtalsingåenden. Har man skuldsatt sig får man ensam göra rätt för sig. Det är bra att du har hittat viljan och motivationen för detta, vilket är det första steget. Det finns dessvärre ingen reglering som gör dig skuldfri utan att du behöver erlägga vederlag, däremot finns det ett fåtal rättsliga hjälpmedel som kan underlätta din situation. En väg är att ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten i den region där du är bosatt. Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen, se http://lagen.nu/2006:548 , och innebär att du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Går inte detta får du göra en ansökan om skuldsanering. Observera att kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer.Skuldsanering får, enligt 4 § beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. I 7 § regleras de fordringar som inte ingår i skuldsaneringen. Enligt 10 § skall en ansökan göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Observera att du i din ansökan på heder och samvete får med samtliga uppgifter som stadgas i 11 §, se http://lagen.nu/2006:548#P11 .Bedömningen om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena.Ett annat alternativ är att ansöka om sk. personlig konkurs. Att beakta är dock att personlig konkurs inte gör dig skuldfri. För utförlig redogörelse om detta hänvisar jag till ett tidigare svar, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2707 .Hoppas detta gav dig hjälp på vägen!Med Vänlig Hälsning

Får kronofogden ta arvet?

2007-02-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag undrar om jag som är ganska skuldsatt pga ett gammalt företag, och därmed har gemensamma skulder tillsammans med min pojkvän hos KF, får behålla pengar jag ärver av tex min mamma? Eller tar KF allt?
Martin Andersson |Hej!Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas. Hoppas att ni har någon hjälp av mitt svar.Med vänlig hälsning,

Rätt till dröjsmålsränta

2007-01-23 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hur mycket har jag rätt att ta ut i dröjsmålsränta för en lägenhet som kostar 2400 kr/ månad och som ska betalas den sista i månaden men betalas den 14:e i månaden efter?
Andreas Heed |Om betalningstiden försuttits för en fordran som har ett bestämt förfallodatum har man rätt till dröjsmålsränta från och med förfallodagen, se 3 § Räntelagen (RL). Enligt 6 § RL beräknas räntan enligt en räntefot som motsvarar referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. Den gällande referensräntan utgör för närvarande 3 % under perioden 1 januari –30 juni 2007 (se SFS 2007:1, se http://www.thomsonfakta.se/ekonomi/sub/news.aspx?s=news.aspx&t=SFS&h=SFS2007-0001.htm#1). Detta innebär att du har rätt till en dröjsmålsränta på nominellt 11 %. Beräkning av ränta:2400 x 0,11 = 264 kr/år => 264/12= 22 kr/månad => 11 kr för två veckorDu har alltså rätt till en dröjsmålsränta motsvarande 11 kr. Att anmärka dock är att räntelagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala om när rätt till dröjsmålsränta inträffar och storleken på denna. Har inget avtalats tillämpas räntelagens bestämelser. Räntelagen hittar du http://lagen.nu/1975:635.

Fortsatt drift av rörelse i konkurs

2007-01-23 i Konkurs
FRÅGA |Om en av delägarna i ett aktiebolag går i personlig konkurs, hur påverkar detta bolaget? Räknas denna delägares aktier som en tillgång? Finns det möjlighet att det görs en utmätning i bolaget?
Daniel Waerme |Hej!Ett aktiebolag svarar inte för dess delägares skulder. Delägarens aktier räknas som en tillgång i konkursboet och skall realiseras. Försäljningen skall ske så snart det lämpligen kan ske och inbringa högsta möjliga betalning. (8 kap. 1 § Konkurslagen, se http://www.lagen.nu/1987:672)Konkursförvaltaren har olika former under vilka han kan försälja egendomen i konkursboet, se 8 kap. 6 och 8 §§. I 8 kap. 2 § föreskrivs att förvaltaren för boets räkning får fortsätta driften av en rörelse (aktiebolaget i detta fall) om det kan anses ändamålsenligt. I många fall är det bättre att sälja ett företag "i drift" och det är ofta det bästa sättet att förhindra en kraftig värdeminskning av företaget/aktierna. Med vänliga hälsningar