Avtal mellan omyndiga

2011-02-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min son som är 17 år har gett min andra son en muntlig överenskommelse (fullmakt) som är 14. Att han ska köpa ett radiostyrt flygplan av sin kompis för egentjänade pengar från sitt sommarjobb. Men nu hävdar hans föräldrar att vi måste lämna tillbaka flygplanet för att ingen av parterna är av rättslighandlingsförmåga. Och avtalet ska ogillas. Har dem rätt eller kan min son behålla flygplanet?
Angelica Hage |Hej I Föräldrabalkens 9 kap 3§ (https://lagen.nu/1949:381) stadgas att om man är 16 år eller äldre och handlar för egenhändigt intjänade pengar så är detta tillåtet. Om man inte gör detta eller ej handlar för eget hushåll är köpet ogiltligt. I 9 kap 7§ FB stadgas att avtal som minderårig ingått utan samtycke inte är gällande och att prestationerna skall gå åter. Förmyndare kan dock i efterhand godkänna (ratihabera) vad den omyndige har avtalat om. Om den omyndige fått en mindre summa pengar att handla något för brukar man anta att förmyndaren godkänner detta, men det gäller inte för större köp, så som för exempelvis köp av en cykel. Om ni godkänner detta ska avtalet alltså vara giltigt, men det förutsätter att säljaren varit myndig att sälja flygplanet eller att hans föräldrar godkänner försäljningen/köpet. Med vänliga hälsningar

Omyndighet och hyresavtal

2010-02-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, Om man äger en lokal, som man hyr ut till folk som vill festa där etc (dvs 24-48h uthyrningar) måste den som skriver på uthyrningskontraktet/avtalet vara 18 år eller kan man vara yngre? Det jag oroar mig för är att man inte kan kräva en minderårig på betalning om tex något går sönder eller dyl.
|Hej, enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är den som är under 18 omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Ett hyresavtal är en sådan förbindelse och kan alltså i princip inte ingås av någon som inte fyllt 18. Om den omyndiges förmyndare (oftast föräldrarna) godkänner avtalet blir det dock gällande, 9 kap. 6 § FB. Om du ändå skulle ha ingått avtal med en omyndig är huvudregeln enligt 9 kap. 7 § FB att ni båda skall ge tillbaka det ni mottagit eller utgett. Eftersom det är svårt att ge tillbaka uthyrd tid skall istället ersättning för värdet utges. En omyndig behöver dock bara ge tillbaka det han mottagit om det använts till skäligt underhåll eller annars medfört nytta för honom. Att få nyttja en lokal under ett till två dygn torde inte vara sådan nytta som avses i paragrafen, och du har alltså ingen rätt till ersättning enligt avtalet. Sammanfattningsvis råder jag dig att inte hyra ut till underåriga om du inte på förhand har samtycke från deras förmyndare, då du kan få svårt att kräva de underåriga på pengar annars. Vänligen,

Lagligt att tatuera underåriga?

2010-03-19 i Omyndiga
FRÅGA |Finns det någon lag som reglerar om man får eller inte får sälja tjänster så som tatueringar eller piercingar till människor under 18 år?
|Hej, Tack för din fråga. Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder att man säljer tjänster såsom tatueringar och piercingar till minderåriga. I 9 kap. 1 § Föräldrabalken(FB)stadgas däremot att personer under 18 år saknar rätt att själva råda över sin egendom. Från denna huvudregel undantas bland annat situationen då någon som fyllt 16 år förfogar över pengar som denne förvärvat genom arbete, se 9:3 FB. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att personer under 16 år alltid saknar rätt att sluta den typen av avtal som nu är aktuellt, medan ungdomar mellan 16 och 18 år har rätt att sluta avtal om pengarna de betalar med härrör sig från arbete. Med vänlig hälsning