Omyndig som köpt en valp

2011-11-21 i Omyndiga
FRÅGA |Min lillebror, som är 17 år, köpte en blandrasvalp (schäferblandning) för 6500 kr som hämtades hos en privatperson som hade flera hundvalpar. Men min lillebror, som är omyndig och går i skolan kunde inte ta hand om hunden, dvs det var helt fel av honom att köpa den. Så jag ringde säljaren dagen efter köpet och hon hade inte pengarna kvar och var inte alls trevlig i telefon. Jag förstår henne som plötsligt får tillbaka en valp men den personen förstog inte alls situationen utan blev sur för att vi ville lämna tillbaka valpen. Det enda hon sa var att vi inte kunde räkna med att få allt tillbaka (det var vi förstås införstådda med) och det kunde enbart ske sen när valpen var såld till nån annan. Säljaren var och hämtade hem valpen samma dag som jag ringde och tog tillbaka köpepapper, m.m. Nu har det gått 2 månader och inga pengar från uppfödaren. Först blev hundvalpen inte såld och sen skulle den vara på försök hos en annan familj. Nu när jag äntligen fick tag i uppfödaren så säger hon att hon blivit lurad, att dom som hade hunden på försök bara kan betala henne 500 kr/månad och dom pengarns skulle vi få. Kan vi göra en polisanmälan? Tyvärr har vi ingen kopia av köpeavtalet men jag har sparat några sms som jag sparat.
Victor Björklund |Hej Pripa! Huvudregeln är att omyndiga (dvs under 18 år) inte har rätt att ingå avtal enligt föräldrabalken (FB) 9 kap. 1 § ( https://lagen.nu/1949:381 ). Den underårige får dock, enligt FB 9:3 råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt 16 år. Om pengarna som han betalade valpen för inte kom från eget arbete så ska, enligt FB 9:7 st 1, prestationerna gå åter. Det innebär att säljaren skall betala tillbaka köpeskillingen och ni skall lämna tillbaka hunden. Något krav på att hunden skall kunna säljas vidare finns inte utan ni ska få tillbaka beloppet. Om han däremot vid köpet lämnat falska uppgifter om sin behörighet (att han var över 18 år eller att pengarna kom från eget arbete) så skall han betala vad som är skäligt för den förlust som avtalet inneburit för säljaren. Det är dock tveksamt om säljaren kan visa på någon förlust då ni lämnat tillbaka valpen inom 1 dag.

Avtal som ingåtts av omyndig

2011-05-10 i Omyndiga
FRÅGA |Hej Om jag finner min dotter, som är 13 år gammal, användandes en ny iPod som hon köpt för pengar som hon fått på julafton av släktingar. Kan jag då som vårdnadshavare säga till henne att lämna tillbaka den? Vad gör jag om säljaren inte vill ta tillbaka den då den redan är använd? Är det mitt ansvar att se till att hon inte köper liknande saker eller är det säljarens ansvar att inte sälja till minderåriga? Mvh Malin
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. En person under 18 år har inte rätt att ingå avtal. Detta framgår av 9 kapitlet 1 § Föräldrabalken (FB). Det köp som din dotter har ingått är alltså ogiltigt såvida hon inte hade ditt samtycke vid köpet eller fick ditt samtycke i efterhand. Du kan därför kräva att köpet skall gå åter enligt 9 kapitlet 7 § FB. I praktiken förutsätter affärsinnehavaren att barnet har samtycke från sina föräldrar att köpa varor för mindre summor. Affärsinnehavaren är dock, vid invändning om att samtycke inte föreligger, skyldig att häva köpet. Det vill säga ta tillbaka varan och betala tillbaka pengarna. I praxis har det inte alltid krävts ett uttryckligt samtycke utan det har räckt med att förmyndaren gjort det möjligt för den omyndiga att uppträda såsom att denne har tillstånd. Jag ser inga tecken i ditt fall på att samtycke skulle kunna anses föreligga. Om din dotter genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett affärsinnehavaren kan du vid hävning av köpet bli tvungen att ersätta affärsinnehavaren för de kostnader som denne lider på grund av att avtalet ogiltigförklaras. Det finns ett fall där en 14-årig pojke, utan tillåtelse köpt ett Playstation (ARN 1999-2281 länk: https://lagen.nu/arn/1999-2281). Affärsinnehavaren ville i detta fall inte ta tillbaka spelet eftersom han påstod att samtycke från föräldrarna förelåg samt att kartongen saknades. Affärsinnehavaren erbjöd sig dock att sälja spelet begagnat. Pojkens föräldrar accepterade inte detta utan anmälde fallet till allmänna reklamationsnämnden. Nämnden kom fram till att köpet skulle gå åter eftersom samtycke inte förelåg. Det finns vissa undantag om när underåriga får ingå avtal utan samtycke, till exempel om den underåriga driver eget hushåll (9 kapitlet 2 a § FB) eller egen rörelse (9 kapitlet 5 § FB). Det finns även vissa undantag för barn som är över 16 år (9 kapitlet 3 § FB). Vidare finns undantag gällande testamenten och gåvor med vissa villkor (9 kapitlet 4 § FB). Baserat på de uppgifter jag fått av dig faller din situation inte under något av undantagen. Sammanfattningsvis kan sägas att dina chanser att få tillbaka pengarna är goda. Om affärsinnehavaren bråkar med dig rekommenderar jag dig att antingen själv uppdatera honom på den juridiska fronten, alternativt att ta kontakt med en jurist eller anmäla fallet till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Lycka till! Länk till Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) Vänligen, Sofia Linder

Avtal mellan omyndiga

2011-02-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min son som är 17 år har gett min andra son en muntlig överenskommelse (fullmakt) som är 14. Att han ska köpa ett radiostyrt flygplan av sin kompis för egentjänade pengar från sitt sommarjobb. Men nu hävdar hans föräldrar att vi måste lämna tillbaka flygplanet för att ingen av parterna är av rättslighandlingsförmåga. Och avtalet ska ogillas. Har dem rätt eller kan min son behålla flygplanet?
Angelica Hage |Hej I Föräldrabalkens 9 kap 3§ (https://lagen.nu/1949:381) stadgas att om man är 16 år eller äldre och handlar för egenhändigt intjänade pengar så är detta tillåtet. Om man inte gör detta eller ej handlar för eget hushåll är köpet ogiltligt. I 9 kap 7§ FB stadgas att avtal som minderårig ingått utan samtycke inte är gällande och att prestationerna skall gå åter. Förmyndare kan dock i efterhand godkänna (ratihabera) vad den omyndige har avtalat om. Om den omyndige fått en mindre summa pengar att handla något för brukar man anta att förmyndaren godkänner detta, men det gäller inte för större köp, så som för exempelvis köp av en cykel. Om ni godkänner detta ska avtalet alltså vara giltigt, men det förutsätter att säljaren varit myndig att sälja flygplanet eller att hans föräldrar godkänner försäljningen/köpet. Med vänliga hälsningar

Omyndighet och hyresavtal

2010-02-01 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, Om man äger en lokal, som man hyr ut till folk som vill festa där etc (dvs 24-48h uthyrningar) måste den som skriver på uthyrningskontraktet/avtalet vara 18 år eller kan man vara yngre? Det jag oroar mig för är att man inte kan kräva en minderårig på betalning om tex något går sönder eller dyl.
|Hej, enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är den som är under 18 omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Ett hyresavtal är en sådan förbindelse och kan alltså i princip inte ingås av någon som inte fyllt 18. Om den omyndiges förmyndare (oftast föräldrarna) godkänner avtalet blir det dock gällande, 9 kap. 6 § FB. Om du ändå skulle ha ingått avtal med en omyndig är huvudregeln enligt 9 kap. 7 § FB att ni båda skall ge tillbaka det ni mottagit eller utgett. Eftersom det är svårt att ge tillbaka uthyrd tid skall istället ersättning för värdet utges. En omyndig behöver dock bara ge tillbaka det han mottagit om det använts till skäligt underhåll eller annars medfört nytta för honom. Att få nyttja en lokal under ett till två dygn torde inte vara sådan nytta som avses i paragrafen, och du har alltså ingen rätt till ersättning enligt avtalet. Sammanfattningsvis råder jag dig att inte hyra ut till underåriga om du inte på förhand har samtycke från deras förmyndare, då du kan få svårt att kräva de underåriga på pengar annars. Vänligen,

OMYNDIGS RÄTT ATT RÅDA ÖVER ARBETSINKOMST

2011-05-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag har nyss fyllt 16, har extra jobbat på ett jobb som mamma fixat på ett tvätteri. Nu har jag köpt en rätt så dyr EU-moppe för lönen. Mamma, som tycker att jag borde ha använt pengarna till något bättre, vill lämna tillbaka den. Kan hon det?
Hampus Sabel |Hej, Huvudregeln vad gäller omyndiga och deras tillgångar är att den som är under arton år inte själv får råda över sin egendom, Föräldrabalken 9:1. Detta innebär att omyndiga inte får ingå avtal, exempelvis köpeavtal, utan föräldrarnas godkännande. Det finns dock undantag från denna regel och ett av dessa undantag gäller inkomster av arbete. Den som är under arton år får nämligen själv råda över arbetsinkomster som han haft efter att han fyllt 16 år, Föräldrabalken 9:3. Det betyder att om du tjänat ihop pengarna till mopeden efter din sextonårsdag så är det du själv som bestämmer hur du vill använda dem. Om du å andra sidan har tjänat ihop pengarna före din sextonårsdag så är det dina vårdnadshavare som bestämmer vad du får göra med pengarna. Har du tjänat ihop pengarna innan din sextonårsdag så kan alltså din mor ta med sig mopeden till säljaren och häva köpeavtalet med hänvisning till att du inte hade hennes samtycke till att köpa mopeden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du kan själv hitta Föräldrabalken här: https://lagen.nu/1949:381#K9. Ställ gärna fler frågor om det är något annat du undrar över. Vänligen,

Avtal med omyndig

2011-03-27 i Omyndiga
FRÅGA |Min dotter är 9 år, och har det senaste året vid två tillfällen fått kontrakt av skolan att skriva på. Första gången handlade det om att hon skulle vara lugn på lektionerna (hon har diagnos adhd), andra gången handlade det om en tröja som skolan lånade ut, och att den skulle returneras i samma skick. Min fråga är, har skolan rätt att göra på detta sätt? Är kontrakten giltiga? Jag vet att minderåriga inte har rätt att ingå avtal angående saker man köper, men i det här fallet är det ju inga pengar inblandade, vad säger lagen då?
Elin Schmid |Hej, Då din dotter är omyndig, och dessutom under 16 år, saknar hon helt rättshandlingsförmåga(Föräldrabalken 9:1). Den som saknar rättshandlingsförmåga kan inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar. Detta gäller alla avtal oavsett om det inkluderar överföring av pengar eller ej. Kontrakten som din dotter skrivit på är således helt utan verkan och kan inte på något sätt genomdrivas i fall hon exempelvis inte skulle kunna hålla sig lugn på lektionerna. Kontrakten fyller således ingen juridisk funktion och jag har svårt att se syftet med kontrakten. Din dotter torde ha rätt att vägra skriva på kontrakt av detta slag och de som redan skrivits under är som nämnts helt ogiltiga! Med vänlig hälsning

Lagligt att tatuera underåriga?

2010-03-19 i Omyndiga
FRÅGA |Finns det någon lag som reglerar om man får eller inte får sälja tjänster så som tatueringar eller piercingar till människor under 18 år?
|Hej, Tack för din fråga. Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder att man säljer tjänster såsom tatueringar och piercingar till minderåriga. I 9 kap. 1 § Föräldrabalken(FB)stadgas däremot att personer under 18 år saknar rätt att själva råda över sin egendom. Från denna huvudregel undantas bland annat situationen då någon som fyllt 16 år förfogar över pengar som denne förvärvat genom arbete, se 9:3 FB. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att personer under 16 år alltid saknar rätt att sluta den typen av avtal som nu är aktuellt, medan ungdomar mellan 16 och 18 år har rätt att sluta avtal om pengarna de betalar med härrör sig från arbete. Med vänlig hälsning