Muntligt avtal avseende äganderätt till bil

2010-04-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå ifrån varandra, vi har ett hus tillsammns som ska säljas. Vi köpte en bil för några månader sen, skrev den på honom för att det skulle bli billigare. Vi kom överrens muntligt att bilen är min om det skulle hända något. Nu tänker han ta den av mig, och jag tycker det är väldigt fel, ensom vi kommit överrens om att det är min bil. Vad/vem ska jag göra/ringa? Tacksam för lite hjälp!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Till att börja med kan man konstatera att Sambolagen inte är tillämplig i detta fall, då denna omfattar samboegendom bestående av bostad och bohag och bilar inte faller in under detta begrepp (jfr Sambolagen 3§, se https://lagen.nu/2003:376#R3). I detta fall blir det alltså en ren avtalsrättslig bedömning med anledning av det muntliga avtal som ni ingått avseende äganderätten till bilen. Avtalsrättsligt gäller att även muntliga avtal är giltiga, men nackdelen med dessa är att det kan vara svårt att bevisa vad som avtalats. Finns det ex. några vittnen som hört er avtala om bilen, kan detta underlätta bevisningen, men annars kan det tyvärr bli svårt, om ord står mot ord. Det du skulle kunna hävda är att det föreligger samäganderätt till bilen, d.v.s. att ni äger den tillsammans, trots att den är registrerad på din f.d. sambo. Detta kan man styrka genom att visa att du har ex. kvitto eller bankkontoutdrag som visar att du betalat en del av priset för bilen. I så fall är du ägare till en del av bilen och din f.d. sambo måste lösa ut dig om han önskar behålla bilen. Om samäganderätt föreligger, är Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig, se https://lagen.nu/1904:48_s.1. Det bästa i detta fall är förmodligen att i första hand försöka ingå en förlikning, ex. att en av er löser ut den andra. Beroende på bilens värde, är det värt att hålla i minnet att kostnader för att anlita ombud etc. vid ett tvistemålsförfarande i tingsrätten snabbt kan överstiga vad bilen är värd. Det kan vara en bra idé att först kontakta en advokat för en utförligare bedömning av ev. framgång med dina anspråk. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Gäller muntliga avtal inom EU?

2010-03-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Gäller muntliga avtal i alla länder som ingår i EU? Kan regler för muntliga avtal skilja sig mellan olika länder?
Cajsa Hansen |Hej! Inom EU har man inte unifierat/harmoniserat avtalsrätten (dvs den del av rättsorningen som t ex reglerar regler för ingående av avtal). Då en harmonisering ej skett kan alltså olika regler gälla angåede muntliga avtal inom olika EU-länder. För att kunna ge ett mer precist svar på frågan krävs att det framgår vad för slags avtal det är fråga om. Inom t ex konusmenträtten finns många direktiv (lagstiftningsakt) som har bidragit till att länderna inom EU har likadana/liknande regler.

Anställningsavtal

2009-12-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har ett skriftligt anställningsavtal som uppger att jag är tillsvidare anställd. Min arbetsgivare säger nu att jag endast är viss tids anställd till sommaren. Detta grundar han på att jag sagt att jag tänkt jobba tills jag ska börja plugga och att jag tänkt söka utbildningar till hösten. Jag har aldrig sagt att jag SKA säga upp mig efter sommarn. Är detta ändå ett muntligt avtal som han påstår att det är? Om en person ska räknas som vittne till detta \"muntligt avtal\", måste denne då ha varit närvarande vid avtalet eller räcker det med att denne hört mig säga att jag vill plugga efter sommarn vid ett annat tillfälle? Jag trodde att man vid ett muntligt avtal var tvungen att säga något i stil med \"Så då är vi överens om att..\" och sedan skaka hand eller liknande. Jag anser att vi bara diskuterade, inte slöt avtal. Det skriftliga avtalet undertecknades efter detta \"muntliga avtal\" ägde rum, vilket gäller?
Hanna Rehn |Hej,Både muntliga och skriftliga avtal sluts vanligtvis enligt principen anbud – accept. Ena parten lämnar ett anbud (erbjudande/förslag) och motparten lämnar accept (tackar ja/godtar) och ett avtal har träffats. Ett anbud skall utgöra en viljeförklaring som är så pass konkretiserad att det kan utgöra avtalsunderlag, det måste vidare rikta sig mot en bestämd adressat. En sådan juridiskt bindande viljeförklaring måste skiljas från sådana förklaringar som förekommer i det dagliga livet utan anspråk på att vara juridiskt bindande. Ditt uttalande om att du tänkt jobba tills du skall börja plugga torde inte utgöra ett sådant bindande anbud som avses i lagens mening och något bindande muntligt avtal tycks således inte ha kommit tillstånd. Bestämmelserna om anställningsavtal finns i lagen om anställningsskydd, (LAS) se https://lagen.nu/1982:80. Ett anställningsavtal kan ingås både skriftligt och muntligt. Enligt huvudregeln i 4 § LAS gäller anställningsavtal tills vidare. Avtal om tidsbegränsade anställningar såsom visstidsanställningar får dock avtalas om i vissa fall se 5 och 6 §§ LAS. Om inte annat avtalats skall dock avtalet anses vara en tillsvidareanställning. Vidare har arbetsdomstolen i sin praxis uttalat att, eftersom tillsvidareanställning är den normala anställningsformen så är det den som vill göra gällande att avtal har träffats om något annat som har att bevisa detta. Om din arbetsgivare vill hävda att ett tidsbegränsat avtal har träffats är det alltså han eller hon som måste bevisa detta. Även om ett vittne skulle kunna ”intyga” att ett muntligt avtal slutits torde det skriftliga avtalet ha mycket större bevisvärde och det skulle därför bli svårt för din arbetsgivare att med framgång hävda visstidsavtal. Enligt presumtionen i LAS och ordalydelsen i ditt anställningsavtal skall det således gälla som ett avtal om tillsvidareanställning.Med vänlig hälsning

Muntligt löfte att köpa lägenhet

2009-12-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har var varit i kontakt med en mäklare ang. köp av en bostadsrätt. Mäklaren har upprättat ett köpekontrakt och ett möte är inbokat där kontraktet ska skrivas under. Jag har alltså inte skrivit under några kontrakt ännu. Mina förutsättningar privat har förändrats vilket gör att jag inte längre vill köpa bostadsrätten. Nu hävdar mäklaren muntligt avtal. Kan han göra det?
Emma Nordin |Hej,För att ett köpekontrakt på en lägenhet skall vara giltigt krävs att det är skriftligt, 6 kap 4 § Bostadsrättslagen (1991:614). Ett muntligt löfte om att köpa en lägenhet är alltså inte bindande. Mäklaren kan inte tvinga dig att skriva på köpekontraktet och således tvinga dig att löpa lägenheten. Lycka till!

Utröstad ur aktiebolagsstyrelse och uppsagt hyresavtal

2010-03-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej har en komplicerad fråga jagg hoppas kunna få svar på. Startade ett AB tillsammans med två vänner, vi arenderar ett stall och hyr ut boxplatser. Allt väl. En konflikt uppstår och jag blir utröstad ur syrelsen i ABt och uppsagd från min stallplats. Tyvärr har vi inga avtal skrivna oss emellan ej heller några hyres avtal på de två boxar vi disponerat under året. Nu till min fråga, kan jag bli uppsagd från min boxplats med omedelbar verkan trots att jag bisponerat den i nio månader och fortfarande är ägare av 33% i det AB som driver och arrenderar stallet. Tacksam för snabbt svar då jag blir utröstad ur styrelsen den 18/3
Joel Dahlquist |Hej! Din position som delägare i aktiebolaget spelar tyvärr ingen roll i bedömningen av hur ditt hyreskontrakt har hanterats. Om du röstas ut på ett styrelsemöte som går rätt till, är jag rädd att ditt förhållande till bolaget inte har hanterats på något juridiskt felaktigt sätt. Vad gäller din hyra av boxplats däremot finns en del att diskutera. Jag har förstått saken som att du hyr platsen av aktiebolaget och att det alltså är du och bolaget som är parter i avtalet. Det faktum att ni inte har några skriftliga hyresavtal att luta er mot komplicerar förstås saken, men jag skall ändå försöka ge ett generellt svar. Avgörande för den juridiska bedömningen är om detta är en lokalhyra (som tydligt regleras i jordabalkens tolfte kapitel som du kan läsa här: https://lagen.nu/1970:994#K12P12S1) eller fråga om någon annan form av avtal, exempelvis hyra av lös sak eller ett tjänsteavtal/inackordering. Det mest fördelaktiga för dig vore sannolikt om avtalet kunde klassificeras som lokalhyra. En förutsättning för detta är att du själv sköter dina hästar; det vill säga att du inte mer än i liten utsträckning får hjälp av stallet med underhållet av djuren. Din fråga ger inga djupare förklaringar kring hur det ligger till men du verkar vara en självständig hästmänniska så jag kommer att förutsätta att du inte också köper tjänster av bolaget. Då rör det sig alltså om en lokalhyra och vi kan använda oss av 12 kap som jag länkade till i förra stycket. Jordabalkens tolfte kapitel, som ofta kallas hyreslagen, är i många avseenden gynnsam mot hyresgästen. Så länge inget avtal kan konstateras (vilket är en fråga i sig - kanske finns det en massa bakgrundomständigheter som protokoll och muntliga diskussioner som visar att ni har avtalat om uppsägningstid och hyreslängd men utifrån din fråga utgår jag från att du börjat disponera boxen utan diskussioner om villkoren) så kan vi luta oss mot hyreslagen. Enligt 4§ gäller normalt 9 månaders uppsägningstid för hyra av lokal. Nämnas kan också att uppsägningen, enligt 8§, måste vara skriftlig för att vara giltig. När du hyr en lokal har du ett så kallat _indirekt besittningsskydd._ Detta innebär i ditt fall, mycket kortfattat, att du har ett skydd mot att bli uppsagd utan sakliga skäl. Din fråga anger inte närmre vad er konflikt handlar om men så länge du inte misskött dig, och det ställs höga krav på misskötsamheten, har du sannolikt blivit obefogat uppsagd. Detta innebär att du, förutom nämnda 9 månaders uppsägningstid som gäller om du inte har grovt misskött dig och på så sätt förverkat hyresrätten, har rätt till skadestånd från hyresvärden (bolaget). I 58b§ anges att du har rätt till en årshyra enligt ert avtal. Har du lidit en ännu större ekonomisk skada än motsvarande en årshyra, i stil med att hästarna på grund av uppsägningen tvingats leva undermåligt under en period eller att du tvingats hyra mycket dyrare stallplats, har du enligt andra stycket i 58b§ rätt till att få den överskjutande skadan ersatt. Dessa frågor prövas i Hyresnämnden, som inte är en allmän domstol och är såväl billigare som snabbare än vanlig tvisthantering i domstol. Om du inte misskött dig tror jag att du har goda förutsättningar att få 9 månaders uppsägningstid och eventuellt skadestånd om du vänder dig till nämnden. Alltså, sammanfattat: - Vad gäller din relation till aktiebolaget finns nog tyvärr inte så mycket att göra åt din uteslutning och dina ägarandelar gynnar dig inte i diskussionen av boxhyran - Vad gäller hyresavtalet har du mer på fötterna. Med reservation för att din fråga innehåller begränsad information om huruvida du hyr platsen som självständig användare, kring avtalets ingående och om ditt beteende så tror jag att du har rätt till längre uppsägningstid och eventuellt skadestånd. Det blev ett långt svar men detta är komplicerade frågor. Hör gärna av dig med eventuella uppföljningsfrågor! Vänligen

Muntligt avtal om deposition

2010-02-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |hejsan! Jag har ett stort problem jag hoppas ni kan hjäpa mig med?! I förra veckan fick jag tag på ett andrahandskontrakt på en bostadsrätt i gamla stan i stockholm. Då hon skulle kunna "boka" den på mig krävde hon en deposition omgående. Då jag ville hyra den så länge som 3 år ville hon ha 28000 kr, dvs 4 månadshyror. Jag fick inte möjlighet att se lägenheten förrän inflyttningsdagen sa hon, då en annan person bor där nu.. Självklart kändes det lite skumt och olustigt men en kompis till mig vet vem personn är och säger att det är en seriös och bra kvinna. Jag bad om ett skriftligt "kvitto" på att hon mottagit pengarna mm men har inte fått ågot än. Igår fick jag dock reda på att jag får förstahandskontrakt på en lägenhet, och som det serut på bostadsmarkanden idag är det ju inget man tackar nej till. Då jag pratade med kvinnan och berättade hur det ligger till sa hon att jag inte har någon laglig rätt att få tillbaka depositionsavgiften då vi gjort ett muntligt avtal och hon har bokat den på mig.. stämmer detta?? vi har ju inte skrivit något kontrakt än .. hur kan jag gå vidare med detta om hon fortsätter att neka mig pengarna?! Jättetacksam för svar!
Joel Dahlquist |Hej! Det finns ett juridiskt korrekt svar på dina frågor och ett mer cyniskt, praktiskt alternativ. Om vi håller oss till juridiken så har din motpart tyvärr rätt. Den här typen av avtal kan ingås formlöst vilket innebär att ett muntligt avtal i princip är lika giltigt som ett skriftligt. Att avtal skall hållas är en mycket grundläggande princip i svensk rätt. Ett bindande avtal har därför sannolikt ingåtts. Om vi håller oss till den formella juridiken är din enda egentliga utväg att försöka ogiltigförklara avtalet. Jag kan dock inte se någon sådan öppning. Din motpart anses här vara skyddsvärd och det är ju faktiskt just för den här typen av fall som man lämnar depositionsavgift. Rent praktiskt, om man skall vara en smula ful, kan det dock se annorlunda ut. Det är den som påstår att ett avtal ingåtts som har bevisbördan för detta. Detta betyder att så länge din motpart inte kan bevisa ert muntliga avtal så finns det inte. Detta är problemet med muntliga avtal som inte bekräftats skriftligt: även om de existerar rent hypotetiskt kan de bli svåra att bevisa. Utan mer information är det svårt att avgöra hur enkelt det skulle bli för henne att uppfylla sin bevisbörda. Spontant kan jag tänka mig att det faktum att du överlämnat pengarna gör det lättare för henne att uppfylla den. Detta innebär att om du går till domstol för att få fastställt att inget avtal ingåtts och att pengarna följaktligen skall gå åter, är det inte alls säkert att du får rätt. Sammanfattningsvis alltså: mycket talar för att du ingått ett avtal och att depositionen därför inte kan gå åter. Rent praktiskt måste dock egentligen din motpart bevisa detta men om du drar det till sin spets är det troligt att så sker. Jag är ledsen för om mitt svar är nedslående men jag hoppas att jag hjälpt dig få lite mer kunskap om din situation. Hör gärna av dig igen om du har följdfrågor! Vänligen

Muntlig fullmakt

2009-12-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Om man på telefon ger sitt godkännande till någon att köpa en vara. Och sedan mejlar för att förtydliga att varan ska ha vissa beskaffenheter (en viss färg, den får inte kosta mer än ett vistt pris). Vad är det då för fullmakt?Vänligen
Anna Eriksson |Hej, De olika fullmaktsformerna delas in efter hur de har uppkommit. Som exempel kan nämnas den skriftliga fullmakten, som uppstår genom skriftlig handling, och ställningsfullmakten, som uppstår genom arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren. I ditt fall rör det sig om en muntlig fullmakt, en s.k. §18-fullmakt, som innebär att fullmakten endast grundar sig på huvudmannens meddelande till fullmäktige. När man pratar om fullmakter är det viktigt att skilja mellan behörigheten, vad fullmäktigen kan göra med bindande verkan för huvudmannen, och befogenhet, vad fullmäktigen har lov att göra för huvudmannen. Det är inte ovanligt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner som ligger innanför behörigheten t ex angående varans färg, högsta pris man kan tänka sig köpa för eller lägsta pris man kan tänka sig sälja för m.m. Sådan information är generellt inte avsedd för tredje man utan det rör sig om interna meddelanden mellan huvudmannen och fullmäktigen. Din fullmakt rör sig således fortfarande om en § 18-fullmakt, för att det ska bli en skriftlig fullmakt krävs att den nedtecknas på handling som är avsedd att visas upp för tredje man. Det kan tilläggas att när det rör sig om § 18-fullmakter flyter behörigheten och befogenheten ihop, vilket innebär att fullmäktiges överträdande av befogenheten inte är bindande för huvudmannen, även om tredje man skulle vara i god tro (dvs. tro att fullmäktigen hade rätt att ingå avtalet). Detta framgår av 11§ 2 st AvtalsL, https://lagen.nu/1915:218#P11S2.Med vänliga hälsningar

Lokalhyra till nyår. Hotellet ändrade priset.

2009-12-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej.Inför nyår som nu kommer så har en vän ringt till ett hotel, kommit överens om priser för lokaler och mat, min vän frågade även om det tillkom några andra kostnader men det nekade hotellet till. Hotellets lokaler bokades, inbjudningar skickades ut och en vecka gick. Sedan fick vi ett samtal från hotellet där de sade att lokalhyran hade höjts med ca 500% samt en del andra extra kostnader så som vakt och utökat alkoholtillstånd.Frågan är då om de har rätt till detta? Ett muntligt avtal hade slutits och inbjudningar hade skickats ut. De vägrar nu att ändra på det hela till det ursprungliga avtalet, så kan vi då om vi tvingas hyra en annan lokal med extra kostnader kräva dem på kostnadsökningen?tack på förhand
Jonathan Nirmark |Hej! Enligt huvudregeln i svensk rätt är även muntliga avtal bindande. En annan grundläggande princip i avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas. Det betyder att en avtalspart inte ensidigt kan ändra innehållet i ett ingånget avtal. Det kan råda oklarheter om vad som har avtalats men det är inte samma sak som att innehållet i avtalet inte är bestämt mellan parterna. I det senare fallet kan det finnas s k utfyllande lagstiftning som anger vad som gäller om inte parterna själva har bestämt det. Av informationen i frågan kan jag inte uttala mig om att någon sådan gäller i det här fallet. Detta borde inte vara något problem; man får sluta avtal med begränsat innehåll. I de flesta fall är det den som påstår att ett avtal har ett visst innehåll som har bevisbördan för detta. Hotellet torde ha bevisbördan för att avtalet omfattar vakt och utökat alkoholtillstånd (samt kostnad för det).Att hotellet på förekommen fråga sagt att inga andra kostnader tillkommit tyder enligt min uppfattning på att avtalsinnehållet var slutligen reglerat vid telefonsamtalet och därmed begränsat till pris, lokal, mat och tidpunkt. Det verkar på din fråga som att hotellet i efterhand gjort gällande dels ett nytt pris och dels vill tillföra visst innehåll till avtalet, såsom att hotellet ska hålla med vakt och att lokalhyraren ska ha rätt att nyttja hotellets bar för utskänkning av alkoholhaltiga drycker. Om dessa punkter inte tidigare behandlats mellan parterna kan jag inte se det som något annat än att hotellet vill avtala om ändring i det tidigare avtalet. Om lokalhyraren inte vill ändra i avtalet kan han naturligtvis välja att inte anta hotellets anbud och nöja sig med att vara bunden av avtalet i dess ursprungliga form (utan vakt mm). Detta avtal ska då hållas.Om en hotellet inte uppfyller sina åtagandet i enlighet med avtalet begår hotellet avtalsbrott. Om detta sker har den lokalhyraren rätt till avtalsbrottspåföljder, t ex skadestånd för bl a täckningsköp. I det här fallet motsvaras det av hyra för annan lokal vid samma tidpunkt plus prisskillnad. Med vänlig hälsning