Avtals ogiltighet vid bristande rättshandlingsförmåga.

2011-01-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min son, 11 år, har, utan tillstånd från mig eller hans pappa köpte en ganska dyr hobbybil (leksak i hans ögon). Han tog sin sparkassa och dessutom lånade pengar av ett par kompisar till att köpa den. Detta uppdagades på kvällen dagen efter köpet då hade han och hans kompisar lekt med denna i två dagar. Kartongen är bort och jag vet inte om det dessutom saknas några småsaker som fanns i. Hur gäller lagen och vad har affären för ansvar att sälja, i mina ögon en dyr "leksak" som dessutom är rätt ömtålig till ett barn.
Anna Eriksson |Hej, Som huvudregel i svensk rätt gäller principen om pacta sund servanda, dvs. att avtal ska hållas. Men för att ett avtal ska kunna ingås med bindande verkan krävs att båda parterna har rättshandlingsförmåga, vilket en fysisk person får när man blir myndig. Detta framgår av lagtexten i Föräldrabalken 9 kapitlet 1§: " Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser..". Det finns givetvis vissa undantag, bland annat har omyndig med eget hushåll rätt att göra sedvanliga rättshandlingar för det dagliga hushållet och på samma sätt har en minderårig över 16 år rätt att disponera över sin egen arbetsinkomst. Följden av att avtalet ingåtts av person med bristande rättshandlingsförmåga blir att avtalet är ogiltigt och prestationerna ska återgå, vilket framgår av Föräldrabalken 9 kapitlet 7§, https://lagen.nu/1949:381#K9P7S1. Kan inte varan återlämnas ska ersättning utgå och den minderåriga kan med andra ord bara bli ersättningsskyldig upp till varans värde. I andra stycket samma paragraf framgår att ersättning endast ska utgå för den delen som kommit den omyndige till nytta eller använts till skäligt underhåll. Har den omyndige vilselett sin motpart genom t.ex. falska uppgifter om sin ålder/samtycke från förmyndare så ska han i skälig omfattning ersätta skadan som uppkommit genom avtalet. Att notera är att det inte räcker med att den minderåriga varit tyst och inte lämnat någon uppgift alls. Det finns några undantag från huvudregeln om avtalets ogiltighet och det är i de fall då förmyndaren kan anses ha uppträtt på ett sådant sätt att det givit motparten befogad anledning att tror att samtycke förelåg så är avtalet giltigt. Detta verkar dock inte vara situationen i ditt fall eftersom ni, som jag förstår det av frågans formulering, inte haft någon kontakt med affären ifråga. En förmyndare kan också i efterhand godkänna avtalet och det blir då giltigt. Ett sådant godkännande kan ges antingen genom en aktiv handling eller genom en underlåtenhet att göra ogiltigheten gällande. I din sons fall är avtalet ogiltigt och prestationerna ska återgå, med andra ord ska hobbybilen återlämnas och affären ska lämna tillbaka till pengarna. Mitt råd till dig är att omedelbart söka upp försäljaren och invända mot avtalets giltighet med hänvisning till barnets bristande rättshandlingsförmåga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Felräknad offert

2010-10-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi räknade fel på en offert till kund så att vi förlorar pengar på affären. Finns det någon rätt att ändra offerten?
|Hej och tack för din fråga! När ni lämnar en offert till en kund jämställs det inom juridiken med ett anbud, dvs. huvudregeln är att anbudet är bindande för anbudsgivaren, se 1 § avtalslagen (1915:218) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.HTM . En rättshandling (den offert ni skickat) kan vara ogiltig om den enligt 32 § AvtL skulle innefatta ett s.k. förklaringsmisstag. Exempelvis uppger man sig vilja köpa 1000 kg socker då man i själva verket vill köpa 10 kg socker. Av paragrafens första stycke framgår följande: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.” Detta innebär att mottagaren av er offert måste ha insett eller i vart borde ha insett er felskrivning för att ni inte ska anses bundna av offerten. Det räcker således inte med att ni förlorar pengar på affären utan det är vissheten hos mottagen om ert misstag som blir avgörande. Är mottagaren i god tro är det en förutsättning att ni snarast reklamerar felet utan oskäligt uppehåll. Med vänlig hälsning

Överskridande av muntlig fullmakt

2010-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag bad min vän muntligt om hjälp att inhandla ett begagnat tv på loppisen i stan. Jag informerade henne om att den får max kosta 500kr. Min vän köper istället en tv från sin granne för 600kr. Grannen visste att min vän handlade för min räkning, men jag visste inte att hon skulle köpa från honom. I den här situationen undrar jag om ett bindande avtal har slutits?
Ulrika Lundgren |Hej, Då du bad din vän om hjälp att köpa en tv gav du henne i avtalsrättslig mening en fullmakt att handla för din räkning. Då fullmakten endast har meddelats till henne muntligen, det vill säga något skriftligt meddelande saknas, är det fråga om en sådan fullmakt som avses i 18 § Avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#P18S1. En muntlig fullmakt består endast av en muntlig instruktion, och den skall följas. Man behöver därmed inte göra någon skillnad på behörighet och befogenhet, vilket skulle varit nödvändigt om det istället varit fråga om en skriftlig fullmakt. Gällande muntliga fullmakter sammanfaller dessa två begrepp. Detta innebär att din vän gått utanför fullmaktens gränser då hon inhandlat tv:n av din granne för ett högre pris än du instruerat henne om. Detta innebär att du inte är bunden av avtalet. Detta framgår av 11 § 2 st. Avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P11S1. Vänliga hälsningar

Betalsamtal under psykisk störning

2010-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |fråga:har dragit på mig en skuld beträffande betalsamtal som jag gjorde när jag ej var vid full sinnes närvaro jag minns ej att jag gjorde det,har psykiska problem,vad kan man göra ?jag begick ju ej handlingen när jag var klar i huvudet har även läkar intyg på att jag är sjuk.
Martin Fridh |Hej, Huvudregeln i svensk rätt är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). När du ringer ett betalsamtal ingår du i ett avtal med din motpart om en tjänst mot betalning, se 1 kap i Avtalslagen (1915:218). I vissa fall kan avtal trots grundsatsen om pacta sunt servanda förklaras ogiltiga på grund av omständigheter vid själva avtalsslutandet. Lagstöd för sådana åtgärder finns i 3 kap Avtalslagen samt lag 1924:323 om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning, se https://lagen.nu/1915:218#P33S1 och https://lagen.nu/1924:323 I avtalslagens tredje kapitel kan du möjligen finna stöd för att ogiltigförklara skulden i 33 §, som kallas den lilla generalklausulen. Dessvärre är regeln mycket svårtillämpad. Detta på grund av domstolarnas ovilja att genom tidigare avgöranden ge konkreta och klara signaler kring de bedömningspunkter som finns i reglen, till exempel vad som strider emot tro och heder. Klart är dock att din motpart i avtalet måste ha känt till omständigheterna som gjorde dig till en person oförmögen att sluta giltiga avtal, något som blir mycket svårbevisat, se https://lagen.nu/1915:218#P33S1 Slutligen finns lag 1924:323 som säger att ett avtal som du har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Du är då inte skyldig att betala för mer av avtalsinnehållet än vad som använts till saker du behöver eller annars befinns ha medfört nytta för dig. Min gissning är att ett betalsamtal inte faller under denna kategori, varpå du ej ska betala någonting. Var företaget som mottog ditt samtal I god tro kring din psykiska hälsa har de dock rätt till skälig ersättnig för sin förlust på grund av det ogiltiga avtalet. Det du bör göra i dagsläget är att sätta press på din motpart i avtalet att du ej räds att vidta rättsliga åtgärder med det lagstöd och läkarunderlaget du har, oavsett om detta är sant eller om du kommer att lyckas i en eventuell tvistemålsprocess eller ej kan detta kanske leda till att din motpart efterskänker eller sänker skulden. Om inte tycker jag att du skall kontakta en juristbyrå med ditt problem, tänk dock på att kostnaderna för att driva en process som denna mycket väl kan överstiga det belopp ni tvistar om. Vänliga hälsningar

Är avtal som ingåtts under stark alkoholpåverkan giltigt?

2010-11-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan, Jag undrar hur lagligt ett kontrakt är om man skriver på det under stark påverkan av alkohol? Ålder: 18 Tack
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal skall hållas. Det finns dock i Avtalslagens (AvtL) 3 kapitel vissa möjligheter att få ett ingånget avtal ogiltigförklarat, se https://lagen.nu/1915:218#K3. Att en person har varit berusad då avtalet ingåtts utgör i sig inte någon grund för att ogiltigförklara avtalet. Enligt regeln om ocker som återfinns i 31§ AvtL kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått. Berusning är ett exempel på en situation som kan falla under detta lagrum. Men det krävs dessutom att det finns ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Detta kan vara t.ex. att ena parten har förmått den (berusade) andra parten att sälja något till en bråkdel av dess marknadsvärde. 33§ AvtL medger också ogiltighet för det fall att omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. För att denna paragraf ska vara tillämplig krävs att motparten varit i ond tro, d.v.s. haft kännedom om de omständigheter som gör att avtalet strider mot tro och heder. Slutligen finns det en möjlighet att få ett avtal jämkat eller ogiltigförklarat med hjälp av 36§ AvtL, om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Som synes kan man beakta en mängd olika omständigheter inom ramen för detta lagrum. Hänsyn kan tas bl.a. till att den ena parten varit mycket berusad vid avtalets tillkomst. Hänsyn kan också tas till låg ålder och om ena parten är erfarenhetsmässigt underlägsen. Sammanfattningsvis är, som ovan nämnts, huvudregeln att avtal ska hållas och att det krävs en del för att kunna ogiltigförklara ett ingånget avtal. Det finns dock möjligheter att inom ramen för främst 31, 33 och 36§§ AvtL få ett avtal ogiltigförklarat p.g.a. att den ena parten var kraftigt berusad vid avtalstillfället. Det krävs dock något mer än enbart berusning för att avtalet ska ogiltigförklaras, som ex. att motparten på ett illojalt sätt har utnyttjat den andres berusning och fått denne att ingå ett oskäligt avtal som den berusade inte skulle ha ingått i nyktert tillstånd, eller i vart fall inte på samma villkor. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Ställningsfullmakt

2010-09-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min bästa vän köpte en liten kyldisk från en fruktaffär. Hon som sålde den hade inte frågat chefen om det var OK, vilket nu visar sig att chefen inte accepterade detta. Ingen av oss vet vad vi ska göra nu. Är butiken bunden till avtalet? Eller kan avtalet brytas?
Samuel Lundberg |Hej, Personen som sålde kyldisken till dig var troligen anställd i fruktbutiken som någon form av butiksbiträde. Det innebär att vederbörande har rätt att företa vissa rättshandlingar för huvudmannens räkning, i detta fall chefens. Denna rätt kallas med juridisk språkdräkt för ställningsfullmakt, se AvtL 10§ 2 st, https://lagen.nu/1915:218. Vilka rättshandlingar som ligger inom ramen för en ställningsfullmakt skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika anställningar. Typiska rättshandlingar som ett butiksbiträde i en fruktbutik kan företa är att sälja frukt till kunder, möjligen köpa frukt av en leverantör o.s.v.. Men att sälja en kyldisk torde enligt min mening ligga utom ramen för ställningsfullmakten, vilket ju chefen också hävdar. Om det ligger utanför ramen för ställningsfullmaktens behörighet är köpeavtalet ogiltigt om du insåg eller borde ha insett detta, se AvtL 11§. Vad en person borde ha insett eller ej kan vara svårt att fastställa men det hör inte till vanligheterna att kyldiskar säljs i fruktaffärer till vanliga kunder. Troligen är butiken därför ej bunden till avtalet.

Rättshandlings ogiltighet vid demenssjukdom

2010-08-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min makes far som var dement, och numer avliden blev efter sitt insjuknande sambo med en kvinna. Hon kommer nu vara förmånstagare för försäkringar osv. Under hans sjuktid skrev hon även över en bil och annan egendom i sitt namn. Är detta "lagligt" i juridisk mening? Hur bevisar man att han var sjuk/dement när de ingick samboskap och överlåtandena gjordes??? HUR ska vi gå vidare med detta??!!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Huvudregeln är att den som är ägare till viss egendom är fri att förfoga över denna, inklusive att skänka bort den, s.k. benefik rättshandling. Det finns dock vissa omständigheter som medför att en rättshandling blir ogiltig. Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, (se https://lagen.nu/1924:323) stadgar att ” Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde.” Termen ”psykisk störning” är vittgående, och omfattar bl.a. demenssjukdom. En annan möjlighet är att aktualisera ogiltighetsreglerna i avtalslagens tredje kapitel, se https://lagen.nu/1915:218#K3. 31 § avtalslagen stadgar följande. ”Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.” Är förutsättningarna uppfyllda för att detta lagrum ska träda in, medför det att rättshandlingen blir ogiltig. Att bevisa att din svärfar varit dement vid tidpunkten för rättshandlingarna kan vara svårt. Man kan t.ex. begagna sig av ett läkarutlåtande som styrker demensen. Man måste dock påvisa att det föreligger ett orsakssamband mellan din svärfars demenssjukdom och de företagna rättshandlingarna. Den psykiska störningen behöver inte ha varit ensamt avgörande för rättshandlingen, men skall ha medverkat till den. I ärvdabalken (ÄB) finns därutöver ett förstärkt skydd för bröstarvinges laglott, se https://lagen.nu/1958:637#K7. 7 kap 4 § ÄB stadgar att om den avlidne under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, kan bröstarvinge enligt 7 kap 3 § påkalla jämkning. Vid nedsättning av gåvan ska denna återgivas eller och om detta ej kan ske, ersättning utges för dess värde. Vill bröstarvinge göra denna rätt gällande mot gåvotagaren, ska han väcka talan inom ett år från bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad. Om bestämmelsen i ÄB 7:4 är tillämplig skall vid laglottens beräkning värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen, varefter laglotten beräknas på vanligt sätt. Det krävs inte att arvlåtaren avsett att genom gåvan kränka laglotten för att lagrummet ska kunna tillämpas. Sammanfattningsvis blir det första steget att avgöra om rättshandlingarna är ogiltiga. Det krävs då att man kan visa dels att din svärfar var sjuk vid tidpunkten för gåvorna och dels att det fanns ett orsakssamband mellan sjukdomen och gåvorna. Detta kan vara svårt att visa, men ett läkarutlåtande kan i detta avseende vara ett bra hjälpmedel. Bevisbördan för att en psykisk störning och orsakssamband förelåg då avtalet ingicks åvilar den som gör ogiltighet gällande. Om gåvorna inte befinns vara ogiltiga, kvarstår möjligheten att försöka återvinna dem med hjälp av det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken. Om ni önskar gå vidare med detta, råder jag er att kontakta advokat för en närmare bedömning av era möjligheter att nå framgång med era anspråk. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Muntligt avtal

2010-07-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan En vän til mig va på krogen i förra veckan där han träffade en tjej han ville "impa" på, genom att sälja sin cyckel värd ca 15000 kr för 1000 kr till henne. Hon betalade de 100 k på en gång och de bestämde att hon skulle hämta den följande dag. Dagen D när hon ringde på dörren för att hämta hennes cyckel så mindes han ingenting och hävdade bestämt att köpet måste ogiltighetsförklaras. Min vän var väldigt onykter under kvällen därpå då de ingick avtal Vem har rätt?
Frida Larsson |Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal. Genom att erbjuda henne att köpa det gav han henne ett anbud som hon sedan accepterade. Det finns dock vissa regler som kan göra ett förvisso bindande avtal ogiltigt. Enligt 31§ Avtalslagen är ett avtal inte giltigt om någon har begagnat sig av annans "trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning" och därigenom fått förmåner som uppenbarligen står i missförhållande det vederlag som erlagts eller utfästs. Avtal som slutits under berusning kan komma att falla in under detta. Frågan är dock om man kan anse att tjejen har utnyttjat din kompis oförstånd eller lättsinne - då det var han som erbjöd sig att sälja den. Min bedömning är dock att så borde vara fallet då det är ett uppenbart underpris och din vän verkar (med tanke på minnesluckan) ha varit kraftigt berusad. Om så ändock inte skulle vara fallet kan man tillämpa 36§ avtalslagen som medför att avtalsvillkor får jämkas om det är oskäligt med hänsyn till (bl.a.) avtalets innehåll eller omständigheterna vid dess tillkomst.