Fråga om kontraheringsplikt och förklaringsmisstag

2010-03-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag går in i en affär och i skyltfönstret ser att en klänning kostar 1500:- och då vill köpa den, men säljaren vill inte sälja den till mig, vad gör jag? Finns det några lagrum jag kan utgå ifrån? Ett annat fenomen, om det står 1500:- på prislappen men expediten säger att det inte stämmer utan att den kostar 4000:-, vad kan jag säga och finns det även här några lagrum jag kan utgå ifrån? Vänliga hälsningar
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Vad gäller den första situationen, att expediten inte vill sälja klänningen till dig är huvudregeln i svensk rätt att det inte finns någon kontraheringsplikt för någon part, d.v.s. det finns ingen skyldighet för en part att ingå avtal (ex. sälja något) till en annan part. Undantag till detta finns dock inom ex. försäkringsrätten där ett försäkringsbolag under vissa omständigheter inte har rätt att neka någon att teckna en försäkring utan objektivt godtagbara skäl. Då en konsument handlar i en butik är det Konsumentköplagen (KkL) som reglerar förhållandet, se https://lagen.nu/1990:932. Denna lag innehåller inga regler avseende verkan av att en näringsidkare vägrar sluta avtal med en konsument. Ett lagrum som bör nämnas i detta sammanhang är dock brottsbalken (BrB) 16 kap 9§ som handlar om brottet olaga diskriminering, se https://lagen.nu/1962:700#K16. Lagrummet stadgar bl.a. att: ”En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.” Vad gäller den andra situationen kan detta röra sig om ett s.k. förklaringsmisstag enligt 32§ 1 st avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#K3, som omfattar bl.a. skrivfel. Lagrummet innebär att den part som lämnat den felaktiga viljeförklaringen inte är bunden av denna, om motparten insåg, eller bort inse, misstaget. En prislapp ses om ett utbud och inte som ett anbud då det inte riktar sig till någon speciell person. Ett utbud ses inom avtalsrätten som en uppmaning att inkomma med ett anbud, se 9§ AvtL. När man sedan som i detta fall, går till kassan för att köpa klänningen, anses detta utgöra ett anbud om kassörskan kan godta eller förkasta. Om kassörskan inte vill godta anbudet, måste denna ge meddelande därom utan oskäligt uppehåll. Detta ses då avtalsrättsligt som ett avslag i förening med ett nytt anbud och som kund kan man då välja mellan att acceptera anbudet (4000 kr) eller att inte ingå avtal alls, se AvtL 6§ 1st. Att det står fel pris på prislappen ger alltså ingen möjlighet att för konsumenten att kräva att få köpa klänningen till det lägre priset. Butikspersonalen måste dock upplysa konsumenten om felskrivningen, utan oskäligt uppehåll. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning

Bindande avtal - avtalsbrott

2010-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag undrar om ni kan hjälpa mig... Jag erbjöd mig för att köpa en PS3 från min vän. Han är 16 år och har fått den från sina föräldrar på födeseldagen. Efter ett par dagar fick jag en från mina föräldrar så jag undrar om köpet kan återgå.
Bo Olsson |Hej! Enligt 1kap. 1§ Avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218 ) är vardera part bunden av sitt anbud, respektive svar. Säljaren blir bunden av sitt anbud och köparen blir bunden av sitt accept. När köparen accepterat säljarens anbud är ett bindande avtal till stånd. Frågan är om du och din vän har ett bindande avtal. Om du exempelvis endast sagt till din vän att du är intresserad av PS3an så räknas det som ett anbud, bindande avtal har då uppkommit ifall han accepterat detta anbud. Ifall din vän erbjudit dig att köpa PS3an är detta ett anbud och bindande avtal kommer till stånd i och med att du accepterat detta. Ifall du bryter ett bindande avtal kan du bli skadeståndsskyldig gentemot säljaren. Detta stadgas i köplagen. I köplagens 51-59 §§ (se https://lagen.nu/1990:931 ) stadgas påföljder vid köparens avtalsbrott. I 57 § stadgas att säljaren har rätt till ersättning för den skada han lider på grund av köparens avtalsbrott. I 67 § finns regler om skadeståndets omfattning. I 28 – 38 §§ Avtalslagen finns det grunder som medför att ett avtal är ogiltigt. Det skulle ex. vara att avtalet kommit till stånd på grund av tvång, svek osv., vilket jag inte tror är tillämpligt i ditt fall. Det som skulle hända om du vägrar att köpa PS3an av din vän, rent rättsligt, är att han då skulle vara tvungen att gå till domstol för att antingen kräva fullgörelse av avtalet eller kräva skadestånd av dig. Där är det upp till honom att bevisa att ni har ett bindande avtal. Är det endast muntligt så kan detta bli mycket svårt för honom att bevisa. Vänligen

Ingående av försäkringsavtal

2010-02-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag hade min bil ute på annons på blocket, men fick den aldrig såld via blocket, har dock lyckats att sälja bilen nu genom en tidningsannons. Nu har jag fått en faktura från if för begagnatförsäkring från blocket, som jag aldrig tecknade, -det var en säljare från blocket som ringde till mig och informerade mig om försäkringen och jag sa att jag ville få hem information om den först, men jag skrev aldrig under och betalade aldrig. Jag undrar nu om jag är skyldig att betala försäkringen i allafall, trots att jag aldrig har skrivit under några papper? Mvh
Joel Dahlquist |Hej! Jag förstår din fråga som en undran om ett avtal har ingåtts mellan dig och IF. Av den svenska avtalslagen framgår att avtal ingås genom ett anbud (i ditt fall säljarens erbjudande) i kombination med en accept (om du hade tackat ja till hans anbud). Utifrån din beskrivning föreligger inte de grundläggande förutsättningarna för att ett avtal skall ha ingåtts. Detta är dock inget ovanligt. Det som är riktigt väsentligt i ditt fall går däremot inte att läsa i avtalslagen: den som påstår att ett avtal föreligger är skyldig att bevisa det. Försäkringsföretaget har alltså bevisbördan för att du ingått ett avtal och utan exempelvis ett inspelat samtal eller något skriftligt medgivande från din sida kan det bli problematiskt för dem. Rent juridiskt har jag därför svårt att se att du har någon skyldighet att betala avgiften. I praktiken kan dock IF fortsätta hävda att ett avtal ingåtts och att du är betalningsskyldig. I sådana fall skulle jag rekommendera dig att vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Av din fråga framgick inte hur länge sedan det var som du fick hem pappren. Det kan vara värt att poängtera att du skulle kunna spara dig eventuella bekymmer genom att helt enkelt häva det avtal som IF menar har ingåtts. Du har enligt 9-10§§ distansavtalslagen rätt till det inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Jag såg också att du av misstag skickat in din fråga två gånger. För att ingen annan skall dubbeljobba med ett annat svar så svarar jag också på den och hänvisar till det här svaret. Hoppas du känner att du har fått hjälp! Vänligen

Avtalsrätt

2010-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
Nils Andersson |Hej! Huvudregeln är att muntliga anbud måste antas omedelbart för att inte förfalla (AvtL 3§ sista st). Med andra ord skulle säljarens erbjudande om att sälja soffan endast kunna leda till ett avtal om du accepterat erbjudandet vid telefonsamtalet, förutsatt att ni inte kommit överens om att du skulle få en viss betänketid. Detta är alltså den avtalsmässiga aspekten av din fråga. Om ni inte kom överens om någon betänketid förfaller erbjudandet, och ditt svar tre dagar senare skulle alltså innebära ett nytt anbud och inte en accept på det tidigare erbjudandet. Eftersom inget avtal verkar ha slutits vid det första tillfället har du inga rättigheter gentemot köparen. Sett ur en avtalsrättslig synvinkel är det ovan anförda svaret det bästa jag kan ge. Möjligen skulle svaret kunna förändras om säljaren var en näringsidkare men troligtvis skulle slutsatsen bli den samma.

Felaktig prisuppgift

2010-03-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag går in i en affär och i skyltfönstret ser att en klänning kostar 1500:- och då vill köpa den, men säljaren vill inte sälja den till mig, vad gör jag? Finns det några lagrum jag kan utgå ifrån? Ett annat fenomen, om det står 1500:- på prislappen men expediten säger att det inte stämmer utan att den kostar 4000:-, vad kan jag säga och finns det även här några lagrum jag kan utgå ifrån? Vänliga hälsningar, Victoria
|Hej och tack för din fråga! När du köper en vara i en butik sluter du ett avtal med affären. Regler om avtals ingående finns i Avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218). Avtalet blir bindande då ett anbud accepteras. När en vara står i ett skyltfönster är varan att betrakta som ett utbud och inte ett anbud. Skyltningen är alltså inte ett för affären bindande anbud. Affären är inte heller bunden av det felaktiga priset utan har rätt att korrigera felet innan avtalet sluts. Avtalet med affären sluts först i kassan. Du kan inte kräva att få köpa varan till det lägre priset. Affärens beteende kan däremot anmälas till konsumentverket. Oriktigt angivande av prisuppgift är otillåtet. Om priset på prislappen är lägre än det pris som anges i kassan anses detta vilseledande och kan medföra straffansvar enligt marknadsföringslagen (se https://lagen.nu/2008:486). Mvh

Ingående av försäkringsavtal

2010-02-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag hade min bil ute på annons på blocket, men fick den aldrig såld via blocket, har dock lyckats att sälja bilen nu genom en tidningsannons. Nu har jag fått en faktura från if för begagnatförsäkring från blocket, som jag aldrig tecknade, -det var en säljare från blocket som ringde till mig och informerade mig om försäkringen och jag sa att jag ville få hem information om den först, men jag skrev aldrig under och betalade aldrig. Jag undrar nu om jag är skyldig att betala försäkringen i allafall, trots att jag aldrig har skrivit under några papper? Mvh
Joel Dahlquist |Hej! Din fråga kom in två gånger och för att undvika att två olika rådgivare dubbeljobbade med den svarade jag på båda. Ditt svar finns här: http://lawline.se/answers/9778 Vänligen

Giltighet av genom bud förvanskat anbud

2010-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en viktig fråga angående avtal. Hur fungerar det om jag t ex köpa raketer: 50 raketer, 30 solar etc. Jag bestämmer att ta mig till fyrverkieaffären men ägaren är inte där. B som är ägarens son träffar jag på påväg till butiken. Han meddelar att hans pappa är utomlands. Jag ber då B, såsom bud, framföra ett anbud till sin pappa om att jag vill beställa 50 raketer och 30 solar. Vad händer om B råkat sagt fel om antalet. Han säger istället till sin far att jag bestället 30 raketer och 50 solar. Vad gäller? Spelar det någon roll om B är omyndig? Får han agera såsom bud?
Linus Jonson |Hej! Huvudregeln är att den som lämnat ett *anbud* är bunden av detta (1 § avtalslagen). Den part till vilket anbudet riktar sig kan då välja om han vill acceptera eller avslå anbudet. Om han accepterar anbudet, har ett bindande avtal kommit till stånd, under förutsättning att han svarat inom utsatt tid och att hans *accept* stämmer överens med anbudet (jfr 4 och 6 §§). I det aktuella fallet har anbudet (köp av 50 raketer resp. 30 solar) inte förmedlats direkt mellan avtalsparterna, utan anbudet har framförts genom *bud* (B). Innehållet i anbudet _förvanskats_ genom budets förmedling. Frågan är därför om du som anbudsgivare är buden vid detta anbud om fyrverkeriförsäljaren väljer att acceptera anbudet i dess förvanskade skick. Lagregler som behandlar denna situation finns i 32 § avtalslagen. Enligt *32 § 1 st*. är den som avgivit en viljeförklaring, som p.g.a. felskrivning eller annat misstag från hans sida, inte buden av denna om den till vilket anbudet riktar sig (i vårt fall fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse misstaget (ond tro). Emellertid beror inte det aktuella misstaget på något misstag från din sida - det beror på ett misstag från budets sida! Denna situation regleras i *32 § 2 st*. Där anges att om en viljeförklaring (t.ex. ett anbud) förvanskats p.g.a. budet, är avsändaren (du) inte buden oavsett om mottagaren (fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse att anbudet var förvanskat. Det åligger dock avsändaren att, när han fått kännedom om felet, utan oskäligt uppehåll meddela mottagaren att han inte vill bli bunden av det förvanskade anbudet. Underlåter han det, och mottagaren är i god tro om att anbudet är riktigt, blir avsändaren ändå bunden (32 § 2 st. 2. meningen). B:s omyndighet påverkar inte dennes möjlighet att agera som bud. Sammanfattningsvis gäller alltså att *du inte är bunden vid det förvanskade anbudet* som budet fört fram - du är alltså inte skyldig att köpa 30 raketer och 50 solar - men det förutsätter att du snarast efter det att du fått insikt om felet *underrättar fyrverkeriförsäljaren* om att du inte vill köpa i enlighet det förvanskade anbudet. (Något avtal om att du skall få köpa 50 raketer och 30 solar har heller inte träffats. Lider du skada p.g.a. detta, skulle ett ev. skadeståndsanspråk kunna riktas mot budet, men här torde B:s omyndighet få betydelse.) +*LÄNKAR*+ *Avtalslagen:* https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar

Avtal - muntligt anbud och accept

2010-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
Linus Jonson |Hej Av 1 § avtalslagen följer att *anbud är bindande* om inte annat stadgas i lagen eller har avtalats mellan parterna. I 3 § 2 st. följer emellertid att *anbud som avges muntligen måste accepteras genast*, annars förfaller anbudet och den som avgivit det är inte längre bunden vid sin utfästelse. Om ni vid telefonsamtalet alltså inte kom överens om någon acceptfrist, förföll anbudet och säljaren har alltså haft full rätt att sälja till någon annan. Om ni emellertid kom överens om att du skulle få *anstånd med att lämna svar* (se lagtexten i 3 § 2 st. avtalslagen), har säljaren varit bunden vid anbudet under denna tid. Bindande köpeavtal uppkom i så fall då säljaren mottog ditt SMS med svaret under förutsättning att du skickade det inom den överenskomna svarstiden. Risken för att ditt SMS inte nått säljaren, torde dock ligga på dig som skickat det enligt principen om att *meddelanden går på avsändarens risk* (jfr. 40 § avtalslagen, som inte gäller i ditt fall). Bevisbördan för att meddelandet kommit säljaren till handa bör dessutom ligga på dig. Även om ni således kommit överens om att du skulle få viss betänketid, men säljaren inte sett ditt svar under denna (och således sålt soffan vidare) har anbudet alltså förfallit och säljaren har varit fri att sälja soffan till någon annan. *Avtalslagen:* https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar