Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?

2021-02-22 i Avtal
FRÅGA |Jag o min man har inga gemensamma barn men vi har båda särkullbarn. Vi bor i bostadsrätt som vi båda äger.Vi har skrivit äktenskapsförord och testamente. Testamentet är skrivit att vi önskar bo kvar i bostdsrätten orubbat bo och att arvet skall skiftas först efter bägges frånfälle.Nu funderar vi på att skriva framtidsfullmakt.Jag vill att mina döttrar ska ha framtidsfullmakt för mig. Min man vill att hans barn ska få framtidsfullmakt för honom.Min fråga är:Om min make blir oförmögen kan hans barn då bestämma att sälja bostadsrätten.Eller gäller testamente före framtidsfullmakt?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser i framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.Jag kommer först att förklara en grundläggande skillnad mellan testamente och framtidsfullmakt och vilken av dem som gäller först. Sedan kommer jag förklara hur ni kan göra för att din makes barn inte ska ha möjlighet sälja bostaden genom framtidsfullmakten.Skillnad mellan testamente och framtidsfullmaktTill att börja med vill jag beskriva en skillnad mellan ett testamente och en framtidsfullmakt:- Ett testamente träder i kraft efter en persons död.- En framtidsfullmakt träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheten som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt blir alltså giltig före ett testamente, eftersom framtidsfullmakten träder i kraft när personen fortfarande är vid liv. Det innebär att en framtidsfullmakt gäller före testamentet. Hur ni kan göra för att undvika att din makes barn kan sälja bostaden genom framtidsfullmakten kommer beskrivas nedan.Formulera framtidsfullmakten så den inte omfattar försäljning av bostadEn framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter). När du upprättar en framtidsfullmakt kan du välja att göra den generell eller specifik. En generell framtidsfullmakt kan formuleras till exempel genom att en person "får hantera samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter". Det finns därmed ingen begränsning. En specifik framtidsfullmakt formuleras istället genom att ni beskriver i vilka specifika situationer som fullmakten ska gälla. En sådan fullmakt är därför begränsad till vissa situationer.Ni kan därför använda er av formuleringen i framtidsfullmakten för att avgöra vad den ska omfatta. Ni kan på så sätt formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Det kan ni till exempel göra genom att uttryckligen formulera att försäljning av bostad inte ingår framtidsfullmakten. Till exempel genom formuleringen: "framtidsfullmakten omfattar inte rätt att sälja fastighet".Det är viktigt att formuleringarna i framtidsfullmakten är utformade efter er vilja och ert behov, för att undvika missförstånd i framtiden. Vill ni ha hjälp att upprätta en framtidsfullmakt som uppfyller just era behov, rekommenderar jag er att ta kontakt med Lawlines jurister.Sammanfattningsvis så gäller en framtidsfullmakt före testamente i tiden. Detta eftersom testamentet träder i kraft vid testatorns bortgång och framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren fortfarande är vid liv. Ni kan dock formulera framtidsfullmakten så att den inte omfattar försäljning av bostad. Genom en sådan formulering förhindras din makes barn att sälja er gemensamma bostad.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om Lawlines avtalstjänster

2018-11-21 i Avtal
FRÅGA |Hej;Finns det färdiga avtal för detta:"särkullbarn avstå sitt arv till förmån för den efterlevande"
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vad jag förstår så vill du upprätta ett avtal där en person avstår från att utkräva sin arvslott direkt. Några färdiga avtal av den här typen finns i regel inte. Lawline erbjuder en automatisk avtalstjänst. Avtalstjänsten kan hjälpa till att upprätta samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och skuldebrev. Våra automatiska avtal kan alltså inte i dagsläget ge dig den typen av avtal du är ute efter. Behöver du hjälp att upprätta ett sådant avtal kan du istället boka tid direkt hos någon av våra jurister på http://lawline.se/boka.Hoppas detta besvarar din fråga!

Ska man i ett kontrakt skriva att man äger olika andelar av bostaden?

2018-01-28 i Avtal
FRÅGA |Skall låna ut pengar till del av insats till den bostadsrätt dottern och hennes man skall köpa. Är det bäst att de I kontraktet skriver att de äger olika andelar av bostaden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Eftersom det av frågan framgår att din dotter är gift finns två saker att beakta vid köpet. Det första är mycket riktigt att andelen av huset bör framgå i köpehandlingarna. Det andra är att andelen bör undantas som enskild egendom i ett äktenskapsförord ifall ni vill undvika att värdet ligger till grund för en eventuell framtida bodelning. När man köper en bostadsrätt är det den som står på kontraktet som antas äga bostaden om inget annat kan påvisas. För det första är det alltså av vikt att både dottern och hennes man undertecknar kontraktet som köpare. Vid samägande presumeras att ägarna har lika andelar, det vill säga att de äger hälften var. Av bevisskäl är det därför av betydelse att även de tänkta andelarna av huset klart framgår i köpehandlingarna.Att egendom, så som en andel av en bostadsrätt, är den ena eller andra makens ska klart skiljas från huruvida egendomen är giftorättsgods eller inte (se 1:3 och 7:2 äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas att egendomen kommer ingå i en eventuell bodelning, alltså ligga till grund för den uppdelning av den totala mängden tillgångar som sedan delas lika. För att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning krävs alltså att din dotter och hennes sambo undantar andelarna i bostadsrätten genom ett äktenskapsförord – även om andelen är hennes enligt köpehandlingarna.Jag rekommenderar alltså att din dotter och hennes man tydligt anger vilka andelar i huset det är de köper i köpehandlingarna. Ifall ni vill undvika att gå miste om insatsen genom att den delas upp i en eventuell framtida bodelning är det dessutom viktigt att din dotter och hennes man undantar hennes andel i ett äktenskapsförord. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänligen,

Tolkning av villkor i gåvobrev

2017-06-07 i Avtal
FRÅGA |Äger en sommarstuga tillsammans med min bror. Vi har fått den i gåva av våra föräldrar. I gåvobrev ett står bland annat detta:... Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods. Gåvotagaren äger ej rätt att förordna annorlunda genom äktenskapsförord. Jag undrar vad det sista Menas? Skulle min bror kunna testamentera sin del till en helt utomstående person eller betyder sista meningen att han inte kan Det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar att villkoret i gåvobrevet innebär ett skydd för gåvotagaren om denne skulle gifta sig. Den sista meningen "Gåvotagaren äger ej rätt att förordna annorlunda genom äktenskapsförord" innebär i princip att gåvotagaren inte ens genom äktenskapsförord kan bestämma att sommarstugan ska vara giftorättsgods. Utan sommarstugan ska vara enskild egendom oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller inte.I gåvobrevet står det dock inget uttryckligt förbud mot att testamentera eller sälja sommarstugan. Jag tolkar det därför som att gåvotagaren kan testamentera eller sälja sommarstugan. Gåvotagaren kan dock inte omvandla sommarstugan till giftorättsgods genom äktenskapsförord.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Är ett tunisiskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

2019-03-13 i Avtal
FRÅGA |HejJag vill fråga om ett utlandskt äktenskapsförord / från tunisien / gäller här i Sverige!?Tack
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om utländska äktenskapsförords giltighet i Sverige återfinns i lagen om internationella frågor rörande makar och sambors förmögenhetsförhållanden, härefter LIMF. Enligt 13 § LIMF är huvudregeln är att ett äktenskapsförord som upprättats på ett giltigt sätt utomlands även ska gälla i Sverige. För att äktenskapsförordet överhuvudtaget ska vara giltigt måste det stämma överens med den lag som var tillämplig på makarna när äktenskapsförordet upprättades, 5 § LIMF. I ert fall innebär det att äktenskapsförordet måste stämma överens med tunisisk lag för att vara giltigt. Om ni har avtalat skriftligt om att tunisisk lag ska tillämpas så kommer det gälla under förutsättning att någon av er hade hemvist eller var medborgare i Tunisien då avtalet ingicks, 3 § LIMF. Om ni däremot inte har avtalat om vilket lands lag som ska gälla så gäller lagen i den stat där ni tog er hemvist när ni gifte er, 4 § LIMF. Om ni båda har bott i Sverige i minst två år så tillämpas dock svensk lag på era förmögenhetsförhållanden. Vilken lag som ska gälla beror alltså på om ni har avtalat om något sådant och i vilken stat ni har/har haft er hemvist. Sammanfattningsvis kan sägas att ett tunisiskt äktenskapsförord bör vara giltigt i Sverige under förutsättning att det upprättats på ett giltigt sätt enligt tunisisk lag. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan man avtala om moralisk kompensation pga otrohet?

2018-11-03 i Avtal
FRÅGA |HejI andra EU-länder finns bestämmelser att om en partner i ett äktenskap är otrogen kan den andre partnern kräva att inte dela tillgångar och egendom som köpts under den tiden som man varit gifta eller tillgångar man tagit med sig in i äktenskapet, samt även kräva moralisk kompensation. Min fru och jag har förstått att så inte är fallet i Sverige, men vi vill skriva ett sådant avtal oss emellan. I vilken utsträckning kan man skriva ett sådant avtal i Sverige, alltså så att det blir bindande? I vilken utsträckning kan man definiera konsekvenserna (ekonomiska konsekvenser) pga otrohet i ett sådant avtal? Kan ni bistå med hjälp för att formulera ett sådant avtal så att det blir väl skrivet? Tar man lämpligast fram det (alltså att vi köper den tjänsten av er) i dialog per email eller i ett möte? Tack på förhand
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att det står vart och en fritt att bestämma vem man vill ingå avtal med och under vilka villkor.Avtalsrätten är trots utgångspunkten om avtalsfrihet inte utan inskränkningar. En inskränkning är principen om pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningen skydd. Att avtala om att en part inte ska få dela tillgångar och egendom samt kräva moralisk kompensation på grund av otrohet torde falla under principen om pactum turpe. Det är därför inte möjligt att avtala bindande om det du efterfrågar.Det står givetvis dig och din fru fritt att avtala om vad ni vill; däremot kommer ni inte att ha någon nytta av avtalet. Om någon av er i framtiden skulle försöka göra avtalet gällande och den andra parten vägrar, är det i slutändan domstol som ska avgöra ärendet. En domstol kommer sannolikt att avvisa talan redan på principen om pactum turpe. Skulle domstolen mot förmodan pröva avtalets giltighet kommer det anses som ett oskäligt avtalsvillkor varför avtalet eller de avtalsvillkor som är oskäliga kommer att jämkas enligt 36 § Avtalslagen.Det närmsta alternativet ni kommer till att reglera vilken uppdelning som ska ske i samband med en eventuell skilsmässa är att ni upprättar ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni bestämma att all egendom ni hade med er in i äktenskapet ska vara vardera makens enskilda, likväl som egendom och tillgångar ni skaffar under äktenskapet. Dock kommer äktenskapsförordet inte vara beroende av eventuell otrohet. Är ni intresserade av att upprätta ett äktenskapsförord kan jag varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst, vari ni kan skapa ett sådant till ett konkurrenskraftigt pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Maken betalade min skuld till Kronofogden - lån eller gåva?

2017-11-19 i Avtal
FRÅGA |Hej,Om min make betalar av en skuld till kronofogdemyndigheten åt mig från sitt bankkonto direkt in på KF myndighetens bankgirokonto under äktenskapet, är det en gåva eller ett lån? Vi har aldrig pratat om något lån och inte någon gåva, vi har ett äktenskapsförord som säger att allting som vi ägde innan och all avkastning inte är giftorätt, men inbetalning gjordes av min make under äktenskapet och nu påstår han att det var ett lån. Det finns inget skriftligt eller muntligt avtal mellan oss ang den summan han betalade av till KF myndigheten. Han vill nu genom bodelningen ha tillbaka dessa pengar av mig, jag har vittnen på att han betalade av detta för att vi skulle kunna ta ett bolån tillsammans för att köpa bostad, han backade dock ur detta och jag står nu på gatan och han vill skilja sig.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer tyvärr inte utifrån de uppgifter du lämnat kunna ta ställning till om betalningen av din skuld till kronofogden ska ses som ett lån eller en gåva. Det avgörande är nämligen vad ni egentligen kommit överens om, vilket är svårt för en utomstående att bedöma då ni varken har något skriftligt eller uttalat avtal.Inom juridiken används något som kallas för "bevisbörderegler" för att kunna lösa sådana här tvister. Det innebär att det är upp till personen som har "bevisbördan" att bevisa att sitt påstående är sant.När det gäller er situation - det vill säga huruvida ett överfört belopp ska anses utgöra ett lån eller en gåva - är det den som hävdar att överföringen var en gåva som har bevisbördan för sitt påstående. Detta innebär att om er tvist tas till domstol kommer det vara du som ska bevisa att betalningen av skulderna var en gåva.Jag rekommenderar att du i första hand försöker komma överens med din make för att undvika en kostsam tvist i domstol. Om detta inte är möjligt kan du försöka väcka talan mot honom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad betyder "all egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom"?

2017-05-30 i Avtal
FRÅGA |Vad betyder "all egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom" ?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Meningen "all egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom" brukar finnas i exempelvis samboavtal, äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller liknande handlingar. Syftet med denna mening är att man vill skapa ett heltäckande skydd för någon slags egendom.När exempelvis ett äktenskap upphör pga. skilsmässa så är huvudregeln att makarnas gemensamma giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem. Enskild egendom ska dock inte fördelas eller vara med i bodelningen överhuvudtaget.Man kan då skriva i ett testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord att en viss egendom (exempelvis ett hus) ska anses vara den ena makens enskilda egendom. Det här betyder att egendomen (huset) inte kommer att fördelas lika mellan makarna.När man även lägger till meningen "all egendom som kan komma att träda istället för sådan egendom" så syftar man exempelvis på situationen då denna make säljer sin enskilda egendom (huset) och då får en vinst. Vinsten från försäljningen av den enskilda egendomen (huset) kommer att träda istället för den egendomen (huset) som från början var enskild egendom. Det betyder med andra ord att vinsten från försäljningen inte ska delas lika utan fortfarande räknas som enskild egendom. Vinsten från försäljningen ersätter alltså den urspungliga egendomen som man ville skydda (huset) och förblir enskild.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh