Mäklares uppdragstid

2008-12-31 i Avtal
FRÅGA |hej!kan man avbryta ett kontrakt med sin mäklare för att själv sälja sin bostad, eller måste jag invänta de tre månader som hon har som uppdragstid?
Gabriel Westin |När ett uppdragsavtal har träffats i enlighet med 11 § FML ( se https://lagen.nu/1995:400) måste du vänta tills den avtalade uppdragstiden på tre månader gått ut innan du själv får sälja lägenheten. Detta under förutsättning att uppdragsavtalet är förenat med ensamrätt.Vänligen,

Koncernförhållanden och kontroll inom aktiebolag

2007-10-27 i Avtal
FRÅGA |Företag A äger 49% av aktierna i Företag B. Företag B äger 49 % av aktierna i Företag A.Fabrikör Cluring äger 100% av aktierna i Förvaltnings AB Cluring. Förvaltnings AB Cluring äger 49% av aktierna i Företag BFabrikör Cluring äger dessutom PRIVAT 2% av aktierna i Företag A och BInnebär detta att Cluring har full kontroll i A och B, samt att inga koncernförhållanden eller rösträttsbegränsningar föreligger?
Alexandra Dahlén |Utifrån de uppgifter du angett kan inget direkt koncernförhållande urskiljas mellan något av bolagen. Det kan dock antas att Fabrikör Cluring och Förvaltnings AB Cluring röstar likadant på bolagsstämmorna och att det således föreligger ett avtal mellan de två delägarna att rösta likadant. Om så är fallet förfogar de två delägarna tillsammans över mer än hälften av rösterna i Företag B och följden blir, enligt 1 kap. 11 § 1 st. p. 2 aktiebolagslagen, att Förvaltnings AB Cluring är moderbolag och Företag B dotterbolag i samma koncern. I vilket fall utövar Fabrikör Cluring full kontroll i Företag B i då han innehar sammanlagt 51 % av aktierna i bolaget, dock endast i ärenden som har ett majoritetskrav på högst mer än hälften av rösterna (se t.ex. 7 kap. 40 och 41 §§ aktiebolagslagen).Företag A och Företag B kan endast ingå i samma koncern om det, enligt 1 kap. 11 § 1 st. p. 3 och 4 aktiebolagslagen, finns bestämmelser i respektive bolags bolagsordning om rätt att avsätta eller utse mer än hälften av ledamöterna i bolagens styrelse eller om rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över det andra bolaget. Företag A och B har full kontroll i varandra i ärenden som har ett majoritetskrav på flest röster, om resten av aktieinnehavet är spritt på minst två övriga aktieägare som båda innehar mer än 2 % var (se t.ex. 41 § aktiebolagslagen).För att kunna avgöra om det finns rösträttsbegränsningar i något av bolagen måste du titta i respektive bolags bolagsordning, 7 kap. 8 § aktiebolagslagen.Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till aktiebolagslagen http://www.lagen.nu/2005:551 .Vänligen,

Rätt att behålla pantsatt halsband?

2007-04-19 i Avtal
FRÅGA |Jag har givit ett halsband som säkerhet för ett penningalån till en vän. Fodran är preskriberad men jag kan väl inte kräva tillbaka halsbandet? Det tillfaller väl min vän som har givit lånet?
Filip Skoglund |Hej!Utgångspunkten för pantsättning av lös egendom är att förbehåll om att panten ska vara förverkad om gäldenären inte betalar fordringen är utan verkan. Detta framgår av 37 § avtalslagen. Däremot kan man i efterhand ingå avtal om att den som lånat ut pengar får behålla panten om den som lånat pengarna inte betalar tillbaka i tid. Om ni inte kommit överens om annat har din vän dock rätt att sälja halsbandet och behålla så mycket av köpeskillingen som motsvarar skulden. Blir det pengar över ska de tillfalla dig. Denna rätt består trots att fordringen har preskriberats.Med vänlig hälsning

Aktiers överlåtbarhet, skyldighet att sälja

2006-09-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!När man löser ut en delägare i ett aktiebolag, vem bestämmer hur stor summan ska vara? Vår revisor har räknat ut en summa som jag är nöjd med men de andra delägarna vill inte gå med på denna summa, kan de vägra betala? Hur går man i så fall vidare med detta?
Lawline-teamet |Hej!Aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, se 4 kap 7 § ABL. Detta kan dock inskränkas genom s k samtyckesförbehåll (4 kap 8-17 §§ ABL), förköpsförbehåll (4 kap 18-26 §§ ABL) eller hembudsförbehåll (4 kap 27-36 §§ ABL). Är inget förbehåll gjort och aktieägaravtal saknas är det aktieägaren som bestämmer vad den vill göra med aktierna. Det gäller för köparen och säljaren att komma överens om ett pris; att en revisor indikerat ett "marknadspris" förändrar inget och betyder på intet sätt att aktieägaren är skyldig att sälja.Aktiebolagslagen (ABL): http://www.lagen.nu/2005:551Mvh

Intyg skrivet av annan än undertecknaren

2008-03-18 i Avtal
FRÅGA |Om en annan individ än den som undertecknat ett intyg formulerar och upprättar intyget för intygsgivaren att underteckna det han skrivit, och dessutom formulerar sig så att det av intyget framgår att det skulle vara intygsgivaren som har upprättat intyget, d v s. i "Jag form" ex - jag har tidigare varit ledamot i styrelse, - I samband med ....., upprättade "Vi" avtal, - Min uppfattning är.....osv. Av intyget framgår inget som visar på att någon annan har färdigställt intyget för intygsgivaren att skriva under. Kort sagt, så framstår handlingen som direkt vilseledande när man nu fått informationen om att det är en helt annan person än den som undertecknat intyget som upprättat och formulerat innehållet i intyget. Vad kan man göra i förevarande situation?
Gustaf Lidegran |Förfarandet du beskriver med intyget är sannolikt vanligt förekommande. Om den som undertecknar intyget accepterar formuleringarna får undertecknaren anses stå för innehållet och intyget är äkta. Endast i vissa specialfall kan något göras, exempelvis kan intyget eventuellt anses vilseledande om det används i marknadsföring.Vänliga hälsningar

Vad betyder "enahanda uppsägningstid"?

2007-10-08 i Avtal
FRÅGA |Hej ! Jag undrar bara vad följande text, i ett avtal, innebär:Avtalet gäller från xxxxx- xxxxxx . Om avtalet inte sagts upp till upphörande senast 6 mån före avtalstidens utgång skall det anses förlängt i ettårsperioder "med enahanda uppsägningstid" Vad menas med "med enahanda uppsägningstid" i ovastående stycke ?
Emelie Brorström |Hej!"Enahanda" i ovan nämnda kontext kan översättas med "samma". Uppsägningstiden fortsätter alltså att vara på 6 månader. Säger man inte upp avtalet inom den tiden, förlängs avtalet i ettårsperioder med samma uppsägningstid.Vänligen,

Exklusiva återförsäljaravtal - Suzukiimport från Kina

2006-12-04 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller för följande. En god vän ska importera motorbåtar från Kina, som han låter tillverka i egen regi. Båtarna ska försäljas i Sverige med tillhörande motorer av märket Suzuki. Kan Suzukis svenska agenter motsätta sig detta? I huvudsak handlar det här ju om import av båtar, motorerna är endast ett nödvändigt tillbehör. Tack på förhand!
Jesper Silow |Hej! Din fråga behandlar om huruvida det finns konkurrensrättsliga bestämmelser som begränsar din väns rättighet att marknadsföra och sälja ett visst varumärke i Sverige. Båtarna är som sagt egentillverkade, därmed kan inte dessa angripas av Suzukis agenter. Frågan är istället om det finns ett avtal mellan Suzuki och agenterna i Sverige om huruvida agenterna i Sverige har ensamrätt på den svenska marknaden.Det första steget är att ringa till agenterna och fråga om det finns ett sådant avtal, innehållande en s.k. exklusivitets-klausul. Om inte, är ni fria att sälja motorerna.Om det finns en sådan klausul, och ni vill framhärda i era planer, finns det möjlighet att bedöma om huruvida klausuen är för tillåtande, då den svenska konkurrenslagstiftningen till stor del begränsar möjligheten att teckna dessa s.k. konkurrensbegränsande avtal.Detta regleras i konkurrenslagen.Att Suzuki inte är svenskt har ingen betydelse, då Sverige kan förbjuda konkurrensbegränsningar utförda av företag som är lokaliserade utanför dess territorium, om effekterna av konkurrensbegränsningarna inträder inom dess territorium. Effekterna av det konkurrensbegränsande avtalet måste ha ekonomiska verkningar av någon betydelse, s.k. märkbar effekt på den svenska marknaden.Jag kan tyvärr inte ge något svar på frågan om det aktuella fallet innebär en eventuell lagstridig konkurrensbegränsning, då bedömningen är beroende av en mycket nyanserad avvägning av den aktuella marknaden och de inblandade företagens ställning. För att få hjälp med detta, skulle jag rekommendera att ni vänder er till en advokat som arbetar med konkurrensrätt. Bedömningen i övrigt kan även göras av konkurrensverket, vilka har informationsskyldighet. Därför kan ni även vända er dit.Mvh,

Ersättning från två försäkringar?

2005-12-02 i Avtal
FRÅGA |Jag har en fråga vad gäller ersättning från tgl vid dödfall om man har två st arbetsgivare hos ena har man kommunal heltidsanställning 40 tim/v och hos den privata arbetsgivaren jobbar man extra i snitt 11tim/vecka har anhöriga då vid ev dödsfall rätt att få ut ersättning från 2st tgl mvh.Anders
Martin Suserud |De försäkringsvillkor som gäller för TGL är ” Försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna. AGB, AGS, TFA, TGL, PBF och bestämmelser för Avtalspension SAF-LO”.För att TGL ska gälla måste den anställde arbeta minst 8 timmar/vecka (9 §). I de ”Allmänna villkoren” för ”TGL – Tjänstegrupplivförsäkring”, 25 § finns en bestämmelse som är tillämplig om den anställde har mer än en anställning som omfattas av TGL eller någon jämförbar försäkring. Innebörden av bestämmelsen är att försäkringsersättningen ska samordnas. Med detta menas att du bara får ersättning från en försäkring.Du hittar försäkringsvillkoren på http://www.afa.se/upload/Blanketter/F0265.pdf