Preskriptionstid för klander av gåvobrev?

2020-11-03 i Gåva
FRÅGA |Hej,Vi har fått ett landställe i gåva av en numera avliden släkting som inte själv hade några barn. Gåvobrevet skrevs på den 16 juni 2020 och det registrerades på oss hos lantmäteriet den 9 juli 2020. Vi tror att ett par syskon till vår avlidna släkting kommer att överklaga gåvan. Hur lång tid efter att gåvobrevet skrev under kan någon överklaga?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur om det finns någon tidsgräns för att klandra en gåva. För att besvara frågan kommer jag att tillämpa regleringarna i ärvdabalken (ÄB) samt Jordabalken (JB).Din frågeställning kan bemötas på två olika sätt.Det som skulle kunna bli aktuellt här att egendom som getts bort under omständigheter som gör att den kan likställas med testamente kan klandras (7 kap 4 § ÄB). Den som anser att gåvan varit likställd med ett testamente måste klandra gåvoförfarandet inom ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne har avslutats.Det går även att klandra en gåva av fast egendom utifrån formfel (4 kap 1 § tredje stycket JB). Det framgår inte i frågan om ni har något köpeavtal på fastigheten. En gåva av fast egendom måste uppfylla de formkrav som finns, utöver gåvobrevet måste det finnas en skriftlig köpehandling som båda parter skrivit under (4 kap 29 § JB). Ett formfel enligt JB leder direkt till ogiltighet, något behov av klander eller preskriptionstid för klander finns alltså inte.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?

2020-10-04 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har ingått ett parningsavtal mellan två uppfödare; där jag lånar ut min hane till den andres hona.I avtal står det att det kostar 3000:- för språng och omparning ingår om det sker inom 1 år.Vid första parningstillfälley blev honan alltså inte dräktig, det tar 4 månader till nästa löp och under den tiden blir min hane sjuk och måste avlivas.Vad gäller nu?Jag har alltså ingen möjlighet att er buda omparningen då hanen är död. Skall jag betala tillbaka hela avgiften eller halva eller i get??
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med det avtal ni har ingått när du inte längre kan fullfölja din del.Jag utgår ifrån att ni är två jämbördiga uppfödare och att ingen av er är konsument. Den lag som aktualiseras i det här fallet är framförallt avtalslagen (AvtL) eftersom det inte rör sig om ett köp av en sak utan av en tjänst. Vid avtalsfrågor är en viktig del det faktiska avtalet, Avtalslagen är dispositiv vilket innebär att den bara fungerar som utfyllnad i de frågor där ni inte avtalat om något annat. Nedan följer en genomgång om vad som gäller mer generellt, om ni har avtalat något annat så kommer det att gälla i stället. Inom avtalsrätten finns en grundprincip som kallas för pacta sunt servanda och betyder att avtal ska hållas.Om en av parterna i ett avtal inte kan genomföra det man lovat brukar man prata om att det är ett avtalsbrott. Det finns vissa typer av händelser som gör att avtalsbrottet kan vara ursäktligt. Till exempel att den som ska prestera något i avtalet, dvs du i det här fallet, blir hindrad från att utföra sin prestation. Det krävs att det som hänt har varit utanför din kontroll. Något som du inte kunnat påverka, förutsett eller undvikit. Om hindret som uppstår är permanent, upphör ditt prestationsansvar. Däremot är man skyldig att direkt meddela den andra parten att förhållandena är förändrade och att man inte kommer kunna fullgöra sin del av avtalet, samt att man vill häva avtalet. Gör man inte detta inom en rimlig tid blir man ofta ersättningsskyldig om fördröjningen har inneburit skada för motparten. Till exempel om de enda andra uppfödarna har en betydligt högre språngavgift, och den andra uppfödaren nu måste betala mer pengar för att få några valpar. Vid en hävning upphör avtalet att gälla direkt. De prestationer som man gått med på ska inte fullgöras, om någon prestation redan har gjorts så ska de återgå om det är möjligt. I ditt fall beskriver du att ett parningsförsök redan har genomförts och att den andra uppfödaren har betalat. Du har alltså presterat 50% av vad du avtalat och köparen har presterat 100%. I min mening låter det ganska rimligt att 50 % av köparens betalning då ska gå tillbaka. Det finns dock alltid en möjlighet att en domstol bedömer annorlunda vid en tvist.Det finns ytterligare en möjlighet i avtalslagen. Det som kallas för generalklausulen (36 § AvtL), i den kan man läsa att man kan jämka avtalsvillkor eller hela avtal som är oskäliga. Bestämmelsen gäller även när något har hänt som gör att avtalet i efterhand blir oskäligt, vilket stämmer in på ditt fall. När man jämkar ett avtal i sin helhet så blir avtalet ogiltigt och prestationerna ska återgå som att det aldrig fanns något avtal från början. Det vill säga du behöver då betala tillbaka 100% av den andra partens pengar.Något man inte ska glömma bort är dock att det råder avtalsfrihet, det du och den andra parten kommer överens om är det som gäller. Kan ni enas om en annan fördelning av återbetalning så gäller ju den.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning