Kan ens avtalspart kräva att man säger upp avtalet på ett visst sätt?

2021-07-30 i Avtal
FRÅGA |Räcker det med att säga upp ett avtal/tjänst genom att maila och säga "Jag vill säga upp detta"? Kan ett bolag kräva t.ex. kundnummer eller personnummer för att kunna säga upp tjänsten? Hur blir det om det står i deras allmänna villkor "Vid uppsägning som inte sker genom Kundzon ska kundnummer och person- eller organisationsnummer uppges"?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är av avtalsrättslig karaktär.Avtalsparter kan komma överens om att uppsägning av avtal ska ske på ett specifikt sättDet råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär att parterna som ingår ett avtal kan komma överens om egna villkor, så länge dessa inte går emot tvingande lagstiftning. Parter sinsemellan kan alltså komma överens om att uppsägning av avtal ska gå till på ett specifikt sätt. Hur du ska gå till väga för att säga upp ditt avtal med bolaget verkar vara reglerat i er gemensamma överenskommelse. Det innebär att du måste följa villkoren för att få till en giltig uppsägning. Du måste alltid uppge person- eller organistionsnummer om du inte säger upp avtalet genom deras Kundzon.Om du är konsument i förhållande till bolaget kan det finnas viss skyddslagstiftning som kan ogiltighetsförklara sådana avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de som föreskrivs i lag. Jag har dock tyvärr ingen kännedom om din och bolagets relation eller vad mer som föreskrivs i avtalet mellan er. Jag utgår därför från att ert avtal inte omfattas av tvingande lagstiftning och att ni som parter då måste följa era överenskomna villkor.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?

2021-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Min fru kommer att bli blind. Kommer att få problem med underskrifter. Hur gör hon?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan hade kunnat skriva under viktiga papper för din frus räkning eftersom hon inte kommer att ha förmågan att göra det själv.Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL).Din fru kan ge dig en fullmakt vilket innebär att du kan utföra ärenden i hennes namnDu eller någon annan behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din frus räkning. Din fru kan skriva en fullmakt till exempelvis dig, vilket innebär att hon ger dig rätten att utföra vissa ärenden i hennes namn. Du, s.k. fullmäktigen, kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis slutande av avtal, i din frus namn (10 § AvtL).Fullmakt kan vara skriftligen eller muntlig och bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhetEn förutsättning för att din rättshandling ska anses giltig är dels att rättshandlingen företas i din frus namn, dels att handlingen ligger inom fullmaktens gräns. En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörighet är tex att du har fått behörighet att köpa en bil för din frus räkning. Befogenhet är exempelvis att bilen du ska köpa ska vara blå. Om du köper en röd bil har du handlat inom fullmaktens behörighet eftersom du köpt en bil och inte exempelvis hyrt ut din frus lägenhet, men du har handlat utanför din befogenhet eftersom du köpte en bil i röd färg istället för blå. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (köpa en bil), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (villkor gällande bilköpet). Det är viktigt att man fastställer gränserna för hur långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.Den aktuella fullmaktsformen verkar i ditt fall vara en s.k. framtidsfullmakt. Din fru kan då utse dig för att sköta hennes angelägenheter i framtiden när hon inte längre klarar av det själv. Det är du själv som bedömer när din fru inte längre kan företa sådana rättshandlingar själv och när du anser det lämpligt att träda in som fullmäktigen. Det finns vissa formkrav för en framtidsfullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och at det ska framgå vem som är fullmakthavare. Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Jag har skrivit på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp och ångrar mig, kan jag få tillbaka handpenningen?

2021-04-30 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi skrev på ett handpenningsavtal angående ett tomtköp. Innan vi skrev på hade vi en rad villkor men säljarna vägrade låta oss ha med dom i avtalet och dum som jag var skrev jag på för annars skulle tomten gå förlorad. Min man ville inte skriva på med kände sig tvingad då jag skrev på. Ingen mäklare inblandad utan detta var endast privat mellan oss. Dagen efter ringde jag o sa att vi vill häva köpet för det kändes inte ok att inte ha fått ha med våra villkor som bland annat var att bygglov skulle godkännas och ett datum för tillträde. Tomten är fortfarande under avstyckning. Nu undrar vi om vi har rätt till våran handpenning eller om säljaren får behålla den? Det handlar om 95000kr.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och jordabalken (JB).Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett avtal om tomtköpEtt fastighetsköp är giltigt om vissa formkrav är uppfyllda, till exempel att avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av både köparen och säljaren, innehålla en uppgift om köpeskillingen och innehålla en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes till köparen (4 kap. 1 § första stycket JB). Det är vanligt att upprätta ett handpenningsavtal innan ett köpeavtal av tomt har kommit till. Handpenningsavtalet fungerar som en försäkring om att köpet ska fullgöras för båda parternaHandpenningen innebär att säljaren lovar att inte sälja huset till någon annan och köparen lovar att genomföra köpet. Som huvudregel är ett avtal bindande och ska hållas av båda parterna (1 § första stycket AvtL). Det finns dock vissa ogiltighetsgrunder som skulle kunna bryta presumtionen om bundenhet, till exempel tvång eller utpressning (29 § AvtL). Det verkar dock inte som att någon ogiltighetsgrund föreligger, vilket innebär att du är bunden till avtalet och måste betala handpenningen.Eftersom du har ångrat dig om köpet måste du ersätta de skador som säljaren ådragit sig genom att förlita sig på att du faktiskt skulle ha genomfört köpet. Handpenningen blir som en maxgräns för hur mycket skadestånd säljaren kan få om köparen inte längre vill genomföra köpet. Utgifterna kan exempelvis röra sig om annonseringskostnader eller mäklarkostnader. I ditt fall är handpenningsbeloppet 95 000 kr, vilket innebär att säljarens skada, pga ett avbrutet tomtköp, maximalt kan ersättas till det beloppet. Dock kan det finnas villkor i ert handpenningsavtal som föreskriver annat. Det är därför viktigt att läsa igenom avtalet och se ifall ni avtalat annorlunda.Avslutningsvis är ett handpenningsavtal bindande. Handpenningen fungerar som en säkerhet för att båda parterna ska genomgå köpeavtalet. Om du har ångrat dig, används en del av handpenningen till att ersätta säljarens skador i och med att du inte längre vill genomföra köpet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,