Fråga om pactum turpe

2020-08-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo vill skriva ett avtal som innefattar att om någon av parterna köper någon form av sexuell tjänst under tiden de är i ett kärleksförhållande eller har gemensamma barn blir denna skyldig den andre parten en summa på 1 000 000 kr. Om man utformar ett tydligt avtal med tydliga villkor kring det ovannämnda. Skulle ett sådant avtal vara gällande/bindande? Detta handlar alltså ej om ett avtal kring förbud mot otrohet, utan ett avtal kring förbud mot köp av sexuella tjänster. Kan avtalet påverkas av pactum turpe?Med vänliga hälsningar,
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I svensk rätt saknas allmänna regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder. Det har i stället överlämnats till domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra om ett avtal skall anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundssatser, pactum turpe är en sådan allmän rättsgrundsats. Innebörden av pactum turpe är att de förpliktelser som följer av avtalets innehåll inte upprätthålls av rättsordningen. I dessa fall avstår domstolen att överhuvudtaget avgöra frågan och avvisar talan. Ett exempel på pactum turpe är avtal om prostitution.Det avtalet du tar upp är inte olagligt i sig men avtalet går i grunden ut på att kompensera en avtalspart ekonomiskt utifall motparten köpt en sexuell tjänst vilket kan anses vara otillbörligt. Min bedömning är därför att det rör sig om pactum turpe. Domstolen kommer i sådant fall inte befatta sig med frågan. Med vänliga hälsningar,

Oren accept

2020-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi blev erbjudna att låna en båt mellan maj - september.Lånet skulle vara 0 kronor mot att jag betalade kajplatsen. Kontraktet var utskrivet på dator och påskrivet när jag fick det och jag skrev under det också. Eftersom tidpunkten för kajplatsen inte var specificerad så lade jag även till en * efter "står för kostnaderna för kajplatsen och specificerade det med en handskriven text "Avser perioden maj - juli".Min fråga är om båtägaren kan nu backa från avtalet på grund av det handskrivna tillägget? Kan det i vissa fall ses som en oren accept och avtal har aldrig kommit tillstånd på grund av att det är att ses som ett nytt anbud?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalslagen och oren acceptSvaret på din fråga hittar man i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Enligt avtalslagen bygger avtal på en modell av anbud och accept. Det innebär att avtal uppstår genom att en part kommer med ett anbud som motparten då får acceptera om denne vill att ett avtal ska bildas. Vad gäller s.k. oren accept så regleras det i 6 § avtalslagen. Svar som innehåller att anbudet accepteras men som p.g.a. förändringar inte överensstämmer med anbudet räknas som ett nytt anbud istället. Det betyder att en oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet och samtidigt ett nytt bindande anbud från den som svarat.Eftersom det i ditt fall varit ett anbud på maj – september som du senare ändrade till maj – juli räknas ditt svar som en oren accept. Det betyder precis som du gissade att båtägaren har rätt att neka det nya anbudet. Skulle båtägaren acceptera det nya anbudet är utgångspunkten att det är maj – juli som gäller mellan er.Med vänliga hälsningar,

Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

2020-05-26 i Avtal
FRÅGA |Om hyresvärden har skrivit till saker i ett hyreskontrakt som jag redan skrivit under. Får han göra det?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga har alltså du och din hyresvärd skrivit under ett hyreskontrakt, som hyresvärden vid ett senare tillfälle ändrat. Svensk avtalsrätt bygger enligt avtalslagen (1915:218) på en modell av anbud och accept. Det innebär att avtal uppstår genom att exempelvis din hyresvärd kommer med ett anbud som du kan acceptera om du vill att ett bindande avtal ska bildas. Ändringar som görs i ett redan signerat avtal är inte bindande om inte motparten accepterar dessa ändringar. Observera dock att ni båda är bundna av avtalets ursprungliga lydelse.Du är alltså inte bunden av de ändringar som gjorts per automatik, istället ska du meddela din hyresvärd att du inte godkänner ändringarna.Med vänliga hälsningar,