Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

2020-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Kan man häva en husförsäljning efter att köpeavtal är påskrivna?Fastigheten är såld till ett extremt underpris av en äldre person utan att barnen har haft vetskap om försäljningen. Uppskattningsvis uppgår köpeskillingen till 20-25% av marknadsvärdet. Mycket i situationen talar för ett medvetet utnyttjande av en inte helt tillräknelig person.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att avtal ska hållas, vilket innebär att ett avtal inte kan brytas, trädas ur eller hävas utan någon särskild anledning. Faktumet att någon av avtalsparterna utnyttjat sin motpart är inte en situation som kan medföra att ett avtal kan hävas. Ett avtal kan dock förklaras ogiltigt om någon av de särskilda ogiltighetsgrunderna i avtalslagen förelåg när avtalet. ingicks En sådan ogiltighetsgrund är ocker. En ockersituation föreligger om den ena parten har utnyttjat motpartens oförstånd i syfte att få till stånd en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, vilket framgår av 31 § avtalslagen. Faktumet att den ena avtalsparten har utnyttjat sin motparts bristande tillräknelighet utgör ett exempel på ett utnyttjande av motpartens oförstånd, oavsett om den bristande tillräkneligheten är permanent eller tillfällig. En köpeskilling som endast motsvarar 20-25 § av marknadsvärdet på en fastighet är som utgångspunkt en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, och mycket talar alltså för att en ockersituation kan föreligga i detta fall, Vänliga hälsningar,

Vilken typ av fullmakt bör någon som har alzheimers skriva?

2020-08-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Jag undrar vad för fullmakt man behöver som barn till en förälder med alzheimers. Tänker den dagen då gen blir oförmögen och ta beslut. Mvh
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att din förälder fortfarande har den mentala förmågan att fatta egna och självständiga beslut. En framtidsfullmakt underlättar för dig om du vill hjälpa sin förälder Om du som barn till någon som har alzheimers vill försäkra dig om att du ska kunna hjälpa din förälder med vissa beslut och specifika ärenden är en vanlig lösning att skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt är en fullmakt som börjar att gälla när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om de ärenden som fullmakten avser. Om din förälder har gett dig rätten att företräda denne genom en framtidsfullmakt innebär detta att du som fullmaktstagare kommer ha rätten att företräda din förälder istället för en god man. Vad kan du som fullmaktstagare göra? Som fullmaktstagare har du rätt att sköta din förälders ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket framgår av 2 § lagen om framtidsfullmakter. Detta innebär exempelvis att du ska se till att din förälder ska ha ett lämpligt boende, att du hjälper din förälder vid kontakt med sjukvården och att du hjälper din förälder att betala sina räkningar. Du har dock inte rätt att fatta några beslut som rör sjuk- eller tandvård. När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Fullmaktshavaren, alltså du, beslutar när din förälder har uppnått ett sådant tillstånd att denne inte längre kan ha hand om de ärenden som fullmakten avser. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig måste din förälder ha möjligheten att ha hand om dessa ärenden vid tillfället för upprättandet av fullmakten, vilket framgår av 3 § lagen om framtidsfullmakter. Dessutom ska framtidsfullmakten vara skriftlig. Din förälder ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att fullmakten är undertecknad i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och även underteckna fullmakten själva. Denna information återfinns i 4 § lagen om framtidsfullmakter. Du som fullmaktstagare får inte agera vittne. Av framtidsfullmakten ska det vidare framgå att: Handlingen är en framtidsfullmakt.Vem eller vilka dom är fullmaktshavare.Vilka angelägenheter fullmakten omfattar.Vilka övriga villkor som gäller. Detta innebär exempelvis att om du som fullmaktshavare ska ha rätten att hantera en eventuell bostadsförsäljning, eller avsluta ett bankkonto, så måste detta framgå av fullmakten. Om du ska hantera alla typer av ekonomiska angelägenheter bör detta framgå av fullmakten. För vidare vägledning i hur en framtidsfullmakt är utformad eller om du vill ha en ram att förhålla dig till rekommenderar jag vår avtalsrobot. Vänliga hälsningar,

Hur kan en fullmakt återkallas?

2020-05-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och jag vill ta tillbaka min fullmakt. Jag blev tvingad av mina föräldrar att ge dem fullmakt över mig så att de skulle kunna hämta ut mediciner och sånt till mig. Jag vill nu inte längre ha de så och jag skulle vilja sköta det själv. Hur gör jag för att gå tillväga med det?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du i din fråga inte anger vilken typ av fullmakt du har utfärdat kommer jag i mitt svar beskriva hur du kan gå tillväga beroende på vilken typ av fullmakt du har gett dina föräldrar En fullmakt kan återkallas på samma sätt som den utfärdades Utgångspunkten är att en fullmakt upphör att vara giltig om den återkallas på samma sätt som den utfärdades, vilket framgår av 12 § 1 st AvtL, och innebär att om dina föräldrar har fått en skriftlig fullmakt, så bör du antingen ta tillbaka fullmakten, eller förstöra den. Om dina föräldrar istället har fått en muntlig fullmakt så bör du istället berätta för dem att fullmakten inte längre är giltig. Du kan alltid vända dig direkt till tredje man Utmärkande för en fullmakt är att den alltid slutar att vara giltig så fort tredje man, den som fullmakten vänder sig till, alltså i ditt fall apoteket, har blivit medveten om att fullmakten inte längre är giltig, vilket framgår av 20 § AvtL. Detta innebär att dina föräldrar inte kommer att kunna hämta ut dina mediciner med stöd av fullmakten, så fort apoteket har fått information om att du vill återkalla fullmakten. Dina föräldrar kommer fortfarande kunna hämta ut vissa mediciner åt dig Eftersom du fortfarande är omyndig kommer du inte genom att återkalla fullmakten kunna förhindra dina föräldrar från att hantera alla dina ärenden. Om du återkallar fullmakten kommer dina föräldrar fortfarande kunna hämta ut vissa typer av mediciner. Vilka mediciner som kan hämtas ut avgörs av en bedömning som görs av apotekets farmaceut. Dina föräldrar kommer kunna hämta ut mediciner så länge detta inte strider mot din personliga integritet fram tills att du fyller 18 år. Genom att återkalla fullmakten kommer dina föräldrar inte ha någon möjlighet att hämta ut mediciner som en farmaceut bedömer vara av sådant slag att ett utlämnande till någon annan än dig personligen skulle strida mot din personliga integritet. Du bör dock vara medveten om att inte kommer kunna hantera alla dina recept och mediciner helt själv innan du fyller 18 år. Vänliga hälsningar,

Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?

2020-08-28 i Formkrav
FRÅGA |10 kap. 4 § ärvdabalkenFinns det något hinder att anställd personal, tex en chef, bevittnar namnteckning på framtidsfullmakt för min man som bor på äldreboende. Besöksförbud gör det inte möjligt att lösa på annat sätt just nu. Med vänlig hälsning, Åsa Bölin
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vem får bevittna en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt ska bevittnas av två vittnen samtidigt, Vittnena ska antingen bevittna när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller bevittna när fullmaktsgivaren intygar att fullmaktshandlingen blivit undertecknad. Detta framgår av 4 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter.Fullmaktshavaren får inte själv vara vittne, vilket framgår av 4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter. Vidare måste man även förhålla sig till allmänna regler om bevittnandet av rättshandlingar av liknande slag. Alltså får inte heller fullmaktsgivarens maka, alltså du, bevittna fullmakten. Inte heller den som står i upp- eller nedstigande släktskap, eller svågerlag, eller din mans syskon, får agera vittne, enligt 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det finns dock ingenting som förhindrar att anställd personal på ett äldreboende bevittnar en fullmakt, så länge denna person inte har ett sådant förhållande till din man att personen blir avkvalificerad enligt reglerna i 10 kap. 4 § ärvdabalken.

Kan personer bosatta utomlands ta lån av svenska banker?

2020-07-09 i Avtal
FRÅGA |HejKan jag som svensk medborgare men utskriven från Sverige ansöka om lån från en svensk bank för att köpa ett hus.. Jobbar och skattar i spanien men en bra lön
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du avser att ta ett lån för att kunna köpa en bostad i Sverige, trots att du är utskriven från Sverige. Svensk lag ställer inte upp några hinder för personer bosatta utomlands från att ta lån av en svensk bank När du lånar pengar för att köpa en bostad ingår du ett avtal med en bank. Det finns ingen bestämmelse i svensk lagstiftning som hindrar banker från att låna ut pengar till någon som inte är bosatt i Sverige. Banker är alltså fria att låna ut pengar till i princip vem som helst, så länge den i övrigt är behörig att ingå avtal. Alltså gäller avtalsfrihet, vilket innebär att banker har full kontroll över vem de väljer att ingå ett avtal med. I praktiken är det dock viktigt att vara medveten om att det är banken som ställer upp villkoren när ett lån ska tas. Detta innebär att en bank har rätt att vägra att ingå ett avtal med dig just eftersom du inte är bosatt i Sverige, vilket banken kan betrakta som en osäkerhet. Olika banker ställer upp olika villkor, och det kan därför vara bra att undersöka vilka banker som erbjuder de mest förmånliga villkoren till personer bosatta utomlands. Detta kan du göra antingen genom att ta kontakt med bankerna direkt, eller genom att kontakta företag som arbetar med att rekommendera banker åt privatpersoner utifrån deras individuella förutsättningar. Vänliga hälsningar,