Muntligt avtal och avtalsinnehåll

2021-01-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om någon lånar pengar av vänner/bekanta och lovar att betala tillbaka t.ex. det dubbla månaden efter, har man då juridiskt rätt till just det beloppet, eller är det bara det utlånade beloppet man har juridiskt rätt till?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det din fråga rör är frågan om muntligt avtal och avtalsinnehåll. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, vilket följer av att avtalslagen inte innehåller några generella krav på form av ett avtal. Ett avtal innehåller det parterna kommer överens om. Ofta beskrivs sättet som ett avtal kommer till stånd på som anbud-acceptmetoden, dvs. att den ena parten lämnar ett anbud, som den andra accepterar och då har parterna ett muntligt avtal (1-9 §§ avtalslagen).I ditt fall nämner du att personen lånar pengar och lovar att betala tillbaka det dubbla. Det kan anses som ett anbud. Om parten därmed accepterar och ger den andra pengarna har denne accepterat anbudet och ett muntligt avtal har uppstått. Därmed är avtalsinnehållet att det dubbla ska betalas tillbaka. Viktigt att konstatera är att för att rättsligt kunna genomdriva ett avtal måste parten kunna bevisa att det finns ett sådant. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa i och med att ord står mot ord. Det finns en generell regel inom civilrätten som innebär att den som påstår något också har att bevisa att så är fallet. Lyckas han bevisa detta går bevisbördan över på den andra parten, som i regel ska visa att omständigheten inte föreligger. Den som påstår att ett avtalsinnehåll exempelvis rör det dubbla beloppet har alltså bevisbördan för detta. Finns ingen sms-konversation, vittnen eller liknande kan detta bli svårt att bevisa i en rättegång, även om det inte är omöjligt. Rekommendationen är därför alltid att satsa på att ha skriftliga avtal. I teorin har alltså personen rätt till det dubbla beloppet. Vänligen,

Gåva och beskattning

2020-05-24 i Gåva
FRÅGA |Frågan är kort och gott: Behöver man betala svensk skatt på en gåva (dollar) från Indonesien kontot är där givaren bosatt i Abu Dubai och medborgare där.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ska en gåva beskattas i Sverige? Svaret finner du i Inkomstskattelagen. Som huvudregel är gåvor en skattefri inkomst enligt svensk rätt (8 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Gåvoskatten avskaffades i Sverige 2005. Är det enligt lag en gåva? För att något ska klassas som en gåva och därmed undantas från beskattning krävs dels att: gåvotagaren ska berikas, överföringen ska vara frivillig och det ska finnas en benefik gåvoavsikt hos givaren, dvs. denne ska inte förvänta sig något tillbaka, öppet eller underförstått. Vad innebär detta i ditt fall? I och med att du nämner att det rör sig om en gåva förutsätter jag att förutsättningarna för detta enligt ovan är uppfyllda. I det fallet behöver du alltså inte betala svensk inkomstskatt på gåvan du får. Vänligen,

Demens och avtals ogiltighet

2020-05-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om en dement person tecknat abonnemang i telefonbutik (säljaren sålde in ett extraabonnemang) kan anhörig då häva avtalet eftersom den demente inte förstod innebörden? Personen verkar adekvat men förstår inte följder och komplicerade situationer längre.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara ett avtal som ingåtts av en person som är dement och själv inte förstår följderna med ingående av avtalet. Svaret på din fråga finns i lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Enligt lagen är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Var och en ska lämna tillbaka vad som genom avtalet utbytts. Om det som utbytts genom avtalet inte kan gå åter ska den saken ersättas i pengar. Anses demens som en allvarlig psykisk störning?Ja. Enligt lagens proposition är demens en av de tillstånd som ses som allvarlig psykisk störning (se s. 38-40 proposition 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv m.m.). Vad innebär detta i ditt fall?I och med att lagen gäller i din anhörigs fall kan avtalet hävas. Abonnemanget ska gå åter och pengarna som betalats återgå till den anhörige. Ogiltighet ska inträda även om butiksbiträdet inte visste om din anhörigs tillstånd, dvs. även om denne var i god tro (lagens 2 stycke). Att tänka på är att det är den part som yrkar på ogiltighet på grund av demens som har bevisbörda för att demens faktiskt föreligger. Här kan ett läkarintyg eller liknande räcka om ni inte direkt får er rätt igenom.Vänligen,

Bundenhet vid köp av fast egendom

2021-01-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Vid vilken tidpunkt är parterna ( alltså säljare och köpare) bundna vid ett köp av en fastighet?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att det ska komma till stånd ett giltigt köp av en fastighet (fast egendom) finns ett antal formkrav som måste vara uppfyllda. Formkraven finns i 4 kap. 1 § jordabalken. När de uppfyllts har det kommit till stånd ett giltigt köp som båda parter är bundna till. Det som krävs är dels att: - Det ska vara en skriftlig köpehandling där det framgår tydligt att säljaren vill överlåta fastigheten till köparen och att köparen vill ha fastigheten. Muntliga avtal av köp av fast egendom är inte giltiga.- Det ska framgå i köpehandlingen vad det är för objekt som köpet handlar om. Här är det vanligt att använda sig av fastighetsbeteckning.- I köpehandlingen ska köpeskillingen framgå, det vill säga vad fastigheten kostar. - Köpehandlingen ska vara underskriven av båda parter, köpare och säljare.Om alla dessa villkor är uppfyllda finns ett giltigt köp av fastighet. Vänligen,

Uppskjuten föreställning och hävning

2020-05-24 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har köpt 6 st biljetter till en föreställning "Såsom i Himmelen i Göteborg den 14 Juni 2020.Nu blev detta inställt pga Coronna.Nu erbjuder dom biljetter till en ny föreställning i Maj 2021, men vi 6 som är över 80 år vill ha tillbaka pengarna istället, kan vi få det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan få pengarna tillbaka för teaterbiljetter när säljaren skjutit upp föreställningsdatumet. Svaret på din fråga finner du i Konsumentköplagen. Bestämmelserna i lagen är tvingande till förmån för dig som konsument och alla avtalsvillkor som jämfört med bestämmelserna i lagen är till nackdel för dig är utan verkan (3 § Konsumentköplagen). Vad händer om säljaren skjuter upp evenemanget? När säljaren skjuter upp ett evenemang kan det liknas vid att säljaren är i dröjsmål, dvs. varan avlämnas inte eller avlämnas för sent (9 § Konsumentköplagen). Konsekvenserna av detta är att köparen kan häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen (13 § konsumentköplagen). Bedömningen gällande om något är av väsentlig betydelse sker ur köparens synvinkel. Det ska beaktas vilka olägenheter som dröjsmålet fått för köparen (se proposition 1989/90:89 s. 80 f.) Här spelar det ingen roll vilken orsak säljaren har till dröjsmålet. Vad innebär detta i ditt fall? Du har som konsument rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka om säljaren är i dröjsmål, vilket den här kan anses vara. Viktigt är att du för att kunna häva på grund av säljarens dröjsmål måste meddela säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid från att du fick reda på uppskjutandet av evenemanget (15 § Konsumentköplagen). Om säljaren inte går med på detta och alltså uttryckligen nekar hävning kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som avgör ärenden gällande konsumenttvister. Vänligen,