Uppsägning av gymkort

2020-03-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan jag säga upp mitt gymavtal på grund risken att drabbas av koronaviruset?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är helt beroende av vad som framgår av ditt avtal med det aktuella gymmet. Det kan vara så att du har en bindningstid och då gäller som huvudregel att du måste betala för ditt medlemskap under bindningstiden. Många gym erbjuder dock medlemskap utan bindningstid och burkar då istället ha en viss uppsägningstid. Villkoren för uppsägning av medlemskap på gym kan variera mellan olika gym och jag skulle därför rekommendera dig att vända till ditt gym för att se vad som gäller för just dig. Förhoppningsvis är ditt gym hjälpsamma i tider som dessa!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är ett överlåtelseavtal?

2018-10-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad är ett överlåtelseavtal?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som kan skrivas när egendom ska byta ägare och kan gälla vilken egendom som helst. Överlåtelseavtal kan förekomma i många olika former, vanligast är genom köp men kan även ske genom exempelvis gåva, arv eller genom byte. Syftet med avtalet är att ägaren ska kunna bevisa att egendomen är dennes egen. Exempelvis används alltid överlåtelseavtal när fast egendom ska överlåts. Avtalet måste då uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, bland annat ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av båda parterna, se vidare 4 kap, 1 § Jordabalk.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Blir huvudmannen bunden av ställningsfullmakthavarens avtal?

2018-07-25 i Avtal
FRÅGA |Anna är anställd som försäljare i en godisbutik. Hon blir i butiken uppsökt av försäljaren Glenn som vill sälja en glassfrys till butiken. För företagets räkning köper hon glassfrysen. Blir butiksägaren, som inte anser sig behöva en ny glassfrys, bunden av avtalet?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om avtalsrätt regleras av bestämmelserna i Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Din fråga handlar om fullmaktsläran, som innebär att en person ingår avtal och andra rättshandlingar för annans räkning i eget eller annans namn.Allmänt om ställningsfullmakt Anna innehar en ställningsfullmakt, som typiskt uppkommer genom anställning. Ställningsfullmakten innebär att Anna inom ramen för sin anställning som försäljare har rätt att rättshandla, exempelvis sälja godis för arbetsgivarens räkning med bindande verkan, se 2 kap 10 § 2 stycket AvtL. För att kunna avgöra om butiksägaren är bunden av köpet med Glenn, blir det därför avgörande av fastställa vad som faller inom fullmaktens gränser, det vill säga vilka avtal och rättshandlingar Anna kan företa med bindande verkan gentemot sin huvudman, alltså Annas behörighet och befogenheter. Huvudregel är att rättshandlingar som faller inom fullmaktens gränser binder huvudmannen, i detta fall butiksägaren. Motsatsvis blir butiksägaren inte bunden av rättshandlingar och avtal som faller utanför behörigheten, se 2 kap 10 § 2 stycket AvtL. Behörigheten är det Anna med bindande verkan kan göra gentemot butiksägaren. Det ligger förmodligen inom Annas behörighet att sälja godis och andra varor i butiken och företa uppgifter som är normala för en godisförsäljare. Att hyra ut butiken eller sälja exempelvis hyllor och möbler som finns ligger antagligen utanför behörigheten. Behörigheten kan vanligtvis fastställas av normer och sedvänja på arbetsplatsen och vad försäljare på andra liknande arbetsplatser har för arbetsuppgifter. En säljare eller kassör i en butik har normalt inte behörighet att göra inköp till butiken. Befogenheten är vad Anna får göra. Instruktioner och inskränkningar från butiksägaren kan alltså begränsa och reglera vad Anna får göra, som ett lägsta pris som Anna får sälja godis för. Ligger avtalet om glassfrysen inom behörigheten, men utanför befogenheten, det vill säga strider mot instruktioner och inskränkningar, är avtalet bindande, såvida tredje man, Glenn inte var medveten om att Anna i detta fall överskred sin befogenhet när hon ingick avtal glassfrysen, 2 kap 11 § 1 stycket AvtL. Sammanfattning Utifrån uppgifter i din fråga är det svår att ge dig ett direkt svar, eftersom jag inte känner till Annas behörighet och befogenheter. Det viktiga är att förstå skillnaden mellan behörighet och befogenhet, där överskridande av behörigheten inte binder butiksägaren medan ett befogenhet överskridande binder butiksägaren om försäljaren Glenn inte insåg eller borde insett att Anna överskred sin befogenhet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skolfråga - besvaras ej.

2020-01-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska ha prov på förmögenhetsrätt och avtalsrätt. Vet ni var man kan tillägna sig gamla juridiska prov?
Paula Reich Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Åldersgräns vid köp av hus

2018-08-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hur gammal måste man vara minst för att kunna köpa ett hus i Sverige
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av 9 kap 1§ föräldrabalken framgår att den som är under 18 är omyndig. Den som är under 18 saknar rättslig handlingsförmåga, vilket innebär att denne inte själv får råda över sin egendom eller företa olika typer av rättshandlingar, såsom att skuldsätta sig eller ingå juridiskt bindande avtal om exempelvis köp. Detta innebär därför att en person måste vara minst 18 år gammal för att kunna köpa ett hus i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,