Avtal om samägande

2006-09-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi är två väldigt bra vänner som köper fritidshus ihop. Vi delar på allt. Hur bör ett avtal formuleras?
Jenny Larse |Hej, Lag (1904: 48) om samäganderätt är tillämplig i erat fall då ni kommer att köpa en fastighet gemensamt. Samäganderättslagen ställer inte upp några formkrav på hur ett samäganderättsavtal skall se ut så det står er därmed fritt att utforma avtalet utefter erat eget tycke. Samäganderättslagen är dispositiv och kan därmed avtalas bort. Jag skulle rekommendera er att gå igenom lagtexten för att se om det finns frågor som ni vill reglera som inte framgår av lagtexten. Avtalet kan således fungera som en utfyllnad av lagtexten. Detta innebär i praktiken att de regler som föreskrivs i lagtexten gäller om ni inte skriver något annat i avtalet. Ni kan därmed välja att frångå vissa regler i lagtexten, hela lagen eller endast fylla ut lagtexten där denna inte är tillräckligt specifik. Vilka frågor ni bör reglera kan jag inte råda er i, utan detta bör ni själva sitta ner och fundera över. Samäganderättslagen ( http://lagen.nu/1904:48_s.1)

Förfalskning av löpande skuldebrev

2006-09-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |D och B ingår ett samarbetsavtal med varandra. De skriver skuldebrev på 150000kr som säkerhet för fullgörandet av förpliktelserna enligt avtalet. De lyckas inte få tag på några som vill ikläda sig borgensåtagandena. Trots detta utfärdar D och skriver under ett skuldebrev med följande lydelse: "Till B eller order betalar jag vid anfordran 150000kr, ränta utgår inte". B utfärdar ett motsvarande skuldebrev. Reversen överlämnas till D med bud. Dagen innan D skall överlämna skuldebrevet till banken blir hon rånad av en man och en kvinna. De två rånarna förfalskar D's och B's namnteckningar och säljer skuldebreven till ett finansbolag. Båda överlåtelserna sker in blanco. Frågan lyder: Finansbolaget kräver D på 150000 enligt det av henne utfärdade skuldebrevet, kan D göra några invändningar mot detta krav? B bestrider betalningsskyldigheten och kräver av finansbolaget att de skall lämna tillbaka skuldebrevet till honom, Vad händer i hans situation? Hoppas ni kan svara på frågan.
Jonas Forsén |Hej. Då skuldebrevet är utställt till viss man eller order rör det sig om ett s.k. löpande skuldebrev. Reglerna återfinns i skuldebrevslagens 2 kap. (se http://lagen.nu/1936:81). En gäldenär får göra gällande mot borgenären (finansbolaget) att skuldebrevet är förfalskat även om borgenären var i god tro när denne förvärvade skuldebrevet. I kommentaren till skuldebrevslagen sägs det att när det rör underskriftsförfalskning så är det borgenären som har bevisbördan för att förbindelsen är äkta. Detta skulle i så fall innebära i ditt fall att finansbolaget måste bevisa äktheten för förbindelsen. Mitt råd är dock att du bör konsultera en jurist i frågan då det rör sig om en icke oansenlig summa pengar.

Likhetsprincipen

2006-09-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad innebär likhetsprincipen? Jag är den enda boende i ett bostadsrättsområde som tvingas riva min altan.
David Lillo |Hej, Likhetsprincipen innebär att medlemmarna i en association, dvs. en förening, handels- eller aktiebolag, skall ha lika rätt och inte behandlas olika. Det sagda gäller dock i den utsträckning något annat inte stadgas i associationens författning (stadgar eller bolagsordning) eller i tillämplig lag. Enligt svensk rättspraxis (NJA 1977 s. 393) är det tillåtet att göra avsteg från likhetsprincipen när det är motiverat av sakliga skäl. I ditt fall måste en bedömning göras om rivningen av din altan kan motiveras som saklig. Finns det planer för exempelvis nybyggnad/nykonstruktion av gården som inte kan genomföras om din altan står kvar torde detta utgöra ett sakligt skäl. Med tanke på att du inte beskrivit omständigheterna mer utförligt är det dock svårt att ge ett definitivt svar på huruvida du behandlats på ett rättsstridigt sätt. Om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänlig hälsning

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2006-09-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Tre barn har ärvt en sommarstuga. Två vill behålla den och en vill sälja. Hur förfar man?
Sara Edström |De tre syskonen innehar sommarstugan med samäganderätt.Om ingenting finns avtalat mellan delägarna gäller samäganderättslagen. (Det innebär alltså att om ett avtal finns, så gäller det före lagbestämmelserna.)En delägare har utan de övrigas samtycke enligt 6 § rätt att få igenom en offentlig auktion av hela objektet om inte någon annan delägare kan visa synnerliga skäl emot det.Vad som utgör synnerliga skäl finns inte reglerat i lagen utan få avgöras av domstolen från fall till fall. Generellt sett torde det handla om starka ekonomiska eller sociala skäl.Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1

Uppsägning av avtal

2006-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.! Jag är delägare i en bostadrätt, min föredetta hade inte råd att lösa ut mig då jag flyttade så jag lät honom bo kvar för barnens skull. Nu hotar han med att flytta den 15 sept, detta fick jag reda på förra söndagen den 3:e sept. I och med detta så säger han att jag ska stå för halv bokostnaderna som han har tills det blivit sålt. Allt står på oss båda. Kan han bara sticka så och kräva mig på dessa kostnader? Halva lånet okej, men jag har inte stått skriven där sen 1;e januari 2003. Han har även bytt ut dörrlåset utan att meddela mig detta.
Raoul Mehta |Gentemot bostadsrättsföreningen är ni fortfarande gemensamt betalningsskyldiga och om ni inte betalar kan de eventuellt tvinga fram en försäljning av bostadsrätten. Därför skulle jag definitivt rekommendera att ni betalade avgiften fastän ni inte är överens om vem som ska betala hur mycket. Ni får sedan lösa det ekonomiska mellan er utan att involvera bostadsrättsföreningen. Vad gäller fördelningen av avgiften mellan er så skulle man kunna argumentera att ni ingått ett avtal om att han ska bo i lägenheten och även betala hela avgiften. Det behöver inte finnas något muntligt eller skriftligt avtal, det räcker med att ni har accepterat ett visst förhållande genom ert handlande. Så bör vara fallet här då han frivilligt betalat hela avgiften och i gengälld fått förfoga över lägenheten själv. Då avtalet inte är tidsbestämt gäller det tillsvidare med skälig uppsägningstid. Det är svårt att uttala sig om vad som bör anses vara skälig uppsägningstid men det bör åtminstone vara en månad. Vägrar han att betala detta går det att gå till domstol och kräva dessa pengar men det är sällan lönsamt vid beaktande av kostnaderna för en domstolsförhandling. Det är vid dessa tillfällen en fördel att vara den som är skyldig en liten summa då det oftast inte lönar sig för motparten att gå till domstol, så om det är möjligt ska du försöka få honom att lägga ut pengarna från början och sedan ta diskussionen efteråt. Du bör även begära att få en kopia av nyckeln. Lycka till!

Condictio indebiti - felaktigt utbetald lön

2006-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag jobbade åt ett företag och sa upp mig för 10 månader sen. Sista månaden jobbade jag 7 dagar innan jag sedan slutade. Den 25 samma månad fick jag en utbetald lön. Reflekterade över att den var högre än vad jag trodde den skulle vara. funderade och antog att det var min semester ersättning och kvarliggande bonus jag fick ut. månadslönerna var inte jämna med tanke på bonus system. Jag jobbade som säljare. Kanske naivt av mig att inte kolla upp. Idag tio månader senare har jag fått ett skriftligt återkrav på cirka 8000 kr. Kan ett företag komma 10 månader senare och kräva en felaktig utbetalning? Jag antog att ett stort företag som det jag jobbade för hade koll på vad dem gjorde. Eller är jag ansvarig att ha koll på om dem gör rätt?
Fredrik Jorstadius |Hej! Den uppkomna situationen kallas för condictio indebiti. Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka de pengar denne betalat ut för mycket av. Detta grundar sig på principen att en part inte kan grunda sin rätt till pengar som givits till denne av misstag. Det har dock i rättspraxis gjorts undantag från huvudregeln, vilket kan medföra att du inte behöver betala tillbaka pengarna. I rättspraxis har utbildats en regel att arbetsgivaren förlorar rätten att kräva tillbaka pengarna om arbetstagaren i god tro mottagit och förbrukat/inrättat sig efter det felaktigt utbetalade beloppet. Med god tro menas att arbetstagaren varken insåg eller bort inse att betalningen var felaktig. En annan viktig aspekt är hur lång tid det gått innan arbetsgivaren riktat ett återbetlningskrav mot dig. Ju längre tid som gått desto mer sannolikt är det att du inte behöver betala tillbaka pengarna (självklart med beaktande av ovan). Troligtvis lutar det åt att du inte behöver betala tillbaka pengarna du erhöll då det verkar som om ditt fd. jobb medförde att lönen såg olika ut för varje månad, vilket gjorde det svårt för dig att beräkna den exakta lönen. Detta gör att du möjligtvis kan styrka att du varit i god tro. Att det tog 10 månader att framställa återbetalningskravet talar även det för dig, då detta medfört att du haft gott om tid på dig att inrätta dig vid det felaktigt utbetalda beloppet. Lycka till! Mvh

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser

2006-09-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HEJ. JAG SÅLDE MIN VERKSAMHET DÄR JAG BEDREV REPARATION AV HUSVAGNAR OCH HUSBILAR MED MERA P.G.A EN SKADA TILL EN AV MINA ANSTÄLLDA . SOM STARTADE EGEN FIRMA OCH FLYTTADE VERKSAMHETEN 3 MIL UTANFÖR STAN.VID UPPRÄTTANDE AV KÖPEKONTRAKTET SÅ SKULLE INTE SÄLJAREN BEDRIVA KONKURRERANDE VERKSAMHET DE FÖLJANDE 5 ÅREN. NU HAR JAG FÅTT ERBJUDANDE ATT HJÄLPA TVÅ FÖRETAG MED LEVERANS OCH SERVICE AV DERAS FÖRSÅLDA HUSBILAR OCH HUSVAGNAR I DEN MÅN JAG ORKAR PÅ GRUND AV MIN SKADA. MIN FRÅGA ÄR: ÄR DETTA ATT BETECKNA SOM KONKURRERANDE VERKSAMHET EFTERSOM JAG INTE HAR AKTIVT GÅTT IN FÖR ATT KONKURRERA UTAN HAR BLIVIT ERBJUDEN JOBB.KAN PÅPEKA ATT KÖPAREN AV OLIKA SKÄL INTE KOMMER ATT BLI TILLFRÅGAD. SKALL OCKSÅ SÄGA ATT JAG HAR KVAR MITT FÖRETAG.
Jonas Forsén |Hej. Först och främst så gäller avtalsfrihet i Sverige vilket som huvudregel gör konkurrensklausuler giltiga. Det finns dock en möjlighet att jämka en oskälig klausul av detta slag enligt avtalslagens 36 och 38 § § (se http://www.lagen.nu/1915:218). Den första frågan som måste besvaras är vad ni avtalat om? Får du inte bedriva reperationer/service överhuvudtaget eller får du inte bedriva egen verksamhet? Den andra stora frågan som måste besvaras är om din verksamhet som du nu bedriver i form av anställd påverkar köparen av ditt företag? Om det finns en risk för att köparens marknadssituation störs p.g.a. att värdefull know-how används eller att köparens marknadsandelar minskar till följd av din verksamhet så är risken stor att du gör dig skyldig till avtalsbrott. När det gäller den avtalade tiden för klausulens giltighet så kan nämnas att upp till 3 år accepteras normalt utan invändning. Frågan som du måste ställa dig är enligt mig om köparens marknadssituation påverkas negativt p.g.a. att du tar anställning som reperatör. Konkurrerar ni beträffande verksamhet, kunder och geografi? Mvh/

Kontraktsbrott

2006-09-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag bytte häst med en tjej i juni och vi hade skrivit kontrakt på att om hästen skulle vidare säljas måste jag kontaktas först. Nu har hon satt ut hästen på annons och jag har inte hört något från henne, hon har alltså brutit kontraktet. Kan jag stämma henne för det? Vi hade skrivit under båda två och fick en varsin kopia av kontraktet.
Daniel Waerme |Hej! För att vinna framgång med ett skadeståndsanspråk krävs att kontraktsbrottet vållat dig skada. I den uppkomna situationen tycks inte avtalsbrottet vara förknippat med någon skada för dig. (Skada kan hänföra sig till tre kategorier: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Att du t.ex. upplever kontraktsbrottet som en emotionell olustighet är inte hänförligt till någon av ovanstående kategorier.) För att ett kontrakt av detta slag inte skall förbli verkanslöst vid kontraktsbrott som inte medför någon skada för motparten kan t.ex. en vitesklausul införas. Med vänliga hälsningar