Ekonomiskt ansvar i ekonomisk förening

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |hEJPONERA ATT EN EKONOMISK FÖRENING VARS INRIKTNING ÄR ATT ÄGA DRIVA O HYRA UT EX DAGISLOKALER SAMT SKOLLOKALER OCH ATT MAN DRAGIT PÅ SIG STORA LÅN ..VAD HÄNDER 1 RÄNTAN PÅ LÅN STIGER, SAMT UTHYRNINGSKONTRAKT LIGGER FAST ÖVER LÅNG TID , SÅPAS ATT DET BLIR KONKURS?ÄR MEDLEMMAR I STYRELSEN PERSONLIGT EKONOMISKT ANSVARIGA OCH TVINGAS TA ÖVER LÅNE AVBETALNINGARNA ?TAKSAM FÖR SVAR MVH
Dennis Carlsson |Hej!För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar ej föreningens medlemmar, styrelseledamöter eller annan företrädare för föreningen dvs det finns en princip om att det inte föreligger personligt ansvar. Det finns dock undantag t.ex om styrelseledamöter underlåter att ansöka om likvidation vid för få medlemmar i föreningen.En styrelseledamot som uppsåtligen eller oaktsamt skadat föreningen i sitt uppdrag är även pliktig att ersätta den skadan.Bestämmelser om konkurs för ekonomisk förening hittar du i 19,20 §§ EFL.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Val av styrelse i förening

2008-09-21 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Kan man som medlemmar i en förening vid årsmöte, byta ut styrelsen utan att på förhand informera valberedningen om detta?
Louise Danielson |Hej! Du skriver inte var det är för typ av förening, jag utgår därför ifrån att det rör sig om en ekonomisk förening eftersom idella föreningar ej regleras i lag. Enligt 6:1 lagen om ekonomiska föreningar (se https://lagen.nu/1987:667 ) är det föreningsstämman, alltså de som deltar på årsmötet, som skall tillsätta styrelseledamöter om inte föreningsstadgarna anger något annat.Valberedningens uppgift är endast att föreslå kandidater till posterna inom styrelsen men själva valet utförs av stämman. Att valberedningen ej informerats innan årsmötet bör därmed inte har någon betydelse för möjligheten att välja ny styrelse. Vänligen,

Filmvisning i ideell förening

2007-05-31 i Föreningar
FRÅGA |HejFår vi som en ideel ungdomsförening visa vanlig köpfilm för våra medlemar?vänliga hälsningar
Johanna Carlsson |Hej Anders!Ja, eftersom ni inte tar inträde och därför saknar vinstsyfte med visningen och ni bara tillåter medlemmar, dvs en sluten krets, att delta kan ni göra detta utan att söka tillstånd eller betala extra avgift.Vänliga hälsningar

Likvidation av ekonomisk förening

2007-05-06 i Föreningar
FRÅGA |HejVi är fyra personer som startade en ekonomisk förening för flera år sedan, med lika insats om 1000 kr var. De senaste åren är jag den ende som arbetat aktivt och dragit in pengar till firman. Vi har sedan starten en intern uppgörelse om att den som tjänar in pengarna också förfogar över dem (minus företagets omkostnader) genom löneutbetalning el dyl. Nu vill vi avsluta företaget men jag har fortfarande en summa innestående som är "min". Jag antar att den ursprungliga insatsen ska återbetalas då det finns pengar tillgängliga. Men vad händer med resten av kapitalet vid likvidation, kan jag ta ut dessa pengar om de andra är ense om detta, eller sker det någon slags automatisk fördelning? Hur sker överhuvudtaget en likvidation och vem gör den?Mvh
Susanne Sjölander |Hej!En ekonomisk förenings stadgar skall ange den insats som medlemmarna skall betala och hur dessa insatser skall fullgöras till föreningen. Stadgarna skall även ange hur vinsten i föreningen skall fördelas samt hur föreningens behållna tillgångar skall delas upp vid en upplösning av föreningen (se 2:2 lag om ekonomiska föreningar http://www.lagen.nu/1987:667#K2 ). I stadgarna till er förening borde det således vara reglerat hur ni har tänkt att behållningen skall fördelas, efter att alla fått tillbaka sina insatser, när föreningen upplöses. Om frivillig likvidation stadgas i 11:e kapitlet lagen om ekonomiska föreningar, se http://www.lagen.nu/1987:667#K11 . En frivillig likvidation går till så att föreningsstämman först beslutar om att föreningen skall likvideras, se 11:1 i länken ovan. Ett beslut om likvidation skall genom stämmans försorg genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Bolagsverket skall sedan förordna en likvidator som skall ha hand om likvidationen samt träder i styrelsens ställe (se 11:6b-11:17 i länken ovan). Likvidatorn skall bland annat skifta föreningens tillgångar efter att föreningens skulder har betalats (se 11:13 i länken ovan). Likvidatorn upprättar således ett förslag på hur de behållna tillgångarna skall fördelas. Likvidatorn följer rimligen den fördelning som stadgarna anger. Om stadgarna inte anger hur tillgångarna skall fördelas kan ni troligen framföra er interna överenskommelse om hur ni anser och vid föreningens bildande avsett att fördelningen skall gå till. Klandermöjlighet finns för den medlem eller innehavare av förlagsandel som är missnöjd med likvidatorns skifte av tillgångarna (se 11:13 stycke 2 i länken ovan). Föreningen är upplöst när likvidatorn lagt fram slutredovisningen och upplösningen skall genast anmälas för registrering. Hoppas du fick lite hjälp på traven! Läs även 11 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar noggrant för djupare förståelse för hur en likvidation av en ekonomisk förening går till. Med vänlig hälsning

Ombud och ordförande vid föreningsstämma

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |Kan en bostadsrättsstyrelse företrädas av en inhyrd jurist vid extra föreningsstämma? Får denna ombud agera som orförande på stämman utan medlemmars godtycke?
Dennis Carlsson |Hej!Nej det kan den ej. Endast den som är medlem i ekonomisk förening får delta i stämman, och endast medlem i ekonomisk förening har rösträtt enligt 7 kap 2 EFL. Man kan dock välja att företrädas av ombud, men endast make, sambo eller annan medlem i föreningen kan vara ombud för person. Dock kan det frångås om annat är nämnt i stadgarna vilket gör det möjligt för dem att företrädas av en jurist. Inte heller får ett ombud företräda mer än en person men även detta kan frångås i stadgarna.Skulle denna jurist tillåtas närvara på stämman finns det heller inget som hindrar honom att agera som ordförande, men det är stämman som utser ordförande om det inte är sagt annorlunda i stadgarna detta följer av 7 kap 10 EFL.Därmed rekommenderar jag dig att ta dig en titt på vad som är nämnt i stadgarna men mycket talar för att deras agerande inte har varit korrekt.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Röstberättigad i bostadsrättsförening

2007-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Vad gör en röstberättigad? Samma sak som medlem? Eller utgör två medlemmar som äger en lägehet tillsammans en \"röstberättigad\"? Röstberättigad och närvarande röstberättigad och röstande är väl skillda saker?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en ekonomisk förening har som huvudregel alla medlemmar en röst. Med sin röst har de möjlighet att utöva sin rätt på föreningsstämman. En medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen, exempelvis att betala medlemsavgiften eller liknande är röstberättigad. För bostadsrättsföreningar, som i grunden är en ekonomiskt förening gäller som utgångspunkt att alla medlemmar har varsin röst att använda på föreningsstämman. Men i bostadsrättslagen, som du finner http://lagen.nu/1991:614 , finns en specialregel i 9 kap. 14 § 1 st. p. 1 som innebär att om flera medlemmar tillsammans innehar en lägenhet har de bara en röst. Förenklat kan man säga att alla medlemmar är röstberättigade men man har bara en röst per lägenhet.När de som tillsammans innehar en lägenhet skall rösta på föreningsstämman måste de vara överens om beslutet och om samtliga delägare inte är närvarande skall man lämna en fullmakt till den eller de som närvarar.Om en medlem innehar flera lägenheter i föreningen har denne ändå bara en röst.Det bör dock observeras att din förenings stadgar kan innehålla andra och mer detaljerade regler om rösträtt m.m. än de som framgår av lagen.Vänligen

Likvidator för en ekonomisk förening

2007-06-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ek. för. utse en egen likvidator vid frivillig likvidation och vad krävs för kompetens?
Alexandra Palmér |Hej,I lagen om ekonomiska föreningar återfinns regler om vad som gäller vid en frivillig likvidation. I 11 kapitlet 6b§ stadgas http://www.lagen.nu/1987:667#K11P1S4 att det är registreringsmyndigheten som ska utse en likvidator. I detta fall bolagsverket. Du kan alltså inte själv utse en likvidator. På bolagsverkets hemsida (www.bolagsverket.se) finns informationsblad om likvidation av en ekonomisk förening. Det står bland annat att Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter men att förenings- stämman alltid har möjlighet att föreslå en lämplig person. Likvidatorns kompetens är att denne ska vara "lämplig". För att få reda på vad "lämplig" innebär, rekommenderar jag dig att ta kontakt med bolagsverket.Med vänlig hälsning

Ideell förenings protokoll

2007-04-08 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Har en ideell förening någon skyldighet att ha deras protokoll öppna för allmänheten? T ex en ideell förening som bedriver öppna sammankomster där alla är välkommna.Har en styrelse rätt att sekretessbelägga protokoll om det inte står i stadgarna, samtidigt som deras protokoll inte strider mot PUL?
Johanna Carlsson |Hej,Vad gäller ideella föreningar finns det ingen speciell lag som reglerar formerna. Därför är det framför allt stadgarna som styr styrelsens arbete. Protokollen hålls normalt öppna och om annan ordning önskas bör detta finnas reglerat i stadgarna. Stadgarna antas av föreningsstämman, som därmed godkänner en sådan ordning. Det är ju stämman som skall bevilja styrelsen ansvarsfrihet och det är därför viktigt att stämman har inflytande över formerna för styrelsens arbete.Vänliga hälsningar,