Personligt ansvar som suppleant

2019-10-23 i Bolag
FRÅGA |HejJag gick med på att vara suppleant för en väns konsultfirma där han är enda anställd.Jag har inte sett årsredovisning en enda gång, aldrig fått betalning av någon slags och inte signerat någonting förutom när firman startades år 2016. Jag skulle vilja fråga er hur bunden jag är, vilka konsekvenser kan min privat ekonomi påverkas om han inte sköter sin firma väl?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i denna framställning från att konsultfirman är ett aktiebolag då inget annat framgår av frågan. Huvudregeln är att styrelseledamöter och aktieägare inte har något personligt ansvar för exempelvis de skulder som bolaget har ådragit sig. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel. Ett exempel är att styrelseledamöterna kan bli personligt betalningsansvariga om de inte fullgör sin plikt (enligt 25 kap. 13 § och 25 kap. 18 § Aktiebolagslagen) att upprätta en kontrollbalansräkning när det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet. En suppleant har samma rättigheter och skyldigheter som en styrelseledamot när denne "rycker in" istället för styrelseledamoten, se bl.a. 8 kap. 3 § och 8 kap 20 § Aktiebolagslagen. Suppleanten kan då också komma att bli personligt betalningsansvarig för de beslut som fattats medan suppleanten deltagit i styrelsearbetet. En suppleant kan dock aldrig bli personligt betalningsansvarig för något som beslutats när denne inte varit inkallad och deltagit i beslutsfattandet. Det framkommer av frågan att du inte varit aktiv och inte tagit del i några beslut, vilket innebär att du heller inte kan ha något personligt ansvar exempelvis vid en konkurs. En suppleant ansvarar bara för sådana beslut som suppleanten deltagit i. Hoppas svaret har varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Aktieägares ansvar för bolaget skulder

2019-04-08 i Bolag
FRÅGA |Är delägare i ett byggbolag. Jag äger 48% av firman. Företaget är ett AB. Jag har bestämt mig för att sälja min del av firman till partnern då jag vill bli anställd ist på ett annat bolag. Vi har kommit överens sins emellan att han inte behöver betala ut mig direkt då han saknar pengar för detta. Så jag äger min del ett tag till. Skulle han kunna på nått sätt ta lån och strunta i att betala lånen eller skaffa skulder som kan hamna på mig? Är det något speciellt jag bör tänka på? Hur ska jag gå till väga för att få mina pengar och kunna hålla ryggen fri från eventuella skulder. Mvh Patrik
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej Patrik! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar frågan är du orolig för att behöva svara för eventuella skulder medan du inte sålt dina andelar. Du har dock med största sannolikhet inget att oroa dig för. Som huvudregel har du som andelsägare inget personligt ansvar överhuvudtaget för bolagets skulder, enligt 1 kap 3 § Aktiebolagslagen (ABL). Aktiebolaget är en egen juridisk person och svarar för sina egna skulder. Det finns dock ett antal undantag, då aktieägare faktiskt kan bli betalningsskyldiga för bolagets skulder. För det första ifall aktieägaren skulle veta att bolaget är skyldigt att träda i likvidation men deltar i beslut att istället fortsätta verksamheten, enligt 25 kap. 19 § ABL. Ett annat fall är om aktieägaren vållat fordringsägare skada genom att överträda lagen, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet enligt 29 kap. 3 § ABL. Vidare har i praxis utvecklats ett ansvarsgenombrott för aktieägare, vilket exempelvis är aktuellt om bolaget är underkapitaliserat eller om det inte funnits något affärsmässigt syfte med verksamheten.Slutsats: jag utgår ifrån att inget av undantagen är aktuella i ditt fall. Därför behöver du inte oroa dig, du svarar som aktieägare inte för bolagets skulder och liknande. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hur styrelsesuppleant avgår

2019-04-01 i Bolag
FRÅGA |Jag sitter som styrelsesuppleant i ett AB.Ägaren är Vd och så är det jag.Nu ska ägaren sälja av och sluta sin verksamhet.Jag fick veta det av ägaren när jag frågade om detta.Hon har inte tagit kontakt med mig för att informera.Jag har ingen insyn i företaget och hon har sagt att allt är bra när jag har frågat.Inget styrelsemöte el dyl. Ägaren tänker flytta till Finland och hon funderar på att lägga AB som vilande.Jag har varken tid eller lust att vara kvar i företaget.Hur gör jag? Har informerat ägaren att jag vill kliva av.Hon förstår det. Vad kan och vad får jag göra??
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Styrelsesuppleanter har till uppgift att ersätta styrelseledamöter när dessa inte kan delta vid exempelvis ett styrelsemöte. När suppleanten ersätter styrelseledamoten innehar suppleanten samma rättigheter och skyldigheter som den ordinarie styrelseledamoten. En suppleant kan alltså bara bli ansvarig för till exempel ett beslut när denne trätt istället för en ledamot när beslutet fattades.Du har rätt att lämna ditt uppdrag som suppleant på egen begäran. Ifall du blivit tillsatt genom bolagsstämma ska detta anmälas till bolagets styrelse, 14 § Aktiebolagslagen (ABL). Annars kan du anmäla din avgång till personen som tillsatte dig. Notera att reglerna i ABL om styrelseledamöter även tillämpas på styrelsesuppleanter. Din avgång gäller inte formellt förrän Bolagsverket har fått reda på den. Styrelsen ska egentligen anmäla ditt utträde till verket, men för att påskynda processen borde du kunna kontakta Bolagsverket och fixa det själv. Det finns mer information på deras hemsida angående detta. Slutsats: du har gjort helt rätt i att kontakta henne beträffande din avgång, och mycket mer behöver du inte göra för att ha rätt att frånträda ditt uppdrag.

Styrelseledamot som sekreterare eller kassör

2019-06-16 i Föreningar
FRÅGA |Kan en styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening vara sekreterare eller kassör i föreningen?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 12 § Bostadsrättslagen (BrL) är huvudregeln att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller beträffande föreningens ledning. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara vid ett föreningssammanträde ska suppleant som har till uppgift att rycka in i dennes ställe ges tillfälle att göra det, 7 kap. 20 § EFL. Suppleanten har då samma ansvar för de beslut som fattas under sammanträdet som den ordinarie ledamoten hade haft. Suppleanten har inget ansvar för de beslut som fattats på sammanträden där suppleanten inte trätt i stället för en ordinarie ledamot.Det finns inget i lagen som hindrar att en suppleant utses till sekreterare eller kassör. Det finns inga formella krav på att dessa roller måste innehas av en styrelseledamot. Däremot kan en suppleant inte utses till ordförande, eftersom ordföranden måste vara styrelseledamot enligt 7 kap. 17 § EFL. Märk dock att det är relativt vanligt att det föreskrivs i föreningens stadgar att roller såsom exempelvis sekreterare eller kassör måste innehas av en styrelseledamot. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Betalningsansvar förening

2019-04-01 i Föreningar
FRÅGA |En registrerad förening (ej ekonomisk) som hamnar i skuld på grund av bl a obetalda hyror mm vem har betalningsansvaret ?Hyreskontraktet är undertecknat av styrelsen.
Hugo Snöbohm Hartzell |Jag utgår från att det inte rör sig om en ekonomisk förening eftersom det uttryckligen står i frågan. Är det ingen ekonomisk förening så är det en så kallad ideell förening. En ideell förening kan även den bedriva näringsverksamhet, men har ofta ett annat ändamål än att bara främja medlemmarnas ekonomiska intressen. De grundläggande kraven för en ideell förening är att det ska ha antagits stadgar samt finnas minst tre styrelseledamöter. Det finns ingen lag som specifikt avser ideella föreningar, utan reglerna härrör framförallt från praxis, normer och analogier från Lagen om ekonomiska föreningar.En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att den själv exempelvis kan teckna avtal, ha anställda, vara part i rättegång och äga egendom. Föreningars medlemmar och företrädare har inget personligt betalningsansvar för föreningens skulder. Föreningen är ett eget rättssubjekt och svarar således för sina egna skulder. Skulle föreningen i fråga mot förmodan inte räknas som en ideell förening, är dock medlemmarna betalningsskyldiga för eventuella skulder. I vissa fall kan styrelseledamöter bli skadeståndsskyldiga gentemot föreningen, ifall de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat föreningen skada. Det finns dock inget i frågan som tyder på att så skulle vara fallet. Slutsats: en förenings medlemmar samt dess företrädare (styrelseledamöter) har som huvudregel inte något betalningsansvar för föreningens skulder. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Bolagsverket.

Aktieägares rättigheter och skyldigheter

2019-03-15 i Bolag
FRÅGA |Hej vilket ansvar har en huvudägare som äger ca 18% och som aldrig deltar i bolagstämman och inte heller lämnat fullmakt. Har då inte denne huvudägare förbrukat sin ägarrätt eller hur ska man hantera detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad har en aktieägare för rättigheter?En aktieägare har många rättigheter, till exempel rätt till utdelning, information om företag, möjlighet att sälja sina aktier och att delta samt rösta vid bolagstämma. Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma, 7 kap. 1 § Aktiebolagslagen (ABL). I ett så kallat kupongbolag har alla aktieägare som är införda i aktieboken rätt att delta i bolagsstämma (7 kap. 2 § ABL). Kupongbolag innebär att det är styrelsen som ansvarar för aktieboken och de allra flesta aktiebolag i Sverige är kupongbolag. Skulle bolaget vara ett avstämningsbolag gäller att den som är inskriven i en utskrift/utdrag senast dagen före stämman har rätt att delta. Avstämningsbolag innebär att aktierna är registrerade i ett register hos en värdepappersförvaltare (nu för tiden Euroclear). Jag tolkar din fråga som att "huvudägaren" är registrerad. Det innebär att denna har rätt att rösta för samtliga sina aktier (7 kap. 8 § ABL). Vad har en aktieägare för skyldigheter?En aktieägare har väldigt få skyldigheter. Det är helt okej att köpa aktier och sedan inte delta i bolagstämman. Oavsett hur många aktier man köpt. Detta kan förklaras med att det hade varit väldigt betungande för personer som äger aktier i väldigt många olika bolag att behöva delta i alla bolagsstämmor. Man behöver inte vara med och besluta bara för att man har rätt till det. Kan man "förverka" sina rättigheter som aktieägare? Efter min bedömning är svaret på denna fråga att man inte kan förverka sina rättigheter som aktieägare. Det är accepterat att vara en så kallad passiv delägare (inte delta på stämmor) och ändå ha samma rättigheter som alla andra. Konsekvensen av att inte delta blir att man inte får vara med och fatta viktiga beslut om bolaget.