Bolagsmännens inbördes förhållanden

2018-04-23 i Bolag
FRÅGA |HejJag och en kompis funderar på att starta ett handelsbolag tillsammans och funderar på vad som krävs för att dela upp pengarna på ett lämpligt sätt.Som jag förstått det ska enklaste och säkraste sättet att lösa detta på vara att skriva ett avtal mellan oss och min fråga är då: vad krävs för att ett avtal ska vara lagligt bindande? och: kan min kompis som är 17 fortfarande ingå i avtalet med målsmans tillåtelse?Utöver detta, är ett avtal ett måste om vi litar på varandra att dela upp intäkterna jämt?Tack på förhand
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Allmänt kring handelsbolagEtt handelsbolag föreligger om två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolaget och bolaget har införts i handelsregistret, 1 kap. 1§ Lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Genom registreringen blir bolaget en juridisk person och bestämmelserna i lagens andra kapitel blir tillämpliga, 2 kap. HBL. Lagen är dispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser kommer att tillämpas om ni inte själva har avtalat om något annat, 2 kap. 1§ HBL. Ni kan därför själva kan avtala om exempelvis inbördes rättigheter och skyldigheter, fördelning av överskott eller underskott, bolagets organisation, ansvarsfördelning eller ändring av bolagsavtalet. Finns inget avtalat kommer vinsten att fördelas lika mellan bolagsmännen, se 2 kap. 8§ HBL. Vad krävs för att ett bolagsavtal ska vara rättsligt bindande? Det finns inga formkrav som måste iakttas för att ett upprättat avtal er emellan ska vara rättsligt bindande, avtalet kan således vara skriftligt eller muntligt, båda är lika giltiga. Jag rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt avtal, även om du och din kompis litar på varandra. Fördelen med ett skriftligt avtal är att det ur ett bevishänseende blir lättare att fastställa vad ni har kommit överens om, än ett muntligt avtal eller om ni inte har något avtal alls. Ett skriftligt avtal kommer därför att underlätta om en eventuell tvist skulle uppkomma eller vid osäkerhet kring era avtalsförpliktelser. Bolagsavtalet blir inte offentligt och behöver heller inte skickas in för att registreras. Väljer ni att inte ingå avtal, blir istället bestämmelserna i lagen (HBL) tillämpliga.Krav på samtycke när omyndig ingår avtal? Som jag har uppfattat din fråga, så undrar du om din kompis som är underåring med tillstånd från sina föräldrar kan ingå avtal och starta ett handelsbolag. Enligt huvudregel kan den som är omyndig (under 18) inte ingå avtal eller åta sig förbindelser, 9 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Den som är underårig, men över 16 år kan tillåtas driva rörelse som medför bokföringsskyldighet, endast om föräldrar med överförmyndarens tillåtelse låter honom eller henne göra det, 13 kap. 13 § FB. Finns sådant samtycke till att driva rörelse får den underårige själv ingå avtal och andra rättshandlingar som faller inom verksamheten för handelsbolaget 9 kap 5 § FB , dock med vissa undantag som framgår utav 13 kap 10§ FB.Detta innebär sammanfattningsvis att din kompis behöver ett samtycke från förmyndare eller överförmyndare för att få starta ett bolag, men inom bolagets verksamhet kan hon eller han själv ingå avtal utan krav på samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar,