Suppleanters roll

2008-03-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Hur visar man att styrelsesuppleant i AB inte är delaktig i företagets beslut så att den slipper ansvar? Behövs något särskilt dokument?
Gustaf Günther |Hej,Som regel deltar inte suppleanter i styrelsebeslut. Deras roll är att vara ersättare för ordinarie styrelsemedlemmar som inte kan närvara. Vilka medlemmar som är med och fattar beslut i en fråga bör antecknas i varje styrelseprotokoll. En medlem kan vidare begära att det skrivs i protokollet att personen i fråga avstår från att rösta eller är av en skiljaktig mening.Mvh

Eget utträde ur aktiebolags styrelse

2007-11-05 i Bolag
FRÅGA |Då jag för tre år sedan arbetade för ett företag så blev jag övertalad att sitta med i styrelsen som suppleant under förespeglingen att det bara var formalia ochatt jag inte kunde bli ekonomiskt ansvarig för någonting. Jag var aldrig involveradi något som helst styrelsearbete. För drygt två år sedan lämnade jag företaget. Nuhar förataget hamnat i ekonomiska bekymmer och jag har blivit kontaktad av två parter som vill att jag betalar skulder som företaget ådragit sig. Jag har kollat upp företagetoch det visar sig att jag fortfarande finns med som suppleant för förateaget i bolagsverketsregister. Jag har därför skickat ett rekommenderat brev till företaget i vilket jag omedelbartavsäger mig mitt styrelseuppdrag. Min fråga är nu om jag kan göra någonting själv för attutträda ur styrelsen eller om jag är utlämnad till att företaget hjälper mig med detta (vilketde kanske struntar i)? Räcker det med brevet? Tack!
Kimmie Johansson |Hej!En styrelseledamot (och suppleant) kan lämna sitt uppdrag på egen begäran. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse, 8:14 ABL, om du blivit tillsatt genom bolagsstämma. Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du anmäla din avgång till den personen.Din avgång börjar inte gälla förrän ändringen har kommit in till Bolagsverket. Jag tycker därför att även om styrelsen ska anmäla ditt utträde till Bolagsverket, att det är lämpligt om du själv gör det. På Bolagsverkets hemsida finns information och blanketter för detta. När du väl är avförd kan du inte för framtida handlingar bli ansvarig för bolagets handlingar men det som redan har hänt under den tid som du varit med i styrelsen kan du inte komma ifrån.Som suppleant har man i princip samma ansvar som en ordinarie styrelseledamot, för de beslut man själv är med om att fatta, 8:3 ABL. Blir en suppleant aldrig inkallad att delta i beslut kan man heller inte ta något ansvar. Tar man däremot del i beslut blir man ansvarig och har samma ansvar som en ordinarie ledamot att sätta sig in i företagets ekonomiska situation och förstå de konsekvenser som styrelsebesluten kan medföra, 8:4 ABL. Man har också ett skadeståndsansvar för de skador man uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar bolaget, tredje man eller aktieägare, 29:1 ABL.Se lagrum http://www.lagen.nu/2005:551 .Med vänliga hälsningar

krav på beslutsprotokoll?

2007-07-26 i Bolag
FRÅGA |Frågar om 7 kap 10§ lagen om ekonomiska föreningar. Kan medlem eller justeringsmän kräva något annat än beslutsprotokoll? I detta fall kräver man att diskussionsprotokoll, som jag som sekreterare anser att lagen inte medger.
Martin Andersson |HejI likhet med vad som gäller enligt 7:48 Aktiebolagslagen (http://www.lagen.nu/2005:551), borde 7:10 lagen om ekonomiska föreningar (http://www.lagen.nu/1987:667) inte ställa krav på ett diskussionsprotokoll. Förarbetena till lagen om ekonomiska föreningar hänvisar här till Aktiebolagslagen, varför du såvitt jag kan bedöma borde ha rätt hänvisa till ett s.k. beslutsprotokoll. Hoppas att du har hjälp av mitt svar. MVH

Aktieägare om inte betalat aktiekapital vid bildning?

2007-07-10 i Bolag
FRÅGA |Hej!Om man har bildat ett AB och om bara den ene av parterna har satt in aktiekapitalet, och dessutom inte skrivit på aktiebreven, är han då fortfarande aktieägare? Hur länge kan han ses som aktieägare trots att han inte betalat.
Kimmie Johansson |Hej!Jag förstår det som att en av stiftarna inte har betalat och inte heller skrivit på några aktiebrev. Det är en lite klurig fråga. Frågan är om aktiebolaget ens kan anses bildat.Reglerna för aktiebolagets bildning finns i kap.2 ABL där det i 2:5 anges att bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats. Om inte bolaget registreras inom viss tid faller frågan om bolagsbildning.Aktier tecknas i och med underskrift av stiftelseurkunden, 2:12 ABL. Tanken är att undertecknande av urkund och betalning ska ske simultant. Som betalning duger inte ett betalningslöfte. När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktieteckningen bindande, betalning måste då ske. Bolaget själv kan inte kräva in aktiekapitalet eftersom bolaget får rättshandlingsförmåga först i och med registreringen hos Bolagsverket men däremot bör övriga stiftare kunna kräva in betalning med urkunden som grund. En förutsättning för registrering är att betalning har erlagts för samtliga tecknade aktier, 2:23 ABL.Har en person inte tecknat sig för några aktier och inte betalat så är det troligen inte fråga om ett bildat bolag och då kan man rimligen heller inte vara aktieägare.Mer om aktiebolagets bildning kan du läsa: http://www.lagen.nu/2005:551Jag hoppas att du fått lite vägledning. Du får gärna återkomma om det var något annat du avsåg med din fråga.Med vänliga hälsningar

Enskild firma - revisor?

2008-01-05 i Övrigt
FRÅGA |Behöver en enskild firma ha en revisor??
Louise Danielson |Hej!En enskild firma är ingen egen juridisk person och det finns ingen klar gräns mellan ägaren och företaget. Ägaren är alltid personligt ansvarig för firmans tillgångar och skulder och något särskilt startkapital finns inte. Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha någon revisor. Det finns med andra ord inga krav på det. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma är dock bokföringsskyldig, se bokföringslagen 2 kap 6 § http://lagen.nu/1999:1078 . Det kan då i vissa fall vara av stor hjälp att kontakta en revisor ändå. Vänligen,

Röstberättigad i bostadsrättsförening

2007-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Vad gör en röstberättigad? Samma sak som medlem? Eller utgör två medlemmar som äger en lägehet tillsammans en \"röstberättigad\"? Röstberättigad och närvarande röstberättigad och röstande är väl skillda saker?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en ekonomisk förening har som huvudregel alla medlemmar en röst. Med sin röst har de möjlighet att utöva sin rätt på föreningsstämman. En medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen, exempelvis att betala medlemsavgiften eller liknande är röstberättigad. För bostadsrättsföreningar, som i grunden är en ekonomiskt förening gäller som utgångspunkt att alla medlemmar har varsin röst att använda på föreningsstämman. Men i bostadsrättslagen, som du finner http://lagen.nu/1991:614 , finns en specialregel i 9 kap. 14 § 1 st. p. 1 som innebär att om flera medlemmar tillsammans innehar en lägenhet har de bara en röst. Förenklat kan man säga att alla medlemmar är röstberättigade men man har bara en röst per lägenhet.När de som tillsammans innehar en lägenhet skall rösta på föreningsstämman måste de vara överens om beslutet och om samtliga delägare inte är närvarande skall man lämna en fullmakt till den eller de som närvarar.Om en medlem innehar flera lägenheter i föreningen har denne ändå bara en röst.Det bör dock observeras att din förenings stadgar kan innehålla andra och mer detaljerade regler om rösträtt m.m. än de som framgår av lagen.Vänligen

Aktiekapital

2007-07-11 i Bolag
FRÅGA |AktiebolagslagenOm jag ska köpa ett existerande bolag som exempel från Svenska Standardbolag eller bilda ett nytt. Hur mycket pengar ska in i bolaget om jag vill kunna spendera 250,000kr?Jag vill inte nå ner till under 50% av det registrerade aktiekapitalet vilket kan leda till tvångslikvidation. Vad är egentligen det registrerade aktiekapitalet?
Alexandra Palmér |Hej,Om jag förstått din fråga rätt, vill du veta hur mycket pengar du måste registrera som aktiekapital vid köp av ett AB. För ett privat AB måste det som minimum finnas 100 000 kr som är registrerat såsom aktiekapital. Dessa regler återfinns i 1 kap 5 § http://www.lagen.nu/2005:551. Om det handlar om ett publikt bolag måste det registrerade aktiekapitelet uppgå till 500 000kr (1kap 14§). Du kan välja att betala aktiekapitalet med pengar eller med apportegendom (tillgångar). För det senare finns det dock vissa särskilda krav (2kap 18 § och framåt).MvhAlexandra Palmér

Personligt ansvar vid aktiebolags konkurs

2007-06-10 i Bolag
FRÅGA |Jag hade ett AB, som gick i konkurs 1992 och då följe en tid i kaos...fick då från kronofogden krav som var ställt på mig och jag svarade inte i tid och de tog för givet att jag hade en enskild firma så skulden som var mitt AB hamnade på mig i stället och den skulden finns kvar idag. Har talat med kronofogden till och från men de vill inte ändra sig.....och nu har även en annan skuld som är från AB tid kommit in dit och även denna har hamnat på mig. Min fråga är ska jag vackert betala eller är det ide att bråka. Talade senast med en kille i kundtjänst därifrån förra veckan och han läste själv att det var ställt till mitt gamla bolag (AB) och han tyckte själv att jag skulle kontakta en affärsjurist för den skulden skulle inte gälla mig....Vad göra??Vänliga hälsningarLotta Fernström
Alexandra Palmér |hej,En av grundpelarna för aktiebolag såsom bolagsform är aktieägarnas frihet från personligt ansvar (1 kapitlet 3 § aktiebolagslagen) http://www.lagen.nu/2005:551Som huvudregel gäller att du inte personligen ska behöva svara för aktiebolagets skulder. Det finns dock vissa undantag. Bland annat om du exempelvis företagit rättshandlingar före bolagets registrering ( 2:25-26 §§) eller om du inte agerat i rätt tid vad gäller upprättandet av kontrollbalansräkningen (25:18). Jag vet inte när fodringarna uppstått, om de är skrivna till AB eller till dig personligen och kan därför ej hjälpa dig mer ingående. Mitt råd till dig är att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig mer detaljerat. Denne kan då mer avgöra om det är värt att kämpa eller inte.Med vänlig hälsning,