Samtycke vid misshandel

2006-04-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om två personer som träter bestämmer sig för att "göra upp" fysiskt, och det efter det inkommer en anmälan om misshandel, hur behandlas sånt? Jag hade nämligen ett argument på krogen som urartade, vi gick ut, han lämnar över sin kavaj till sin vän därefter gör han ett utfall mot mig, varvid jag försvarar mig. Polis anländer på platsen och en anmälan görs enbart mot mig, för att den andra personen blöder i ansiktet och jag har inga synliga fysiska skador. Finns det nåt som heter "i samtycke" eller vad är praxis vid såna här "dansbaneslagsmål"?
Christina Weilander |Hej! Enligt 24 kap 7 § BrB utgör en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter är oförsvarlig. I NJA 1993 s 533 som handlade om två skolpojkar som börjat bråka på lek under en rast uttalade HD att: "När två ungdomar inlåter sig i bråk med varandra följer därav att båda är inställda på att ofreda den andre och i någon utsträckning tillfoga varandra smärta och ringare övergående skador, tex i form av blåmärken och mindre svullnader. Så länge bråket eller slagsmålet hålls på den nivån, får det anses ligga i situationen som sådan att det inte kan bli fråga om ansvar för ofredande eller misshandelsbrott. Att det förhåller sig så beror på allmänna straffrättsliga grundsatser om samtyckes ansvarsbefriande verkan."

Beskyddarverksamhet i skolan

2006-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Om en skolelev tar betalt av en annan skolelev för att, som han kallar det "beskydda honom". Visst är det väl olagligt? Om det är "den beskyddade" som bett om det, vad säger lagen då? Tacksam för svar! Från en orolig mamma.
Eva Olofsson |Brottet "utpressning" enligt 9 kap 4 § brottsbalken (BrB) kan vara aktuellt här. Bestämmelsen lyder: "Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är, dömes, om ej brottet är att anse såsom rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter" Det krav som möjligen inte är uppfyllt, beroende på omständigheterna, är kravet på "olaga tvång" vilket innebär ett krav på att genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning framtvinga något. När det gäller att "den beskyddade" bett om det kan eventuellt 9 kap 5 § BrB om ocker bli aktuell. Du skriver att det är en "skolelev" och jag vill därför bara påpeka att den som är under 15 år enligt 1 kap 6 § BrB inte kan ådömas påföljd. Att notera är dock att även om handlandet inte anses brottsligt så finns goda möjligheter att kräva pengarna åter genom ogiltighetsbestämmelserna i avtalslagen, framförallt genom 29 § och 33 §. Dessutom är huvudregeln att någon under 18 år inte kan ådra sig skulder eller ingå avtal med bindande verkan. Det finns dock undantag från denna regel, bland annat att den omyndige fritt kan råda över pengar som denne har tjänat på eget arbete.

Ansvar vid minderårigas alkoholkonsumtion på privatfest

2006-04-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hade fest förra helgen, då dök det upp ett par minderåriga (15-16år) med egen alkohol som jag inte vet hur de ordnat fram. Är det brottsligt att låta dom dricka den i min bostad? Har jag någon skyldighet när dom befinner sig i min bostad? Den enas förälder dök upp senare på kvällen och tog sig in i min bostad fast jag bad dem att gå ut, så anklagade dom mig för att ha försett deras minderåriga dotter med alkohol. Har dom rätt att gå in i min bostad även om deras dotter befinner sig här och jag ber dem att gå? Eller har dom bara rätt att stå i dörren och be mig skicka ut deras dotter?
Andreas Heed |Du har inte gjort dig skyldig till något brottsligt då du underlåtit att ingripa när de minderåriga konsumerade alkohol i din lägenhet. Ansvar för underlåtenhet kan endast komma ifråga om stöd finns i lag eller avtal, eller om du själv framkallat situationen. Då det inte finns någon lag som föreskriver någon skyldighet för dig att ingripa, och ingenting i din fråga tyder på att du hade något avtal med barnens föräldrar eller att du själv försett dem med alkoholen, kan ett ansvar för dig inte komma ifråga. Föräldern som dök upp hade inte rätt att intränga i din bostad. Ett straffrättsligt ansvar för föräldern blir aktuellt då dennes handlande sannolikt är att klassa som hemfridsbrott (se 4:6 BrB). I en sådan situation har du rätt att göra det som krävs för att avlägsna personen. En viss våldsanvändning är inte utesluten så länge våldet inte anses uppenbart oförsvarligt (se 24:1 1 st. 4p. BrB). Föräldern skulle möjligtvis kunna hävda att det förelåg en nödsituation. Det är dock tveksamt att detta skulle godtas då en nödsituation förutsätter att fara föreligger för bland annat liv och hälsa. Det kan inte anses föreligga sådan fara då 15 – 16 åringar dricker alkohol i en lägenhet under relativt ordnade former. Men självklart beror det på omständigheterna i det enskilda fallet.

Narkotikabrott - belastningsregister

2006-03-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga angående lättare droger (även om denna definition inte existerar inom det svenska rättväsendet, tror jag) som exempelvis marijuana och hasch. Hur påverkas min framtida chans att söka jobb eller plugga på universitet om jag åker fast för narkotikainnehav eller narkotikapåverkan (heter det så?)? Hur länge finns jag med i straffregistret? Tacksam för svar!
Branka Stojkovic |Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som bland annat genom dom, beslut och strafföreläggande ålagts påföljd för brott. Det finns olika bestämmelser som anger när uppgifterna skall gallras. I regel är det senast 20 år efter den dom eller det beslut, som föranledde att uppgiften fördes in i registret. Svenska myndigheter (Riksdagens ombudsmän, JK, polis-, skatte, -tull- eller åklagarmyndighet, allmän domstol) och enskilda (vid prövning av anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, efter regeringens föreskrifter) får ta del av uppgifterna. Mer information kan du hitta i Lagen om belastningsregister och Förordningen om belastningsregister, http://lagen.nu/1998:620 resp. http://lagen.nu/1999:1134

Möjlighet till uppskov med straffverkställighet

2006-05-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej. har gjort mig skyldig till skyddande av brottsling. 3månaders fotboja ska jag få i sommar. undrar om det går att få efter sommaren. för jag har en dotter med ensam vårdnad om som inte skulle få nåt sommarlov som hon längtat till från förra sommaren. jag mår inte så bra om jag skulle göra så att hon inte får ha ett vanligt sommarlov. skulle vilja veta vad lagen säger. skulle ju inte vara så svårt att ta det efter sommaren istället. mvh Gustav.
Jesper J Silow |Hej! Elektronisk fotboja är att se som jämngod ersättning till fängelsestraff. Själva verkställigheten av domen regleras i lagen om beräkning av strafftid. I 12§ står: Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får Kriminalvården på ansökan av den som dömts till fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst sex månader. Visar den dömde att han har gett in ansökan om uppskov sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid kriminalvårdsanstalt och har uppskov inte tidigare sökts i målet, skall verkställigheten anstå i avvaktan på Kriminalvårdens beslut. Tidsgränsen som nämns i 10§ första stycket är den dag då Kriminalvården bestämt att verkställigheten skall börja. Summa summarum skall Ni skicka in en ansökan till Kriminalvården där Ni noggrant beskriver Era skäl för uppskov, och sedan är det bara att vänta och hoppas! Lycka till och trevlig sommar!

Får man spela in telefonsamtal?

2006-06-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man får spela in ett telefonsamtal utan att upplysa den andre om det. Ett samtal mellan mig och en man som la bud på en ägodel jag har. Han hävdar att han spelat in samtalet och att jag på det säger att han vunnit budgivningen. Detta är falskt då jag inte kan ha sagt en sådan sak, för budgivningen går ut ikväll och vi pratades vid i måndags. Det hela känns väldigt obehagligt då han är väldigt hotfull. Det enda jag kan minnas att vi pratade om var att om han vann budgivningen som alltså skulle gå ut på torsdag 22/6 så skulle jag skicka det via bussgods till honom. Men det gör ju inte att jag sagt att han vann budgivningen, vilket han hävdar. Tacksam för snabbt svar /L
Andreas Heed |Hej! Ja, det är tillåtet att spela in ett telefonsamtal. En förutsättning är att den som spelar in själv deltar i samtalet. Detta gäller även om man inte upplyser den andre om att man spelar in konversationen. Detta regleras i 4:9 BrB som du hittar http://lagen.nu/1962:700. Mvh

Urkundsförfalskning - påföljd

2006-05-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad bör straffet bli för en mamma som har skrivit under med pappans namnteckning för godkännande av pass till deras barn som är 10 år utan att han vet om det, alltså urkundsförfalskning?
Branka Stojkovic |En urkund är oäkta om den ger sken av att i sitt föreliggande skick härröra – som sak – från någon från vilken den inte härrör. Att skriva under papper i annans namn är som du anför urkundsförfalskning. Bestämmelserna finns i BrB 14 kap 1 §, se här http://www.lagen.nu/1962:700 och stadgar fängelse i högst två år. Vid ringa brott är påföljden enligt BrB 14 kap 2 § böter eller fängelse i högst sex månader. Jag kan tyvärr inte besvara din fråga mer utförligt eftersom jag inte kunnat hitta något rättsfall som passar in på din fråga.

Förtal

2006-04-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En person i skolan satte upp en rätt avslöjande bild av mig på en anslagstavla i skolan. Jag hade denna bild i mitt galleri på ett community, och han skrev ut den för att senare sätta upp den. Jag vet att detta strider mot upphovsrättslagen. Min kompis rev senare ner bilden. Jag tror jag vet vem det är men jag vet inte hur jag ska bevisa det. Vad ska jag göra? Hur kan jag göra? Jag behöver verkligen hjälp. Jag vet dessutom inte hur lång tid det kan ta innan det är försent att anmäla detta brott. MVH.
Oscar Björkman |Det brott det rör sig om i ditt fall kan vara förtal beroende på hur bilden avbildade dig , brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § (se http://www.lagen.nu/1962:700#K5P1 ). Personen måste ha velat utpeka dig som brottslig, klandervärd eller utsätta dig för andras missaktning. Om bilden, som du säger var avslöjande, borde rekvisitet anses vara uppfyllt. I BrB 5 kap 5 § finns åtalsregler för förtal, vilket är ett så kallat målsaägandebrott. Det innebär att det är du som målsägande som ska väcka talan om brottet. Åklagare gör det endast om målsäganden, den som blivit utsatt för brottet, anmäler det och personen är under 18 år eller det annars är påkallat ur allmän synpunkt och någon av punkterna 1-5 är uppfyllda. Preskriptionstiden för förtal är enligt BrB 35 kap 1 § p 1 två år. Att själv starta en process är förenat med vissa risker eftersom det kan resultera i stora kostnader att anlita jurister, dessutom kan , om personen blir frikänd, tvingas betala rättegångskostnader för motparten, rättegångsbalken 30 kap 11 § (se http://lagen.nu/1942:740#K30P11 ).