Gripande på bar gärning

2005-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |I vilken del i brottsbalken hittar jag lagstöd för gripande på bar gärning?
Sofie Olofsson |Lagstöd för gripande på bar gärning hittar du i rättegångsbalken 24 kap. 7 § st. 2, se http://www.lagen.nu/1942:740 .

Vad säger lagen om att döda andras husdjur?

2005-12-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur lyder lagen som säger att man inte får döda andras husdjur?..Hundar? Vet ni om lagen är annorlunda i Storbritannien?
Joel Laack |Att skada någon annans husdjur kan utgöra djurplågeri, något som är brottsligt enligt 16 kapitlet 13 § brottsbalken och straffas med upp till två års fängelse. Nämnda lagrum hittar du http://lagen.nu/1962:700#K16P13 . Att döda någon annans husdjur är att anse som skadegörelse, då husdjur i lagens mening behandlas som egendom (se 12:1 brottsbalken)

Företagsspioneri

2005-11-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!. Jag har precis råkat ut för en olycklig händelse där en journalist tog antällning hos mitt företag bara för att ta reda på mer om det och sedan skicka vidare den informationen till mina konkurrenter, vad kan jag göra för att begränsa skadan?
Fia Berg |Hej! Det låter som om personen bedrivit någon form av företagsspioneri. Sådant föreligger om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet det vill säga sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Information är uppgifter som dokumenterats men även enskilda personers kännedom om något. Dock gäller ej detta om man lämnar informationen till myndigheter eller annat behörigt organ. Det är inte heller brottsligt att avslöja missförhållanden av allvarligt slag. Man kan straffa anställda för detta brott men bara om han bereder sig tillgång till information som han inte får inom ramen för hans tjänst. Om det nu ä fråga om företagsspioneri kan du kräva ersättning från personen motsvarande den skada du lidit. Hoppas du fått reda på det du var ute efter. Hör av dig annars. Lycka till! Mvh

Omprövning av körkortsingripande

2005-12-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur ska jag på effektivast och pålitiligaste sätt yttra mig skriftligt mot en eventuel omprövning (körkortsingripande) av mitt körkort för att behålla körkortet samt undvika en "prick" i registret? Behöver bilen i arbetet (utan bil = inget jobb = ingen lön) Vore tacksam för svar. TACK//MARCUS
Sara Forslund |Hej, Hur du bäst skall yttra dig är beroende av skälet till att ditt körkort har blivit indraget. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om återkallelse av körkort, och reglerna om detta hittar du i körkortslagen (1998:448) samt i körkortsförordningen (1998:980). Det är alltså till länsstyrelsen du ska vända dig för att överklaga beslutet och få tillbaka ditt körkort. Du utformar en skrivelse där du motiverar ditt behov av körkortet. Behöver du bilen i ditt arbete skall din arbetsgivare intyga detta. Har du blivit av med körkortet på grund av rattfylleri finns alternativa lösningar med till exempel alkolås. Har rattfylleriet varit grovt eller skett upprepade gånger kan du även bli tvungen att bifoga ett läkarintyg. Mer information om detta hittar du på www.lst.se. Har ditt körkort väl blivit indraget kommer det att finnas en notering om detta i registret. Hoppas mitt svar är till din hjälp! Mvh,

Påföljd vid narkotikabrott?

2005-11-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående srafflängd/påföljd: om du agerar "brevlåda" gällande 104 ectacy samt 6gram amfetamin? jag visste ej mängen som brevet innehöll, däremot visste jag att det var extacy i paket, men ej amfetamin. fick själv totalt 14 extacy från paketet som betalning?? MVH /dumstrut
Branka Stojkovic |I narkotikastrafflagens första paragraf, se http://lagen.nu/1968:64 stadgas att den som olovligen förvärvar narkotika i syfte att överlåta den döms för narkotikabrott. Detsamma gäller om man exempelvis anskaffar narkotika som inte är för eget bruk. Gärningen måste vara uppsåtlig. Du skriver att du visste att brevet innehöll narkotika samt att du lekte ”brevlåda”. Jag uppfattar det som att du tog emot narkotikan för att överlåta den. Du hade därmed uppsåt till brottet. Fängelsestraffet för narkotikabrott av normalgraden är högst tre år. Om brottet är ringa är fängelsestraffet böter eller fängelse i högst 6 månader. Fängelsestraffet för grovt narkotikabrott ligger däremot mellan två och tio år. Detta framgår av lagens 2-3 §§. Vid bedömningen om brottet är grovt skall man ta hänsyn till olika faktorer. Omständigheter som spelar in är om gärningen utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Även mängden narkotika har betydelse men också om brottet varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskilt vikt skall läggas vid narkotikans farlighet samt om gärningsmannen visat hänsynslöshet genom att exempelvis överlåta narkotikan till skolelever eller ungdomar. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheter i det särskilda fallet. Kan då 104 ecstacytabletter utgöra grovt narkotikabrott? Det är svårt att svara på frågan men i ett fall, RH 2001:61 har domstolen bedömt att innehav av 96 tabletter innehållande ecstacy utgör narkotikabrott av normalgraden.

Uppsnappande av radiotrafik

2006-01-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar hur departementsutredningen ds 2005:5 från justitiedepartementet, om den skulle bli lag skulle påverka lagligheten vid uppsnappandet av radiobefordrad elektronisk kommunikation. Nu är ju så vitt jag förstått helt lagligt. se brottsbalken kap4 paragraf 8 tom 10 samt lagen om elektronisk kommuniktion 6 kap paragraf 17 och 23. Skulle bli mycket tacksam om ni kunde tolka vad som menas med de två sista meninngarna i det första stycket på sida 58 i utredningen.
Oscar Björkman |Denna fråga är svår att ge ett definitivt svar på eftersom det rör tolkning. Vid juridisk tolkning används vissa principer, till exempel den så kallade lex specialis-regeln. Denna innebär att lagar som innehåller särskilda regleringar går före mer allmänna. I Ds 2005:5 står det på s 58 första stycket: Även dataintrångsbestämmelsen, som också ger ett skydd för uppgifter under befordran, förutsätter för straffansvar att en gärning är olovlig. Att dataintrångsbestämmelsen omfattar uppgifter som överförs via radio är alltså inte oförenligt med principen om att etern är fri. Frågan om olovlighetsrekvisitet kan anses uppfyllt eller inte i dessa fall torde främst vara intressant i situationer som rör intrång. Dataintrångsbestämmelsen i brottsbalken 4:9c stadgar att det inte är tillåtet att olovligen bereda sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling. Detta omfattar även uppgifter underbefordran. I Ds 2005:5 står det att denna bestämmelse även kan vara tillämplig på radiotrafik. I båda fallen måste man notera att det krävs att uppgifterna nås på ett olovligt sätt, frågan blir då i det aktuella när det ska anses vara olovligt att snappa upp radiobefordrad elektroniks kommunikation. Detta står att söka i lag om elektronisk kommunikation (se http://lagen.nu/2003:389). Enligt 6 kap, 17§ p 3 är det tillåtet att med radiomottagare uppsnappa meddelande som inte är avsedda för allmänheten eller den som uppfattar det om meddelandet befordras via ett allmänt kommunikationsnät. Det är enligt 23§ samma kap och lag inte tillåtet att föra meddelandet vidare om det uppsnappats på ovan omnämnda sätt. Med lening av detta torde alltså inte ett dylikt förfarande vara olovligt enligt brottsbalken och därför inte olagligt. Om meddelandet däremot skulle ha förmedlats genom ett privat kommunikationsnät, exempelvis två privata radiosändare hos ett företag, torde olovlighetsrekvisitet vara uppfyllt. Det går emellertid inte att vara helt säker på detta eftersom det rör sig om en tolkning. Domstolar och myndigheter kanske tolkar uttrycket annorlunda. MVH

Vad gäller för bedrägerier över nätet?

2005-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar över vad lagen säger om bedrägerier över internet. Låt säga att man lägger ut en länk där man vill att personer ska betala in pengar till ett postgironr och lovas i utbyte mot detta ett medlemskap i ett erotiskt nätverk. Detta nätverk existerar inte. Utan personen har som avsikt att behålla pengarna utan vidare, om möjligt försöka få mer pengar.
Fia Berg |Hej! Bedrägerier över internet behandlas som andra bedrägerier. De kan dock vara svåra att komma åt eftersom gärningsmännen ofta finns utomlands. Enligt BrB 2:4 (se http://www.lagen.nu/1962:700#L1976:20 ) är dock svensk lag tillämplig om brottet, som i ditt fall, anses förövat i Sverige. Det är helt klart fråga om ett bedrägeri enl. BrB 9:1 (se http://www.lagen.nu/1962:700#L1976:20). Hoppas du fått svar på din fråga! Mvh

Kan man mista medborgarskap på grund av brott?

2005-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |det var jag som ställde en fråga om jag kan bli straffad om jag blev hotad och darför inte sa nåt, men jag undrar vad händer med killen som ljög till staten... om att han var gift men egenligen var det hans syster...det var innan han blev svensk medborgare..blir han då utvisad eller får fängelse? och vad händer med hans syster?
Fia Berg |Hej! Om någon erhållit svenskt medborgarskap, kan han inte fråntas detta på grund av att han begått ett brott i Sverige. Detta måste upptäckas innan myndigheten meddelar beslut om att man får medborgarskap. Vad gäller systern så förstår jag det som att hon inte har svenskt medborgarskap utan bara uppehållstillstånd. I detta fall kan brott utgöra skäl för att inte erhålla medborgarskap i framtiden samt skäl för utvisning. Mvh