Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

2021-10-23 i Övrigt
FRÅGA |Om min arbetsgivare säg har betalat ut fel lön i 7-8 månader 1000-2000kr varje månad för mycket. Kan de kräva tillbaka detta då?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregel och kvittningSom huvudregel gäller principen condictio indebiti. Principen innebär att en betalning som skett av misstag ska återbetalas. Den som felaktigt utbetalat ett för högt belopp har alltså som utgångspunkt en rätt att få betalningen åter. I dessa situationer vill arbetsgivare normalt göra en justering på den kommande lönen, d.v.s. att arbetsgivaren kvittar sin fordran mot arbetstagarens lön. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (2- 3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Undantag från huvudregelnI vissa fall behöver man inte betala tillbaka det extra beloppet. För att inte anses återbetalningsskyldig krävs det att du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen. Med god tro menar man att du inte insåg eller borde ha insett att lönen var för hög. Att du inrättat dig efter betalningen innebär att du redan använt pengarna. God tro bedöms i det enskilda fallet; arbetstagare har bl.a. ett krav på sig att kontrollera sina lönebesked och se till att de är korrekt. Om du är medlem i ett fackförbund är min rekommendation är att vända dig till dom då de har kännedom om ditt kollektivavtal och vad som gäller i ditt fall. De kan även hjälpa dig mot din arbetsgivare, vilket ingår i avgiften du betalar till facket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?

2021-09-22 i Övrigt
FRÅGA |Finns det någon lag som säger att personer som är dömda för pedofilbrott inte får jobba med yrken där möten med barn inträffar och vad heter isåfall denna lagen?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som säger att man inte får anställa personer som är dömda för sexualbrott mot barn. Idag kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret, men det är sedan upp till arbetsgivaren att bestämma om de vill anställa personen eller inte. Detta innebär att det i praktiken inte finns ett förbud mot att anställa personer dömda för sexualbrott mot barn på t.ex. en förskola.När det kommer till jobb inom bl.a. förskola, fritidshem och grundskola har den som erbjuds anställning en skyldighet att lämna ett utdrag ur belastningsregistret till den som erbjuder anställningen, den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas, se 2 kap. 31 § skollagen. Enligt 9 § lagen om belastningsregister har varje enskild rätt att begära skriftligt utdrag av samtliga uppgifter om sig själva; enligt 9 § andra stycket punkt 2 kan utdraget begränsas i de fall den enskilda behöver registerutdrag enligt bestämmelserna i skollagen. I 22 § tredje stycket förordningen om belastningsregister ska det begränsade utdraget enligt 9 § andra stycket lagen om belastningsregister innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläggande där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för vissa i bestämmelsen nämnda brott, däribland alla sexualbrott enligt 6 kap. Brottsbalken och barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § Brottsbalken. Men det är som nämnt upp till arbetsgivaren om de vill anställa personen trots eventuella uppgifter i utdraget.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

När får en arbetstagare arbetsvägra?

2021-05-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Frågan jag ställer har jag inte hittat något svar på ännu men kanske kan juristen ge sig på den. Om ens arbetsgivare vill/kräver att man utför en tjänst som man vet med sig anses som RINGA förseelse, ska man då arbetsvägra eller ska man utföra? Och då menar jag inte stöld eller någon skadegörelse utan den allmänna fuskandet.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Partiell arbetsvägran, d.v.s. vägran att utföra vissa arbetsuppgifter, anses utgöra saklig grund för uppsägning då det ses som ett brott mot anställningsavtalet. Din arbetsskyldighet är väldigt bred och sträcker sig utanför dina dagliga sysslor på arbetet under förutsättningen att de har ett naturligt samband till arbetsgivarens verksamhet och ligger inom ramen för dina yrkeskvalifikationer, detta framgår av den s.k. 29/29-principen. I en situation då en arbetstagare arbetsvägrar måste arbetsgivaren först medvetandegöra arbetstagaren genom att förklara att arbetsvägran är fel och att denne riskerar att bli uppsagd; det är först därefter när arbetstagaren fått en möjlighet att besinna sig som det kan föras vidare.I vissa fall kan det dock finnas omständigheter som leder till att arbetstagaren har starka skäl att vägra att utföra en viss uppgift. I ett förarbete till medbestämmandelagen, prop. 1973:129 s. 124, skriver man "En ordervägran bör inte utan vidare anses utgöra grund för uppsägning. Omständigheterna i det enskilda fallet kan ha varit sådana att arbetstagaren har haft skäl för sin vägran som det kan vara rimligt att ta hänsyn till". Det kan t.ex. vara fråga om uppgifter som arbetstagaren uppfattar som omoralisk, olaglig eller i strid med god sed.En kollektivavtalsbärande facklig organisation har möjlighet att lägga sitt tolkningsföreträde i en fråga om arbetsskyldighet, 34 § medbestämmandelagen. Om organisationen använder den möjligheten, blir arbetstagarens agerande inte en arbetsvägran. Om du är medlem i en facklig organisation kan du alltså vända dig till dom och få deras syn på saken om de är villiga att utnyttja sitt tolkningsföreträde.SammanfattningDu har en väldigt bred arbetsskyldighet. Du kan dock arbetsvägra om arbetsgivaren beordrar dig att utföra en olaglig handling. Är du med i en facklig organisation kan du dessutom kontakta dom och be om ett tolkningsföreträde vad gäller din arbetsvägran.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag inte arbetar under min uppsägningstid?

2021-10-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om jag slutar jobba innan min uppsägningstid har gått ut och arbetsgivaren vägrar låta mig gå tidigare?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om inget annat är överenskommet mellan dig och din arbetsgivare är du skyldig att arbeta under din uppsägningstid. Om du låter bli att arbeta under din uppsägningstid anses det vara ett brott mot anställningsavtalet och du kan enligt 38 § lagen om anställningsskydd bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som din arbetsgivare drabbas av p.g.a. att du inte arbetat under din uppsägningstid; det är upp till arbetsgivaren att visa att den eventuella ekonomiska skadan är en följd av att du inte arbetat under uppsägningstiden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När har jag företrädesrätt till återanställning?

2021-07-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbade på ett företag som sa upp mig pga arbetsbrist då min sista arbetsdag var den 31Mars 2021. Nu fick jag reda på att dem anställt en ny person på min gamla tjänst, och detta inom loppet på fem månader. Är dem inte skyldiga mig att fråga om jag vill börja igen om arbetstillfällen uppkommit ? Oavsett om jag i detta fallet inte vill återgå till det företaget. Hur är det med skadestånd i denna fråga? Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetstagare som blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist kan ha företrädesrätt till återanställning enligt 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). För att företrädesrätten ska bli aktuell måste vissa särskilda förutsättningar vara uppfyllda, jag kommer gå in på dessa mer utförligt. Det är viktigt att veta att arbetsgivaren kan avtala om annat i kollektivavtal vad gäller företrädesrätten och i sådana fall gäller kollektivavtalet före LAS enligt 2 § tredje stycket LAS. När har man företrädesrätt till återanställning enligt LAS?Till en början måste du ha anmält ditt intresse för återanställning enligt 27 § LAS. Om du gjort detta är den första förutsättningen att du blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Detta innebär att uppsägningen ska ha skett p.g.a. anledningar som inte har med dig som person att göra. I ditt fall verkar det redan klargjort att uppsägningen var p.g.a. arbetsbrist och denna förutsättning är därför uppfylld. En andra förutsättning är att du måste ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om du haft en säsongsanställning måste du ha varit anställd i sammanlagt sex månader under de senaste två åren. En tredje förutsättning är att du är tillräckligt kvalificerad för den lediga tjänsten. I ett rättsfall från Arbetsdomstolen, AD 2018 nr 41, anses man tillräckligt kvalificerad om man uppfyller de krav som arbetsgivaren normalt skulle ställa för den aktuella befattningen. Arbetsgivaren bestämmer själv kvalifikationskraven men dessa får inte vara överdrivna eller strida mot god sed på arbetsmarknaden. I rättsfallet nämner man dessutom att arbetstagaren inte förväntas behärska de nya arbetsuppgifterna fullt ut från första dagen; arbetstagaren ska ges en rimlig tid att lära sig de nya arbetsuppgifterna. Skulle arbetstagaren behöva mer än så, t.ex. en omskolning, så anses man inte tillräckligt kvalificerad och har därmed ingen företrädesrätt. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då du blev uppsagd och nio månader framåt. Den gäller endast tjänster inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde. Med driftsenhet syftar man på den fysiska, geografiska platsen. Med kollektivavtalsområde menar man att arbetet ska omfattas av ett visst kollektivavtal. TurordningOm det är flera som har företrädesrätt till återanställning ska arbetstagaren med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid enligt 26 § LAS. Vid samma anställningstid ger högre ålder företräde. SkadeståndOm samtliga förutsättningar varit uppfyllda och du haft rätt till återanställning, men arbetsgivaren ändå anställt någon annan, så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. SammanfattningFör att företrädesrätten ska bli aktuell enligt LAS måste du ha meddelat din arbetsgivare att du är intresserad av att bli återanställd. Företrädesrätten gäller i de fall man blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist, har varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid och om man är tillräckligt kvalificerad för den lediga tjänsten. Företrädesrätten gäller i 9 månader från att du blev uppsagd och gäller endast tjänster inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde. Om det är flera med företrädesrätt måste arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna. Om arbetsgivaren avtalat om andra regler vad gäller företrädesrätt och turordning i ett kollektivavtal gäller det framför reglerna i LAS. I sådana fall råder jag dig att ta reda på vilka regler som gäller enligt det eventuella kollektivavtalet på arbetsplatsen. Utifrån informationen du angivit kan jag inte göra en slutgiltigt bedömning, men om du uppfyller förutsättningarna ovan och det visar sig att du haft företrädesrätt men arbetsgivaren ignorerat detta kan du ha rätt till skadestånd. Om du är fackligt ansluten råder jag dig att kontakta facket för att få hjälp i denna fråga. Du kan även kontakta en av våra jurister här på Lawline. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

2021-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Det handlar om att min chef på jobbet vägrade att betala ut min lön från november månad, han sa hela tiden att han kommer betala ut nästa månad o nästa igen och till slutet sa han att han ska betala ut min lön från november i februari månad. Det är inte oki för har nu väntat sen november månad. Jag har anställningsavtal med mig och mina timmar som bevis. Han gjorde detsamma med två personal på jobbet innan. Va är bäst att göra?
Noa Shasavar |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal är bindande för dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter. Enligt 4 § Lag (1982:80) om anställningsskydd begår arbetsgivaren ett avtalsbrott om han inte betalar ut lön och arbetstagaren kan dessutom frånträda sin anställning utan uppsägningstid.Arbetstagare med utebliven lön har en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar, denna fordran förfaller dagen som lönen skulle ha betalats ut till dig. Vid förfallen fordran finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kan då begära att din arbetsgivare ska betala ut din lön. Om ansökan om betalningsföreläggande och hur detta går till kan du läsa närmare om på KFM:s hemsida.Jag råder dig dessutom att ta reda på varför din arbetsgivare inte betalar ut din lön. Att en arbetsgivare inte betalar ut lön under en längre period kan vara ett tecken på ekonomiska problem. Om det är fallet finns det möjlighet att ansöka om att företaget sätts i konkurs. I sådana fall är det bra att agera snabbt då arbetstagare som mest kan få betalt för tre månaders utebliven lön vid konkurs, s.k. statlig lönegaranti. Du kan läsa mer om ansökan om konkurs och statlig lönegaranti på KFM:s hemsida.Om du är med i en facklig organisation råder jag dig att kontakta dem och be om hjälp då de är väldigt erfarna inom detta område och kan ge dig råd om hur du ska hantera situationen.Om du har ytterligare frågor eller tycker att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,