Drogtest på arbetsplats.

2020-08-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej om min arbetsgivare skulle boka ett inofficiellt drogtest, har då arbetsgivaren till gång till min journal angående det testet?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare ha rätt till att boka in ett drogtest och ta del av resultatet.I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna stadgas att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv (art. 8 EKMR. Därutöver har var och en gentemot det allmänna skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § RF). Ett oväntat drogtest och liknande faller under dessa bestämmelser. För att en arbetsgivare ska få utföra ett drogtest måste denne därför ha skäl för det t.ex. inför en anställning, misstanke om missbruk eller upprätthålla säkerhet på arbetsplatsen (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). En intresseavvägning görs då mellan arbetsgivarens intresse av att du lämnar ett drogtest och din personliga integritet. Väger arbetsgivarens intresse högre än arbetstagarens har denne alltså rätt att utföra ett drogtest och ta del av resultat.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut våra löner, när vi frågar så säger han att han inte vet när vi kan få dom. Jag är inte med i facket och kan alltså inte be om hjälp därifrån, hur gör jag?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du som privatperson undrar vad du kan göra när din arbetsgivare inte betalar ut din lön.Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom ett anställningsavtal följer rättigheter och skyldigheter för både arbetstagare och arbetsgivare. En av arbetsgivarens mest centrala skyldigheter är att betala ut lön, och om denna inte gör det begår hen ett avtalsbrott. Ett sådant allvarligt avtalsbrott ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (4 § LAS) och därutöver får den anställda en fordran gentemot sin arbetsgivare som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalas ut. Detta innebär att du som anställd, förutom att kräva betalning av lönen, dessutom kan kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL). Om din arbetsgivare trots påtryckningar inte betalar ut din lön till ska du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande) och i andra hand ta ärendet till domstol. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som en period i Föräldraledighetslagen?

2020-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA |Fråga om hur föräldraledighet räknas, en sammanhängande period eller inte? Jag har ansökt om föräldraledighet , obs 2 månader i förväg, varje fredag i april & maj. Räknas det som en period eller räknas det som nio st perioder eftersom det är 9 fredagar totalt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur föräldraledighet beräknas. Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Enligt FFL gäller att tre perioder är den längsta du kan ansöka om föräldraledighet för per kalenderår (10 § FLL). Bestämmelsen kan dock frångås genom kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder. Arbetstagaren ska två månader innan den planerade ledigheten amäla föräldraledighet (13 § FLL). Utgångspunkten för vad som menas med en period är arbetstagarens begäran om ledighet. Har du begärt delledighet samtliga fredagar i april och maj anses detta utgöra en sammanhängande ledighetsperiod. Har du däremot begärt föräldraledighet på heltid för till exempel två på varandra följande fredagar anses varje fredag som en period. Det som menas är alltså att om du ansökt om heltidsföräldraledighet har du redan vid tre varpå följande fredagar uppfyllt din kvot om tre perioder. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Frånträda anställningsavtal innan kontraktet börjat löpa.

2020-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har sedan en tid tillbaks skrivit under ett anställningsavtal med provanställning första 6 månaderna. Om jag vill säga upp mig innan anställningen börjat, finns det någon uppsägningstid jag behöver ha i åtanke? Dvs. kan jag i praktiken säga upp mig veckan innan anställningen skulle börja? I avtalet läser jag följande: "Uppsägningstiden under provanställningen regleras enligt lagen om anställningsskydd (LAS)." Tack för all hjälp!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan säga upp dig från din arbetsplats innan ditt kontrakt har börjat löpa och därmed om du kan undvika din uppsägningstid?Inom avtalsrätten finns det en grundläggande princip att avtal ska hållas. Det innebär således att det ingångna anställningsavtalet är bindande även om inte själva anställningen trätt i kraft, såvida inte du kan ogiltighetsförklara avtalet på någon grund enligt 3 kap AvtL. Man har då en uppsägningstid på minst en månad från den dag då uppsägningen har skett (11 § LAS). Eftersom det dock rör en provanställning har både arbetsgivare och arbetstagare rätt att säga upp avtalet när som helt utan särskilt anledning (31 § LAS).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Arbetsgivarens skyldighet vad gäller uttalanden.

2020-05-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det juridiskt sett ligger till med lögner från en arbetsgivare. Jag har jobbat hos ett företag i drygt 4 månader nu och fick veta att när jag började att vi hade vissa "säljmål" som skulle ge oss som jobbar vissa förmåner. Sålde vi som ett lag över 100.000 skulle vi få åka en helg till Danmark enligt vår arbetsgivare. När vi dock sålt långt över målet och krigat insåg vi att vi blivit blåsta då det varken blev någon resa eller förmåner. Hur funkar detta juridiskt? Känner mig sjukt lurad. Kan arbetsgivare ge dessa löften och sedan gå o gömma sig utan att ta ansvar?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare är bunden av sitt muntligt löfte att utge en resa till sina anställda om och när de uppfyllt ett säljmål.Det finns olika sorters förmåner t.ex. föräldraledighet och semesterersättning samt vardagsförmåner i form av mobiltelefon, flexibla timmar, säljmål m.m. De större förmånerna är lagreglerade, medan de mindre förmånerna ska regleras i det enskilda anställningsavtalet. Rent juridiskt innebär detta alltså om förmånen inte upptagits i ditt anställningsavtal, är det ej att anse som en förmån och ej bindande. Däremot är agerande omoraliskt och kan komma att påverka din arbetsgivares rykte och anseende bland allmänheten, vilket kan att resultera i negativa konsekvenser. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.

2020-03-09 i Trakasserier
FRÅGA |Hej Lawline,En vän till mig fick en fråga i samband med sitt jobb om vilket land deras föräldrar kommer ifrån och var de själv är födda (Sverige eller utomlands) är det lagligt att fråga om detta? strider inte detta mor RF 1 kap 1§ 5 st bland annat?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall den arbetsgivare din kompis var på intervju hos varit diskriminerande mot din kompis genom att ställa frågor om dennes etnicitet/bakgrund.Det är tillåtet för arbetsgivare att ställa vilka frågor som helst till arbetssökande under en arbetsintervju, dock behöver arbetssökanden inte svara på de frågor den inte vill. För att det eventuellt ska kunna handla om diskriminering måste arbetsgivaren grundat sitt beslut om anställning på arbetssökandes etnicitet (1 kap. 5 § punkt 3 DiskL och 2 kap. 1 § DiskL). Sammantaget kan det sägas att det är lagligt för arbetsgivare att fråga om arbetssökandes etnicitet/bakgrund sålänge det inte påverkar anställningsprocessen. Detta strider inte mot några bestämmelser. Med vänliga hälsningar,