Kräva läkarintyg som arbetsgivare

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |kan man begära ett kvitto på att arbetstagaren vart hos läkaren, vi misstänker att han ljuger om läkarbesök.Det har vart tidigare omständigheter som låter orimliga från just denna arbetstagare.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivarens krav på sjukintyg regleras i lag om sjuklön, se här. Om du är sjuk i mer än 7 dagar i följd måste sjukdomen styrkas genom att du måste lämna en kopia av ett läkarintyg från och med den 8:e dagen. Intyget ska styrka hur stor del av din arbetstid du är oförmögen att arbeta, helt eller delvis, samt sjukperiodens längd. Intyget ska du lämna till din chef. Om din sjukdom inte kan styrkas genom läkarintyget bedöms din frånvaro vara ogiltig, och det kommer därmed inte betalas ut sjuklön till dig. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas även för en kortare sjukperiod se 10 a § lag om sjuklön. Detta kallas att kräva in ett förstadagsintyg men det krävs särskilda skäl för att arbetsgivaren ska ha rätt att kräva detta. Detta kan bli aktuellt om det gäller exempelvis missbruksproblem eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett förstadagsintyg gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett sjukintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas. Det jag skulle råda dig att göra i denna situation är att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren. Under den 8:e sjukdagen kan detta göras utan att särskilda skäl föreligger och innan detta måste det som sagt föreligga särskilda skäl för detta. Detta kan vara vid misstanke om att sjukdom inte föreligger utan att frånvaron handlar om annat, vilket det låter som att det finns i ditt fall.

Sjukpenning som pensionär

2020-03-25 i Sjuk
FRÅGA |Undrar om man som pensionär och arbetar har rätt till sjukpenning?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om sjukpenning finns i 27 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).En arbetstagare har rätt till sjukpenning vid sjukdom om hans eller hennes arbetsförmåga sätts ned med minst en fjärdedel. De enda krav som ställs upp är att man ska vara arbetstagare, som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, således finns det ingen åldersgräns på vem som är berättigad till sjukpenning 27 kap. 1 § SFB. Däremot finns det olika regler för hur länge man kan få sjukpenning beroende på hur gammal man är, om man fått sjukpenning för 180 dagar från ingången av den månad man fyllt 65 år har försäkringskassan rätt att besluta att sjukpenning inte längre ska utbetalas 27 kap. 36 § SFB. Om man fyllt 70 år får sjukpenning lämnas i högst 180 dagar 27 kap. 37 § SFB.

Förhandling om viktigare förändring

2020-03-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |ett familjeägt företag har anlitat sin son som chef utan att MBL förhandla enligt paragraf 11. Vad gäller det?Både arbetsgivaren och arbetstagarna är medlemmar i en facklig organisation.MVH
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren förhandla med fackföreningen innan ett beslut om viktigare förändring fattas om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, se här. Förhandlingen med fackföreningen ska göras när frågan fortfarande är öppen och fackföreningen därmed fortfarande har möjlighet att kunna påverka beslutet. Ett beslut om viktigare förändring kan vara exempelvis om man beslutar sig om ny inriktning på verksamheten, ny produktionsmetod, anställer ny chef osv. Enligt 11 § andra stycket MBL(se här) finns det undantag från regeln om synnerliga skäl föranleder det. Kravet "synnerliga skäl" ska markera att det är stränga krav för att undantag från förhandling innan ett beslut ska anses tillåtet. Exempel på när undantag kan vara okej är om det finns risk för säkerheten på arbetet eller frågor som har stort ekonomiskt intresse. Arbetsgivaren är dock skyldig att i sådant läge vidta alla åtgärder som är möjliga, till exempel att ta informella kontakter med arbetstagarsidan innan beslut fattas, eller att inleda förhandlingar även om dessa inte hinner avslutas före beslutet. Det vill säga att fullgöra sin förhandlingsskyldighet så långt det är möjligt. Gällande din fråga, arbetsgivaren borde med anledningen av det jag har skrivit ovan förhandla med fackförbundet innan anställningen då detta kan ses som en viktigare förändring i företaget. Detta förutsatt att arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal samt att inga synnerliga skäl föreligger.

Förstadagsintyg vid vård av barn

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva forstadagsintyg för vård av barn?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren visar läkarintyg första sjukdagen, vilket innebär att den anställde ska visa upp ett förstadagsintyg. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg för att ditt barn är sjukt och att du därmed också ska ha rätt till ledighet. Arbetsgivaren kan kräva ett förstadagsintyg om det finns särskilda skäl till det. I rättsfallet AD 2013 nr 63(se här) konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har rätt att kräva läkarintyg från arbetstagaren avseende barnets sjukdom när det gäller ledighet för VAB. Om barnet skulle vara sjuk längre än sju dagar (inklusive helgdagar) är du som vabbar skyldig att visa upp ett läkarintyg för Försäkringskassan. Din arbetsgivare har dock inte rätt att kräva läkarintyg från varken dig eller från Försäkringskassan. I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar upp ett utdrag från Försäkringskassan med antalet dagar föräldrapenning, detta bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön. Trots att arbetstagaren inte har någon skyldighet att lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren, kan denne be att du lämnar ett intyg till Försäkringskassan om att de mottagit anmälan om VAB.

Saklig grund för uppsägning

2020-03-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag var i somras inlagd på behandlingshem p.g.a. alkoholproblem, vilket bekostades av mitt jobb. Går nu i eftervård och får ta prover med krav på total nykterhet. Jag tog ett återfall, proverna visade på måttligt drickande, och fick då veta att jag har en chans till, annars säger de upp mig av personliga skäl.Kan de göra det om mina alkoholproblem aldrig har gått ut över jobbet? Jag deltar aktivt i eftervården och tar då av mina komptimmar istället för sjukskrivning samt går på lediga dagar. Jag har ingen sjukfrånvaro, har aldrig kommit till jobbet full/bakfull och senast i förra veckan hade vi ett utvecklingssamtal där det framkom att det är nöjda med mig som anställd. Är väldigt orolig för att jag kommer att förlora mitt jobb om jag inte fixar resterande tiden utan ett snedsteg!
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att bli uppsagd som arbetstagare på en tillsvidaretjänst krävs saklig grund enligt 7 § Lag om anställningsskydd (LAS). En uppsägning kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Det finns inte i lag någon definition av saklig grund. För att säga upp någon på grund av saklig grund måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Någon form av avtalsbrott måste läggas på arbetstagaren för att kunna ha saklig grund. Alkoholism är ett sjukdomstillstånd och arbetsgivaren kan inte säga upp en anställd på grund av alkoholismen i sig. Enligt förarbeten till LAS får inte arbetsgivaren säga upp anställda på grund av en sjukdom. Arbetsgivaren har i det läget ett ansvar att försöka hjälpa den anställde genom rehabiliteringsinsatser. Hur omfattande skyldigheterna är beror på omständigheter i det enskilda fallet. Exempelvis om den anställde vägrar att ta emot hjälp eller att hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren gjort de ansträngningar som kan begäras, kan uppsägning ske. Funkar inte åtgärderna som tas kan en uppsägning under vissa omständigheter ändå göras. En positiv riktning är b.la om den anställda själv medverkar till att finna en lösning. Alkoholismen kan leda till misskötsamhet som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Även här kollar man på omständigheterna i det enskilda fallet. Om arbetstagaren missköter sig på ett sätt som innebär att man inte fullgör sina förpliktelser kan innebära saklig grund för uppsägning, exempelvis upprepad onykterhet på arbetsplatsen. När det gäller misskötsamhet är utgångspunkten att man ska göra en framtida bedömning till ett fungerande arbete. Innan en uppsägning görs på saklig grund måste arbetsgivaren i enlighet med 7 § 2 st. LAS uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Den innebär att arbetsgivaren måste kolla efter möjligheter till att erbjuda annat arbete hos sig.I ditt fall verkar det inte som att alkoholen skapat misskötsamhet på arbetet. Din arbetsgivare har försökt hjälpa med rehabilitering tidigare vilket misslyckats. För att behålla jobbet är det viktigt att du fullt ut medverkar till den hjälp du får från arbetsgivaren för att inte kunna bli uppsagd. Arbetsgivarens skyldigheter att hjälpa sträcker sig inte hur långt som helst.