Får man spara semesterdagar efter 31 december?

2018-11-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har varit sjukskriven 29/5-2/9 för en större operation och har därför kvar mina semesterdagar. Min arbetsgivare påstår att jag inte får spara mera än 5 dagar efter 31/12. Dom kommer alltså att betala ut alla dagar som är mera än 5 dagar i pengar. Får dom göra så i detta fall? Jag vill ta ut semester i Januari och senare under våren men det verkar inte gå.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester hittar vi i semesterlagen.Ett semesterår avser tiden från 1 april till den 31 mars året efter (3 § semesterlagen). Semesteråret är den tiden då du som anställd får ta ut semesterledigheten. Som arbetstagare har man rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). En arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår (18 § 1 st. semesterlagen). Det innebär att arbetstagare som har rätt till 25 betalda semesterdagar har rätt att varje år spara upp till fem dagar (under högst fem år). Det här innebär att du har rätt att spara 5 dagar efter 31 mars nästa år.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skillnader vid uppsägning av vikarie jämfört med personal med tillsvidare anställning

2018-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag vill gärna veta om det skiljer sig något vid uppsägning av en vikarie jämfört med en uppsägning av personal som har en tillsvidare anställning.Båda fallen gäller om personen har varit elak mot en äldre person på ett äldreboende
Emilia Simu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du menar uppsägning från arbetsgivarens sida. Bestämmelser kring olika anställningsformer och uppsägningstider finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägning av personal med tidsbegränsad anställningEtt vikariat är en tidsbegränsad anställning som upphör vid anställningstidens utgång (4 § 2 stycket LAS). Som huvudregel innebär det att arbetsgivaren inte kan säga upp arbetstagaren innan anställningstidens utgång. Däremot kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren i förtid om det har avtalats mellan parterna att det ska vara möjligt för arbetsgivaren (4 § 2 stycket LAS).Uppsägning av personal med tillsvidare anställningNär det gäller uppsägning av personal med tillsvidare anställning varierar uppsägningstiden beroende på hur länge arbetstagaren varit anställd. Som minst är uppsägningstiden en månad, men har arbetstagaren varit anställd sammanlagt mellan två till fyra år så har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av två månader. Ett annat exempel är om arbetstagaren har varit anställd minst 10 år, då har hen rätt till en uppsägningstid av sex månader (se mer om detta i 11 § LAS).Vid uppsägning från arbetsgivarens sidaNär en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare måste uppsägningen alltid vara sakligt grundad (7 § LAS). Den vanligaste orsaken till uppsägning är arbetsbrist, en annan är personliga skäl. Med personliga skäl menas att arbetstagaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det kan t.ex. vara att arbetstagaren misskött arbetet genom exempelvis olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. Enstaka tillfällen av misskötsamhet är dock inte tillräckligt för att utgöra saklig grund för uppsägning. Att en arbetstagare varit elak mot någon annan någon enstaka gång utgör därför inte saklig grund för uppsägning. Det chefen bör göra är att samtala med de personer i personalen som det handlar om och försöka lösa problemet. Om personerna efter tillsägning inte ändrar sitt beteende kan det utgöra saklig grund för uppsägning, om problemet fortsätter.Hoppas att du har fått svar på din fråga!