Sambos möjlighet att adoptera och att vara föräldraledig

2017-05-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Oktober 2016 födde jag en dotter Maja mha embryoadoption och är ensam förälder till henne. Är nu sambo med en man som ser Maja som sin dotter och som jag tänker mig leva med redten av mitt liv. Hur skulle vi gå tillväga för att han skulle kunna adoptera (rätt benämning?) henne?Kan han få vara föräldrarledig?Räknas mina dagar av till honom eller får han "egna" dagar?Racksam för svar.
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Dina frågor, som handlar om adoption och föräldraledighet, finns reglerade i Föräldrabalken (FB), respektive Föräldraledighetslagen (FLL) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Notera att jag i mitt svar till dig genomgående kommer att hänvisa till din sambo som just ”din sambo”, även när jag beskriver vilka omständigheter som gäller för det fallet att ni skulle gifta er. Hur ska din sambo kunna adoptera Maja?Av FB 4:7 framkommer det att när ett barn adopteras av någon annan än sin förälders make, medför adoptionen att barnets alla juridiska band till föräldern klipps. Efter adoptionen ska således barnet uteslutande ses som barn till adoptanten och inte till föräldern. Denna bestämmelse medför i ditt fall problem för det fallet att din nuvarande sambo skulle adoptera Maja medan du och han fortfarande endast har ett samboförhållande. Om han i nuläget skulle adoptera Maja, kommer nämligen en sådan adoption medföra att Majas alla rättsliga band till dig klipps. Du kommer då inte längre juridiskt sett vara Majas förälder. Istället kommer din sambo att bli hennes enda förälder. För att din nuvarande sambo ska kunna adoptera Maja måste du och han istället först gifta er. En undantagsregel i FB 4:7 gör det nämligen möjligt för en förälders make att adoptera sina bonusbarn utan att de rättsliga banden till den ursprungliga föräldern klipps. Efter att du och din sambo har gift er, måste din sambo lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (FB 4:9). Tingsrätten kommer sedan att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (FB 4:6).Kan din sambo vara föräldraledig med Maja?FLL 1:1 anger vilka personkategorier, utöver föräldrar, som har rätt att vara föräldralediga. En av dessa kategorier är arbetstagare som är rättsliga vårdnadshavare och har vård om ett barn. Av din fråga framkommer det inte huruvida din sambo är Majas vårdnadshavare, men med hänsyn till att barn som regel endast har en särskild vårdnadshavare (en vårdnadshavare som inte är barnets förälder) när föräldrarna inte kan vara vårdnadshavare, utgår jag ifrån att din sambo inte är Majas vårdnadshavare. Eftersom du och din sambo heller inte har några barn ihop, eller är gifta, har din sambo i nuläget inte rätt att vara föräldraledig med Maja. För att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja, är det även här lättast om du och din sambo gifter er. Din sambo blir då din make och ska då i stort sett juridiskt behandlas som Majas förälder rörande de bestämmelser om föräldraledighet och föräldrapenning som finns. Vill ni inte gifta er, finns potentiellt två andra alternativ att tillgå för att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja. Det ena skulle vara att låta din sambo bli särskilt förordnad vårdnadshavare för Maja. Som nämnt går detta som regel inte eftersom Maja redan har en tillgänglig förälder (dig) att agera som hennes vårdnadshavare. Det andra alternativet skulle vara att du och din sambo skaffar ett gemensamt barn ihop. Din sambo ska då likställas med förälder till Maja enligt FLL 1:1, och får då vara föräldraledig med henne. Hur fungerar föräldrapenningsdagarna rörande Maja?Rörande din fråga om ”dagar”, tolkar jag med utgångspunkt i din frågeformulering att du undrar över föräldrapenningsdagar. Dagsläget ser ut så att föräldrapenning betalas ut i max 480 dagar för ett och samma barn. Denna pott kan aldrig blir större, oavsett hur många personer det är som tar ut dagar med föräldrapenning för barnet. Om du och din sambo således skulle gifta er och din sambo adoptera Maja, och han sedan vill ta ut föräldrapenning, kommer hans uttag att dras från samma pott av från början 480 dagar, som dina redan gjorda uttag har dragits från (SFB 12:12).Fördelningen av föräldrapenningsdagarna rörande MajaVad som nu sagts i ovanstående stycke måste skiljas från fördelningen av föräldrapenningsdagar. Eftersom du har ensam vårdnad om Maja, är det du som i nuläget har rätt till alla 480 dagar. Ändrar ni inte vårdnaden till gemensam efter att ni har gift er och din sambo adopterat Maja, måste du därför avstå föräldrapenningsdagar för att din sambo ska kunna vara föräldraledig. Du har totalt möjlighet att avstå alla dagar utom 90 dagar på sjukpenningsnivå (SFB 12:17). Skulle ni efter giftemål begära och beviljas gemensam vårdnad om Maja, ska Försäkringskassan göra en bedömning om hur föräldrapenningsdagarna ska fördelas med utgångspunkt i de nu nya vårdnadsförhållandena. Huvudprincipen när två föräldrar ska dela på föräldrapenningen är att varje förälder får 194 dagar var på sjukpenningsnivå och 45 dagar var på lägstanivå. I er situation då din sambo blir vårdnadshavare senare än dig, är det därför möjligt att fördelningen av de föräldrapenningsdagar som finns kvar av de ursprungliga 480, görs med beaktande av de antal dagar som du redan har tagit ut. Har du t ex redan tagit ut 90 dagar på sjukpenningsnivå, kan Försäkringskassan bedöma att du bara ska ha 104 dagar på sjukpenningsnivå, och 45 dagar på lägstanivå, kvar medan din sambo har alla sina dagar enligt huvudprincipen kvar. Du kan läsa mer om fördelning av föräldrapenningsdagar HÄR. Det bör betonas att även om föräldrapennignsdagarna fördelas mellan er om vårdnaden ändras till gemensam, kan ni båda fortfarande avstå alla era egna dagar till varandra, förutom 90 dagar var på sjukpenningsnivå (i likhet med föregående stycke) (SFB 12:17).Tillsist bör här även betonas att om din sambo kvalificerar sig för att vara föräldraledig med Maja (genom att ni gifter er, din sambo blir Majas vårdnadshavare eller att ni skaffar ett gemensamt barn) har han möjlighet att vara föräldraledig utan föräldrapenning. Tills Maja är 18 månader kan han t ex vara helt ledig, med eller utan föräldrapenning (FLL 5§). RekommendationerMed utgångspunkt i vad ni vill åstadkomma, rekommenderar jag er att ni gifter er och att du sedan låter din sambo adoptera Maja. Vill ni undvika de regelskillnader som gäller när äktenskap respektive samboförhållanden upphör, rekommenderar jag er också att ni i samband med giftermålet upprättar äktenskapsförord och testamente. Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor, och om ni skulle behöva hjälp med upprättande av äktenskapsförord eller testamente kan ni kontakta oss HÄR. Vänligen,

Förstärkt laglottsskydd

2006-07-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Det är så att jag har en fråga angående arv. Jag har en pappa som är omgift och har ett nytt barn, hon (frun) är skriven på huset och hon vill nu göra så att vi (jag och min helbror) blir utan del i huset om min pappa skulle gå bort innan henne. Kan hon göra så?
Kristine Erlandsson |Hej! Din pappa och hans fru kan genom äktenskapsförord bestämma att huset skall vara hennes enskilda egendom och härigenom inte ingå i ert arv. Eftersom du och din bror såsom bröstarvingar omfattas av det så kallade förstärkta laglottsskyddet kan dock i vissa fall detta förhindras. Bestämmelsen framgår av ÄB 7 kap 4§, se http://www.lagen.nu/1958:637 För att bestämmelsen skall kunna tillämpas skall det vara en fråga om gåva från din pappas sida (dvs. han skriver över huset på henne) som är att jämställa med testamente. Då kan frun tvingas återbära egendomen till boet. Jag kan inte svara på om denna regel kan appliceras på ditt fall eftersom då skulle jag behöva mer information. Men rent allmänt kan sägas att några omständigheter kan vara att gåvan sker då givaren ligger för döden eller då han behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen (skulle kunna tänkas i detta fall eftersom han bor i huset). En annan tänkbar omständighet kan vara om huset t.ex. är i stort sett den enda tillgången som finns i boet och du och din bror blir helt utan arv pga. äktenskapsförordet. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Särkullbarns arvsrätt

2007-11-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Då jag inte finner någon liknande fråga som den jag har så ställer jag den därför till er nu. Min fru och jag väntar nu vårt första gemensamma barn . Vi planerar även att skaffa ett hus inom en snar framtid. Nu är det dock så att jag har ett barn sedan tidigare som jag inte har någon kontakt med alls. Jag och min fru undrar därför hur vi ska kunna skydda henne och vårt gemensamma barn om jag eventuellt skulle gå bort. Vi har fått blandade svar och vänder oss därför till er. Räcker det med att allt (hus, besparingar, fonder, aktier m.m.) står på min fru eller måste vi även skriva ett äktenskapsförord för att hon ska kunna behålla allt vi äger vid mitt evetuella dödsfall?
Lisa Swanson |Hej! Egendom som innehas av makar och som inte är enskild egendom (genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente) är giftorättsgods (se ÄktB 7:1 http://www.lagen.nu/1987:230. Oavsett om exempelvis aktier eller besparingar står i ena makens namn, och faktiskt under äktenskapet tillhör denne, är detta ändå tillgångar som vid bodelning skulle fördelas mellan makarna (se ÄktB 9:1 http://www.lagen.nu/1987:230). Ett äktenskapsförord samt eventuella gåvohandlingar är därför nödvändiga för att säkerställa att egendom ägs endast av den ena maken, som enskild egendom. Detta skall man enligt min mening dock vara försiktig med då detta rejält snedfördelar äganderätten och skulle sätta dig i en mycket dålig situation vid exempelvis en skilsmässa. Jag rekommenderar starkt att Ni träffar en advokat för att prata igenom eventuella lämpliga ägarförhållanden om Ni vill ändra i dessa. Vad gäller särkullbarn har dessa vad man kallar för ett förstärkt laglottsskydd. Detta innebär att barn har en okränkbar rätt till sin laglott, dvs. hälften av arvslotten (se ÄB 7:1 http://www.lagen.nu/1958:637). Det är möjligt att testamentera bort så mycket egendom att det inte kränker barnets laglott. I fall där laglotten för ett särkullbarn kränks genom testamente eller gåva har barnet rätt att klandra detta (se ÄB 7:3 http://www.lagen.nu/1958:637). Vänligen