Beskattning av tomtförsäljning

2006-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en mindre yta sjönära mark på Gotland tillsammans med en kompis. Vi har köpt marken med privata medel och har nu ansökt om avstyckning och förhandsbesked för bygglov på 9 tomter. Tanken är att vi ska sälja dessa 9 avstyckade tomter. Som jag förstår det kommer tomtförsäljningen att beskattas som inkomst av kapital, dvs 30%. Vet ni om så är fallet, eller riskerar vi att få beskatta försäljningarna som inkomst på rörelse? Tack på förhand! Mvh, Anders T
Eva Olofsson |Hej! Utgångspunkten är att ni beskattas som inkomst av kapital men som du nämner finns en risk för beskattning i rörelse. Tomtrörelse föreligger i första hand genom att verksamheten anses yrkesmässigt bedriven såsom sk. kvalificerad tomtrörelse enl 27kap 10§ Inkomstskattelagen. Men även om ni inte skulle anses bedriva tomtförsäljningen yrkesmässigt finns en regel i 11-15§§ i samma kapitel som kan bli tillämplig. Dessa anger att om antalet sålda tomter överstiger en viss nivå föreligger sk. enkel tomtrörelse. Gränsen går vid 15 tomter under en tioårsperiod, dvs. du beskattas i kapital för fjorton tomter medan den femtonde försäljningen anses utgöra en intäkt i näringsverksamhet. Inkomstskattelagen hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 .

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2005-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi kommer att göra en reavinst på vår villaförsäljning och undrar nu om det på något sätt går att minimera vinstbeskattningen? Vi har hört att man möjligtvis kan avsätta del av vinsten som gåva till sina barn och på detta sätt slipper skatta för denna del. Stämmer detta?
Michael Witting |Man kan inte undgå kapitalvinstskatten genom att ge bort fastigheten till barnen. Barnen får enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen samma kapitalvinstbeskattning som föräldrarna, se http://www.lagen.nu/1999:1229. De tar så att säga över föräldrarnas kapitalvinst. Det finns inget sätt att undgå kapitalvinstbeskattning förutom att söka uppskov med skatten om man köper en ny fastighet.

Är byte av egendom skatterfritt?

2006-01-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag samäger en sommarstuga och en båt med ett syskon. Är det OK att "byta", dvs jag ger bort min del i fastigheten och mitt syskon ger bort sin del i båten till mig, utan att det får skattekonsekvenser ? Finns det några gränser för "byte" ?
Sofia Fjelland |Förvärv genom gåva är en skattefri inkomst. Om kraven för att ett förvärv ska anses vara en gåva inte är uppfyllda beskattas förvärvet. Kraven på att förvärvet ska anses utgöra en gåva är att givaren har gåvoavsikt och att förmögenhetsöverföringen sker frivilligt. Är avsikten att undgå skatt anses det alltså inte röra sig om en gåva. Är det ett byte, vilket tycks vara fallet även om denna bedömning är svår att göra, medför det således skattekonsekvenser.

Kapitalvinst och dold samäganderätt

2005-12-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Min fru sålde bostadsrätten och vi köpte en ny som var dyrare men tillsammans. Detta innebar att hon gjorde, enligt skatteverket, en vinst som hon nu ska beskatta. Är detta rätt ? Vi har bevisat att båda två delat boendet under större delen av de 7 år (jag 80%) samt att det finns gemensamma lån och kostnaderna för köpet också delats. Det kan också bevisas att hon aldrig kunnat köpa den ursprungsbostaden själv, då hon inte var förvärsarbetande utan föräldraledig samt året innan inte hade någon inkomst att deklarera. Skatteverket hävdar att det inte föreligger någon dold äganderätt, att min fru ägde ursprungsbostaden 100%, att det inte visats att gemensam finansering skett, att jag inte varit folkbokförd på lgh under hela innehavstiden. Mvh Dan Palmgren
Eva Olofsson |Hej! När det gäller dold samäganderätt och kapitalvinstbeskattning finns ett antal rättsfall att titta på (RÅ 1986 ref 179, RÅ 1989 ref 91, RÅ 1990 ref 103, RÅ 1992 ref 41 m fl.). Regeringsrättens inställning är att först om det står klart att en uppgift om ensam äganderätt är felaktig så kan denna uppgift frångås. Utredningen och bevisningen ska alltså vara så pass stark att en talan vid allmän domstol om att fastigheten är samfällt ägd med stor sannolikhet skulle bifallas. Frågan är då vad som krävs för att dold samäganderätt ska föreligga. I NJA 2002 s 3 lägger Högsta domstolen stor vikt vid vem som rent faktiskt betalt bostadsrätten, vilket enligt din beskrivning skulle tala till er fördel. I NJA 2004 s 397 nämns även att egendomen ska ha inköpts för gemensamt bruk och att avsikten skall ha varit gemensam äganderätt, det ska alltså finnas någon typ av tyst överenskommelse. Vad som är intressant är då omständigheterna vid köpet av bostadsrätten, dvs. om avsikten då var att ni skulle använda den gemensamt och äga den gemensamt. Dessa olika faktorer och den begränsade information jag fått gör att det är vanskligt att göra en enskild bedömning kring dold äganderätt. Som jag tidigare nämnt ställs höga krav på sannolikhet för bifall i samäganderättsfrågan för att samäganderätt ska godtas skatterättsligt och Skatteverket tycks i ert fall inte ansett att tillräckligt mycket talade för samäganderätt. Vad som är rätt och fel är alltid en bedömningsfråga och jag hoppas i alla fall att jag klargjort vilka krav som ställs.

F- eller FA-skattesedel för enskild firma?

2006-01-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag hade tänkt att starta en enskild firma vid sidan om mitt vanliga jobb. Jag gick in på www.foretagsregistrering.se för att registrera bolaget, men jag vet inte om jag där ska välja att ansöka om F-skatt eller FA-skatt. Vad är skillnaden mellan F och FA egentligen?
Andreas Törnblad |Om du som företagare bedriver näringsverksamhet i enskild firma bör du i regel ha F-skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. Den som både har enskild firma och anställning skall ha både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet. Du måste åberopa F-skattesedeln skriftligen varje gång (exempelvis på offert och faktura) för att den skall vara giltig. Rent praktiskt så fungerar det med både F- och FA-skattesedel även om du har anställning sidan om, men en FA-skattesedel är att rekommendera.

Möjlighet att riva skuldebrev?

2006-01-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Angående gåva: Min man har fått en småhusenhet (gammal gård) i gåva 2004-07-31 av sin far. För att slippa betala gåvoskatt upprättades vid gåvotillfället ett skuldebrev för att han år för år skulle skriva av del av gåvan. Nu när gåvoskatten är borttagen - kan skuldebrevet rivas eller ogiltigförklaras av min svärfar om han vill så?
Eva Olofsson |Ja, han kan helt efterge sitt anspråk och alltså riva skuldebrevet. Att notera skattemässigt är att din make då övertar sin fars anskaffningsvärde för fastigheten, eftersom överlåtelsen till sin helhet (eller åtminstone till huvudsak) är en gåva. Detta har betydelse för hans eventuella kapitalvinst vid en framtida försäljning. Skulle din make istället i huvudsak ha betalt sin far för fastigheten gäller denna ersättning som anskaffningsvärde.

Måste man betala restskatt även fast man överklagar?

2006-01-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Restskatt, måste man betala den även om man kommer att överklaga.
Marie Wahlin |Hej! Enligt huvudregeln ska restskatten betalas senast den dag som står i beslutet från skatteverket. Dock kan man begära anstånd med detta i samband med ett överklagande, såsom i ditt fall. Detta framgår av 17 kap. 2 § Skattebetalningslagen http://lagen.nu/1997:483 där det bland annat står att skatteverket får bevilja anstånd med skatten när någon överklagar om det är tveksamt om det skattskyldige kommer blir skyldig att betala skatten. Vänd dig till skatteverket och ange dina skäl till överklagandet så får dem göra en bedömning huruvida du ska få anstånd med restskatten eller ej. I annat fall får du betala in skatten och sedan få tillbaks den, om det visar sig att ditt överklagande är befogat. Lycka till! Mvh

Utländska bolag - fåmansaktiebolag?

2006-01-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan ett fåmansaktiebolag vara utländskt bolag?? Var finner jag stöd för detta i praxis eller lag?? M.V.H. Andreas Hoffer
Sofia Fjelland |I RÅ 1994 ref 3 kom regeringsrätten fram till att utländska bolag inte kunde omfattas av fåmansföretagsreglerna. I anledning härav infördes en specifik bestämmelse i 2:2 inkomstskattelagen (IL), se http://www.lagen.nu/1999:1229, enligt vilken fåmansföretagslagstiftningen även kan tillämpas på utländska bolag.