Marknadsmässig hyra - inkomstslaget kapital?

2005-11-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag driver ett handelsbolag. Företaget hyr ett arbetsrum i min villa till marknadsmässig hyra. denna kostnad tar jag upp som inkomst av kapital i min privata deklaration. Har läst tips om att man kan göra såhär om man har AB eller HB. Nu behöver jag ange lagrum för detta i korrespondens med skatteverket. Kan ni hjälpa mig? Med bästa hälsningar Karin Larén Hallström Informationskonsult
Branka Stojkovic |Handelsbolag är enligt Inkomstskattelagen, (SFS 1999:1229) 5 kap. 1 §, se http://lagen.nu/1999:1229 inte själva skattskyldiga för sina inkomster. Inkomsterna skall därför beskattas hos delägarna. Du har helt rätt att den marknadsmässiga hyran beskattas i kapital. Detta framgår av lagens 42 kap. 30 §. Enligt dess 42 kap. 32 § 2 st. har delägare av ett handelsbolag rätt till skäligt avdrag för utgifter för upplåtelsen när upplåtelse sker till ett svenskt handelsbolag av dess delägare. Avdragsrätten är begränsad till de direkta merkostnaderna för uthyrning. Enligt skatteverkets praxis medges avdrag med 1000-3000 kr för enstaka kontorsrum i allmänhet utan särskild utredning. Mvh

Kapitalvinst vid bostadsrättsförsäljning

2005-11-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Behöver jag betala någon vinstskatt då jag säljer en lägenhet för 43 000?
Eva Olofsson |Hej! Beräkning av skatt vid försäljning av en bostadsrätt sker med utgångspunkt i vad du betalade för lägenheten när du köpte den. Förenklat kan man säga att om du exempelvis betalt 25 000 kr när du köpte lägenheten gör du en kapitalvinst på 18 000 kr. Om du använt lägenheten för boende betalar du skatt på två tredjedelar av denna vinst, alltså på 12 000 kr. Skatten på kapitalinkomst är 30 % och din sammanlagda skatt skulle i så fall bli 3 600 kr. Men det finns även regler för vilka avdrag från vinsten du kan få göra för förbättringsutgifter i lägenheten exempelvis installation av golvvärme eller liknande och för gjorda kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen. Även kostnader för mäklare för försäljningen får du räkna av från vinsten. Utifrån dina uppgifter verkar dock något sådant inte vara aktuellt och skulle du ha några funderingar kring avdrag för andra utgifter är du välkommen att återkomma med dessa. Huruvida den slutgiltiga skatten verkligen blir 3 600 kr i exemplet ovan beror naturligtvis också på om du har andra kapitalinkomster eller kapitalförluster under samma beskattningsår. Inkomstskattelagens bestämmelser hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229

Är bidrag och sponsring avdragsgilla kostnader?

2005-11-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är bidrag och sponsring avdragsgilla för ett AB?
Andreas Törnblad |Bidrag är aldrig avdragsgilla kostnader för ett aktiebolag i Sverige även om det har varit tal om att införa det under en längre tid. Vad gäller sponsring så kan det vara en avdragsgill kostnad ifall du på något vis kan påvisa att du får något av värde tillbaka. Att exempelvis sponsra sin dotters ridklubb ses inte som avdragsgill sponsring men att sponsra en verksamhet du inte har något direkt koppling till i marknadsföringssyfte är mer lämpligt.

När får jag tillbaka momsen som företagare?

2005-11-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur fungerar momsavdrag för egenföretagare? När får avdraget göras? Görs avdraget direkt vid köpet eller får man tillbaka pengarna t ex vid månadsskiftet? Hur ska detta bokföras?
Andreas Törnblad |Vid köpet betalar du momsen som vanligt, likaså när du betalar en faktura. Därefter har du att välja på när du registrerar ditt företag för moms hos Skatteverket om du vill redovisa din moms varje månad eller en gång om året. Vid varje redovisningstillfälle beräknar du ingående moms (på dina inköp) och utgående moms (på din försäljning) - därefter utbetalar Skatteverket om den ingående momsen är större än den utgående, annars är det du som skall betala. Väljer du redovisning en gång i månaden så skall den så kallade skattedeklarationen skickas in till Skatteverket cirka 40 dagar efter slutet på varje månad. Ex moms för oktober redovisas ungefär den 12 december och sen tar det någon vecka innan Skatteverket gör utbetalningen. Vad gäller bokföringen så redovisas detta på ett ingående respektive ett utgående momskonto för att därefter varje månad flyttas över till ett momsredovisningskonto.

Preskription av skatteskuld

2005-11-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur tillämpas preskriptionslagen för skatteskulder?
Sofie Olofsson |Preskriptionslagen tillämpas inte på skatteskulder utan istället tillämpas lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (se http://lagen.nu/1982:188 ). Enligt 3 § preskriberas fordringen normalt efter fem år.

3:12-reglerna

2005-12-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Idag är det ju så att reglerna för fåmansbolag (3:12) syftar till att hindra ägare av fåmansbolag att omvandla tjänsteinkomster (beskattas som inkomst av förvärvsarbete med en skattesats kring cirka 57 procent) till lägre beskattade kapitalinkomster (beskattas med 30 procent). Är det möjligt och framförallt lagligt att starta ett aktiebolag (dotterbolag) på Gibraltar, som sedan tar över modern (det befintliga) för att på så sätt få loss pengarna? Vilken är den vanligaste metoden att få ner skatten?
Sofia Fjelland |Hej! Jag kan dessvärre inte besvara din fråga eftersom den i praktiken är oerhört komplex. Jag vill rekommendera dig att söka juridisk expertis på området för att få ett uttömmande svar. För att kunna ge ett tillfredställande svar krävs vidare mer information. Exempelvis information om storleken på den eventuella förmögenhetsöverföringen. Detta för att avgöra vilket alternativ som vore lönsamt. Det kan nämnas att det finns olika, lagliga, metoder för att kortsiktigt skjuta upp beskattningen. Exempelvis används s k holdingbolag. Vidare kan det vara viktigt att uppmärksamma att 3:12 reglerna kommer att ändras efter årsskiftet. Bl a kommer beräkningen av kapitalvinstbeskattad utdelning att ändras. Efter årsskiftet utgörs gränsbeloppet av ett schablonbelopp om ett och ett halvt inkomstbasbelopp, ca 64 500 kr. Lättnadsbeloppet borttas men istället blir beskattningsunderlaget 2/3, dvs 2/3 av 64 500 kr beskattas med 30% eller med andra ord 64 500 beskattas med 20 %. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst utan uttag av arbetsgivaravgifter. Vidare kommer intäkten av en avyttring av ett bolag att helt beskattas i inkomstslaget tjänst, dock max till 100 inkomstbasbelopp. Den tidigare uppdelningen mellan inkomstslaget kapital och tjänst försvinner.

Betala skatt på hembränt

2005-12-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Måste man betala skatt på etylalkohol fast myndigheterna har förverkat det o man inte har fått behålla varorna. är dömd för tillverkning o hur kan skatteverket få tjäna pengar på en olaglig verksamhet
Joel Wickman |Hej! Ja du är tvungen att betala alkoholskatt även om myndigheterna har förverkat varorna. Enligt alkoholskattelagen är det skattepliktiga momentet själva tillverkningen (laglig som olaglig) av alkohol. Den aktuella paragrafen kan du läsa http://lagen.nu/1994:1564 Att staten skall tjäna pengar på olaglig verksamhet kan man fråga sig. Man kan också vända på perspektivet och fråga sig varför staten inte skulle få sina normala skatteintekter för alkoholproduktion bara för att någon bestämt sig för att bryta mot lagen. Detta är dock en politisk fråga och faller utanför ramarna för detta forum.

Gräns för skattejämkning

2005-11-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Var går gränsen för hur mycket jag får tjäna om jag vill skattejämka?
Fia Berg |Hej! Man kan jämka och på så sätt slippa skatt om man tjänar under 16 700 kronor/år. Mer information finns på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se Om jag missuppfattat eller du har någon annan fråga får du gärna höra av dig igen.