Arbetstagares ansvar vid ren förmögenhetsskada

2005-12-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om en känd ekonomiijournalist, kolumnist på en mycket känd och välrenommerad ekonomitidning råder tidningens läsare vid ett seminarium/föredrag att göra affärer med en dansk bank genom ett svenskt tradingföretag, och delar ut reklamblad för dessa två företag, då de inte har Finansinspektionens tillstånd att bedriva affärer med svenska privatpersoner och rådgivningen inom två månader leder till att tio svenskar förlorar sammanlagt 5.300.000 SEK. Har då tidningen principalansvar för ekonomijournalisten, som arvoderas för sina artiklar av den? Är det rimligt att begära att tidningen medverkar med viss del av advokatkostnader vid en rättegång? Tacksam för snabbt svar. Mvh, Karin Qvist-Wilson
Andreas Heed |Först och främst kan det ifrågasättas om någon ersättning skall utgå över huvud taget. Journalistens råd har för privatpersonerna lett till ekonomiska skador. Dessa förluster är att betrakta som s.k. rena förmögenhetsskador då de inte har samband med någon person- eller sakskada. För att ersättning skall utgå krävs vid rena förmögenhetsskador att skadan vållats genom brott. Som du formulerat din fråga är det tveksamt att journalisten förfarit brottsligt. Närmast till hand är möjligtvis bedrägeri, men detta är svårt att uttala sig om. När det gäller frågan om principalansvar för tidningen är huvudregeln att principalen skall ersätta rena förmögenhetsskador som arbetstagaren vållat "i tjänsten" genom brott. Det krävs alltså samband mellan skadevållandet och arbetsuppgifterna. Vid brottsliga handlingar anses ofta skadevållandet sakna tillräckligt samband med arbetsuppgifterna (se t.ex. NJA 2000 s. 380). Personligt ansvar för arbetstagaren kan ändock aktualiseras (dvs. även om vållat "i tjänsten") om det föreligger sk. "synnerliga skäl". Detta innebär i praktiken en presumtion om ansvarfrihet för arbetstagaren. Utgångspunkten är alltså att arbetstagare inte själv skall svara för vållande i tjänsten. Personligt ansvar för arbetstagaren kan också bli aktuellt om det föreligger tillräckligt samband med tjänsten då arbetsgivaren under ett kontrakt blivit skyldig att till medkontrahenten utge ersättning för ren förmögenhetsskada och om arbetstagaren genom "fel eller försummelse" i tjänsten orsakat avtalsbrott som föranlett arbetsgivarens skadeståndsansvar. Mvh

Arbetstagare och skadestånd

2005-11-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi håller på med ett grupparbete på universitetet. Begreppet "i tjänst" i SkL 3:1, Var i förarbeten kan man läsa huruvida de kommit fram vad som menas med i tjänst? Tack på förhand /Karin
Eva Olofsson |Hej! I propositionen till Skadeståndslagen (prop 1972:5 sid 471 ff och 651 ff) kan ni läsa om arbetstagarbegreppet. Lycka till med ert grupparbete!

Ersättningsskyldig för trasiga glas?

2005-11-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag var på en fest i helgen och råkade ha sönder ett antal fina glas som jag trillade in i. Min kompis säger att jag måste betala! Måste jag det?
Ann Rask Samuelsson |De trasiga glasen utgör en sakskada för din kompis och du kan enligt skadeståndslagen bli ersättningsskyldig om du orsakat skadan med flit (vilket inte är aktuellt i ditt fall) eller om du varit oaktsam och oaktasamheten är orsaken till att skadan uppkommit. För att du inte skall ha varit oaktsam krävs att du handlat på ett s k "standardsätt", med andra ord, på ett sådant sätt som förväntas av en person. Vid oaktsamhet brukar man även titta på risken för att skadan kan uppkomma (hade din kompis t.ex. ställt glasen på ett ställe där risken var stor att någon kunde trilla in i dem?) Därefter tittar man på skadans storlek och vilka möjligheter som fanns att undvika skadan. Ju större skador som kan uppkomma desto högre krav ställs på att du inte skall vara oaktsam. Mitt svar på din fråga blir alltså förljande: Du blir ersättningskyldig om du med lätthet hade kunnat undvika att trilla in i glasen. Men, om glasen stod så till att de lätt kunde gå sönder behöver du inte ersätta dem.

Golfbollar utanför banan

2005-11-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vem är ansvarig om min golfboll flyger utanför golfbanan och träffar en bil som kommer på vägen intill?
Joel Laack |En din fråga liknande händelse har behandlats i Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1993 s 149. Även om omständigheterna i detta fall inte helt överensstämmer med förutsättningarna i din fråga kan dock intressanta principer härledas ur fallet och två aktörers ansvar måste diskuteras: den enskilde spelarens och arrangörens. En golfspelare bör kunna räkna med att han/hon utan risk kan utöva sitt spel på banan. Här ingår möjligheten att få en snedträff och att bollbanan högst väsentligt avviker från den tänkta. Vid sådana tillfällen och annars bör en golfspelare kunna utgå ifrån att arrangören vidtagit de säkerhetsåtgärder som är motiverade med den aktivitet som kan förväntas förekomma på platsen. Att förlägga en golfbana på så sätt att en spelare – under normalt spel – riskerar att skada andra eller deras egendom är alltså något arrangören själv ansvarar för. Samtidigt måste givetvis den enskilde vara medveten om eventuella risker med sitt spel och anpassa spelet därefter. Avgörande för bedömningen av spelarens ansvar är, som jag får förstå HD, hur denne uppfattat situationen och därefter anpassat sitt spel. Att alltså slå ett vansinnesslag för att rädda par och ansiktet inför kompisarna – eller överhuvudtaget vilka bevekelsegrunder man än må ha – med resultatet att tredje mans egendom skadas, är aldrig acceptabelt. Ett sådant agerande följer den allmänna skadeståndsrättsliga culpa-bedömningen (vårdslöshet) och spelaren får med andra ord ersätta uppkommen skada själv. Detta får däremot vägas mot banägarens, icke ringa, ansvar.

Måste man ha sin hund kopplad?

2005-11-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Är en hundägare tvyngen att ha sin hund kopplad inom stadsgränsen? Och om hunden inte är kopplad och orsakar en personskada, är det ett civilrättsligt mål?
Sandra Bolle |En hundägare är skyldig att att hålla sin hund under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skador. En hund som visar benägenhet att bita människor får inte vara lös utomhus om den inte hålls inom ett område som är ordentligt inhängnat, där utomstånde inte har tillträde. Men eg. så spelar det ingen roll om hunden är kopplad eller inte eftersom en skada som orsakas av en hund skall ersättas av hundägaren även om denne gjort allt han kunde för att hunden inte skulle orsaka skada. Den som blivit biten av en hund kan alltså få skadestånd från hundägaren vare sig hunden varit kopplad eller inte.

Skadeståndsberäkning

2005-11-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har gjort polisanmälan för "stöld av växter" enligt tidigare ställd fråga till lawline. Polisen har nu bett mig precisera mitt skadeståndsanspråket. Jag funderar på om jag kan begära ersättning för följande punkter: *Växternas värde *Min tid för att hantera stöldanmälan etc. *Min tid för inköp av nya växter eller *En trädgårdsmästares hjälp att införskaffa nya växter. *Beräknade kostnader för trädgårdsmästares hjälp att plantera nya växter *Kränkning *Lidande *Uppskattad värdeminskning för fastigheten. Vad är i så fall en rimlig timkostnad för eget arbete? Jag anser mig mycket kränkt av att växter jag uttryckligen sagt att hon inte får ta ändå stulits. Jag tycker också att jag lidit av pressen inför vänner, grannar och släktingar att behöva göra rättsak av detta. Vad är en rimlig nivå på ersättningskrav för kränkning? Finns det någon praxis för kränkning/lidande?
Eva Olofsson |Som jag nämnde i det förra svaret beräknas eventuellt skadestånd utifrån vad det kostat dig att ersätta de förlorade växterna. Kostnaden beräknas utifrån återanskaffningspriset dagen då växterna togs. Dessutom kan du få ersättning för den eventuella tidsspillan som återanskaffandet orsakat dig och även för eventuella omkostnader såsom omplantering eller liknande. Kostnaden skall dock beräknas till lägsta möjliga pris och det är du som måste styrka att du haft eller kommer att ha de utgifter du kräver ersättning för. När det gäller ersättning för kränkning krävs att ett brott har begåtts. Förmögenhetsbrott som det här är fråga om är sådana brott som normalt inte i sig anses utgöra en kränkning. Dock kan förhållanden i det enskilda fallet såsom att brottet skett i någons hem i vissa fall tala för att kränkningsersättning ändå skall utgå. Att uttala sig om någon summa är vanskligt, med tanke på avsaknad av praxis men 5 000 kr brukar vara den lägsta summa som begärs. Någon ersättning för lidande kan inte bli aktuell när det gäller sakskada utan enbart vid personskador.

Ersättning vid felaktigt frihetsberövande.

2005-11-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning för att jag varit frihetsberövad i tre dygn. Jag greps för ett brott som jag senare frikändes ifrån. Hur gör man?
Oscar Björkman |Ja, du har rätt till ersättning. Ersättning på grund av ett felaktigt frihetsberövande regleras i en särskild lag som heter lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. I lagen stadgas rätt till ersättning om man sitter anhållen för att man är misstänkt för ett brott i minst 24 timmar och sedan frikänns. Om du inte anhölls kan du ändå få ersättning om beslutet att frihetsberöva dig vilade på felaktiga grunder. Du ska ansöka om ersättning hos justitiekanslern (JK) eller rikspolisstyrelsen (RPS) beroende på omständigheterna bakom ditt frihetsberövande. Om du anhölls eller häktades för brottet ska du kontakta JK, men om du blev gripen, inte anhållen, ska du kontakta RPS.

Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel

2005-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag blev misshandlad av en kille i höstas. Skadorna var lindriga men jag vågar inte gå ut ensam längre. Är det rimligt att jag yrkar på skadestånd? Vilken summa kan det i så fall röra sig om?
Joel Wickman |Hej! Självklart kan du yrka på skadestånd om du har blivit misshandlad. Det du först måste göra är en polisanmälan eftersom det rör sig om ett brott. En nackdel för dig är den avsevärda tid som har förflutit mellan misshandeln och polisanmälan om händelsen inträffade så tidigt som förra hösten eftersom berättelser och vittnesmål värderas svagare med tiden. Vad gäller skadeståndets storlek grundas det på fasta tariffer baserade på hur grov misshandelv var, hur länge du var sjukskriven, kränkningens storlek, lyte och men osv. Hur du skall beräkna skadeståndtsbeloppet kan du få hjälp av genom att kontakta brottsoffermyndigheten. Ett schablonbelopp för ett knytnävsslag i ansiktet brukar vara omkring 5000 kr. Det kan vara ett bra belopp att utgå ifrån beroende på hur dina skador ter sig i jämförelse.