Hur görs make/maka till samägare?

2021-02-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag äger en fastighet och har nu gift mig. Jag skulle vilja att vi båda stod som ägare till fastigheten. Hur ordnar jag det?
Jessica Sarhede |Hej, detta kan du ordna genom att ansöka om lagfart för din make/maka hos Lantmäteriet där de kommer be er skicka med vissa dokument gällande fastigheten. Har ni inte annars skrivit på något äktenskapsförord, eller att du fått fastigheten i gåva eller arv om att det ska vara din enskilda egendom, kommer fastigheten att bli giftorättsgods i och med giftermålet, dvs att alla tillgångar delas lika, 7:1-2 äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning,

Äganderätt till hus efter betald arvslott

2018-02-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min pappa har gift om sig. Den kvinna han gift om sig med äger ett hus. Detta hus ingick i en bodelning där makan var gift med en man som hade barn från tidigare förhållande. Detta barn krävde att få ut sin arvslott.Min pappa såg till att barnet fick ut sin arvslott genom att betala detta barn ur egen ficka.Enligt min pappa skulle detta innebära att han blev delägare i huset som hans maka äger.Enligt skatteverket står huset fortfarande på hans maka som ensam ägare.Vad händer vid en bodelning med värdet i huset?Vad händer om min far avlider och värdet i huset?Mig veterligen finns det inga papper skrivna om förfarandet att min pappa såg till att hans maka fick ut sin arvslott.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Regler om fast egendom, bodelning och arv finner du i jordabalken (JB), äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Det stämmer att din pappa inte automatiskt blir ägare till huset för att han betalat ett värde till sin fru som motsvarar hennes sons arvslott. För att få fullt äganderättsligt skydd för fast egendom krävs att hans namn finns med på köpehandlingarna (se 4:1 JB). Detta verkar inte vara fallet. I annat fall har domstolar ibland ansett att man kan ha så kallad dold äganderätt till fastigheter (se ex. NJA 1985 s. 97 och NJA 1981 s. 693). För dold samäganderätt krävs att fastigheten köpts i ena partens namn men för gemensamt bruk, att den part som inte upptagits i köpehandlingarna bidragit ekonomiskt till förvärvet eller åtminstone möjliggjort köpet samt att parterna vid förvärvet förutsatt att fastigheten skulle vara samägd. Utifrån vad som framgår av frågan verkar det inte som att din far har varken formell eller dold samäganderätt till huset.Det innebär att din fars fru skulle få pengarna ifall hon sålde huset. Utifrån detta skulle jag rekommendera att din far kräver att bli insatt som formell ägare. Här är det mycket viktigt at formkraven efterlevs. Avtalets giltighet förutsätter att det anger fastighetsförteckning, upprättats skriftligen och har undertecknats av köpare och säljare (4:1 JB). Eftersom formkraven för fastighetsköp är väldigt strikta kan det vara problematiskt att det inte finns något skriftligt avtal ifall din fars fru skulle motsatta sig att upprätta ett sådant avtal. Äganderätten till huset är viktig att skilja från vad som är giftorättsgods, det vill säga om det påverkar bodelningen eller inte (3:1 ÄktB). Mycket av det en person äger ingår nämligen i bodelningen och kan alltså tillfalla din far eller hans arvingar ifall din far eller hans fru skulle avlida. Vad gäller en bodelning är huvudregeln att husets värde ska ingå som giftorättsgods (alltså ligga till grund för uträkningen där båda ska gå ur skilsmässan med egendom av lika mycket värde se 7:1 ÄktB). Undantagen är ifall man kommit överens om något annat. Detta kan vara fallet om huset undantagits genom ett äktenskapsförord mellan din far och hans fru eller om frun fick den genom ett villkorat testamente (7:2 ÄktB). Ifall din far skulle avlida sker en bodelning med värdet i huset gäller samma sak eftersom bodelning sker innan arvet fördelas (23:1 st. 2 ÄB)Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor! Vänligen,

Ömsesidiga gåvor av fastighetsandelar och fråga om den verkliga innebörden av dessa "gåvor" - gåvor eller byte?

2016-10-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |DELAD LAGFARTMin man och jag, som är gifta och ej har äktenskapsförord, har sedan före giftermålet lagfart på var sin fastighet. Den ena är en jord- och skogsbruksfastighet och den andra är en villafastighet. Vi önskar nu ansöka om delad lagfart på våra respektive fastigheter. Som jag förstått det hela bör vi till att börja med upprätta ett gåvobrev, som skall registreras av Skatteverket, där det framgår att hälften av respektive fastighet ges bort. Vi har inte tänkt att ta ut någon ersättning av varandra för gåvan. Lån som finns på fastigheterna betalas gemensamt av oss och skall fortsätta så. Är det något annat/mer som vi bör tänka på som skall tas med i gåvobrevet?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!I varje gåvobrev ska den fullständiga beteckningen på fastigheten där en andel överlåts anges. Därtill ska namnet (inklusive personnummer) avseende givaren och mottagaren av fastighetsandelen framgå. Därutöver ska det i varje gåvobrev tydligt framgå att hälften av fastigheten överlåts som gåva och att ingen ersättning mottas för gåvan, se 4 kapitlet 1 och 29 §§ Jordabalken.Jag måste dock varna för att Skatteverket kan komma att se dessa "gåvor" som ett byte, d.v.s. du byter en halva i din fastighet mot en halva i din mans fastighet, varmed beskattning kan komma att ske av detta byte. Innan ni genomför dessa "gåvor" skulle jag därför rekommendera er att ni rådfrågar Skatteverket om hur de beaktar dessa transaktioner. Ni bör då lyfta fram att ni är makar och att det inte finns några skattemässiga skäl till att ni genomför överlåtelserna.Med vänlig hälsning

Kostnader vid förvärv av fastighet

2009-07-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag och min fru har ett äktenskapsförord som säger att egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Detta gäller exempelvis vårt sommarhus som var mitt då vi gifte oss. Nu vill vi att min fru bli delägare så vi kan dra nytta av ROT avdraget fullt ut för en renovering som vi håller på med. Två frågor: 1. Hur blir hon enklast delägare och är det förknippat med några kostnader (skatter, avgifter etc). 2. Skall hon köpa in sig till marknadsvärde eller anskaffningsvärde? Tack på förhand.
Martin Ågren |Hej. Din fru kan endast bli delägare genom att förvärva en andel av fastigheten genom antigen ett köp eller en gåva. Ett förvärv av andel i fastighet måste uppfylla vissa formkrav enligt Jordabalkens 4 kapitel, se lagen https://lagen.nu/1970:994 , för att vara giltigt. En skriftligt köpehandling, antigen köpebrev eller gåvobrev skall upprättas i vilket fastighetsbeteckningen, eventuell köpeskilling samt en överlåtelseförklaring måste ingå. Vad gäller kostnader är gåva är det minst kostsamma alternativet eftersom det vid ett sådant förvärv inte utgår stämpelskatt, men det alternativet är dock inte särskilt lämpligt i Ert fall. Vid köp utgår stämpelsatt och vid både köp och gåva utgår även en administrativ lagfartsavgift. Köpehandling kan Ni upprätta själva, i annat fall kan sådana köpas från en juristbyrå. Vad gäller köpesumman så måste Ni betala reavinstkatt på vinsten. Av den anledningen kan det finnas skäl att sälja andelen till anskaffningsvärde. Emellertid innebär det givetvis att Ni säljer andelen till ett underpris, men Ni skjuter upp reavinstbeskattningen. I övrigt är priset en fråga som bäst bestäms Er emellan. I vilket fall så bör Ni ändra Ert äktenskapsförord efter förvärvet. Med vänlig hälsning

Kan jag överlåta fastighet trots överlåtelseförbud?

2018-06-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har av föräldrarna fått ett fritidshus som gåva (som betalats av enligt gåvobrevets betalningsplan) som enskild egendom vilket jag äger rätt att ändra på genom äktenskapsförord. Det står också att fastigheten inte får försäljas eller överlåtas på annan utan föräldrarnas samtycke.Jag och min hustru vill nu renovera och bygga ut, dvs investera våra gemensamma tillgångar i huset och därför göra hustrun till ägare av halva fastigheten. Hur gör jag det utan blanda in föräldrarna som nu är gamla och delvis dementa?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer nedan att beskriva förhållandet mellan giftorätt och äganderätt, innebörden av överlåtelseförbud samt hur ni kan påverka er situation genom ett äktenskapsförord. Därefter kommer jag kort beskriva de handlingsalternativ jag bedömer att ni har. Längst ner finner du kontaktuppgifter till mig.Kort om giftorätt & äganderättViktigt för förståelsen av mitt svar är att vara medveten om skillnaden mellan giftorätt och äganderätt. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom som är giftorättsgods ingår i en framtida bodelning och värdet av egendomen kommer då att delas mellan makarna (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Att den ena makens egendom är giftorättsgods betyder dock inte att den andra maken får äganderätt till egendomen.Innebörden av överlåtelseförbudetGrunden för överlåtelseförbud är att detta är ett villkor från gåvogivaren (i detta fall dina föräldrar) som ska respekteras. Av den anledningen krävs alltså samtycke för överlåtelse av fritidshuset. Överlåtelseförbud kan dock ha något olika räckvidd och då dess formulering finns antecknad hos lantmäteriet bör utformningen av överlåtelseförbudet bli avgörande. Överlåtelseförbud i kombination med avsaknad av samtycke utgör nämligen så kallat lagfartshinder vilket innebär att din fru inte skulle kunna registreras som formell ägare av fastigheten i strid med överlåtelseförbudet (20 kap 14 § jordabalken).Hur ni kan påverka situationen genom äktenskapsförordAtt du äger fritidshuset som enligt gåvobrevet är din enskilda egendom innebär att huset i nuläget (inkl. renoveringar som ni bekostat gemensamt) skulle hamna helt utanför en eventuell bodelning. Du och din hustru kan dock ändra fritidshusets karaktär från enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Detta i och med att dina föräldrar givit sitt samtycke till detta redan i gåvobrevet. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, vara undertecknat av er båda, samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap 3 § äktenskapsbalken).Om ni väljer att göra fritidshuset till giftorättsgods kommer du fortfarande vara ägare, men värdet kommer att ingå i en eventuell bodelning. Den konkreta innebörden blir alltså att din fru i så fall skulle ha rätt till halva värdet av fritidshuset vid bodelning. Beroende på den exakta utformningen av överlåtelseförbudet kan detta dock hindra att äganderätten överförs till din fru genom bodelning. Vid en bodelning där fritidshuset ingår skulle i så fall fritidshuset falla på din lott, medan din fru får kompensation i form av annan egendom eller pengar motsvarande det värde hon har rätt till. HandlingsalternativUtifrån din fråga gör jag bedömningen att överlåtelseförbudet hindrar överföring av äganderätten till din fru. Hur ni smidigast löser situationen beror på vilket resultat ni är ute efter:A) Är ert mål huvudsakligen att din fru vid en framtida bodelning ska få del av det värde hon tillför till fritidshuset är ett alternativ att ni nöjer er med att upprätta ett äktenskapsförord. Genom att göra huset till giftorättsgods kommer som redan nämnt värdet att ingå i en framtida bodelning och därmed delas mellan er. Din fru får alltså på detta sätt ett latent anspråk på hälften av det totala värdet. Någon äganderätt till huset bör dock aldrig aktuell för din fru genom detta handlingsalternativ.B) Är det resultat ni vill åstadkomma att din fru blir formell ägare av halva fritidshuset måste någon form av överlåtelse ske. I och med överlåtelseförbudet krävs dock samtycke från dina föräldrar för att lantmäteriet ska kunna bevilja din fru lagfart och registrera henne som ägare. Min bedömning är alltså att ni inte kan komma runt detta samtyckeskrav._____Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart eller om du har följdfrågor på mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig per mail, malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Hur kan äganderätt överföras av fast egendom mellan makar?

2017-10-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Har några frågor som ni kanske kan hjälpa mig med. Vi hyr en villa av min sambos pappa som vi ska köpa. Eftersom vi inte har någon kontantinsats kan vi inte köpa huset rakt av. Huset är värderat till 6500000 och vi får köpa det för 3000000. Nu har han 'svärfar alltså', skrivit huset som gåva till min sambo, och alla papper är inskickade till lantmäteriet och skatteverket. Tanken är att vi ska belåna huset med 3000000. Men efter som min sambo väldigt låg inkomst så kommer det bli jag som måste låna pengarna, så jag undrar om det räcker med att vi gifter oss eller måste vi göra på något annat sätt. Jag vill ju inte skuldsättning mig på något som jag inte är delägare i. Tacksam för svar.
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äganderätten till huset förändras inte genom ett giftermål, vilket framgår i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB): "varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder". Vill man alltså vara gemensam ägare till ett hus, så som du vill, finns det olika åtgärder som måste vidtas vilket jag kommer att presentera närmre nedan. Innan min redogörelse vill jag däremot tillägga att ovan nämnda reglering bara gäller under äktenskapets bestånd, dvs. vid en eventuell skilsmässa kommer huset utgöra giftorättsgods och delas lika mellan er trots att du inte står som ägare. Detta gäller under förutsättningen att inget äktenskapsförord upprättats mellan er som säger att huset ska vara den ena makens enskilda egendom, eller att det finns ett villkor i gåvobrevet (från din svärfar) som säger att huset ska utgöra enskild egendom för gåvomottagaren (7 kap. 1-2§§ ÄktB).Däremot behöver du stå som ägare för att b.la. kunna belåna huset och det finns även andra fördelar med att ni båda står som ägare. Främst kan ägandet fördelas mellan er genom: gåva eller bodelning. Genom gåva: Äganderätten till huset kan överföras till dig genom gåva. För att en gåva av fastighet ska vara giltigt måste gåvobrevet vara skriftligt och innehålla vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Det måste även skrivas under av både gåvogivare och gåvotagare (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken). Efter att detta är gjort har ni därefter möjlighet att registrera gåvan av halva fastigheten hos Skatteverket. Anmälan hos Skatteverket är av betydelse för att även du ska kunna få lagfart på huset. Lagfart ska ansökas för den som har förvärvat äganderätt av fast egendom (du i detta fall) inom tre månader från att överlåtelsehandlingen upprättades (20 kap. 1-2§§ JB). Lagfartsansökan kommer inte att godkännas utan endast förklaras vilande om registreringen hos Skatteverket inte har ägt rum (20 kap. 7 § 10 punkten JB). Genom bodelning: Det är även möjligt för gifta makar att fördela egendom mellan sig genom en bodelning. Bodelningen kan alltså göras även under ett pågående äktenskap och helt utan planer på äktenskapsskillnad. Bodelningen ska anmälas till Skatteverket. Vid bodelningen kan ni då överföra halva huset till dig och sedan bifogar ni bodelningsavtalet när ansökan om lagfart genomförs enligt samma tillvägagångssätt som beskrivits ovan. Generellt sett är förfarandet enklare om det görs genom upprättandet av ett gåvobrev. Observera dock att det under vissa förutsättningar kan uppkomma en stämpelskatt vid gåva om lån tas över genom gåvan eller att viss ersättning för gåvan krävs. Skulle nämligen lånen eller ersättningen vara 85 procent eller mer av föregående års taxeringsvärde är gåvan stämpelskattepliktig, vilket innebär att man får betala stämpelskatt. Hoppas detta gav svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om det uppstår ytterligare frågor. Vänliga hälsningar,

Inteckning i fastighet, betydelsen av när bodelningsavtal upprättades och anmälan till Skatteverket om bodelning under äktenskapet gjordes

2015-02-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |År 1995 skilde vi oss. Bodelningsavtal upprättades 95.08.14 och vi ansöker om skilsmässa. Dom från Tingsrätten är daterad 1995-08-25. Jag tilldelas del i fastigheten som samägs med mina barn från ett tidigare äktenskap, Vi bygger ut fastigheten i omgångar med lån från bank. Senast 2013 en om/tillbyggnad som fastighetsinskrivningsnämnden först hade synpunkter på, men efter vi presenterat ovan nämnda bodelningsavtal var det inga problem. Nu i år tas ytterligare lån med fastigheten som säkerhet. Nu godtar inte inskrivningsnämnden bodelningsavtalet med motiveringen att avtalet skrevs före ansökan om äktenskapsskillnad. De menar att först ska ansökan göras för att därefter upprätta bodelningsavtalet. Min fråga; är detta rätt? Vilket lagrum åberopas? Jag trodde att tillsammans med ansökan om skilsmässa ska bodelningsavtal bifogas. Det går ju inte om deras uppfattning är riktig. Jag hoppas ni kan räta ut mina frågetecken. Med tack på förhand.
Märta Ahlén |Hej och tack för att du vänt har dig till Lawline med din fråga!Till att börja med: jag har märk under tiden jag har jobbat med den här uppgiften att frågan är lite för sparsamt formulerad för att jag ska kunna ge ett säkert svar. Det blir en del spekulationer nedan, vilka hade kunnat minimeras om det bara hade stått klart bl.a. vilken typ av bodelning som genomförts, t.ex. om den anmälts till Skatteverket först (vilket måste göras vid bodelning under äktenskapet, men aldrig ska ske om bodelning görs i samband med makars skilsmässa) vilket hade bekräftat att bodelning skett under äktenskapet. Nu redogör jag istället för bodelning i generella termer nedan; dock mest för att införa någon form av buffert eftersom jag inte är helt säker på hur omständigheterna "bodelningsavtal upprättades 1995-08-14 och vi ansökte om skilsmässa. Dom från Tingsrätten är daterad 1995-08-25" ska tolkas. Det ska sägas att det är viktigt att skilja på bodelningen och bodelningshandlingen; bodelningen består av flera steg emedan bodelningsavtalet är det avtal varigenom bodelningen avslutas och som bevisar att makarna är överens om hur bodelningen gjorts, dvs. hur makarnas tillgångar har fördelats. Vem som helst kan alltid registrera denna bodelningshandling hos skatteverket, oavsett i vilket sammanhang bodelning genomförs, alltså oavsett under äktenskap eller i samband med skilsmässa (se här). Eftersom bodelningshandling har upprättats leder det mig till den omedelbara slutsatsen att bodelning också har förrättats – under äktenskapet, precis innan ansökan om skilsmässa. Någonting i det korta tidsspannet och möjligheten för makar att begära att bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall förrättas "genast", dvs. redan när talan om äktenskapsskillnad väcks, leder mig dock till att vara mer övergripande, om inte annat i pedagogiskt syfte. Jag ska börja med att redogöra lite allmänt för hur bodelningsreglerna ser ut idag och när bodelning enligt gällande rätt "ska" ske.9 kap. 1 § (9:1) Äktenskapsbalken (ÄktB) innehåller den grundläggande bestämmelsen om när bodelning ska förättas. Paragrafens första mening föreskriver att makars egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Enligt ÄktB 1:5 är ett äktenskap upplöst vid den ene makens död eller skilsmässa. I fallet skilsmässa är det i sin tur när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft som äktenskapet i rättslig mening anses upplöst (ÄktB 5:6). Därav följer att bodelning som utgångspunkt ska ske när domen på skilsmässa är lagakraftvunnen. Det finns emellertid en möjlighet för makarna gemensamt, eller enskilt, att begära att bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall förrättas "genast." ÄktB 9:4 andra meningen medger, om någon av makarna 1) begär bodelning 2) när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, att bodelning förrättas omedelbart. En sådan begäran kan framställas redan när talan om äktenskapsskillnad väcks, dvs. när ansökan om äktenskapsskillnad ges in till tingsrätten – så fort mål om skillnad anses "pågå" (angående formuleringen "mål om äktenskapsskillnad pågår", se ÄktB 9:12). Är makarna överens om äktenskapsskillnad och bodelning kan bodelningsförfarandet således komma i gång redan samtidigt med att gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ges in till tingsrätten (Regeringens proposition om Äktenskapsbalk m.m., 1986/87:1 s. 147).Är makarna ense (överens om såväl att bodelning överhuvudtaget ska ske som hur egendomen skall fördelas) får de dessutom efter skriftlig anmälan om bodelning till Skatteverket (som måste registrera anmälan för att denna ska bli giltig enligt ÄktB 16 kap.) förrätta bodelning även under äktenskapet, utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Verkan av en med stöd av andra stycket förrättad bodelning blir den att det genom bodelningen blir klarlagt vad vardera maken i fortsättningen äger. Den egendom som en make tilläggs genom en sådan bodelning blir vidare inte enskild. Den utgör i stället alltjämt giftorättsgods, med följden att den kan komma att ingå i en senare bodelning mellan makarna, t.ex. vid äktenskapets senare upplösning. Vill makarna utesluta all giftorättsgemenskap i samband med bodelningsuppgörelsen, får de samtidigt upprätta ett äktenskapsförord om detta. Inget sägs om att bodelningsavtalet som upprättades 1995-08-14 (i nära anslutning till att ni ansökte om och också fick en dom på skilsmässan) har registrerats i behörig ordning efter anmälan till Skatteverket enligt 9:1 st. 2 och 16 kap. ÄktB. Nu kort om lagfartsansökan, genom vilken nya ägarförhållanden till en fastighet registreras, t.ex. vid fastighetsköp, arv, bodelning etc. Inskrivning av lån i fastigheten, inteckning, varom fråga är här, görs av fastighetsägaren.En ansökan om lagfart kan beviljas på en bodelningshandling som upprättats såväl under pågående äktenskap som med anledning av äktenskapsskillnad. I det förra fallet, bodelning under äktenskap, ska anmälan om bodelning ha lämnats in till Skatteverket för registrering innan bodelningshandlingen upprättas för att lagfart ska beviljas med bodelningshandlingen som grund. En kopia av till Skatteverket ingiven anmälan om bodelning (med Skatteverkets ankomststämpel) bör nämligen bifogas lagfartsansökan (mer här). Här frågar jag mig: har så skett? Har anmälan om bodelning gjorts i behörig ordning (se här) innan bodelningsavtalet upprättades 1995-08-14? I det fallet att bodelning sker med anledning av äktenskapsskillnad ska bodelningshandlingen i original och en bestyrkt kopia bifogas lagfartsansökan (här).Det avgörande är alltså vilken verklighet som döljer sig bakom formuleringen "bodelningsavtal upprättades 1995-08-14 och vi ansökte om skilsmässa." Anser Skatteverket och inskrivningsnämnden bodelning ha genomförts under äktenskapet? Har anmälan om bodelning i så fall lämnats in till Skatteverket för registrering innan bodelningshandlingen upprättades 1995-08-14? Om nej, har inte lagfart beviljats med bodelningshandlingen som grund? Med sin motivering att bodelningsavtalet "skrevs före ansökan om äktenskapsskillnad", menar inskrivningsnämnden att bodelningsavtalet skrevs "innan mål om äktenskapsskillnad pågick" och alltså ska ses som bevis för bodelning under äktenskapet, "utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår", varför lagfart hade krävt anmälan om bodelning till Skatteverket före bodelningsavtalets upprättande? Det är meningslöst för mig att fortsätta spekulera i detta – lagfartsfrågan har ni utan tvivel själva svaret på.Givet att fallet anses falla in under det tredje alternativet ovan – dvs. som bodelning under äktenskapet – och inskrivningsnämnden "inte godtar" bodelningsavtalet daterat 1995-08-14 (med motiveringen att bodelningsavtalet skrevs före ansökan om äktenskapsskillnad) eftersom de håller det som en bekräftelse på bodelning under äktenskapet gäller dock, dessutom, följande. Den genom bodelning under äktenskapet uppdelade egendomen kommer alltjämt att anses utgöra giftorättsgods givet att "senare bodelning mellan makarna, t.ex. vid äktenskapets senare upplösning", som kunde gjort egendomen till enskild, inte kommit till stånd. Om så skulle din situation vara direkt lik den, om vilken rättsfallet NJA 2009 s.747 handlar. Omständigheterna i det målet (vilka jag inte ska redogöra för här) aktualiserade tillämpning av 7 kap. 5 § första stycket 1 ÄktB, som föreskriver att make inte utan den andra makens samtycke får låta inteckna fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Klart är i detta fall att du "tilldela[t]s del i fastigheten som samägs med mina barn från ett tidigare äktenskap", m.a.o. att fastigheten inte längre utgör makarnas gemensamma bostad. Sådant samtycke krävs emellertid, enligt tredje stycket, också då den fasta egendomen inte utgör makarnas gemensamma bostad men är giftorättsgods. Detta får konsekvenser enligt 22 kap. 4 § första stycket 3 Jordabalken, enligt vilken ansökan om inteckning ska förklaras vilande, om sökanden 1) är gift samt 2) andra makens samtycke fordras enligt ÄktB:s bestämmelser och samtycke eller annan tillåtelse enligt ÄktB inte har getts. Bestämmelsen anses, trots ordalydelsen ("är gift"), tillämplig även när makarna inte längre är gifta, om fastigheten är giftorättsgods men bodelningen inte gjorts (NJA 1968 s. 169). Mot bakgrund av det här resonemanget frågar jag mig alltså om inskrivningsnämnden helt enkelt efterlyser exmakens samtycke och i väntan därpå förklarat ärendet vilande. Jag råder er sammanfattningsvis alltså att kontakta nämnden och begära klarhet i hur de ser på omständigheterna kring bodelningsavtalets upprättande 1995-08-14 och ansökan om skilsmässan (tätt därefter). Vilket lagrum av de ovan nämnda har detta scenario aktualiserat, har de fattat sitt beslut med utgångspunkten att bodelning skett under äktenskapet (i motsats till "i samband med dess upplösning")? Krävs, så som jag redogjort för ovan, exmakens samtycke? Inskrivningsnämnden har när allt kommer omkring ju fattat ett beslut, varför det är enklast att vända sig dit för att få klart besked om vilken grunden för detta är. Jag önskar er lycka till! Har du några följdfrågor eller önskar du att jag förtydligar något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig!Vänligen,