Har jag som make automatisk del i arvet min maka ärver av sin mor?

2018-01-11 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om min maka ärver sin avlidna mor. Har jag då som make automatisk del i det arvet? Eller spelar det någon roll vart pengarna tar vägen, om det sätts på makans konto eller det gemensamma kontot, t ex.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du i din fråga syftar på om du har rätt till någon del av arvet vid en eventuell bodelning.Om arvet tillkom din maka med villkor om att det ska vara din makas enskilda, kommer arvet inte att ingå i bodelningen och du kommer således inte få ta del av det. Om arvet inte tillkom med något sådant villkor kommer arvet att utgöra giftorättsgods och fördelas mellan er vid en eventuell bodelning (oavsett vilket konto pengarna ligger på). Detta förutsätter dock att ni inte har något äktenskapsförord som säger annat. Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ samt 10 kap. 1 § berör detta.Huruvida du får ta del av arvet eller inte vid en eventuell bodelning beror alltså på om arvet tillkom med villkor om att det ska vara din makas enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är syskonbarn givna dödsbodelägare även om testamente finns?

2017-12-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Är syskonbarn givna dödsbodelägare även om testamente finns?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Syskonbarn är inte givna dödsbodelägare om testamente finns. Den enda arvingen som är given dödsbodelägare trots testamente är bröstarvingen, dvs. barnen till den avlidne. De har rätt till sin laglott som motsvarar hälften av arvslotten vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv utan erkänt faderskap?

2017-11-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min pappas far skrev aldrig under faderskapserkännande. Min pappa och han hade aldrig kontakt och vi i vår familj kände inte alls till eventuell släkt på pappas sida. Min pappas far dog tidigt för över 40 år sedan.För några år sedan tog min pappas kusiner (från hans pappas sida) kontakt och ville träffas. Vi umgås nuförtiden med viss delar av den sidan av släkten. Min pappas far testamenterade stora markområden till sin bror, min pappa fick ingenting (inte heller arvslott). Hela släkten på fars sida vet om vem som är min pappas far eftersom han sagt det till dem tidigare.Min fråga är om det retroaktivt går att få sin arvslott trots att det inte finns ett skriftligt bevis på faderskapet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr nej. Om din farfar inte skrev under faderskapserkännandet innebär det att faderskapet inte är fastställt. Det i sin tur innebär att ett arv inte kan utgå till din far eftersom han rent rättsligt inte anses vara din farfars bröstarvinge (barn). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska arvet fördelas?

2017-11-14 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar följande: A är gift med B och de har ett gemensamt barn C. B har även två barn sedan tidigare D och E. Ärver D och E också från A (ej adopterade) eller ärver endast C från A? Vad händer om A går bort först?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!A går bort förstOm A går bort först ärver dennes barn (C) allt enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). B som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som B fick med förtur) när B går bort. Detta framgår av 3 kap. 1-2 §§ ÄB. Av barnen är det alltså endast C som ärver efter A. D och E som inte är barn till A, ärver ingenting efter A. B går bort förstOm B går bort först ärver dennes barn allt (C, D, E). A som är efterlevande make ärver dock med förtur framför det gemensamma barnet C. C får sin del (som A fick med förtur) när A går bort. D och E kan få ut sitt arv direkt efter B:s död eller avstå och få sitt arv när A går bort. För att D och E ska få ut sitt arv direkt efter B ska efterlevande make A ha kommit upp till 4x prisbasbeloppet (179 200kr) efter bodelning och arvskifte som görs till följd av B:s död. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv och testamente

2018-01-09 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag har en syster och en bror som nyligen avlidit. Han hade inga barn. Våra föräldrar avlidna. Vad jag förstår är vi i andra arvsklassen.1. Har jag och min syster rätt till ngn slags laglott eller kan vår avlidne bror testamentera sina tillgångar fritt?2. Har jag som arvtagare rätt att ta del av testamentet och bouppteckning innan ärendet avslutas (arvsskifte)?3. Är jag dödsboägare även om min avlidne bror testamenterat allt till sin syster?4. Kan en bouppteckning överklagas?5. Måste ett testamente vara bevittnat?6. År det boupptecknarens skyldighet att bedöma testamentets giltighet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!1. Rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar (den avlidnes barn), se 7 kap. Ärvdabalken (ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn kan han testamentera sina tillgångar fritt. 2. Testamentet ska delges legala arvingar (dödsbodelägare) och legala efterarvingar, se 14 kap. 4 § ÄB. Då du enligt lag skulle ha ärvt efter din bror (om inte testamentet existerat) anses du vara legal arvinge och testamentet ska delges dig. Till bouppteckningen ska även här legala arvingar och legala efterarvingar kallas, 20 kap. 2 § ÄB. Du ska alltså delges testamentet samt kallas till bouppteckning vilket innebär att du får ta del av både testamente och bouppteckning. 3. Dödsbodelägare är både legala och testamentariska arvingar, 18 kap. 1 § ÄB. Då du är legal arvinge och din syster är testamentarisk arvinge är ni båda dödsbodelägare. Värt att påpeka är att om du godkänner ett testamente som gör dig arvslös så utgår du som dödsbodelägare. Alltså om du godkänner testamentet innan bouppteckning så behöver inte du kallas till bouppteckning.4. När bouppteckning har upprättats ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket får inte registrera en insänd bouppteckning om den har gått till på felaktigt sätt eller i övrigt är bristfällig, 20 kap. 9 § ÄB. Anser du att bouppteckningen har gått till på felaktigt sätt har du 3 veckor på dig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. En felaktighet kan till exempel vara att inte alla dödsbodelägare har blivit kallade till bouppteckningen. 5. Ja, ett testamente måste vara bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § ÄB. Kraven för att få vara testamentsvittne hittar du i 10 kap. 4 § ÄB.6. Nej, du själv kan bedöma testamentets giltighet och om du anser att testamentet är ogiltigt kan du klandra det. Grund för klander föreligger vid formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Om talan inte väcks inom sex månader från delgivningen är testamentet giltigt även om det föreligger en grund för ogiltighet, 14 kap. 5 § ÄB. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Vänligen,

Tillfaller makens enskilda egendom mig, efter hans dödsfall?

2017-12-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Ref till tidigare fråga ang makens äktenskapsförord vid hans ev dödsfall före mig. Ni svarar att det fortsätter att gälla. Det måste innebära att de tillgångarna inte tillfaller mig även om han dör före mig. Kan det stämma?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att makens enskilda egendom förblir hans enskilda egendom trots dödsfall före dig innebär inte att hans tillgångar inte tillfaller dig alls. Det innebär att vid en bodelning som sker till följd av hans eventuella dödsfall kommer hans enskilda egendom (genom äktenskapsförordet) att bli en del av hans kvarlåtenskap, och du kommer inte att få ta del av den egendomen i just bodelningen. När arvet efter din make sedan ska fördelas kan du komma att ärva allting (inkl. den enskilda egendomen) förutsatt att det inte finns några särkullbarn eller testamente som säger annat. Äktenskapsförordet reglerar alltså inte hur egendomen efter dödsfallet ska fördelas, utan snarare bara egendomens storlek.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver efter min avlidne mans faster?

2017-11-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min man är avliden och vi har två gemensamma barn. Han har en bror kvar i livet samt en faster utan bröstarvingar eller make, dvs min avlidne mans pappas syster. När hon avlider, ärver då mina barn henne ( deras gammelfaster) och går in i sin pappas ställe (han är ju syskonbarn och de är syskonbarns barn). Eller ärver min avlidne mans bror allt efter deras faster och mina barn anses för avlägsna? Är osäker på om de ingår i tredje arvsklassen? Deras farbror vill nu att den gamla fastern skall ge hela sin fastighet med tillhörande mark till honom som gåva och jag är osäker på om mina barn i så fall mister eventuellt framtida arv - förutsatt att inget testamente finns.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! När din avlidne mans faster går bort så går arvet till hennes föräldrar eftersom hon inte har bröstarvingar eller make. Om hennes föräldrar inte är vid liv så ska arvet gå till hennes syskon, dvs. din mans far. Lever inte din mans far (eller andra syskon) heller när fastern går bort så ska syskonbarnen till fastern ärva, dvs. din man och hans bror. Eftersom din man har gått bort så ska hans del av fasterns arv gå till era barn, förutsatt att det inte finns något testamente. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan äktenskapsförord och testamente gå emot varandra?

2017-11-10 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag skulle bara vilja ha ett svar på en fråga jag har angående äktenskapsförord och testamente, blir äktenskapsförordet ogiltigt vid dödsfall? Det är så att min pappa gått bort och han har både och förord och testamente och saken e lite den att de verkar gå emot varandra testamentet säger en sak och förordet en annan, hur funkar det då, har hört att förordet inte räknas?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågaÄktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det reglerar inte hur kvarlåtenskapen ska fördelas utan snarare bara kvarlåtenskapens storlek. Ett testamente däremot är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Dessa två kan alltså inte gå emot varandra då de reglerar två olika saker.När din far gick bort så upplöstes hans äktenskap och bodelning lär förmodligen ha skett. Det är vid bodelningen som äktenskapsförordet blev aktuellt och som avgjorde vad som skulle ingå i bodelningen eller inte. Efter bodelningen genomförs arvskifte och då träder testamentet in gällande hur arvsfördelningen ska se ut.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,