Utgifter för förbättring av enskild egendom

2009-09-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag och min fru skrev ett äktenskapsförord där min fru som stod för huset på pappret blev hennes enskilda egendom och alltså ej giftorättsgods. Vi skrev avtalet av den grund att jag hade skulder som låg för indrivning där de allts inte skulle kunna göra en utmätning i huset. Detta var äktenskapsförordets mening. Vi håller på att separera idag där hon menar att äktenskapsförordet skall gälla. Jag har varit med i fem år och betalt på huset och även renoverat och byggt till huset. Kan jag på goda grunder hävda att huset skall anses som giftorättsgods?
Dennis Andreev |Hej! Äktenskapsförord är i princip det enda sättet för två makar att göra viss egendom till enskild eller till giftorättsgods, äktenskapsbalken 7 kap. 2 § p. 1 och 7 kap. 3 § (se https://lagen.nu/1987:230#K7). Av andra meningen i 3 § framgår att om egendom har gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord kan den bara göras till giftorättsgods igen genom ett nytt äktenskapsförord. Detta innebär att om ni har ett giltigt äktenskapsförord så ska det gälla när ni nu separerar. Huset är alltså din hustrus enskilda egendom. Detta gäller huset i dess helhet, även om du betalat renoveringar och tillbyggnader med pengar som var giftorättsgods eller rentav din enskilda egendom; någon ”delning” av huset i en del som är enskild egendom och en del som är giftorättsgods görs inte. Det spelar ingen roll varför ni upprättade äktenskapsförordet – så länge det uppfyller kraven på ett giltigt äktenskapsförord i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken ska det gälla. Din enda möjlighet att få någon slags kompensation finns i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K12). Enligt denna bestämmelse kan bodelningen jämkas, om det är oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig så mycket egendom som han måste enligt lagen. I ditt fall kan bodelningen möjligtvis ses som oskälig, beroende på hur mycket av dina egna pengar du har lagt ner på huset. Observera dock att detta är långt ifrån någon säker möjlighet – det är inte omöjligt att bodelningen kan jämkas, men det finns absolut inga garantier för att så kommer att ske. Observera vidare att regeln bara kan tillämpas om det är du som ska ge ifrån dig egendom till din f.d. hustru; är det hon som har mest giftorättsgods av er två så kan 12 kap. 1 § överhuvudtaget inte användas i ditt fall. MVH

Makes arvsrätt enligt äldre regler

2009-10-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min mor avled 1976. Jag tror inte att min mor och far hade något äktenskapsförord. Min far, som fortfarande lever, \"ärvde\" allt. Dvs min bror och jag fick inget. Var detta riktigt? Jag har för mig att \"orubbat bo\" infördes efter 1976.
Ulrika Lundgren |Hej, om inte dina föräldrar hade ett s.k. inbördes testamente (vilket jag utgått från att de inte hade) har du rätt i att arvet inte fördelats riktigt. De regler som gäller idag, 3 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3, säger att arvlåtarens kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken om sådan finns. Denna regel tillkom mycket riktigt efter 1976, nämligen den 1 januari 1988 samtidigt som den nuvarande äktenskapsbalken trädde i kraft. Vid tiden för din mors bortgång gällde regler som innebar att makar inte ärvde varandra om det fanns bröstarvingar. Den efterlevande maken hade dock alltid rätt att enligt den s.k. basbeloppsregeln erhålla egendom till ett värde som motsvarade fyra gånger det vid tiden för dödsfallet gällande basbeloppet (numera prisbasbeloppet). Basbeloppet fastställdes tidigare flera gånger per år och år 1976 var basbeloppet under januari-februari 9 700 kr, under mars-juni 10 000 kr, under juli-november 10 400 kr och under december 10 700 kr. Du och din bror är bröstarvingar vilket betyder att ni skulle ha tagit arv efter er mor. Om det inte fanns enskild egendom utgjordes era sammanlagda arvslotter (dvs. det ni två skulle delat på) i princip av hälften av värdet av era föräldrars sammanlagda egendom eftersom er far hade s.k. giftorätt till andra hälften (observera dock basbeloppsregeln enligt ovan). Vad du kan göra om du vill ha ut din arvslott efter din mor är att begära bodelning då en sådan uppenbarligen inte skett. Allmänt sett gäller dock enligt 16 kap. 4 § ÄB att rätt till arv preskriberas om inte en arvinge kräver ut sitt arv inom tio år från dödsfallet, https://lagen.nu/1958:637#K16. Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord och bodelning

2009-07-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man och jag ska bli särbos, alltså inte skilja oss, jag ska bo kvar i villan, han köper en egen. Hur ska vi gå tillväga för att det ska bli bra när jag tar över villan och löser ut honom? Vilka lagar styr? Finns det några kontrakt eller uträkningar så man kan göra det själv eller måste man anlita en jurist?
Natalie Lindgren |Att ni kommer att bli särbos får inga omedelbara rättsliga konsekvenser. Endast vid en bodelning efter äktenskapsskillnad då ert gemensamma giftorättsgods delas upp, kan ett legalt anspråk uppstå mot dig om exempelvis du vill behålla villan och köpa ut din make. Om ni har klart för er att och hur ni vill dela upp den gemensamma egendomen er emellan, kan ni redan nu upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet är alltså ett avtal där ni har möjlighet att frångå den uppdelning av giftorättsgodset som en bodelning innebär. Vid upprättandet av ett äktenskapsförord bör ni ta hjälp av juridisk expertis. Med vänlig hälsning

Bodelning

2009-07-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Ett par som varit gifta i över 30 år skiljer sig. Mannen står ensam lagfaren ägare till en sommarstuga och en villa som köpts in under äktenskapet. Inget äktenskapsförord finns. Får de 50% var? Hur lång tid efter en skilsmässa kan man vänta med en bodelning?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta innebär att då inget äktenskapsförord finns eller inget villkor från tredje man som gör egendomen till enskild så är den giftorättsgods och ska ingå vid en eventuell bodelning. Du har då rätt till halva värdet av både sommarstugan och villan. Då ett äktenskap upplöses innehåller Äktenskapsbalkens 9 kap 1 § ett krav på bodelning. Däremot finns det inget som reglerar när bodelningen ska ske och möjligheten att begära bodelning anses inte heller kunna bli preskriberad. Dock kan möjligheten att begära bodelning gå förlorad genom en makes passivitet då detta kan tolkas som en eftergift av anspråket, men det torde då krävas en ganska långvarig underlåtenhet. I till exempel rättsfallet NJA 1993 s. 570 ansåg Högsta domstolen att en hustru som begärt bodelning först efter 24 år efter skilsmässan måste ansetts ha nöjt sig med den faktiska fördelningen som skett och att rätten att påkalla bodelning därför gått förlorad. Vänligen

Äktenskapsförord

2009-09-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Inför stundande bröllop kommer jag och min blivande man att skriva äktenskapsord. Jag äger aktier till ett värde av ca 800 000 kronor. Behöver jag i äktenskapsförordet bifoga listan över aktier eller räcker formuleringen "att all egendom som jag förvärvat före äktenskapet skall vara min enskilda egendom". Min fråga är också hur gör man då jag ev kommer sälja några aktier efter hand. Måste då äktenskapsförordet formuleras om?
Sofia Gärtner |Hej, Det räcker att skriva ”att all egendom som jag förvärvat före äktenskapet skall vara min enskilda egendom”. Däremot rekommenderar jag att du ändå upprättar en lista av din egendom som du nu äger och bifogar äktenskapsförordet eftersom det är bra i bevishänseende för det fall att en tvist skulle uppkomma senare. För att även inkludera egendom som kommer i den enskilda egendomens ställe föreslår jag följande formulering. ”All den egendom som var och en av oss nu äger, samt egendom som kommer i egendomens ställe, skall vara varderas enskilda egendom.” Äktenskapsförordet behöver då inte formuleras om.

Fördelning av egendom vid skilsmässa

2009-08-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om man köper en bostadsrätt för egna pengar, står ensam på kontraktet, men man är gift. Vad händer vid en skillsmässa då?? Har partnern som inte står med på kontraktet rätt till halva vinsten??
Dennis Andreev |Hej! När två människor är gifta med varandra fördelas all deras egendom i två kategorier – giftorättsgods och enskild egendom (jfr 7 kap. 1 § äktenskapsbalken; se https://lagen.nu/1987:230#K7). Vid skilsmässa fördelas giftorättsgodset lika mellan makarna medan den enskilda egendomen, som namnet antyder, förblir varje makes egna egendom; den delas alltså inte (10 kap. 1 §). Bostadsrätten kommer alltså att delas mellan makarna vid en ev. skilsmässa, om inte den är enskild egendom. Eftersom bostadsrätten är köpt (och inte ärvd e.d.) finns det bara ett sätt att göra den till enskild egendom – genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Finns det ett äktenskapsförord som säger att bostadsrätten ska vara den ena makens enskilda egendom kommer den inte att ingå i bodelningen vid ett ev. äktenskapsskillnad. Men finns det inget förord kommer bostadsrätten att ingå i den förnmögenhetsmassa som kommer att delas lika mellan makarna – helt oavsett om den ena maken ensam stod för kostnaderna. MVH

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2009-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |vi har skilt oss jag äger huset under tiden vi var gifta började vi bygga till, hon har aldrig betalat något i äktenskapet , kan hon gå rakt ut utan några somhelst skyldigheter
Emily Tomas da Costa |Hej 7 kap 1 § ÄktB lyder att "En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom". Enskild egendom är enligt 2 § 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Vid bodelning så skall allt giftorättsgods (egendom som inte är enskild) delas lika mellan makarna efter att avdrag för eventuella skulder har gjorts, i enlighet med 11 kap 3 §. Hon har således rätt till hälften av er gemensamma egendom. Du kan dock ansöka om jämkning enligt 12 kap 1 §. Jämkning beviljas i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap. Bodelningen görs då istället så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Vill du läsa mer, klicka https://lagen.nu/1987:230 Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen

Fråga om att skydda egendom vid arv

2009-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag jag ska gift mig om ett tag... Min framtida man har barn sedan tidigare .Och vi har ett gemensamt tillsammans. Våra saker är mestadels mina inkl huset och en massa antika saker. Om jag dör som gift , vad händer? Jag vill att min man ska kunna bo kvar i huset tills han dör. Men att allt sedan ska tillfalla vårat Gemensamma barn. Jag vill helt enkelt INTE ge det som är mitt till, hans barn. Hur löser jag detta? MVH Therese
Karin Hellander |Hej! Om du skulle avlida som gift så är det din man som ärver dig. När han sen avlider kommer era gemensamma barn ärva den delen av kvarlåtenskapen som var din. Din makes barn sedan tidigare kommer inte ärva något av den delen som räknas som din, utan bara av det som är hans. När ni gifter er blir egendomen du har eran gemensamma, så om du vill se till att hans barn inte får något av det du anser ditt rekommenderar jag att ni skriver äktenskapsförord där ni klargör vad som inte ska ingå som giftorättsgods, utan ska förbli din respektive hans egen egendom. Då kommer den inte ingå i en bodelning vid arvsskifte eller äktenskapsskillnad. Med vänlig hälsning