Förkommet gåvobrev

2013-01-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en fastighet som är given som enskild gåva med två gåvobrev från olika anhöriga som har ägt 1/2 var. Nu har det ena gåvobrevet förkommit och jag undrar om jag ändå på något sätt kan hävda hela fastigheten som enskild egendom. (Det finns ett annat gåvobrev till min bror där det står att den andra halvan är given till hans syster (och med mitt namn och personnummer). Med vänlig hälsning Katarina Florén
Maria Lindgren |Hej!Det går att förstå din fråga på två sätt; antingen att du genom två skilda gåvobrev äger hela fastigheten eller att du och din bror genom gåva äger 50% var. I vilket fall föreskrivs det i gåvobreven att fastigheten ska vara mottagarens enskilda egendom och nu har ett av gåvobreven förkommit. Din bror har dock ett gåvobrev (vilket antingen kan förstås så att det berör fastigheten eller avser något annat). I din brors gåvobrev framgår det att du genom gåva har erhållit halva fastigheten. Det är vidare detta åsyftade gåvobreven som har förkommit. Utan ett gåvobrev är det svårt att kunna visa att viss egendom ska vara enskild. Om detta framgår av det gåvobrev som din bror har erhållit är detta dock något som kan verka positivt. I samband med att man ansöker om lagfart för en fastighet, vilket ska ske vid ägarbyte, har man att skicka in fångeshandlingar såsom gåvobrev till lantmäteriet för att ägarbytet ska registreras korrekt i fastighetsregistret. Om du har gjort detta kan det finnas en möjlighet att de har en kopia på det ursprungliga gåvobrevet där det framgår att egendomen är enskild (du kan besöka lantmäteriets hemsida för mer information, www.lantmateriet.se). Som tidigare nämnts så är det dock svårt att påvisa att en viss egendom är enskild och att detta följer av ett gåvobrev då det ursprungliga gåvobrevet har förkommit. Om du vill att fastigheten ska vara din enskilda egendom finns det (förutom gåvobrev) möjlighet att skriva äktenskapsförord eller förbehåll i testamente om att viss egendom ska vara enskild. Jag hoppas att detta svar gav dig viss ledning för vilka åtgärder du har möjlighet att vidta. Lycka till!

Skuldfördelning med anledning av äktenskapsskillnad

2012-11-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Det så att min syster har blivit lämnad av sin make, så dom skall nu skiljas(har ansökt men ej betalt för skilsmässan än) så min fråga gäller skulder. Dom har inget äktenskapsförord eller liknande. Det är så att under äktenskapetstid så har dom dragit på sig stora skulder så som kreditkort och diverse konton, visserligen har dessa enbarts tagits i min syster namn men maken har mer än använt krediterna. spenderat dom på allt möjligt. Så min fråga är kan min syster begära av sin make att dom skall dela på skulderna, för som dagsläget ser ut så kommer inte hon och sina två barn kunna klara sig ekonomiskt med dessa skulderna?? Lika hade dom ett hus som redan sålts, pengarna som dom fick gick alla in på makens konto.en viss del av pengarna dock till att lösa bort huslån,gemesammt lån, men det vart pengar över, och nu hävdar maken att han skall ha mycket mer eftersom han renoverat huset, men pengar till renoveringarna har tagits från hennes kreditkort,(dock finns inga kvitton kvar), kan han verkligen säga så att han skall ha mer?
Emelie Karlsson |Hej Elina! För det första, tack för att du vänder dig till Lawline. Mot bakgrund av din fråga väljer jag att svara följande: Din fråga rör äktenskapsskillnad mellan makar och deras respektive skulder, äktenskapsförord saknas. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem mellan genom bodelning (Äktenskapsbalken 9:1). B Vad ingår då? Jo, i en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, alltså all egendom de har (ÄktB 10:1). Hur går man till väga vid en bodelning? Först ställer man upp en tabell för respektive make, där under skriver man ner all egendom de äger var för sig (ÄktB 11:1). NU TILL DIN FRÅGA: vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (ÄktB 11:2). Kreditskulderna står på din syster, alltså ska dessa skulder avräknas från hennes egendomsmassa (se nedan mitt exmepel). Det som efter det återstår av makarnas andelar, när avdrag gjorts för skulderna som hör till respektive make, ska läggas samman till en summma som sen helt enkelt bara delas med 2, summan tilldelas varje make. Möjligheter kan finnas för jämkning (ÄktB 12:1) Men för att du bättre ska förstå hur jag menar så ger jag ett exempel (observera ett exempel!) Kalle Stina egendom 20 000 30 000 Skulder -5 000 -25 000 kvar: 15 000 5 000 Detta slås ihop: (15 + 5) 20 000 Och delas nu mellan makarna: 10 000 10 000 Som du ser hade kalle 15 000, efter att hans skulder dragits, och Stina hade kvar 5 000, efter att hennes skulder dragits. Det som har skett här är att Kalle gett 5 000 till Stina. Vilket i din systers fall blir intressant, om det är så att maken har mer egendom än din syster så ska det ske en fördelning. Precis som skett i mitt exepel (5 000 ska ges av Kalle till Stina). Egentligen är det så att ju mer skulder en make har, desto mindre blir dennes del som ska delas med den andre maken... Svaret är högst exemplifiernade med anledning av att informationen är knapp, vi rekommenderar alltid att man vänder sig till en färdig jurist med sina frågor om tveksamheter kvarstår Med vänlig hälsning Emelie K - Lawline

Giftermål i sig påverkar inte äganderätten

2012-03-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det blir med huset, som min sambo äger helt själv nu, om vi gifter oss. Vi vill ha det rättvist så jag vill ta över halva lånet och halva huset. Ska jag då köpa in mig i huset eller hur blir det när man är gifta?
Elin Sjörén |Hej, Oavsett om ni är gifta eller ej ska huset anses tillhöra den som betalt för det. Att äganderätten till huset inte förändras genom ett giftermål kan utläsas av äktenskapsbalkens (ÄktB) 1 kap. 3 §. Där stadgas nämligen att ”var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. Vill man alltså vara gemensam ägare till ett hus, så som du vill, bör man köpa in sig i det. Dock bör tilläggas att denna ovan nämnda ”egendomsskillnad” – alltså att var make råder över sin egendom – endast gäller under ett äktenskaps fortbestånd. Vid en eventuell skilsmässa anses nämligen bostad och bohag istället tillhöra båda makarna, oavsett vem som betalat för det. All egendom, som inte gjorts till någon makes enskilda genom exempelvis ett äktenskapsförord eller testamente, ska vid en skilsmässa betraktas som ”giftorättsgods” och delas lika mellan makarna (se ÄktB 7 kap. 1 och 2 §§). Så av rättviseskäl, som du nämner, kan du absolut köpa in dig i sin sambos hus för att bli gemensam ägare till detta (eftersom du inte automatiskt blir ägare till huset genom att ni gifter er). Vid en eventuell skilsmässa har det dock ingen betydelse vem av er som stått för kostnaderna. Huset kommer då alltid att ses som ert gemensamma och delas lika (med undantag för om ni har upprättat ett äktenskapsförord som säger att huset är endast den enes enskilda egendom). Äktenskapsbalken hittas här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Enskild egendoms sammanblandning med giftorättsgods

2011-09-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag befinner mig för närvaranade i en tvist med min fd fru ang ett gemensamt sommarhus som jag ska köpa ut henne ur. När vi köpte huset så användes pengar från vårt gemensamma konto. Problemet är att en större del av dom pengarna var gåvopengar från mina föräldrar (Jag har ett gåvobrev) som jag innan köpet fört över från mitt enskilda konto . Så min fråga är om de pengar som var mina enskilda nu har förlorat sin karaktär av enskild egendom och nu ska ingå som giftorättspengar?
Angelica Hage |Hej. Frågor om giftorätt och enskild egendom m.m regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230. I 7 kap ÄktB regleras makars egendom. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är makars egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, utgångspunkten är därmed att makars egedom är gemensamt giftorättsgods. ? För att egendomen skall anses vara den ena makens enskilda egendom och därför inte gå till bodelning vid äktenskapsskillnad, krävs att den gjorts till enskild egendom i enlighet med något av de sätt som anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där anges att egendom kan vara enskild till följd av äktenskapsförord, gåva med villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda, testamente eller arv som enligt testamente skall vara mottagarens enskilda. För en gåva i form av en summa pengar som gjorts till enskild genom gåvobrev gäller enligt 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB att även vad som trätt i gåvopengarnas ställe, det sk surrogatet, ska vara enskild egendom. Då pengarna används till husköp sker dock en sammanblandning med giftorättsgodset (under förutsättning att huset utgör giftorättsgods och inte är enskild egendom). Då en sådan sammanblandning sker kan egendomen i fråga förlora sin karaktär av enskild egendom. Det krävs i regel att de olika medeltyperna kan särskiljas på något sätt. För att surrogatet också skall vara enskild egendom bör det alltså kunna individualiseras. Vid köp av egendom gäller som regel att endast om det ena egendomsslaget klart dominerar skall den förvärvade tillgången anses vara enskild egendom respektive giftorättsgods i sin helhet. Vänligen

Egendom inom äktenskap och makes ansvar för skulder

2012-12-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi är gifta och min make har eget företag. Är företaget giftorättsgods om inget annat skrivits och svarar jag för eventuella skulder i företaget vid ett dödsfall? Kan vi skriva ett äktenskapsförord att företaget skall vara makens enskilda egendom? Tack på förhand.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga. För makars egendom gäller att den är giftorättsgods om den inte är enskild, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Egendom som är enskild stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan bland annat vara enskild till följd av ett äktenskapsförord, att den givits i gåva av annan än den andra maken med villkor om att den ska utgöra enskild egendom, att make har erhållit egendomen genom testamente med villkor att den ska vara enskild eller genom arv och som enligt testamente ska vara enskild egendom. Har inget annat angivits enligt 7 kap. 2 § ÄktB är företaget i ert fall giftorättsgods. Vad det gäller skulder som företaget eventuellt skulle kunna ådra sig gäller som grundregel att make under äktenskapet råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. När make avlider skapas ett dödsbo som förvaltar dennes kvarlåtenskap och således står för skulderna, den efterlevande maken blir inte heller här personligt betalningsansvarig. Ett äktenskapsförord kan författas mellan makar enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Där kan de själva bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara enskild egendom och således tillfalla den maken vid en äktenskapsskillnad. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Ett äktenskapsförord måste även sändas in till Skatteverket för registrering. I ert fall är äktenskapsförord ett bra sätt att föra över egendomen till en av makarna men att tänka på är att egendomen inte enbart blir enskild vid dödsfall utan även vid en eventuell skilsmässa med anledning av annan orsak. Länk till äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230 Länk till ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Äktenskapsskillnad, internationellt förhållande

2012-07-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är Svensk medborgare och ingick giftemál i Sverige med en Italiensk medborgare. Vi är báda bostatta i Spanien och undrar var/vilket land jag skall ansöka om äktenskapskillnad. Vi har inga barn dock finns ett äktenskapsförord. Tacksam om svar.
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga. Vilket lands domstol som är behörig regleras i detta fall av EU:s Bryssel II-förordning nr 2201/2003, som reglerar bl.a. domsrätt- och erkännandefrågor vid äktenskapsskillnad inom EU. I artikel 3 a, p 5, stadgas att ”behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad […] skall tillkomma domstolarna i den medlemsstat där sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes”. Medborgarskap ger en presumtion för hemvist i det land som medborgarskapet avser. Men den som är bosatt i en annan stat anses ha sitt hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande. Ett objektivt och ett subjektivt rekvisit måste vara uppfyllt för att en person ska anses ha ändrat sitt hemvist. Det objektiva innebär att personen ska ha ändrat sin vanliga vistelseort, så att denne i fortsättningen normalt vistas i det nya landet. För att det subjektiva rekvisitet ska anses vara uppfyllt måste personen ha för avsikt att kvarstanna i det nya landet, om inte för alltid eller tills vidare så i vart fall för en mycket lång tid. Förutsatt att ni under en längre period varit bosatta/haft er hemvist i Spanien är det således spansk domstol som du ska vända dig till. Med vänlig hälsning

Del av lägenhet är att se som enskild egendom

2011-12-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående giftorätt och enskild egendom. Jag och min fru gifte oss och efter det fick hon en lägenhet i gåva av sin far i enskild egendom. Denna lägenhet är nu såld och vi har gemensamt köpt en större och dyrare lägenhet. Alla pengar från försäljningen av gåvolägenheten och mer därtill användes. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Det jag undrar över är vad som nu räknas som giftorätt och vad som räknas som enskild egendom?
Elin Sjörén |Hej, I äktenskapsbalken (ÄktB) finner du svaret på din fråga. Det föreskrivs nämligen i ÄktB 7 kap. 1 § att allting som inte utgör enskild egendom är giftorättsgods. I samma lags 2 § stadgas sedan vad som utgör enskild egendom och således inte är giftorättsgods. I 2 § 2 p. nämns att sådant som make fått i gåva av någon, med villkor om att detta ska utgöra makens enskilda egendom, utgör just enskild egendom. Dessutom stadgas i samma bestämmelses 6 p. att sådant som ”träder i stället” för enskild egendom också är att anse som enskild egendom. Vad som gäller i ditt fall är således att din fru äger en viss del av den nya lägenheten, i form av enskild egendom, genom att hon använt sin fars gåva för att betala en del av lägenheten. Hennes enskilda egendomsdel i den nya lägenhet utgör lika stor del som hennes fars pengar utgör av det totala beloppet ni betalat för lägenheten. Utgör hennes fars pengar exempelvis hälften av det totala beloppet, äger hon också hälften av lägenheten i form av enskild egendom. Detta innebär att vid en eventuell skilsmässa skulle din fru få ensamrätt till denna del av det totala lägenhetsvärdet – medan resten av värdet skulle ses som giftorättsgods och delas lika mellan er. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Testamente och laglott

2011-04-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är ett särkullsbarn. Min far va omgift och hade ett barn i sitt nya äktenskap. Frun går bort och en månad senare dör min far. DE hade äktenskapsförord som sa att lösöret var fruns enskilda egendom. Min far har skrivit testamente på att jag ska endast erhålla min laglott resten skall gå till min halvsyster. Är detta rätt? kan jag bestrida testamentet? Har jag en möjlighet att få testamentet upphävt.
Victoria Karlsson |Hej, Av svensk lag (Ärvdabalken 1958:637) följer att alla över 18 år kan, genom ett testamente, förordna om sin kvarlåtenskap. Din far har genom sitt testamente lagligen satt den legala arvsordndingen åt sidan. Hans kvarlåtenskap ska fördelas i enlighet med hans vilja och den ska i möjligaste mån respekteras. Som barn och bröstarvinge till din far är du berättigad till minst din laglott. Din far har alltså haft rätt att fritt förfoga över sin kvarlåtenskap så länge det inte inkräktat på din laglott. I och med att testamentet föreskriver om din rätt till laglott inkräktar det inte på din minimirätt och således är din fars vilja enligt min mening i enlighet med lagens uppställda krav.