Vilken betydelse har formkraven vid t.ex testamenten eller äktenskapsförord?

2015-06-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, varför är det viktigt att ett testamente och äktenskapsförord följer deras formkraven som t.ex. två vittnen på ett testamente?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Formkraven för ett testamente finns i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K1), och en handling som inte uppfyller formkraven är helt enkelt ogiltig. Detsamma gäller förstås de formkrav som finns för äktenskapsförord (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230). Det är därför rent praktiskt klart att formkraven är av betydelse; det finns ju ingen möjlighet att genomdriva det som handlingen ger uttryck för om den inte är giltig.Anledningen till att formkraven finns torde vara att det rör sig om handlingar av stor betydelse för den som skriver dem. Ett testamente eller ett äktenskapsförord kan ju få långtgående konsekvenser för vad som händer med ens egendom. Även övriga rättshandlingar för vilka det ställs formkrav, som fastighetsöverlåtelse, är typiskt sätt av stor ekonomisk eller annan betydelse. Formkraven bidrar till att det säkerställs att den som exempelvis skriver ett testamente verkligen har tänkt igenom och menar det som står där, och till att det inte sker under hot eller annan otillbörlig påverkan från utomstående (exempelvis någon som försöker tvinga till sig ett arv).Sammanfattningsvis är formkraven alltså krav som ställs för att man skall vara säker på att en handling är allvarligt menad, och om inte formkraven uppfylls har t.ex. testamentet eller äktenskapsförordet som grundregel ingen betydelse.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Kan 1 miljon på banken förbehållas ena maken?

2015-04-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är 40 år och kommer få låg pension utifrån arbeten jag haft men har ca 1 miljon på banken som jag planerar att ha som pensionspengar när den dagen kommer. Nu ska jag gifta mig och undrar om jag kan placera mina besparingar på ett sätt att de blir öronmärkta till min pension och inte tillfaller min blivande man också. Han kommer få en bra pension genom sitt arbete. Är pensionspengar från arbete skyddade och på så sätt egen egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det allra enklaste sättet att säkra dina pengar är att ni skriver äktenskapsförord och gör dem till enskild egendom (Se 7 kap. 2-3 § § Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7). Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen, skrivas under av båda makarna och lämnas för registrering hos Tingsrätten. Äktenskapsförord kan både skrivas innan och under äktenskapet.När man skriver äktenskapsförord kan man besluta att vilken egendom som helst skall vara enskild. Ett exempel är att ni kan besluta att de pengarna är din enskilda egendom. Med enskild egendom menas i princip att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning; om du och din man någon gång skulle skilja er eller om någon skulle avlida behöver du alltså inte "dela med dig" av pengarna. Vidare är även det som har "trätt istället för" enskild egendom enskild egendom; om du exempelvis skulle köpa en fastighet för pengarna eller helt enkelt omplacera dem är de alltså fortfarande enskild egendom.Kort sagt rekommenderar jag alltså att ni skriver äktenskapsförord som inkluderar att miljonen du har på banken skall vara enskild egendom!Hälsningar,

Arv vid dold samäganderätt?

2014-11-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes man (ej min pappa) har en gemensam bostad som endast hennes man står som lagfaren ägare på. De har varit gifta i 30 år och bott ihop i 36 år. Mamma har 4 särkullebarn och hennes man har 2 särkullebarn. Min fundering är då, om min mamma avlider ärver jag och mina syskon halva bostaden då även fast hon inte står som lagfaren ägare?Tack!
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett äktenskap påverkar inte äganderättsförhållandena mellan makarna. Äganderätten avgörs istället av allmänna förmögenhetsrättsliga principer, dvs att en make som t.ex. köpt eller bytt egendom också är ägare till denna. För en fastighet ses ägaren som den som undertecknat ett formenligt köpeavtal som sedan läggs till grund för lagfart. Genom att det i vissa äktenskap kan vara slumpen som avgör vem som står som ägare till egendom har det i praxis utvecklats en princip om dold samäganderätt mellan makar och sambo. Principen om dold samäganderätt innebär att den make som inte anges som samägare på köpehandlingen ändå anses äga fastigheten tillsammans med den lagfarne ägaren. För att dold samäganderätt ska anses föreligga ska tre förutsättningar vara för handen; egendomen ska ha förvärvats i den öppne ägarens (makens) namn för parets gemensamma bruk. Den dolde ägaren (den andre maken) har möjliggjort eller underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt bidrag. För det tredje ska parterna få anses ha förutsatt att egendomen skulle samägas. Om dessa tre förhållanden är för handen presumeras makarna äga egendomen med samäganderätt. För att kunna göra den dolda samäganderätten gällande krävs dock att den görs öppen. Detta kan ske genom att makarna antingen upprättar ett formenligt överlåtelseavtal för fastigheten. Överlåtelseavtalet ska innehålla en insättandeförklaring där makarna förklarar att fastigheten förvärvats gemensam och att den dolda ägaren ska insättas som lagfaren ägare. Ett annat sätt är att den dolde ägaren väcker talan i tingsrätt mot den öppne ägaren om bättre rätt till halva fastigheten. Om er mor skulle avlida innan hon blir öppen ägare till fastigheten övergår hennes anspråk på dold samäganderätt till hennes dödsbo. Dödsboet, företrädd av dödsbodelägarna skulle i en sådan situation kunna driva anspråket som bättre rätt till halva fastigheten. Jag kan även tillägga att en bodelning ska göras när er mor avlider. Denna bodelning skulle kunna leda till att värdet av halva fastigheten tilldelas henne vid bodelningen. För efterlevande make finns dock en jämkningsmöjlighet enligt 12 kap 2 § Äktenskapsbalken som innebär att var make i bodelningen behåller sitt giftorättsgods, vilket skulle kunna innebära att er mors make behåller hela fastigheten. Det är dock svårt att uttala sig om en eventuell bodelning eftersom jag inte känner till övriga omständigheter, t.ex. förekomsten av ett äktenskapsförord.Vänligen 

Ansvar för makes skulder

2014-08-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har varit sambo i sex år och vi vill nu gifta oss. Jag är egen företagare(enskild firma). Min sambo har skulder bla skatt och underhåll på ca 100 000kr samt en del inkassokrav som även dessa är gamla och som han har en avbet plan på nu. FRÅGA?: påverkar hans skulder mig o mitt företag? Kan kronofogden /skatteverket kräva mig på pengarna?
|Hej!Varje make är själv ansvarig för sina egna skulder, 1:3 äktenskapsbalken (ÄktB). Ingen kan därför kräva dig på pengar avseende din sambos skulder, och det påverkar heller inte ditt företag.Ett tips är att diskutera med din sambo om ni på grund av er ekonomiska situation ska upprätta ett äktenskapsförord, se 7:3 ÄktB. Detta för att ni om äktenskapet upplöses annars ska dela lika på ert giftorättsgods i en bodelning, 10:1 och 11:3 ÄktB. Då kan du bli tvungen att utge en del av dina tillgångar till din sambo. Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord så kan ni använda er av vår avtalstjänst, http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Behörig domstol och tillämplig lag vid internationellt äktenskap

2015-05-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ska gifte mig i Ukraina snart.Vilka regler gäller för fördelning av egendom om äktenskapet upplöses innan det registreras i Sverige ? Ukrainska eller svenska ?Måste jag skriva och registrera äktenskapsförord i Sverige innan ? Eller kan jag vänta tills äktenskapet registreras i Sverige ?
|Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med dina frågor.När det gäller denna typen av problem (internationellt privaträttsliga) finns det två viktiga frågor att besvara: 1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan? 2) Vilken lag ska användas?1) Vilken domstol är behörig att döma i frågan?En svensk domstol har behörighet att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning i ett antal situationer. En av dessa situationer är då käranden (den som ansöker om äktenskapets upplösning) är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år. Det innebär att om du ansöker om äktenskapets upplösning i Sverige, även fast du flyttat till och bor i Ukraina, kommer svensk domstol vara behörig att ta upp frågan.Om en svensk domstol är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad, är den även behörig att ta upp frågor om äktenskapets rättsverkningar i fråga om förmögenhetsförhållanden (t.ex. bodelning). Utöver det får en svensk domstol ta upp frågan om makarnas förmögenhetsförhållanden om frågan rör egendom i Sverige eller om svaranden (den som blir instämd till domstol) har hemvist i Sverige.Eftersom reglerna om behörighet i de flesta fall överlappar varandra bör en svensk domstol ha behörighet att ta upp en fråga om bodelning (och liknande förmögenhetsrättsliga frågor) om den är behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad.2) Vilken lag ska användas?Huvudregeln i Sverige avseende utländska vigslar är att äktenskap som ingåtts utomlands enligt främmande lag anses giltiga till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks. Makar och blivande makar kan avtala om att en viss stats lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Ett sådant avtal är giltigt om avtalet utnämner lagen i en stat där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks. Det går således att genom ett sådant avtal styra om Ukrainas eller Sveriges lag ska vara tillämplig vad det gäller t.ex. bodelning. Man kan låta inkludera en lagvalsklausul i ett äktenskapsförord som man sedan registrerar hos Skatteverket. Det går bra registrera ett sådant innan äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet är giltigt om det stämmer överens med den lag som var tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Om ni avtalar om att svensk lag ska vara tillämpligt måste äktenskapsförordet således registreras enligt svenska regler, dvs. hos Skatteverket.Om tillämplig lag inte bestämts genom avtal mellan makarna, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. När det inte har funnits något gemensamt hemvist, vare sig vid äktenskapets ingående eller senare, får tillämplig lag bestämmas med hänsyn till vilken stat makarna har starkast anknytning till, här kan makarnas nationalitet kan få betydelse.Sammanfattning och rekommendationerDen internationella privaträtten är komplicerad och jag föreslår därför att ni redan nu skriver ett äktenskapsförord och där inkluderar en lagvalsklausul som fastslår att svensk lag ska tillämpas vid upplösning av äktenskapet. Därefter registrerar ni förordet på så vis som krävs för att det ska bli gällande enligt svensk lag.Viktigt att komma ihåg är att Ukraina har sina egna internationella privaträttsliga regler. Det som ibland kan ske är att två länder samtidigt anser sig behöriga att ta upp en fråga om äktenskapets upplösning, och i värsta fall kan man då få s.k. kolliderande avgöranden (ett i Sverige och ett annat i Ukraina). Konsekvensen kan bli att du inte får det svenska avgörandet om bodelning verkställt i Ukraina. Fördelningen kan på så vis bli annorlunda än vad man planerat.Vänligen,

Kan man bli ansvarig för makes lån?

2014-12-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Vad händer med lån tagna av min make om han avlider före mig o barnen? Lån som är tagna enbart av honom under äktenskapet men utan min vetskap? Om jag måste ta över dessa lån vid hans ev frånfälle finns det i så fall något sätt jag kan skydda mig o barnen på? Hjälper ett äktenskapsförord eller när används det? Med vänlig hälsning,
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Lyckligtvis finns det ingen möjlighet att ärva eller på liknande sätt ta över en annan persons skulder, förutsatt att de endast står på honom eller henne. Eftersom endast din make har varit med och tagit de här lånen, kan de varken genom bodelning, arv eller på annat sätt gå över på varje sig dig eller barnen annat än frivilligt. En annan sak är att vid en eventuell bodelning (om ni skulle skilja er eller om den ena maken avvlider) kommer hans lån att dras från hans andel av giftorättsgodset. Rent praktiskt innebär detta att en bodelning kan utfalla sämre för dig, men i inget fall kan du eller någon annan bli tvungen att betala lånen. Jag hoppas att svaret är till hjälp! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.Hälsningar,

Vilken rätt har en sambo resp. make till pengar jag fått?

2014-10-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Är sambo. Vi är tre syskon som äger ett sommarhus som vi fått i gåva av föräldrarna. Nu kommer ett av syskonen att köpa ut mig och det andra syskonet. Bör jag öronmärka de pengar jag då får in eller är det onödigt eftersom jag bara är sambo och inte gift. Vad händer om jag senare gifter mig?
|Hej, och tack för din fråga. Så länge du är sambo är pengarna du får för sommarhuset dina egna och din sambo har ingen rätt till dem. Detta framgår av Sambolagen 3 § där det står att samboegendom är gemensam bostad och bohag om det är förvärvat (köpt/hyrt/etc) för gemensam användning. Det är alltså bara det som delas vid en separation (se 14 §). Om dina föräldrar när ni fick huset i gåva som ett villkor för gåvan angav att den skulle vara er enskilda egendom är den det även enligt Sambolagen, se 4 §. Även om sådant villkor inte uppställts så pengarna för försäljningen av din del i sommarhuset hade aldrig blivit samboegendom ändå. Om du gifter dig däremot kommer saken i ett annat läge. Enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 1 § är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Allt du tar med dig in i äktenskapet och som inte är enskild egendom blir alltså giftorättsgods som huvudregel. Det är giftorättsgodset som slås samman och delas mellan makarna vid bodelningen i samband med skilsmässa  (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 §). Vad som är enskild egendom står i 7 kap. 2 § något kan bli enskild egendom endera genom äktenskapsförord, genom att det är en gåva där givaren som villkor angett att gåvan ska vara enskild egendom, genom arv via testamente där testator angett att egendomen ska vara enskild egendom och även vissa försäkringsersättningar är enskild egendom. Även det som trätt istället för enskild egendom räknas som det (t ex om du för pengar som är enskild egendom köper en bil, så träder bilen i pengarnas ställe och bilen är enskild egendom). Så har dina föräldrar som villkor för gåvan (det måste framgå av gåvobrevet) att fritidshuset ska vara enskild egendom, och de pengar du fått vid en försäljning har hållits "avskiljda" så anses de vara enskild egendom och är skyddade vid en ev skilsmässa. Egendom kan dock enligt praxis riskera att förlora sin karaktär av enskild egendom om den blandas ihop med giftorättsgods. Så sålänge du är sambo finns inget behov av att öronmärka pengarna då det sålänge du är sambo inte spelar någon roll eftersom de aldrig kan bli samboegendom. Däremot om du gifter dig finns det anledning att se till att pengarna eller det som trätt i dess ställe hålls åtskilda från giftorättsgods. Om dina föräldrar inte i gåvobrevet angett fritidshuset ska vara enskild egendom, så måste du och din make skriva ett äktenskapsförord för att pengarna ska vara skyddade, även om de hållits åtskilda.Vänligen, 

Överlåtelse av enskild egendom

2014-06-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag är gift och vi har två gemensamma barn. Min man har ett fritidshus som är enskild egendom, som hans mamma ordnade i samband med att hon skänkte huset till honom för många år sedan. Vi planerar nu att göra större renoveringar, där jag kommer att bidra mycket. Nu undrar vi om det är möjligt att jag kan köpa hälften av fastigheten?
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Reglerna om enskild egendom finner du i Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. En makes egendom är giftorättsgods i det mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 §. Att egendom är giftorättsgods innebär att det för makarna ligger en latent rätt till en del av egendomen om äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller att en av makarna avlider. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10:1. Således lämnas enskild egendom utanför vid en bodelning. Att en egendom är enskild hindrar dock inte din man från att förfoga över den. Han kan således sälja halva fastigheten till dig. Det som ni bör tänka på är dock att hans halva kommer fortsätta att utgöra enskild egendom medan din halva kommer att utgöra giftorättsgods. Genom ett äktenskapsförord skulle även din halva kunna utgöra enskild egendom. Vänligen