Surrogat till enskild egendom

2016-07-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har genom gåva fått en del i en fastighet som enskild egendom. Om jag säljer min del i denna fastighet och använder pengarna till att skaffa en annan fastighet, är då den nya fastigheten också enskild egendom? Jag är gift och vi har inget äktenskapsförord. Behöver man skriva något om att den nya fastigheten också är enskild egendom eller blir den det per automatik?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som den ena maken fått i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda är enligt 7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken (ÄktB) enskild egendom. Det är också det som trätt i stället för egendom som är enskild enligt 2 p, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).Det innebär att den fastighet du köper istället för den fastighet du har fått i gåva också kommer att vara enskild egendom om inget annat avtalats.Med vänlig hälsning,

Efterlevadeskydd

2016-06-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag vill göra det enkelt för min kära fru, så om jag skulle dö, då vill jag att det skall vara så "smidigt" för henne som det går. Vi har inga barn. Det är jag som skött allt administrativt, försäkringar, bank osv.Önskar att hon skall leva vidare utan en massa krångel och pappers arbete. Hur gör jag då?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att underlätta för din efterlevande ska du se över vad det finns för olika ersättningar som din fru kan ta del av. Du kanske har någon avtalsförsäkring via din anställning som ger den efterlevande rätt till ersättning vid dösfall. Kolla detta med din arbetsgivare. I regel omfattas de flesta försäkringar av något som kallas tjänstegrupplivförsäkring (TGL). I vissa fall behöver man själv meddela dödsfallet för att få denna försäkring utbetald. Du kan också välja ett såkallat återbetalningsskydd på din tjänstepension samt att du kan ha egna privata pensionssparanden som din fru kan ta del av. Se också över om du skulle vilja teckna någon famijepension eller efterlevandepension. Det kan också finnas andra dödsfallsförsäkringar, dessa kan man ha tecknat privat, genom fackförbund eller genom sin arbetsgivare. Om du har mer frågor eller funderingar kring pension rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon pensionsexpert, exempelvis genom din bank. I övrigt, för att göra det så smidigt som möjligt, kan ni se till att det finns ett äktenskapsförord eller ett testamente om ni vill avtala om något speciellt. Se också till att ha alla dokument samlade om din pension, ditt privata sparande, försäkringar, vilka banker och kontonummer du har samt annan viktig information som har koppling till er ekonomi och ert hushåll.Ha en fortsatt bra dag!

Enskild egendom eller giftorättsgods?

2016-06-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |När jag och min fru gifte oss ägde jag sedan tidigare en bostadsrätt som jag då förstår skulle räknas som enskild egendom även efter giftermålet?Nu när vi gift oss så har jag sålt denna lägenhet och för pengarna köpt en ny lägenhet, som jag tänkt att mina barn ska få ärva. Räknas denna nya lägenhet som enskild egendom (det är bara jag som står på kontraktet) eller som giftorättsgods?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Till att börja med behöver jag reda ut begreppen som du använder i din fråga. Många använder ofta begreppen enskild egendom och giftorättsgods utan att riktigt förstå fullt ut vad begreppen betyder. När du gifte dig med din fru så ägde du en bostadsrätt. Denna bostadsrätt är din egen vilket innebär att du har rätt att disponera över den och förfoga över den så som du finner lämpligt. Du har alltså äganderätten. Detta gäller inte bara din bostadsrätt utan all egendom som du har förvärvat t.ex. köpt eller ärvt. All din egendom och alla dina skulder är sådant som du själv råder över och ansvarar för, detta framgår av 1 kap 3 § ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Det spelar alltså inte någon roll att du har gift dig med din fru, din egendom är fortfarande din egen att bestämma över. Detta betyder dock inte att det är din enskilda egendom. Den egendom som räknas som din enskilda egendom är reglerat i lag, https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 , och är följande:1. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. 4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. Och vad som har trätt i stället för sådan egendom som avses i 1-5.Detta innebär för din del att din gamla bostadsrätt var giftorättsgods om inte något av ovanstående kriterier var uppfyllda. Om du t.ex. ärvt den eller fått den i gåva av någon med villkoret att den ska vara din så kan den räknas som enskild egendom. De uppgifterna framgår inte av din fråga och således kan jag inte svara på hur det är i ditt fall, men titta på kriterierna ovan och kontrollera om någon av dem är uppfyllda för den gamla lägenheten. Om de är uppfyllda, räknas även egendom som ersatt bostadsrätten som enskild egendom, 7 kap 2 § 6 p. https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 . I det fall att inget av kriterierna är uppfyllda så är alltså bostadsrätten, och egendom som ersatt den, giftorättsgods, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 . All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. När ett äktenskap upplöses, genom dödsfall eller skilsmässa (https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1 ) så ska deras egendom delas upp genom bodelning, https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1, och då aktualiseras frågan om giftorättsgods. Då ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas på hälften, https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1 . För din del innebär detta att om din bostadsrätt inte uppfyller kriterierna för enskild egendom så kommer den och egendom som ersätter den att vara giftorättsgods. Om du avlider eller vill skilja dig från din fru så kommer alltså värdet av din egendom läggas ihop med hennes för att sedan delas på hälften. Att du får behålla lägenheten eller värdet av den är inte självklart i fall av upplösning av äktenskapet, men då jag inte vet hur era ekonomiska situationer ser ut är det svårt för mig att avgöra. Vad jag har tolkat av din fråga så förstår jag det som att dina barn inte är din frus barn och att du därför skulle vilja att de ärvde lägenheten istället för henne om något hände med dig. Om jag har tolkat dig rätt skulle jag därför råda dig att skriva ett äktenskapsförord med din fru, där ni skriver under att din lägenhet ska vara enskild egendom. Då är kriteriet för enskild egendom uppfyllt och det ska i sådant fall undantas från den bodelningen som ska göras om ni skiljer er eller om du avlider. Jag måste dock uppmärksamma dig på att hon kan ha rätt att ta över lägenheten ändå, om det är er gemensamma bostad och om det kan anses skäligt, https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1 . För att förtydliga denna paragraf, hon har rätt att överta lägenheten om den har gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord. Om du har ärvt egendomen(den gamla lägenheten) eller fått den i gåva så har hon inte rätt att överta den eller egendom som trätt i dess ställe(den nya lägenheten). SAMMANFATTNINGSVIS: Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Detta spelar inte någon större roll under äktenskapet då varje make har rätt att råda över sin egen egendom under tiden äktenskapet består. När äktenskapet upplöses så läggs makarnas giftorättsgods ihop och delas lika mellan makarna, enskild egendom undantas från detta. Om din gamla bostadsrätt omfattas av något av ovanstående kriterier för enskild egendom så är den nya lägenheten också enskild egendom, i annat fall är den nya lägenheten giftorättsgods. Om den är giftorättsgods kan man reglera detta i äktenskapsförord för att omvandla den till enskild, men i sådant fall kan din fru i vissa fall ändå ha rätt att överta lägenheten om det är er gemensamma bostad. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Avtal om lagval för makars förmögenhetsförhållanden

2016-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag gifte mig med en engelsman i Tyskland i 2011 och vi flyttade sedan till Sverige 2014. Enligt tysk lag var jag och mina arv relativt säkrade och nu innan två år i Sverige vill jag skriva ett lagvalsavtal med tysk lag som gäller vid en skilsmässa föra alla förmögenheträttsliga förhållanden. Hur kan jag gör ett lagvals avtal som är riktigt och gällande? Räcker det med att vi bara skriver under själva el måste det registreras någonstans. Jag har nu hört båda alternativ:1. Äktenskapsförord med lagval som registreras hos skattemyndigheten. Men detta måste ange enskild egendom vilket inte vi vill. Kan det registreras utan enskild egendomsparagrafer?2. Lgvalsavtal som vi skriver under och inte registreras.Vad gäller?Tack och hälsningar,
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har förstått det frågar du hur ni i nuläget kan skriva ett giltigt lagvalsavtal för det fall att ni skiljer er.I ditt fall bestäms den lag som gäller för dig och din makes förmögenhetsrättsliga förhållanden av lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (hädanefter förkortad LIMF). Begreppet "förmögenhetsrättsliga förhållanden" bestämmer när LIMF är tillämplig (se 1 § LIMF). Det omfattar sådana konsekvenser av en skilsmässa som t.ex. bodelning, men inte arv som istället regleras i en egen rättsakt från EU.Hur ni upprättar ett lagvalsavtalDe krav som i 3 § LIMF ställs upp för ett giltigt lagvalsavtal är att det ska vara skriftligt. Lagen ni väljer får dock inte vara vilken som helst. Ni kan bara välja lagen i det land där någon av er hade hemvist eller var medborgare när ni ingick avtalet.Det krävs alltså inte att ni skriver in ert val av lag i ett äktenskapsförord. Det krävs heller inte att ert lagvalsavtal registreras. Det enda som krävs är att ert val av lag framgår i en skriftlig handling. Ni kan alltså skriva ett avtal med ert val av lag och därefter underteckna det utan att det behöver ha någon koppling till t.ex. ett äktenskapsförord. Visserligen är det inget krav att lagvalsavtal måste undertecknas, men jag skulle rekommendera att ni ändå gör det eftersom det då blir mycket enklare att bevisa att ni har ingått just det lagvalsavtalet.Vilken lag ni kan väljaNi kan dock ha problem med att välja tysk lag. Som jag förstår det är ingen av er tyska medborgare, varför ni inte kan välja tysk lag på den grunden.Ni kan med all sannolikhet inte heller välja tysk lag på den grunden att ert hemvist skulle ligga i Tyskland. För att ni ska ha bytt hemvist till Sverige måste ni ”stadigvarande” bo här (se 19 § LIMF). Det innebär att ni ska ha bosatt er här i avsikt att bo kvar under en längre tid, vilket som jag har förstått det är den avsikten ni hade när ni flyttade hit. Därför är det tveksamt om någon av er fortfarande skulle kunna ha hemvist i Tyskland. Vart någons hemvist ligger är dock en bedömningsfråga vars resultat beror på de konkreta omständigheterna i varje fall.Jag hoppas att det svarade på din fråga!Behöver du vidare hjälp med lagval är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.seBehöver du särskilt hjälp med att upprätta ett lagvalsavtal kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på lagval. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Samtycke från make för att sälja hus

2016-07-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag vill sälja vårt hus men min fru motsättsigt det, hur ska jag agera?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att hus inte får säljas av en make utan den andra makens samtycke, denna bestämmelse finns i Äktenskapsbalken 7kap 5§( ÄktB 7:5). Denna regel gäller då huset är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt det av makarnas egendom som inte är enskild egendom, äktenskapsbalken 7kap 1§. Dessutom krävs samtycke även om huset är enskild egendom genom äktenskapsförord om huset används som gemensam bostad av makarna, ÄktB 7:2, 7:5. Makarnas gemensamma bostad får dock säljas utan samtycke om bostaden är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, ÄktB 7:5. Då jag inte vet om ert hus är gemensam bostad och inte heller om det är gifträttsgods kan jag inte ta ställning till om samtycke behövs i ert fall. Om samtycke inte behövs kan du sälja huset även om din fru motsätter sig det. Dock antar jag utifrån hur frågan är formulerad att samtycke krävs. För att sälja huset utan samtycke från din fru då detta krävs kan du ansöka hos domstol om tillstånd att sälja huset, ÄktB 7:8. Om domstolen bifaller ansökan så kan du använda det tillståndet för att ersätta det samtycke som annars skulle komma från din fru. Hoppas att detta gav svar på din fråga! MVH

Makars äganderätt och giftorätt

2016-06-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ärvde (kontanter) från mina föräldrar när de gick bort. Är gift och vi har inga gemensamma barn tillsammans. Jag har ett barn sedan tidigare och han två, alla vuxna. Jag överförde en summa till mitt barn från mitt arv. Vi är nu oense ang detta. Min make anser att det är våra pengar medan jag anser att det är mitt arv. Vi har inte skrivit några papper kring detta. Vad gäller egentligen?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vanlig anledning till att det uppstår frågetecken kring den här typen av situationer för makar är att äganderätt förväxlas med frågor om giftorättsgods och enskild egendom. Jag inleder därför med att besvara din fråga. Sedan ger jag en kort beskrivning av giftorätten och dess innebörd, samt vad det kan ha för betydelse för ditt arv och gåvan du har gett ditt barn. Lagen som blir aktuell är Äktenskapsbalken (ÄktB). Den hittar du här.Vem äger pengarna?Inom ett äktenskap gäller den grundläggande principen att makar var för sig äger och ansvarar för sina egna tillgångar och skulder, se ÄktB 1 kap. 3 §. Ett äktenskapsförhållande i sig innebär alltså inte att pengar eller andra föremål ägs gemensamt av båda makar. Äganderätten till sin egendom är densamma för makar som för alla personer.Jag tolkar din beskrivning som att du har ärvt pengarna genom den vanliga arvsordningen (alltså på grund av släktskapet) eller ett testamente till dig, utan att dina föräldrar uttryckt någon vilja om att pengarna skulle tillfalla både dig och din make. Om så är fallet, så äger du pengarna och får förfoga över dem själv.Vad gäller enligt giftorätten?Giftorätten innebär att makar har viss rätt till andelar i varandras egendom vid en bodelning till följd av att äktenskapet upplöses. Om ett äktenskap upplöses, så ska en bodelning ske enligt ÄktB 9 kap. 1 § och i bodelningen ingår makarnas giftorättsgods enligt ÄktB 10 kap. 1 §. Utgångspunkten är enligt ÄktB 7 kap. 1 § att en makes egendom är giftorättsgods och ska ingå i en eventuell bodelning, med förutsättning att egendomen inte uttryckligen har gjorts till enskild egendom. Egendom görs till enskild egendom genom t. ex. ett äktenskapsförord eller om någon ärver med ett förbehåll om att arvet ska vara enskild egendom, se ÄktB 7 kap. 2 §. Om en make genom gåva på ett inte obetydligt sätt minskar värdet av sitt giftorättsgods inom tre år innan en talan om äktenskapsskillnad väcks och den andra maken inte godkände gåvan, så ska en bodelning göras som om den bortskänkta egendomen fortfarande fanns kvar, se ÄktB 11:4. Jag utgår från att du inte fick arvet med förbehåll om att det skulle var din enskilda egendom och att pengarna inte heller berörs av ett äktenskapsförord. Därmed är arvet giftorättsgods. Detta betyder att om du och din make inom 4 år skulle genomföra en bodelning p.g.a. skilsmässa, så ska ditt giftorättsgods beräknas som om du aldrig gav bort en del av arvet. Detta görs dock bara om det rör sig om en inte obetydlig summa jämfört med dina övriga tillgångar. Gåvan till ditt barn kan alltså komma att påverka hur utfallet blir om du och din make skulle komma att gå skilda vägar och genomföra en bodelning inom 4 år.SammanfattningOm arvet inte gjorts till din enskilda egendom, så är det del av ditt giftorättsgods. Detta betyder att om gåvan resulterar i en inte obetydlig minskning av ditt totala giftorättsgods, så kan det få konsekvenser de närmaste 4 åren om du och din make skulle genomföra en bodelning.Giftorätten som kommer av äktenskapet betyder inte att makar tillsammans äger pengar och föremål. Om du enligt den legala arvsordningen eller genom ett testamente ställt till dig fick pengarna, så är det du som äger dem. Eftersom det är du som äger dem, så får du själv förfoga över dem på det sätt du vill.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att eventuella frågetecken kring din och din makes rätt till era respektive tillgångar har retts ut.Vänliga hälsningar,

Enskild egendom kan inte uppkomma genom försäljning

2016-05-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejMin svärfar sålde ett hus till sina barn och skrev i försäljningen att det är enskild egendom.Min man o jag har gemensam ekonomi och köpte detta då gemensamt. (1/3)Enbart min man har undertecknat köpet eftersom svärfar sa att det var enskild egendom till sina barn. Min fråga är :är detta enskild egendom när det inte är gåva eller arv eller äktenskapsförord???
|Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att enskild egendom bara kan uppkomma genom gåva, arv eller äktenskapsförord (äktenskapsbalken 7 kap 2 §). Eftersom din svärfar har fått betalning för huset kvalificeras det inte som en gåva och är därmed inte enskild egendom. Huset är därmed giftorättsgods och kommer ingå i en eventuell framtida bodelning.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Surrogat och enskild egendom

2016-04-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min bror fick ett arv från min mor som var enskild egendom. I den ingick ett hus som vi ärvde. Jag har köpt ut honom. Nu skulle jag vilja sälja den och köpa ett nytt. Det har skett en värdeökning på huset under de 10 år jag har ägt det. Min fråga är, kan jag skriva ett juridiskt dokument på det nya huset där det blir till min enskilda egendom?MVHSusanne
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Man kan alltid upprätta äktenskapsförord som kan göra egendom enskilda. Skulle det vara så att Du är gift eller ska gifta dig kan Du och din partner genom äktenskapsförord göra det nya huset till enskilda egendom. Detta framgår av 7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som kan ingås när som helst, både innan och under äktenskapet. Enligt 7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB ska även så kallat surrogat, det vill säga sådant som trätt istället för enskild egendom, utgöra enskild egendom. Skulle Du sälja huset skulle således pengarna du får vid försäljningen även vara enskild egendom. Så länge hela kontantinsatsen för ett förvärv av ett nytt hus sker med enskild egendom (pengarna du fått från försäljningen av det första huset) blir även detta enskild egendom. Det ska alltså inte behövas något äktenskapsförord för att det nya huset ska bli enskild egendom, men vill Du reglera detta även i ett äktenskapsförord finns det inget som hindrar detta. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,