Gåvor mellan makar

2017-02-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om man skriver ett äktenskapsförord om att ingenting ska delas vid eventuell skilsmässa. Jag äger mitt och min man sitt, men min man vill i framtiden ge mig en del av fastigheten i form av govåbrev där det framgår att jag får en viss procent av fastigheten. Måste vi göra om äktenskapsförordet för att jag ska ha rätt till ägandeskapet av bostaden ?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Gällande gåvan är det viktigt, för att denna ska bli gällande mellan makarna, att en överlåtelse av gåvobrev sker, samt att gåvan registreras. Detta framgår av Äktenskapsbalken 8 kap. 1§. Gåvobrevet ska därefter registreras hos Skatteverket, Äktenskapsbalken 16 kap. 2§. Först därefter blir gåvan gällande mellan makarna, och mot givarens borgenärer. Ett äktenskapsförord behövs inte göras för att du ska bli konstaterad som ägare till fastigheten. Däremot kan detta göras för att försäkra dig om att denna förblir enskild egendom, vid en eventuell bodelning! Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Gåva mellan makar som görs till enskild egendom

2017-02-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gåva mellan makar. Min make har enskild egendom (fastigheter, 3 tomter). Han vill nu att egendomen skall tillhöra mig, hans maka, som min enskilda egendom. Skall gåvobrev och eller äktenskapsförord skrivas.Köpeavtal kan väl inte komma ifråga? Vi har båda barn från tidigare förhållanden. Denna egendom för-värvades efter vi ingått äktenskap. Den var då ej enskild egendom. Vi gav egendomen till makens son somi sin tur skulle "göra upp" med sin syster och min son. Samt att vi hade rätten att vistas där så länge vi orkade.(Vi har tidigare bott där permanent, men idag är det mest sommarboende.) Sonen som fick egendomen flyttade med sin familj och bor delvis utomlands, varför egendomen ej blev omskött och egendomen gavs till-baka till maken, men nu som hans enskilda egendom. Maken vill under alla förhållanden att jag fortsättnings-vis skall stå som ensamägare till egendomen och att den då skall vara enskild - detta för att en rättvis fördelning skall kunna ske.Kan gåvoavtal eller köpekontrakt upprättas fast egendomen är enskild genom gåva? Tacksam om ni kan hjälpa oss med detta.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar bakgrunden till din fråga som följande; Du och din make införskaffade tre fastigheter under ert äktenskap som var att se som giftorättsgods. Ni överlät fastigheterna till din makes son som gåva, och sedan överläts fastigheterna från din makes son till din make som gåva, med villkor om att de skulle ses som enskild egendom. Din fråga är nu hur fastigheterna ska kunna bli din enskilda egendom. Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7:2 (här) är enskild egendom bl.a. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. Effekten av att ett sådant villkor lämnats vid gåvans givande är endast att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan makarna, se 7:1 (här) och 10:1 (här). Såtillvida inte din makes son som villkor för gåvan föreskrivit att gåvan inte får överlåtas vidare till någon annan, utgör det faktum att egendomen är din makes enskilda egendom i sig inget hinder mot att genom gåva överföra egendomen till andra.För att kunna göra egendomen till din enskilda krävs först och främst att du blir ägare till egendomen. Detta kan ske genom gåva eller köp. Jag förstår det som att det är överlåtelse i form av gåva som är aktuellt för eran del och svarar nedan därefter. Eftersom ni är gifta gäller speciella regler för gåvor er makar emellan, i 8 kap. ÄktB. Där framgår det i 1 § (här) att en gåva mellan makar är gällande mellan dem om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits, eller om gåvan har registrerats hos Skatteverket. För fast egendom gäller vidare de speciella regler som finns i jordabalken. Enligt 4:29 JB (se här) så framgår att samma regler gäller vid gåva av fastighet som vid köp av detsamma, vilket innebär att en överlåtelsehandling (gåvohandlingen) av den fasta egendomen måste upprättas. De formkrav som ställs på handlingen framgår av paragrafen och innebär att handlingen ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren samt givarnens och mottagarens underskrift. Efter att detta är gjort har ni möjlighet att registrera gåvan hos Skatteverket. För att fastigheterna ska bli din enskilda egendom finns två tillvägagångssätt att tillgå. Antingen uppställs ett villkor i gåvohandlingen om att gåvan ska vara att se som gåvomottagarens, det vill säga din, enskild egendom (se andra stycket). Om så inte gjorts kan ni avtala om att egendomen ska bli din enskilda genom äktenskapsförord, enligt ÄktB 7:3 (här). Regler om hur äktenskapsförordet ska upprättas och registreras finns i samma paragraf. Hoppas du fick svar på din fråga!Om jag misstolkat din fråga på något sätt, eller om något i svaret ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Med vänliga hälsningar,

Fråga om make behöver samtycka till inteckning och/eller pantsättning av den andre makens helägda fastighet för att inteckningen och/eller pantsättningen ska bli giltig

2016-12-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om jag personligen vill ta ett lån med mitt fritidshus som säkerhet måste då båda parterna skriva under lånet?Jag är gift och fritidshuset äger jag till 100% samt att det är registrerat i äktenskapsförordet att huset är min enskilda egendom.
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!När du nämner i din fråga att du äger ett fritidshus utgår jag från att du menar att du äger en fritidsfastighet, det vill säga jag utgår från att du utöver fritidshuset även äger marken under huset. Mot denna bakgrund kommer jag att benämnda ditt fritidshus för "fritidsfastighet".Enligt 7 kapitlet 5 § Äktenskapsbalken får (såvitt är av intresse i din fråga) en make inte, utan den andre makens samtycke, låta inteckna fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. En make får inte heller, utan den andre makens samtycke, låta inteckna fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen utgör giftorättsgods.Viktigt att notera här är att kravet på samtycke i ovan nämnda situationer inte gäller pantsättningen (kopplandet av ett redan existerande pantbrev som säkerhet för ett lån) av den fasta egendomen utan istället tar sikte på själva inteckningsförfarandet (det vill säga processen för att skapa pantbrev i fastigheten som därefter kan kopplas till ett lån som säkerhet för lånet). Om det redan finns pantbrev utfärdade för din fritidsfastighet kan du med andra ord alltid, oavsett om din make godkänner/skriver under eller inte, låta pantsätta fritidsfastigheten då det är du som ensam äger fritidsfastigheten.Om det i dagsläget inte finns några pantbrev på din fritidsfastighet utan du vill skapa pantbrev för att därefter kunna använda dessa för att belåna fritidsfastigheten blir det dock relevant att undersöka om de regler som jag redogjorde för i början av mitt svar på din fråga kräver att din make samtycker till inteckningen.En analys av dessa regler visar dock att du inte behöver samtycke från din make för att kunna låta inteckna fritidsfastigheten. Anledningen till detta är att du äger fritidsfastigheten själv, att det rör sig om just en fritidsfastighet (d.v.s. du och din make använder inte fastigheten som bostad) och att fritidsfastigheten är din enskilda egendom (d.v.s. fritidsfastigheten utgör inte giftorättsgods i ert äktenskap). Med andra ord har du därför rätt att låta inteckna fritidsfastigheten utan att din make behöver godkänna/skriva under inteckningen.Med vänlig hälsning

Gåva make - enskild egendom genom testamente

2016-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min make har ärv ett fritidshus av sin far. I testamentet står det att fritidshuset testamenteras till honom som enskild egendom. Kan min make omvandla denna ärvda enskilda egendomen till gemensam genom att ge en del av den som gåva till mig under vårt äktenskap? Eller är det så att hans fars vilja utryckt i testamentet att huset ska utgöra min makes enskilda egendom hindrar min make från att kunna ge bort en andel i fritidshuset som en gåva mellan gifta makar?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som är enskild egendom i ett äktenskap regleras genom äktenskapsförord mellan makarna. Detta innebär något som är enskild egendom kan göras om till giftorättsgods genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Dock så blir det problematiskt om egendomen i fråga är enskild egendom genom ett förbehåll i testamente som är upprättad av tredje man, äktenskapsbalken 7 kap 2§. I detta fallet har din make ärvt fritidshuset med förbehåll om att det ska vara enskild egendom och ett äktenskapsförord kan därmed inte ändra på det. Anledningen till detta är att testatorns vilja ska respekteras, eftersom det som framgår av ett testamente ska anses vara ”testatorns sista vilja”.Däremot så finns det möjlighet att överföra en del av egendomen genom gåva, trots förbehållet om enskild egendom, så att det på så sätt blir den andra makens egendom. Detta med undantaget att det inte är ett så kallat överlåtelseförbud i testamentet, vilket gör att fritidshuset inte heller kan överlåtas genom gåva. Eftersom det inte framgår av frågan, så utgår jag från att så inte är fallet. För att gåvan ska vara giltigt mellan makarna krävs det enligt 8 kap 1§ äktenskapsbalken att gåvan registreras enligt 16 kap. Vid gåva av fast egendom så krävs det att gåvobrevet har vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Det ska skriftligen förklaras att fastigheten överlåts till maken, samt att gåvobrevet undertecknas av er båda. Det krävs vidare att det framgår hur stor del av fastigheten som överlåts, samt att du även söker lagfart beträffande den delen av fastigheten. Viktigt att tänka på är dock att om din make överlåter halva fritidshuset genom gåva så förblir denna delen giftorättsgods, medan hans del förblir enskild egendom. Detta kan justeras genom att han ger dig hela fastigheten, eller om ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att även din halva blir enskild egendom. Hoppas att detta hjälpte! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan. Mvh,

Efterlevande makes rätt till arv och arvingars rätt till laglott oavsett testamente

2017-02-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |min far ligger för döden och är väldigt bitter över sin familj ,säger att han ska testementera över 1 miljon till ett kristet samfund . min mor lever och dom har varit gifta i över 50år inga äktenskapsförord eller andra papper är skrivna mellan dom ..hela deras förmögenhet kan ligga mellan 2 och 3 miljoner tillsammans med fastigheter å egendom..om detta testamente skrivs hur lagligt e de mot min mor och mina syskon ,,får han testementera hur mycke som helst , och hur mycke får min mor ,jag vill hon ska få ALLT , kan man motsäga ett sådant testament ..mvh Lolle
Therese Yngwe |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med nämner du att din mor och din far är gifta och att inget äktenskapsförord har upprättats emellan dem. Då din far går bort hälftendelas således all deras giftorättsgods och din mor är berättigad till sin halva, vilket stadgas i Äktenskapsbalken 9 kap 1 § och 10 kap 1 §. Som du önskar leder även äktenskapet till att er mor har rätt att disponera över er fars arv fram till sin död, enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Detta är under förutsättning att ni alla är helsyskon, dvs. barn till både er far och mor. Har du syskon som är barn till din far men inte till din mor, har de rätt att få ut en del av sitt arv direkt om de inte avstår från detta av egen vilja.Du undrar även huruvida din far kan testamentera bort en så stor summa till ett kristet samfund. Svaret är att er mor har rätt att disponera över hela arvet fram till sin död. Dessutom är ni barn garanterade er laglott. Ni är som bröstarvingar er fars närmsta arvingar enligt 2 kap 1 § ÄB. Skulle inget testamente skrivits skulle ni syskon få dela lika på hela hans arv efter er mors bortgång. Er far kan däremot genom testamente göra så att ni enbart är berättigad en laglott, vilket är hälften av det ni annars skulle få enligt 7 kap1 § ÄB. Han har sedan en rätt att testamentera resterande till vad han än önskar, vilket i det här fallet är det kristna samfundet. Samfundet får således sin del efter er mors bortgång.För att besvara din fråga mer konkret verkar det som att din far inte kan testamentera så mycket som 1 miljon till det kristna samfundet. Hälften av era föräldrars giftorättsgods blir ju er mors tillgångar efter en bodelning, och dessutom har ni syskon som nämnt rätt att få ut er laglott.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är annars varmt välkommen att höra av dig till bokning@lawline.se för ytterligare rådgivning!

Fråga om ekonomi och boende inom ett äktenskap

2017-02-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Min särbo och jag har funderingar att gifta oss.min fråga:Kan vi fortfarande bo på olika håll även om vi är gifta?Räknas vår ekonomi tillsammans även om vi är folkbokförda på olika adress?Hur kan det fungera praktiskt?anledning att vi inte kan flytta ihop än är för hennes dotter.Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag har uppfattat situationen så har du och din partner just nu ett samboförhållande men saken är den att ni inte stadigvarande bor ihop. Ni funderar även på att gifta er. Här nedan har jag försökt besvara dina frågor utförligt.Fråga 1: Kan vi fortfarande bo på olika håll även om vi är gifta?Så som du kanske redan vet så är det fullt möjligt att ha ett samboförhållande med någon trots att man inte stadigvarande bor ihop. Många väljer att kalla denna typ av partnerskap för "särbor". I grunden så bygger allting egentligen på parternas avsikter. Om er avsikt är att ha ett samboförhållande men samtidigt bo på olika adresser så är detta er vilja och frihet.Detsamma gäller för äktenskap. Lagen kan inte tvinga er två att bo ihop just på grund av att ni är gifta. Det är fullt möjligt att vara gift men ändå bo på olika adresser. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att ert förhållande har upphört eller inte existerar. Det är er frihet att få bestämma var ni vill bo. Det kanske låter lite konstigt men det kan finnas olika anledningar till att man behöver bo eller vistas på olika adresser, till exempel om någon av er har ett heltidsjobb, tillfälligt uppdrag eller studerar på en annan ort.Jag skulle vilja säga att det nästan är enklare att bevisa att ett förhållande existerar mellan två parter om de är gifta. När man gifter sig så registreras äktenskapet. När man däremot är sambo eller särbo så registeras inte förhållandet och detta kan vara problematiskt eftersom det egentligen inte direkt går att bevisa att ett förhållande finns mellan två personer om inte båda är överens och uttryckligen säger att de exempelvis har ett samboförhållande. Tingsrätten får i värsta fall pröva ifall ett samboförhållande funnits/finns eller inte.Fråga 2: Räknas vår ekonomi tillsammans även om vi är folkbokförda på olika adress?Huvudregeln är att i ett äktenskap så äger var och en av makarna sin egen egendom som denne har köpt. Det är inte så att makarna äger en viss egendom tillsammans bara på grund av att de är gifta. Man kan inte "gifta till sig egendom". I grunden så handlar det om vem som har köpt egendomen och varför. Jag skulle även här vilja säga att era avsikter har en betydande roll. Om ni vill att ha en gemensam ekonomi och väljer att öppna ett gemensamt bankkonto. Ja, då har ni valt att de pengarna som finns på kontot ska användas av er två gemensamt. Om makarna vill så kan de även genom exempelvis ett äktenskapsförord mer ingående reglera ägarförhållandena över viss egendom som har köpts innan eller under äktenskapet.Det blir endast aktuellt med att slå ihop/fördela makarnas egendom genom att upprätta en bodelning, beräkna giftorättsgods och enskild egendom när äktenskapet upphör pga. antingen- äktenskapsskillnad eller- dödsfall.Hur makarnas egendom ska fördelas under bodelningen kan påverkas av:(1) hur lång tid deras äktenskap har varat samt(2) beroende på om äktenskapet har upphört pga. antingen(a) äktenskapsskillnad eller(b) dödsfall.Hur ser fördelningen ut vid äktenskapsskillnad?Huvudregeln är att makarnas egendom ska delas lika. Men om det har varit ett kort äktenskap kan det anses vara oskäligt med en likadelning. Detta står i äktenskapsbalken 12 kap 1 §. En bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till:- äktenskapets längd,- makarnas ekonomiska förhållanden samt- omständigheterna i övrigt.Tanken är att man inte ska kunna ”gifta till sig egendom” genom ett kort äktenskap. Parterna kan därför inte få en full bodelning genom den allmänna jämkningsregeln. Om jämkning blir aktuellt så kommer den make eller maka som har mest giftorättsgods att få behålla mer av sin egendom.Denna jämkning av bodelningen ska räknas på en femårsperiod. Om makarna har varit gifta i 5 år ska allt giftorättsgods delas lika. Men om makarna har varit gifta i exempel 2 år så ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om makarna har varit sambor omedelbart före äktenskapet så kommer deras sambotid också att inräknas i denna period.Exempel: Två sambor har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i äktenskapsbalken 12 kap. 1 § används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.Hur ser fördelningen ut vid dödsfall?Om äktenskapet har upphört på grund av att den ena maken har avlidit så kommer den efterlevande maken att ärva allt som den avlidne maken efterlämnar. Den efterlevande maken ärver både giftorättsgodset samt den avlidnes enskilda egendom. Den efterlevande maken ärver även den egendom som har blivit enskild på grund av ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan med andra ord inte användas för att bestämma vad som ska göras med arvet efter en makes dödsfall.Det är möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att upprätta ett testamente som reglerar hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, se ärvdabalken 10 kap 1 §. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock vissa undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan. Om den avlidne var gift så har den efterlevande maken alltid rätt till ett visst belopp av kvarlåtenskapen om detta inte redan har uppnåtts genom en tidigare bodelning, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Den avlidne kan med andra ord inte lämna den efterlevande maken helt arvlös.Fråga 3: Hur kan det fungera praktiskt?Det här är en svår fråga eftersom det varierar och ser väldigt olika ut för olika människor. Det bygger på att ni litar på varandra och känner till varandras avsikter. Dessutom så är denna fråga otroligt bred. Jag vet till exempel inte om din fråga är "hur det kan fungera rent juridiskt" eller om du menar "rent emotionellt/psykiskt".Men om du menar "rent juridiskt" så skulle jag vilja säga att det egentligen inte finns några problem med att vara gift och bo på olika adresser. Det är vanligt förekommande i vårt samhälle att människor som är gifta bor på olika adresser. För vissa funkar det och för andra funkar det inte alls. De största problemen (rent juridiskt) uppstår egentligen när parterna är sambor och förhållandet upphör pga. att parterna har gjort slut eller pga. att den ena sambon avlider. Det värsta scenariot som kan uppkomma är när ens före detta sambo börjar förneka att ett samboförhållande överhuvudtaget existerade. Eller kanske ännu värre, när den före detta sambon avlider. I de värsta fallen så står den efterlevande sambon kvar där, utan arvsrätt, utan samboavtal och känner sig hjälplös. När man är gift så har man däremot ett mer omfattande skydd.Hoppas du fick svar på dina frågor!Mvh

Pantsättning av bostad om den gjorts till enskild egendom

2016-12-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift och vi har registrerat äktenskapsförord där bostadsrätt och fritidshus står på mig som enskild egendom. Om jag tar lån med fastigheterna som säkerhet måste då båda skriva under låneansökan?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att ni har gjort egendomen enskild får i stort sett bara betydelse vid en eventuell skilsmässa. Fram tills dess är det äganderätten som har betydelse vad man får göra med sin egna och sin gemensamma egendom. Avgörande i din fråga blir alltså vem av dig och din make som äger bostadsrätten och fritidshuset. Det är bara en ägare som kan pantsätta en fastighet. Alltså krävs båda ägares samtycke för att ni ska kunna pantsätta fritidshuset, om ni är två som äger det. Är det bara du som står som ägare på fritidshuset kan du själv ställa det som säkerhet för eventuella lån. Detta framgår bland annat av 6 kap 1 § JB. Angående bostadsrätten får en make aldrig utan en makes samtycke pantsätta gemensam bostad enligt 7 kap 5 § ÄktB. Det krävs i detta fall ett skriftligt samtycke från båda makarna. I ditt fall beror svaret alltså på vem som ÄGER fritidshuset. Bostadsrätten kan du aldrig pantsätta utan din makes samtycke så länge den utgör er gemensamma bostad. Att egendomen gjorts till enskild egendom innebär endast att den inte ska ingå i en eventuell bodelning och saknar således betydelse här. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Överlåtelse av bostadsrättsandel

2016-10-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag och min make äger en bostadsrätt 50/50. Får han överlåta sina 50% till mig under pågående äktenskap om han har barn från tidigare äktenskapet? Vi har ett gemensamt barn.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag ser det finns det inga hinder för en sådan överlåtelse. Det finns inte några arvsregler direkt kopplade till gåvor mellan makar på det sätt som du beskriver. Vidare är det så, såvida ni inte i ett äktenskapsförord eller liknande föreskriver annat, att bostadsrätten fortfarande är giftorättsgods och kommer ingå i en bodelning när någon av er går bort. Bodelningen kommer sedan att kunna leda till att särkullbarnet i alla fall får del av bostadens värde. Om du vill skydda dig mot detta kan du förstås åberopa 12 kap. 2 § äktenskapsbalken om din make går bort före dig. Angående mer info om denna regel kan jag rekommendera att du läser mitt svar i följande länk.Ni måste registrera gåvan hos skatteverket, se skatteverkets beskrivning av detta i följande länk.Jag hoppas att detta varit till någon hjälp! Återkom gärna om fler funderingar uppkommer!Vänligen